student starší 26 let

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
Zaměstnanec - rodič, má syna, datum narození 12. 6. 1995, vysokoškoláka. Zaměstnanci (má podepsané prohlášení k dani u zaměstnavatele), byla v měsíci 06/2021 uplatněna naposledy sleva na dítě 1 267 Kč (v 06/2021 dítě dovršilo 26 let). Syn v akademickém roce 2021/22 má prezenční formu studia, typ doktorský a pracuje na částečný pracovní úvazek na univerzitě. Má zaměstnanec-rodič nárok na slevu na dítě, jako rodič doktoranda do 28 let? Od července 2021 mzdová účtárna zaměstnanci neuplatňuje slevu na dítě, je postup mzdové účtárny správný?
Vydáno: 18. 10. 2021
  • Článek
Pro pojištěnce, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, má registrace ve „státní kategorii“ v příslušném kalendářním měsíci zásadní význam především z toho hlediska, že řeší jejich pojistný vztah, kdy pro tento účel není rozhodující, zda evidence v této kategorii trvá po celý kalendářní měsíc nebo jen po jeho část.
Vydáno: 24. 06. 2019
  • Článek
Student cizinec a DPP Je možné bez povolení k zaměstnání zaměstnat cizince ze třetí země (Ukrajina), který v ČR studuje? Předložil vízum D/VC/24 a my bychom chtěli tohoto cizince...
Vydáno: 20. 06. 2019
Dcera narozena 30. 6. 1992. Dálkově studuje na VŠ. Má nárok na slevu na studenta i za měsíc červen, kdy dosáhla věku 26? Při studiu je i zaměstnaná a žije s námi ve společné domácnosti. Mám nárok u DPFO za rok 2018 na daňové zvýhodnění na vyživované dítě a případně v jakém poměru - 5 nebo 6 měsíců?
Vydáno: 20. 12. 2018
  • Článek
Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole, středním odborném učilišti. Pro vysokoškolské studium platí, že pokud student studuje v rámci akreditovaného studijního programu (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program), je nerozhodné, jestli studuje na vysoké škole universitní nebo neuniversitní nebo jestli studuje na vysoké škole veřejné, soukromé nebo státní.
Vydáno: 23. 03. 2018
  • Článek
Stát je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného mj. za nezaopatřené děti, kdy se nezaopatřenost posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 26. 05. 2017