Rozvodů v pandemii bude přibývat: většinou proběhnou hladce, někdy se protáhnou i na dlouhé roky

Vydáno: 6 minut čtení

Advokáti zaměření na rodinné právo mají jasno – české domácnosti přestávají zvládat už rok trvající koronavirová opatření. Zatímco v jarní karanténě se manželé častěji dokázali semknout a opatření vydržet, druhý lockdown trvající od podzimu už snášejí o poznání hůře. Rozvodů proto mezi Čechy začíná přibývat, a spolu s ním také poptávka po rozvodových advokátech. Co všechno složitý proces obnáší?

Pokud se na rozvodu, na rozdělení společného majetku a na péči o případné nezletilé děti po rozvodu shodnou oba manželé, mohou podle platného práva využít výhod nesporného rozvodu. Při tomto typu rozvodu soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství. Často ale advokáti řeší horší variantu – manželé jsou ve sporu, kdy buďto jeden z nich s rozvodem nesouhlasí, anebo se neshodnou na výchově nezletilých dětí či rozdělení majetku. 

V obou případech se celý rozvodový proces výrazně prodlužuje. Jak při rozvodu postupovat, ať už se nacházíte v jakékoliv situaci? Popíšeme vám to v podrobném návodu.

Když manželé nejsou ve sporu

Pokud na rozvodu panuje shoda obou manželů, je z poloviny vyhráno. Znamená to, že průběh rozvodového řízení nebude dlouhý. Stačí k tomu podmínka, aby manželství trvalo alespoň rok a manželé spolu více než 6 měsíců nežili. 

Aby mohli být rozvedeni bez zjišťování příčin rozvratu manželství, musí oba manželé uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů a práv společného bydlení po rozvodu. Pokud z manželství vzešli potomci a dosud nedosáhli dospělosti, musí dojít také k dohodě o úpravě poměrů k nezletilým dětem. 

Vzory pro vás: Společný návrh manželů na rozvod manželství

Dohodu o vypořádání společného jmění i práv společného bydlení je třeba přiložit k návrhu na nesporný rozvod. Stačí, aby byla dohoda oběma manželi podepsána úředně ověřenými podpisy.

Vzory pro vás: Dohoda o uspořádání majetkových vztahů, bydlení a výživného po rozvodu manželství

Dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem už potom musí schválit soud. Návrh na její schválení lze příslušnému soudu podat společně s návrhem na nesporný rozvod. Ale právě k dohodě o úpravě poměrů k nezletilým dětem se bude soud vyjadřovat přednostně. Až poté, co bude schválena, může být návrhu na rozvod manželství vyhověno a manželství bude rozvedeno.

Vzory pro vás: Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem po dobu po rozvodu


Když se manželé nedohodnou

Pokud se manželé naopak na společném rozvodu nedohodnou, začíná dlouhý soudní proces, který je zpravidla rozdělený do tří samostatných řízení. 

Vzory pro vás: Návrh manžela na rozvod manželství

Stejně jako u nesporného rozvodu soud rozhoduje nejprve o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Pokud se manželé neshodnou na péči o děti, začíná spor o jejich svěření do péče 
a také řízení o určení výše vyživovací povinnosti. Poté, jakmile je o úpravě poměrů 
k nezletilým dětem rozhodnuto, může následovat řízení o rozvodu manželství.

Vzory pro vás: Návrh jednoho z rodičů na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro případ rozvodu 

To představuje druhou samostatnou fázi sporného rozvodu. Sice nebývá zpravidla tak rozsáhlé jako řízení o nezletilých dětech, ale na rozdíl od nesporného řízení v něm soud zjišťuje konkrétní okolnosti – tedy příčiny rozvratu manželství. V tomto důsledku se u soudu prokazuje například nevěra jednoho z manželů anebo jiné skutečnosti ze společného intimního života. Předložené okolnosti jsou ale často klíčové pro třetí a konečnou fázi rozvodu – vypořádání společného jmění.

V současné době je běžné, že pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, není soud v rozvodu překážkou. I přesto ale existují výjimky: manželství například nemůže být rozvedeno, pokud by byl rozvod v rozporu se závažnými okolnostmi uvedenými v občanském zákoníku. Tím jsou především zájmy dítěte anebo zájem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a rozvodem by mu byla způsobena zvlášť závažná újma. 

Pokud se manželé dostanou přes obě fáze a manželství je rozvedeno, zbývá ještě třetí řízení – o vypořádání společného jmění. Společné jmění manželů zaniká s nabytím právní moci rozsudku o rozvodu. Na vypořádání společného jmění se ale manželé mohou dohodnout i mimosoudně. Pokud tak neučiní, podává návrh o vypořádání společného jmění soudu jeden z manželů. 

Návrh lze podat nejpozději do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud se v této lhůtě manželé na rozdělení majetku nedohodnou a ani jeden z nich nepodá návrh na rozdělení společného jmění soudem, rozdělí se majetek automaticky podle pravidel občanského zákoníku. 

Ten jeho rozdělení upravuje následovně:

  • hmotné movité věci zůstanou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou a své rodiny výlučně užívá,
  • ostatní hmotné movité a nemovité věci budou v podílovém spoluvlastnictví obou – jejich podíly jsou stejné,
  • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma – jejich podíly jsou stejné.

Vzory pro vás: Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství

Článek pro portál Vzorné Právo 

Vzorné právo