výplata mzdy

Počet vyhledaných dokumentů: 8
Počet vyhledaných dokumentů: 8
  • Článek
Je zákonnou podmínkou, že za výkon závislé práce musí být zaměstnanci poskytnuta mzda, plat nebo odměna. Jaké jsou nejdůležitější povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti? A jak řešit situace, kdy zaměstnanci odměna za práci není poskytnuta včas, ve správné výši nebo vůbec? Podívejme se také podrobněji na nový institut ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele ve stavebnictví, který je účinný od 1. 1. 2024.
Vydáno: 02. 05. 2024
Stavebním firmám nastala s letošním rokem nová povinnost. Dodavatelé ručí za vyplacení mezd zaměstnancům jejich subdodavatelů. Zákonná úprava vychází z opatření Evropské unie, má za cíl zvýšit zájem dodavatelů na...
Vydáno: 05. 04. 2024
Zaměstnanec předložil k vyplnění "Potvrzení o výši příjmu" pro účely poskytnutí úvěru z banky. Je zaměstnavatel povinen na něj vyplnit i číslo účtu, na které zasíláme zaměstnanci mzdu a údaj o tom, z jakého účtu zasílá mzdu zaměstnavatel? Dosud jsme uváděli pouze banku, nikoli konkrétní číslo účtu zaměstnance a údaj o účtu zaměstnavatele nesdělovali vůbec (kolonku k vyplnění jsme proškrtli). Banka ale nyní trvá na všech údajích. Pokud na to má právo, podle jakého předpisu či zákona. 
Vydáno: 27. 01. 2024
Jak správně vyřešit situaci se mzdou za proplacenou dovolenou zaměstnanci z UK, který odjel na Ukrajinu na základě povolávacího rozkazu, ihned po vypuknutí vlečného konfliktu 1. 3. 2022 a doposud se neozval ani není k zastižení na žádném z posledních uvedených kontaktních údajů. Od 1. 3. 2022 byl na neplaceném volnu v návaznosti na doložený povolávací rozkaz. K 30. 11. 2023 mu skončil pracovní poměr uplynutím doby určité. Byla mu proto ve mzdě za 11/2023 proplacena nevyčerpaná dovolená, ale protože měl mzdu vyplácenou v hotovosti, zatím nám leží v pokladně a nemáme ji komu předat. 
Vydáno: 11. 01. 2024
Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatí mzdu, plat, náhradu mzdy či platu nebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období jejich splatnosti, tedy od skončení následujícího kalendářního měsíce, za který mzda, plat či jejich náhrada přísluší, může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr na základě § 56 odst. 1 písm. b) ZP. V takovém případě má zaměstnanec právo na náhradu mzdy za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.
Vydáno: 19. 09. 2023
Firma vysílá zaměstnance na práci na Slovensko a se souhlasem zaměstnanců jim platí mzdu v EUR. Pro přepočty veškerých operací používá firma denní kurz ČNB z předchozího dne. Pro přepočet čistých mezd na EUR ale používá roční kurz vyhlášený ČNB k 1. 1. Podle našeho názoru toto není v souladu s legislativou a mělo by se postupovat takto: 1) V den, kdy bude firma odesílat mzdy v EUR, zjistí kurz ČNB z předchozího dne a čistou mzdu tímto kurzem přepočítá na EUR. Tento závazek v EURech zapíše do účetního SW. Úhradou závazku pak vzniknou kurzové rozdíly, vyplývající z rozdílu mezi kurzem banky, ze které EUR odešly a kurzem ČNB. Je tato domněnka správná? 2) Závazky z prosincových mezd - jak závazky zapsat do SW k 31. 12., kdy ještě neznáme kurz ČNB ke dni výplaty? Vzhledem k tomu, že se DPPO podává po výplatě, můžeme závazky čistých mezd zapsat do SW zpětně s datem 31. 12., v EUR částce vypočítané s použitím kurzu ČNB platným ke dni výplaty v lednu? Tzn. že by tyto závazky nebyly přepočítávány kurzem ČNB k 31. 12. Jaký postup je správný?
Vydáno: 10. 11. 2023
Zaměstnanec požádal o výplatu mzdy za červen v měně EUR. Vzhledem k tomu, že SRO vede valutovou pokladu a Eura jsou neustále k dispozici nevidím v tom žádný problém mu vyhovět. SRO využívá denní kurs ČNB a přepočet bude proveden v den výplaty dle aktuálního kurzu. Chci se jen ujistit, že tento postup je v souladu s platnými předpisy. 
Vydáno: 23. 06. 2023
Základní informace § 141 odst. 1 až 3 ZP Splatnosti a výplaty mzdy je upravena v § 141 až § 144a ZP: Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. V tomto období musí být sjednán, stanoven nebo určen pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu. § 141 odst. 4 a 5 ZP Zvláštní termín splatnosti mzdy nastává v těchto 2 případech: Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci mzdu (plat) splatný během dovolené před nastoupením dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném dnu výplaty. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd (platů), je povinen vyplatit mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy (platu) je povinen mu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy (platu) následujícím po dovolené. Obdobně se postupuje při skončení pracovního poměru, kdy je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu (plat) za měsíční období, na které mu vzniklo právo, již v den skončení pracovního poměru. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mezd (platů), je zaměstnavatel povinen mu vyplatit mzdu (plat) nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy (platu) následujícím po dni skončení pracovního poměru. Tyto 2 požadavky zákoníku práce se v praxi prakticky nedodržují, zaměstnavatelé se tak mohou dostat do prodlení při výplatě mzdy. Zpravidla však argumentují tím, že dřívější výplatu neumožňuje technika výpočtu mezd (platů).
Vydáno: 19. 09. 2019