Bc. Stanislav Suchan

Musí být k ročnímu zúčtování doloženo v originále potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění, nebo je dostačující jen vytištěné potvrzení z emailu? 
Vydáno: 01. 04. 2023
Může si manžel v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku, která pobírala pouze rodičovský příspěvek během roku, ale měli příjem z prodeje domu, který byl ve společném vlastnictví obou manželů? 
Vydáno: 06. 03. 2023
Obecně platí, že daňové zvýhodnění na nezletilé dítě uplatňuje rodič, který má soudně dítě svěřené v péči. Mám zaměstnance, kde dítě má soudně svěřené do péče matka dítěte. Chlapec však chtěl bydlet s otcem.Otec se s matkou dohodl, že chlapec bude žít s ním ve společené domácnosti, ovšem bez soudního rozhodnutí. Otec dítěte doložil potvrzením zaměstnavatel matky, že ona daň. zvýhodnění neuplatňuje. Dále doložil "prohlášení o společné domácnosti"se synem.Může otec uplatnit daňové prohlášení na syna bez soudního rozhodnutí o péči?
Vydáno: 03. 02. 2023
Chápu správně, že pokud zaměstnanec podepíše od ledna 2023 prohlášení k dani u jednoho zaměstnavatele, u kterého má hlavní pracovní poměr a ještě uzavřenou dohodu o provedení práce (do 10 000 Kč/měsíc) na jinou práci, než je hlavní, u obou zpracování mezd zvlášť (tzn. 2 výplatní lístky), srazím zálohovou daň?
Vydáno: 03. 02. 2023
Mám zaměstnance, který má dva úvěry na bydlení, u obou donesl potvrzení o úrocích a smlouvy. Jeden úvěr je na byt, který zrekonstruoval a ve kterém má trvalé bydliště a zároveň je vlastník, byt nepronajímá. Druhý úvěr je na dům (dům také zrekonstruoval), ve kterém se denně zdržuje a zároveň je také jeho vlastník. Může si uplatnit oboje úroky, nebo jen ty kde má trvalé bydliště? 
Vydáno: 03. 02. 2023
OSVČ má v obchodním majetku firmy zařazen majetek ve 2. odpisové skupině, rovnoměrné odepisování. V roce 2021 bude majetek odepisovat druhým rokem. Chtěli bychom udělat nižší daňové odpisy - např. 15- %. Rozumíme správně, že maximální roční odpis je 22,25 % a když využijeme nižší %, tak se nám odpisy protáhnou na více let až do té doby, kdy bude splněna hranice 100 %? Příkad: V roce 2022 uplatníme např.10 %, 4. a 5. rok 22,25 % a poté v roce 2025 19,5 %?
Vydáno: 22. 11. 2021
Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, prodala v roce 2021 své podnikání formou prodeje (koupě) podniku jako celek. Obecně jsou nám úpravy na straně prodávajícího známy, nejsme si ale jistí, zda opravdu platí, že ke dni prodeje podniku dojde k úpravám v základu daně, aniž by zároveň byla uhrazená kupní cena. Uvedu příklad úmyslně v extrémním případě. Kupní cena za podnik: 1000, cena zásob 500. Prodej podniku 2021, úhrada kupní ceny 2022 Znamená to v roce 2021 úpravu základu daně (snížení o zásoby) a příjmy ke zdanění až v roce 2022? Doplnění dotazu:
Vydáno: 21. 11. 2021
Společnost má sídlo v pronajatých prostorech. Má zde také v nájmu 130 parkovacích míst, kdy cena pronájmu za jedno parkovací stání je 1 000 Kč / měsíc. Parkování je určeno pro 70 služebních vozidel a je povoleno ( vzhledem k zhoršené dostupnosti místa ) zdarma parkování také soukromým vozidlům zaměstnanců. Počet pronajatých míst se bude v souvislosti se skutečným využitím upravovat. Parkoviště je přístupné pro všechny zaměstnance, nejedná se o přesně vyhrazené parkovací stání dle RZ vozidel. Předpokládáme, že zaměstnanci použitím parkovacího místo nevzniká nepeněžní příjem. Je zaplacení nájmu za parkovací místa pro společnost daňově účinný? Je potřebné uvedený benefit pro zaměstnance zahrnout do stávající kolektivní smlouvy?
Vydáno: 18. 10. 2021
Zaměstnanec má chorvatské občanství. V Chorvatsku má aktivní IČO, v ČR pracovní smlouvu. Je to jeho první zaměstnání v ČR. Zaměstnanec bude mít hlavní zájem v ČR, kde i jeho příjmy budou vyšší než v Chorvatsku. Jak máme postupovat v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění? Kdo popř. určuje, v jaké zemi bude plátcem? 
Vydáno: 13. 10. 2021
Společnost se zabývá velkoobchodem s kancelářskými produkty a vyhlásí soutěž o ceny. Soutěž se týká škol a školek, které při odběru určitého množství zboží obdrží kupon, který jde do slosování o ceny. Cenou je divadelního představení. Jak se bude u hlediska DPH a daně z příjmů chovat nákup samotných kuponů a jak úhrada za divadelní představení. Cena jednoho představení je 5000 Kč, výherců bude 10. Je možné cenu za divadelní představení uplatnit do daňových nákladů a současně uplatnit nárok na odpočet DPH? Vznikne společnosti v nějakém případě povinnost odvést DPH? 
Vydáno: 07. 10. 2021
Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 
Vydáno: 17. 07. 2021
Cizí státní příslušník (občan Ruské federace) - byl zaměstnavatelem jaksi automaticky oproti roku 2020 přehodnocen z daňového rezidenta na daňového nerezidenta, a tudíž mu z jeho brigády byla sražena srážková daň. Byl ochoten daňové rezidentství doložit, ale zaměstnavatel se s ním odmítl bavit. Známý posílal zaměstnavateli i dopis přes datovou schránku, že s přeřazením na daňového nerezidenta nesouhlasí, a s informací, že je ochoten daňové rezidentství doložit. Ale zaměstnavatel nereaguje. Vím, že problematiku daňového rezidentství upravuje zákon o daních z příjmů a pokyn Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických osob ... - č. j. 50098/12-3130-11042. Např. podle zákona o daních z příjmů jsou daňový rezidenty ČR poplatníci, kteří se zde obvykle zdržují nebo mají na území ČR bydliště. Podle Pokynu Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických osob ... - č. j. 50098/12-3130- 11042 dále uvádí možnosti, jakým způsobem prokázat daňové rezidentství. Vím také, že existuje možnost získat potvrzení o daňovém domicilu od finančního úřadu. Ale to se platí, a navíc se váže pouze k určitému datu. Takže v průběhu roku by bylo zapotřebí více potvrzení, takže by se to výrazně prodražilo. Známý tedy preferuje jiné varianty, jak prokázat daňový domicil, např. smlouvu o nájmu bytu, potvrzení o zaměstnání na hlavní pracovní poměr, příp. čestné prohlášení. Ale problém je v tom, že problematiku daňového rezidentství zaměstnavatel se zaměstnancem odmítá řešit. Všechny občany třetích zemí, kteří v ČR nemají trvalý pobyt, automaticky hází do jednoho pytle, asi z důvodu administrativního zjednodušení. Co dělat se zaměstnavatelem, který nekomunikuje? Je možné podat stížnost na finanční úřad kvůli nekomunikaci? Jak má zaměstnanec doložit zaměstnavateli daňové rezidentství, když k tomu nemá možnost? Předpokládám, že finanční úřad se zastane zaměstnavatele, jelikož mu asi vadit nebude, že (papírově) odvádí srážkovou daň.
Vydáno: 15. 07. 2021
Český rezident zdědil po rodičích na Slovensku nemovitost. V rámci vypořádání dědictví mu byl jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním v SK od daně osvobozen?
Vydáno: 08. 07. 2021
Poplatník, zaměstnanec a současně podnikatel - živnostník, trénuje děti, od hokejového klubu dostává ročně asi 15 500 kč, poplatník nemá na trénování ŽL, je potřeba tento příjem zdanit? Ve skutečnosti je tento příspěvek použit na nákup hokejové výstroje (brusle, ostření bruslí, hokejové oblečení) - tyto výdaje lze doložit doklady a pak na dojíždění autem na stadion, event. výjezdy na zápasy.
Vydáno: 02. 07. 2021
V roce 2019 jsem koupil dceři byt za 10 mil. Kč. Peníze jsem poslal z mého účtu na účet realitní kanceláře. Kupní smlouva zní na dceru. Musí podat dcera oznámení správci daně podle § 38v ZDP, když správce daně si může zjistit příjem z rejstříku (katastru nemovitostí) nebo má podat dodatečné oznámení a bude muset uhradit pokutu za pozdní oznámení?
Vydáno: 01. 07. 2021
V květnu 2021 pojišťovny vyplatily odměny pro zdravotníky, které poslaly na účet s. r. o. Firma má 2 zaměstnance 1 lékař, 1 sestra, oba mají úvazek 20 hod. týdně. Jsou částky, které přišly na účet firmy, včetně sociálního a zdravotního pojištění? Musí tedy firma vypočítat hrubou odměnu z obdržené částky?
Vydáno: 14. 06. 2021
Zaměstnavatel se rozhodl přispívat na školné dětí svých zaměstnanců. Jedná se o příspěvek vždy poskytovaný bezhotovostně na účet příslušné školy. Příspěvek se poskytuje na školné soukromých škol - základních, středních i vysokých. Jaký daňový režim bude u zaměstnavatele a zaměstnance? 
Vydáno: 13. 06. 2021
Firmě byla přiznána odměna zdravotníkům. Částka je včetně odvodů. Můžete mi napsat způsob, jak tuto částku zaměstnancům vyplatit? Zadat ji jako hrubou mzdu včetně odvodů? Uvádí se, že částka je plus odvody, ale jen sociální a zdravotní. Znamená to, že 15% daň odvede zaměstnavatel víc, než obdržel odměny pro zaměstnance? Nebo se to nedaní? Zadávám to přece jako klasickou odměnu/prémii.
Vydáno: 11. 06. 2021
Je možné danit příjem z knih, kde autor je zároveň i prodejce, v § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem? Víc knih už autor nenapíše. Jde o vydání jedné knihy, která se bude prodavat po neomezenou dobu.
Vydáno: 11. 06. 2021
Jsme dceřiná společnost vlastněná 100% naší mateřskou společností. Mateřská společnost bude prodávat akcie našim zaměstnancům (zaměstnancům dceřiné společnosti). Prodej bude za zvýhodněné ceny, tj. za ceny nižší než ceny stanovené znaleckým posudkem. Bude takový příjem příjmem našich zaměstnanců, a pokud ano, jakým způsobem bude postupováno při zdanění rozdílu ceny (mezi prodejní cenou a cenou stanovenou znaleckým postupem) u našich zaměstnanců a zda tento příjem bude podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 
Vydáno: 03. 06. 2021