102/2018 Sb. o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Schválený:
102/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018
o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Toto nařízení vymezuje nepodnikatelskou sféru pro účely stanovení platové základny podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona tak, aby tento pojem plynule obsahově navazoval na obdobný pojem vymezený způsobem stanoveným metodikou pro účely mezinárodního srovnání v rámci Evropské unie používaný Českým statistickým úřadem do roku 2016.
 
§ 2
Nepodnikatelskou sférou pro účely zjišťování a zveřejňování průměrné nominální měsíční mzdy se od referenčního roku 2017 rozumí okruh zpravodajských jednotek majících některou z právních forem uvedených v příloze k tomuto nařízení.
 
§ 3
Český statistický úřad zveřejní údaj o dosažené průměrné nominální měsíční mzdě v nepodnikatelské sféře pro účely ustanovení § 3 odst. 3 zákona za minulý kalendářní rok způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 30. září kalendářního roku.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Ing. Němcová, MBA, v. r.
 
Příl.
Právní formy zpravodajských jednotek
1. Nadace.
2. Nadační fond.
3. Obecně prospěšná společnost.
4. Ústav.
5. Organizační složka státu.
6. Příspěvková organizace.
7. Veřejná vysoká škola a státní vysoká škola.
8. Školská právnická osoba.
9. Veřejná výzkumná instituce.
10. Spolek.
11. Pobočný spolek.
12. Politická strana a politické hnutí.
13. Registrovaná církev a náboženská společnost, evidovaná církevní právnická osoba, svaz církví a náboženských společností.
14. Kraj, hlavní město Praha.
15. Obec a městská část hlavního města Prahy.
16. Dobrovolný svazek obcí.
17. Regionální rada regionu soudržnosti.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018