Výkladová stanoviska AKV (XXXI.) - 1. část

Výkladová stanoviska AKV (XXXI.) – 1. část
JUDr.
Petr
Bukovjan
JUDr. Bc.
Michal
Peškar
Přijatá na jednání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 10. 11. a 11. 11. 2023
1. PLATNOST ELEKTRONICKY UZAVŘENÉ SMLOUVY PŘI NEDODRŽENÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
*
Dle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“), platí, že jsou-li pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti nebo jejich změny anebo dohoda o rozvázání pracovního poměru a dohoda o zrušení některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřeny prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací,
je zaměstnavatel povinen zaslat jejich vyhotovení na elektronickou adresu zaměstnance, která není v dispozici zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil
.
*
Pokud zaměstnavatel v rozporu s uvedeným ustanovením
nezašle zaměstnanci vyhotovení
takto uzavřené smlouvy či dohody na elektronickou adresu zaměstnance,
je taková smlouva či dohoda platná
?
Stanovisko
*
Citované ustanovení zákoníku práce
nestanoví žádné nové podmínky pro platnost elektronicky uzavřené smlouvy
, toliko s ohledem na ochranu zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu ukládá zaměstnavateli související povinnosti a zaměstnanci dává až na výjimky právo od takové smlouvy písemně odstoupit.
Nesplnění povinnosti zaměstnavatele zaslat elektronické vyhotovení uzavřené smlouvy na příslušnou elektronickou adresu zaměstnance nemá proto samo o sobě žádný vliv na platnost této smlouvy
. K uzavření smlouvy totiž v souladu s ustanoveními § 1725 a § 1745 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, došlo, jakmile si strany ujednaly její obsah a přijetí nabídky nabylo účinnosti (návrh na uzavření smlouvy byl druhou stranou přijat).
*
Nesplněním své povinnosti se nicméně vystavuje zaměstnavatel
riziku, že jeho protiprávní jednání bude posouzeno jako přestupek
na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. a), resp. ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZIP“), za který může být uložena
pokuta až do výše 2 000 000 Kč
.
*
Současně svojí nečinností
zaměstnavatel „prodlužuje“ lhůtu pro možnost zaměstnance odstoupit od elektronicky uzavřené smlouvy
ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 ZP, protože ta začne plynout až od okamžiku dodání vyhotovení uzavřené smlouvy nebo dohody na elektronickou adresu zaměstnance.
2. SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE FORMOU ODKAZU
*
Zákoník práce umožňuje, aby zaměstnavatel v písemné informaci podle ustanovení § 37 ZP (případně § 37a, § 77a a § 77b ZP) některé povinné informace