469/2020 Sb. o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
469/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. listopadu 2020
o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O JEDNORÁZOVÉM PŘÍSPĚVKU DŮCHODCI V ROCE 2020
 
§ 1
Jednorázový příspěvek důchodci (dále jen "příspěvek") poskytne stát poživatelům důchodů jako finanční výpomoc.
 
§ 2
(1) Nárok na příspěvek má fyzická osoba, které byl přiznán důchod z důchodového pojištění podle českých právních předpisů (dále jen "důchod") na základě žádosti podané před 1. prosincem 2020 ode dne, který spadá do období před 1. prosinec 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval aspoň po část měsíce listopadu 2020 a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl. Podmínka, že v listopadu 2020 nárok na výplatu důchodu trval a nezanikl, se považuje za splněnou, pokud před 1. prosincem 2020 zanikl nárok na důchod podle § 58 odst. 1 nebo § 61a zákona o důchodovém pojištění z důvodu vzniku nároku na výplatu jiného důchodu a nárok na výplatu tohoto jiného důchodu trval do konce listopadu 2020; jde-li o zánik nároku na invalidní důchod podle § 58 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění, považuje se přitom za splněnou i podmínka podání žádosti o přiznání důchodu před 1. prosincem 2020.
(2) Má-li poživatel důchodu nárok na výplatu více důchodů, náleží příspěvek jen jednou.
(3) Výše příspěvku činí 5 000 Kč.
 
§ 3
(1) Příspěvek vyplatí orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný k výplatě důchodu. Příspěvek se vyplatí bez žádosti v prosinci 2020 v termínu určeném tímto orgánem. Jsou-li podmínky nároku na příspěvek podle § 2 odst. 1 splněny, avšak výplata důchodu nebyla zahájena v listopadu 2020, vyplatí se příspěvek nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení výplaty důchodu. Pokud se důchod vyplácí podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení na základě potvrzení o žití, vyplatí se příspěvek nejpozději do 2 měsíců od předložení tohoto potvrzení.
(2) Příspěvek se vyplatí stejným způsobem, jakým se vyplácí důchod v listopadu 2020.
(3) O nároku na příspěvek vydá orgán sociálního zabezpečení písemné rozhodnutí, jen podal-li oprávněný žádost o příspěvek v případě, že mu příspěvek nebyl v termínu uvedeném v odstavci 1 vyplacen, a tato žádost byla pro nesplnění podmínek nároku na příspěvek zamítnuta; nebyla-li tato žádost podána nejpozději do 30. června 2021, nárok na příspěvek zaniká. V řízení o vydání tohoto rozhodnutí se postupuje obdobně jako v řízení ve věcech důchodového pojištění, včetně podání námitek proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení. Oznámení o výplatě příspěvku se nevydává.
(4) Nárok na příspěvek nepřechází na jiné osoby.
(5) Neprávem vyplacený příspěvek se vrací příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Při vymáhání neprávem vyplaceného příspěvku se postupuje obdobně jako při vymáhání neprávem vyplaceného důchodu.
 
§ 4
(1) Zjišťuje-li se pro účely jiných právních předpisů výše příjmu, k příspěvku se nepřihlíží.
(2) Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí.
(3) Náklady na výplatu příspěvku včetně nákladů souvisejících s jeho výplatou se hradí ze státního rozpočtu.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
 
§ 5
V § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 203/2017 Sb. a zákona č. 191/2018 Sb., odstavec 2 zní:
"(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází k zvýšení (dále jen "pravidelný termín").".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2020, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.