123/2005 Sb. , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
123/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. února 2005,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl.I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 se na konci doplňuje věta "Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.".
2. V § 15 odst. 6 se na konci doplňuje věta "Na rozhodnutí o nezapsání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do Seznamu se vztahuje správní řád.47)".
3. V § 15 odst. 7 větě třetí se slova "zápis neprovede" nahrazují slovy "vydá rozhodnutí o nezapsání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do Seznamu podle odstavce 6".
4. V § 17 odstavec 3 zní:
"(3) Zdravotnická zařízení a další subjekty poskytující hrazenou péči jsou povinny ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazenou péči poskytly.".
5. V § 40 odst. 3 se na konci odstavce doplňují věty "Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, příjmení, popřípadě titul, platnost a číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky rodné číslo. Zdravotní pojišťovny vedou v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce.".
6. V § 40 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů identifikujících pojištěnce písemnou formou rovněž obdobné údaje v elektronické formě. Za vydání náhradního dokladu umožňujícího nést údaje v elektronické formě má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů na jeho pořízení. Na průkazu pojištěnce nebo na náhradním dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví zákon. Další údaje mohou být uloženy na průkazu pojištěnce nebo náhradním dokladu, pokud se na tom dohodne pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou.
(5) Zdravotní pojišťovny vedou seznam smluvních zdravotních zařízení a nositelů výkonů včetně rodného čísla nositele výkonu. Za tímto účelem jsou zdravotnická zařízení povinna sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje v rozsahu a v termínech podle § 41 odst. 3 a 4.".
7. Za § 53b se vkládá nový § 53c, který zní:
 
"§ 53c
Při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona,17) jsou povinné subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce.".
8. V příloze č. 3 SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY v ODDÍLU C Seznam prostředků zdravotnické techniky hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče bod Čísl. 128 zní:
"
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+
|128 | 11  |proužky diagnostické na stanovení     |pouze na základě předepsání DIA,   |100 % nejvýše do 5 600 Kč|
|   |    |glukózy                  |max. 400 ks ročně           |             |
|   |    |                     +--------------------------------------+-------------------------+
|   |    |                     |pouze na základě předepsání DIA    |100 % nejvýše      |
|   |    |                     |a schválení revizním lékařem, pokud  |do 14 000 Kč       |
|   |    |                     |byl pojištěnci revizním lékařem    |             |
|   |    |                     |příslušné zdravotní pojišťovny    |             |
|   |    |                     |schválen i glukometr,         |             |
|   |    |                     |max. 1 000 ks ročně          |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------------------------+-------------------------+

  
                                                            ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Žádosti o zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění podané Ministerstvu zdravotnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a Ministerstvem zdravotnictví do nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl.III
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který včetně poznámek pod čarou č. 11a až 11c zní:
"(7) Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením11a) z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců11b) osoba, které byl přiznán invalidní nebo částečný invalidní důchod,11c) je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.
11a) § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
11b) § 78 zákona č. 435/2004 Sb.
11c) § 38 a 43 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.".
Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.
2. V § 3 odst. 9 písm. c) se slova "v odstavci 7" nahrazují slovy "v odstavci 8".
3. V § 3a odst. 3 písm. a) se slova "v § 3 odst. 7" nahrazují slovy "v § 3 odst. 8".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.