Máte datovou schránku? Pravidelně ji kontrolujte!

Vydáno: 3 minuty čtení

S prvním lednem roku 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických komunikacích, která zavedla tzv. fikci doručení i pro soukromoprávní komunikaci realizovanou prostřednictvím datové schránky. Co to pro majitele datové schránky znamená?

Nejprve, co je datová schránka? Datovou schránku můžeme charakterizovat jako státem garantovaný nástroj elektronické komunikace, který nahrazuje papírové dopisy. Datové schránky jsou primárně určeny k úřední komunikaci. S tím, kdo má zřízenou datovou schránku, ať již povinně ze zákona nebo na vlastní žádost, musí orgány veřejné moci (státní či obecní úřady, soudy…) komunikovat (až na drobné výjimky) výhradně prostřednictvím této datové schránky.

Pro komunikaci, kterou majiteli datové schránky posílají orgány veřejné moci, platí již od počátku existence datových schránek tzv. fikce doručení, která zajišťuje, že se adresát nemůže doručení úředních listin a účinkům doručení svévolně vyhýbat. Platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky její uživatel ani do deseti dnů ode dne, kdy byl příslušný dokument do jeho datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. S doručením úředních listin bývají pravidelně spojeny závažné účinky – např. počátek běhu lhůty pro odvolání proti správnímu nebo soudnímu rozhodnutí a podobně.

Fikci doručení je možné prohlásit za neúčinnou, například poukazem na hospitalizaci uživatele v příslušné době doručení, která uživateli zabránila datovou schránku otevřít. Obrana však musí být podložena fakty a není zaručeno, že bude úspěšná. Mělo by být proto základním návykem každého uživatele svou schránku pravidelně kontrolovat, případně využít možnosti nastavit si v datové schránce zasílání e-mailových upozornění, že do schránky byla doručena nová zpráva, a schránku kontrolovat na základě takového upozornění.

Novela zákona účinná od 1. 1. 2022 rozšířila právě popsanou fikci doručení i mimo oblast doručování veřejných listin, a to na veškerou soukromoprávní korespondenci. Fikce doručení se tak nyní bude týkat i například doručení výpovědi smlouvy o spolupráci mezi podnikateli nebo výzvy k zaplacení dluhu.

Víte, kdy je to možné a za jakých podmínek lze datovou schránku deaktivovat a kdo ji musí mít povinně? Zjistíte na portálu Vzorné Právo >>>