256/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
256/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. září 2019,
kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 458/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl.III
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 54/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 283/2018 Sb., zákona č. 6/2019 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu doplňují slova "Směrnice Rady (EU) 2018/1713 ze dne 6. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy".
2. V § 47 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně.".
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
3. V příloze č. 2 se položky "36.00.2 Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.", "37 Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.", "56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.", "81.21.10 Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.", "81.22.11 Služby mytí oken prováděné v domácnostech." a "88.10, 88.91 Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany." zrušují a v položce "90 Služby spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek." se slova "spisovatelů, skladatelů, sochařů a jiných výkonných umělců" nahrazují slovy "autorů a výkonných umělců" a za slovo "dílo" se vkládají slova "nebo umělecký výkon".
4. V příloze č. 2 se věta "Kódem nomenklatury celního sazebníku se rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018." zrušuje.
5. V příloze č. 2 se věty "Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely tohoto zákona považuje úklid v bytě nebo rodinném domě mimo prostor, které nejsou určeny k bydlení. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu." zrušují.
6. V příloze č. 2 se věta "Oprávněním k výkonu práva dílo užít se rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění." nahrazuje větou "Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".
7. V příloze č. 2a se před položku "49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky" vkládají nové položky, které znějí:
"
------------------------------------------------------------------------------------------
36.00.2    Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
37       Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících
        s těmito činnostmi.
------------------------------------------------------------------------------------------
                                            ".
8. V příloze č. 2a se za položku "50 Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel." doplňují nové položky, které znějí:
"
------------------------------------------------------------------------------------------
56       Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
        - nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
        - se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání
         nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10,
         nebo
        - se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání
         tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku
         kapitoly 24.
81.21.10    Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
81.22.11    Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
88.10, 88.91  Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
95.23     Opravy obuvi a kožených výrobků.
95.29.11    Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.
95.29.12    Opravy jízdních kol.
96.02     Kadeřnické a holičské služby.
------------------------------------------------------------------------------------------
                                            ".
9. V příloze č. 2a se za položku "56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59, se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24." na samostatný řádek vkládá nová položka 77, 85, 91, která zní:
"
------------------------------------------------------------------------------------------
77, 85, 91   Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů,
        periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a
        kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená
        sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další
        služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby
        poskytované podle jiného právního předpisu.
------------------------------------------------------------------------------------------
                                            ".
10. V příloze č. 2a se za větu "Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy." na samostatný řádek vkládá věta "Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 201872).".
11. Na konci přílohy č. 2a se na samostatné řádky doplňují věty:
"Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.".
12. V příloze č. 3 položce 01-05, 07-23, 25 se slova "(vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem70))" nahrazují slovy "s výjimkou alkoholických nápojů", slova "číselných kódů 2203-2208 a zboží" se zrušují a za číslo "2106" se vkládají slova "a 2201".
Poznámka pod čarou č. 70 se zrušuje.
13. V příloze č. 3 se položka "49 - Knihy, brožury, letáky, prospekty, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení všech druhů a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mimo tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a." a věta "Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů." zrušují.
14. V příloze č. 3 se za větu "První snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy." na samostatný řádek vkládá věta "Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.".
15. V příloze č. 3a se za položku "1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku." vkládá nová položka, která zní:
"
------------------------------------------------------------------------------------------------
2201           - pitná voda.
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               ".
16. V příloze č. 3a se za větu "Mlýnské výrobky a směsi těchto mlýnských výrobků, slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku." na samostatný řádek vkládá věta "Pitnou vodou se pro účely tohoto zákona rozumí pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.".
17. V příloze č. 3a se položka "4901, 4902, 4903, 4904 - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; noviny a časopisy, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy." nahrazuje položkou 4901 - 4905, 4911, 8523, která zní:
"
------------------------------------------------------------------------------------------------
4901 - 4905, 4911, 8523  - Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika,
              obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny
              a kartografické výrobky, včetně     zvukového záznamu přednesu jejich
              obsahu, pokud
              - jsou obsaženy na hmotném nosiči a
              - nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu
               nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového
               obsahu nebo audiovizuálního obsahu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               ".
18. V příloze č. 3a se věty "Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.", "Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji." a "Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam." zrušují.
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou
a) ustanovení čl. I bodů 6, 8, 28 až 31 a 46, která nabývají účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a
b) ustanovení čl. I bodů 5, 33, 41 až 45, 47 a 48, čl. III a čl. IV, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality