59/2015 Sb. o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Schválený:
59/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
Změna: 282/2015 Sb.
Změna: 346/2016 Sb.
Změna: 427/2016 Sb.
Změna: 175/2017 Sb.
Změna: 328/2017 Sb.
Změna: 305/2018 Sb.
Změna: 192/2019 Sb.
Změna: 322/2019 Sb.
Změna: 533/2021 Sb.
Změna: 420/2022 Sb.
Změna: 120/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,
b) druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,
c) výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.
 
§ 2
Služební tarif
(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
 
Vojenská hodnost      Služební tarif v Kč měsíčně
---------------------------------------------------------
Vojín            ve výši minimální mzdy
Svobodník               30 310
Desátník                31 890
Četař                 33 630
Rotný                 38 810 
Rotmistr                41 410
Nadrotmistr              44 030
Praporčík               46 910 
Nadpraporčík              50 050
Štábní praporčík            64 490
Poručík                44 290
Nadporučík               50 050
Kapitán                57 280
Major                 64 490
Podplukovník              71 710
Plukovník               86 150
Brigádní generál           100 580
Generálmajor             114 990
Generálporučík            129 430
Armádní generál            143 850.
(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání se stanovují pro vojenskou hodnost
a) vojín ve výši minimální mzdy,
b) svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 %,
c) desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 %,
d) četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11,0 %,
e) rotný ve výši minimální mzdy zvýšené o 14,6 %,
f) rotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 18,3 %,
g) nadrotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 21,8 %.
Služební tarify podle písmen b) až g) se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.
 
§ 3
Zvláštní příplatek
(1) Zvláštní příplatek za službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života nebo zdraví se stanovuje ve výši
a) 2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,
b) 2 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,
c) 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a
d) 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.
(2) Druhy služebních činností rozdělené do jednotlivých rizikových skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto nařízení.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha 1
Druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví
I. Služební činnosti v I. rizikové skupině
Do I. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:
a) činnost výkonného vojenského letce,
b) činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství1),
c) činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací2),
d) činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany.
II. Služební činnosti ve II. rizikové skupině
Do II. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:
a) řízení letového provozu,
b) slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem,
c) zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,
d) činnosti vojenského policisty podle zákona o Vojenské policii3), s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany,
e) činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky,
f) činnost předsunutého leteckého návodčího,
g) soustavné poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče nebo na onkologických odděleních nebo poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.
III. Služební činnosti ve III. rizikové skupině
Do III. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:
a) odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči a soustavné provádění praktické výuky a výcviku s použitím izolačního dýchacího přístroje, respirátoru nebo filtrační masky a v obleku, který chrání proti sálavému teplu nebo chemickým či jiným nebezpečným látkám,
b) činnosti pozemního vojenského leteckého personálu4),
c) činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky,
d) výkon služby ve výškách
1. při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, nebo
2. při provádění praktické výuky a výcviku ošetřování, revidování a kontroly zařízení uvedených v bodě 1,
e) výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,
f) identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu,
g) potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu,
h) vedení speciální tělesné přípravy,
i) odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči,
j) provádění radiačního, chemického a biologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami,
k) činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry.
IV. Služební činnosti ve IV. rizikové skupině
Do IV. rizikové skupiny jsou zařazeny následující služební činnosti:
a) práce trvale vykonávané v podzemí,
b) skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,
c) fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,
d) práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,
e) soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.
1) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
2) Usnesení vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 305 o použití speciálních sil a vedení speciálních operací.
3) Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).
4) § 4 vyhlášky č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění pozdějších předpisů.