Program COVID – Nájemné

Vydáno: 4 minuty čtení

Dne 18. 5. 2020 schválila Vláda ČR program COVID – Nájemné, jehož cílem je poskytnout podporu podnikatelům, kterým byl zakázán prodej zboží a služeb v pronajatých provozovnách alespoň po část období od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Podporu bude stát vyplácet na základě žádosti nájemců.

Žadatel bude muset pro získání podpory splnit následující podmínky: 

 • žadatelem musí být fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
 • žadatel užívá provozovnu na základě platné nájemní či podnájemní smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatelem před 12. 3. 2020, a současně žadatel není osobou spřízněnou s pronajímatelem. V programu není uvedeno, jestli se vztahuje i na vztahy založené pachtovními smlouvami.
 • na žadatele se v příslušné provozovně vztahoval zákaz prodeje zboží či služeb
 • žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím (zejména finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám)
 • žadatel uzavřel s pronajímatelem dohodu nebo dodatek ke smlouvě o slevě z nájemného ve výši 30 % za měsíce duben, květen a červen 2020 (tato podmínka se neaplikuje, pokud je pronajímatelem stát)
 • žadatel uhradil 50 % (resp. 80 %, je-li pronajímatelem stát) měsíčního nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020 v souladu s nájemní smlouvou, případně v souladu se zákonem umožněným odkladem plateb v souvislosti s COVID-19 a 70 % DPH z původního měsíčního nájemného

Výše podpory:

 • podpora činí 50 % měsíčního nájemného. Jedná se zde o základní nájemné, případné variabilní složky nájemného, jako je např. obratové nájemné, se nezohledňují. Výše nájemného pro účely podpory nesmí přesáhnout výši uhrazeného nájemného v měsících leden a únor 2020 (pokud bylo pro měsíce duben, květen a červen sjednáno vyšší nájemné, rozdíl nebude zohledněn)
 • případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH
 • pokud je pronajímatelem stát, činí podpora 80 % nájemného, neboť stát neposkytuje slevu na nájemném
 • podporu lze poskytnout nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen 2020, pokud nájem nebo podnájem v té době trval
 • maximální výše podpory pro jednoho příjemce činí 10 milionů Kč

 Podání žádosti:

 • žádost se bude podávat elektronicky poté, co Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí výzvu k podávání žádostí
 • za každý pronajatý prostor bude možné podat pouze jednu žádost, s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců

K žádosti se bude přikládat:

 • čestné prohlášení žadatele
 • čestné prohlášení pronajímatele (obě prohlášení najdete na portálu Vzorné Právo)
 • doklad o úhradě nájemného za měsíce leden a únor 2020
 • doklad o úhradě 50 % nájemného za měsíce duben, květen nebo červen 2020
 • podepsaný návrh dohody o narovnání ohledně nároků žadatele vůči státu z titulu náhrady škody (zřejmě bude vypracován poskytovatelem dotace, tj. Ministerstvem průmyslu a obchodu)
 • doklad o úhradě DPH ve vztahu k nájemnému, na které má být poskytnuta dotace

Pro budoucí podání žádosti můžete využít vzor čestného prohlášení nájemce (žadatele) a pronajímatele . Obě prohlášení jsme zpracovali do jednoho společného, snadno vyplňovaného vzoru, údaje se propisují do obou listin zároveň. Využijete také vzor dodatku k nájemní smlouvě o poskytnutí slevy z nájemného. Zatím můžete použít obecný vzor dodatku ke smlouvě o nájmu, speciální dodatek řešící pouze slevu na nájemném tak, aby vyhovovala podmínkám podpůrného programu, pro vás připravujeme.

Související vzory dokumentů volně k dispozici na portálu Vzorné Právo

PRK Partners