Sdílené pracovní místo je zcela novým institutem českého práva, který přináší novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2021

Vydáno: 3 minuty čtení

Sdílené pracovní místo vzniká dohodou / dohodami mezi zaměstnavatelem a alespoň dvěma zaměstnanci s kratší pracovní dobou a stejným druhem práce, že budou sdílet jedno pracovní místo. Zaměstnanci si pak budou sami rozvrhovat pracovní dobu.

Sdílené pracovní místo má vést ke zvýšení počtu kratších pracovních úvazků, které zaměstnavatelé nabízejí, a tedy také k vyššímu počtu příležitostí, např. k přivýdělku na rodičovské dovolené nebo skloubení péče o rodinu s pracovní kariérou.

Právní úprava

Podle nového § 317a zákoníku práce se režim sdíleného pracovního místa zakládá dohodami, které uzavírá zaměstnavatel se dvěma či více zaměstnanci, kteří mají být do sdíleného pracovního místa zapojeni. Tato dohoda (dohody) musí být povinně písemná a musí obsahovat bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby.

Na sdíleném pracovním místě si zaměstnanci budou sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý ze zaměstnanců naplnil v průměru svou kratší týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Souhrn délky týdenní pracovní doby všech zaměstnanců působících na jednom sdíleném pracovním místě pak nesmí překročit délku jednoho plného úvazku, tj. 40 hodin za týden při jednosměnném provozu.

Zaměstnanci na sdíleném pracovním místě musí rozvrh pracovní doby předložit zaměstnavateli, a to nejméně týden předem. Pokud zaměstnanci rozvrh nepředloží, určí rozvržení pracovní doby do směn sám zaměstnavatel. Budou-li zaměstnanci chtít provést v rozvrhu změnu, musí s ní zaměstnavatele písemně seznámit nejméně dva dny předem, nedohodnou-li se se zaměstnavatelem na jiné (kratší či naopak delší) době seznámení. Zastupování nepřítomného zaměstnance může zaměstnavatel po zaměstnanci na sdíleném pracovním místě požadovat pouze tehdy, pokud k tomu zaměstnanec dal souhlas, ať již obecně v dohodě o sdíleném místě nebo následně pro konkrétní případ.

Dohodu o sdíleném pracovním místě lze ukončit písemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem nebo mohou obě strany dohodu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, běžící ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.

Pokud dohoda alespoň jednoho ze zapojených zaměstnanců zanikne, bude pracovní režim sdíleného pracovního místa u ostatních zaměstnanců na témže sdíleném pracovním místě uplatněn do konce probíhajícího vyrovnávacího období.

Co musí být obsahem dohody o sdíleném pracovním místě pro vás připravili právníci z advokátní kanceláře PRK Partners na webu Vzorného práva 

PRK a Vzorné právo