zdaňovací období

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Článek
Ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dochází každoročně ke změnám a výjimkou není ani rok 2019. U některých zaměstnanců se změnily od 1. ledna podmínky pro výpočet základu daně z příjmů ze závislé činnosti, od 1. dubna byla upravena povinnost plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a od 1. května se zvýšila částka úhrnu příjmů ze závislé činnosti pro zdanění daní vybírané srážkou zvláštní sazbou.
Vydáno: 24. 05. 2019
  • Článek
I když si zaměstnavatel splní všechny svoje povinnosti, které jsou mu uloženy jako plátci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, může mu být přesto po správcem daně provedené kontrole doměřena daň. Důvodem bývá to, že přihlédl při výpočtu záloh na daň nebo výpočtu daně k zaměstnancem, poplatníkem, tvrzeným údajům, k informacím uvedeným v poplatníkem podepsaném prohlášení k dani, v žádosti o roční zúčtování i k předloženým dokladům, kterými v dané chvíli poplatník prokazoval plátci daně svůj nárok na snížení základu daně o nezdanitelnou část nebo nárok na slevy na dani nebo daňové zvýhodnění, avšak při prováděné kontrole správce daně zjistí, že poplatník ne na vše, co si uplatnil, měl nárok.
Vydáno: 24. 11. 2017
  • Článek
Od zdaňovacího období 2018 v oblasti zdanění příjmů prostřednictvím plátce daně dochází k významné změně, a to v souvislosti s úpravou § 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů (dále jen „ZDP“), která byla provedena na základě zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, a kterým byl změněn i ZDP. Došlo k rozšíření možnosti komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu zachycení projevu vůle poplatníka než písemného.
Vydáno: 24. 11. 2017
  • Článek
V přehledu tiskopisů týkajících se zdanění závislé činnosti se zaměříme na změny v jednotlivých vzorech, na důležité údaje a na případnou chybovost, kterou bylo možné zaznamenat v minulém zdaňovacím období.
Vydáno: 21. 12. 2016