Kompenzační bonus schválen i pro tzv. dohodáře

Vydáno: 4 minuty čtení

Parlament České republiky schválil dne 22. 7. 2020 další novelu zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, která přiznává kompenzační bonus i lidem pracujícím na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti (v souvislosti s kompenzačním bonusem se společně označují jako „dohody o práci“), pokud jsou z titulu dohod o práci účastni systému nemocenského pojištění. Nárok na bonus budou mít nově i OSVČ a společníci s.r.o., kteří dosud nárok na bonus neměli právě kvůli dohodám o práci zakládajícím účast na nemocenském pojištění.

Podmínky vzniku nároku: 

Nárok na bonus vzniká každému, kdo v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 vykonával činnost na základě dohody o práci, která alespoň ve 4 kalendářních měsících založila účast na nemocenském pojištění, tj. u dohody o provedení práce činila zúčtovaná odměna více než 10 tis. Kč měsíčně a u dohody o pracovní činnosti alespoň 3 tis. Kč měsíčně. Z nároku na bonus jsou vyloučeni lidé, kteří kromě některé z dohod o práci vykonávají jiné zaměstnání (jsou v pracovním poměru).

Nárok vzniká za každý den, kdy žadatel nemohl činnost na základě dohody o práci vykonávat v obvyklém rozsahu z důvodů koronavirové krize, ať už se důvody projevily na straně této osoby nebo jejího zaměstnavatele.

Na kompenzační bonus vzniká nově nárok i OSVČ a společníkům s.r.o., kteří současně pracovali na dohodu o práci a účastnili se z toho titulu nemocenského pojištění. Zde se uplatňuje dosavadní podmínka pro poskytnutí bonusu pro OSVČ nebo společníky s.r.o., a to, že v důsledku koronavirové krize byla nad míru obvyklou omezena nebo znemožněna právě činnost OSVČ nebo společnosti s ručením omezeným.

Výše nároku a výplata:

Kompenzační bonus ve formě státní podpory ve výši 350 Kč denně obdrží lidé pracující na dohodu o práci za podmínek uvedených výše, a to zpětně za období od 12. března 2020 do 8. června 2020.

Za totéž období mohou o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně požádat OSVČ a společníci s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu o práci. Výplata bude zahájena po podpisu novely prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů, obojí lze očekávat v následujících dnech.

Žádost:

Žádost o výplatu bonusu se podává Finanční správě a je možné ji podat již nyní. Informace a formuláře jsou dostupné na stránkách Finanční správy. Na stránkách Ministerstva financí jsou zveřejněné odpovědi na nejčastější dotazy, tutéž sekci (FAQ) nabízí i stránky Finanční správy.

Žádosti bude možné podávat do konce třetího měsíce od nabytí účinnosti novely, konkrétně minimálně do konce října 2020, v závislosti na tom, kdy novela vyjde ve sbírce zákonů. 

Přílohy žádosti:

K žádosti je potřeba přiložit:

  • kopie dohod o práci, na jejichž základě se žadatel v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 alespoň 4 kalendářní měsíce účastnil nemocenského pojištění jako zaměstnanec
  • kopie mzdových listů nebo potvrzení zaměstnavatele potvrzujících účast na nemocenském pojištění na základě dohod o práci ve sledovaném období, tj. alespoň 4 měsíce v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 

Podání žádosti: 

Žádost lze zaslat poštou, předat osobně prostřednictvím podatelny místně příslušného finančního úřadu nebo zaslat elektronicky, a to buď datovou schránkou, nebo zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Výslovně je však povolen i postup, kdy si žadatel žádost vyplní a vytiskne, vlastnoručně podepíše, naskenuje a včetně příloh odešle běžnou elektronickou zprávou na elektronickou adresu, kterou za tím účelem zveřejňuje Finanční správa

Kde se poradit:

Finanční správa nabízí pro ověření nároku a k dalším dotazům ohledně kompenzačního bonusu svou informační linku s telefonním číslem 225 092 392.

Jan Bürger
PRK Partners 
Článek pro portál Vzorné Právo 

PRK a Vzorné právo