PR článek: Vrcholný management – Kdy (ne)uzavírat pracovní smlouvu

Vydáno: 3 minuty čtení

Aby firma řádně fungovala a prosperovala, nestačí jen spojit úsilí všech zaměstnanců, ale je potřeba také zajistit tzv. obchodní vedení společnosti. Jedná se o výkon klíčových činností, které ovlivňují fungování a směřování firmy a kdy se takříkajíc rozhoduje o samotném osudu společnosti. Tyto činnosti vykonávají osoby na vrcholu hierarchie firmy, zejména pak osoby, které jsou členy statutárního orgánu společnosti, a to způsobem, který je těžko slučitelný s tzv. závislou povahou pracovního poměru. V čem je vlastně problém?

Právní teorie a zejména praxe dlouhá léta řešila otázku tzv. souběhu funkcí – tj. otázku, zda členové statutárního orgánu mohou své povinnosti spojené s funkcí vykonávat v pracovním poměru na základě souběžně uzavřené pracovní smlouvy, nebo zda pracovní smlouvy v takovém případě uzavírány být nemohou.

Historie problematiky se začala psát již v 90. letech, kdy soudy poprvé dovodily, že výkon funkce statutárního orgánu v pracovním poměru není možný a takové pracovní smlouvy označily za neplatné. Po sérii změn v právních předpisech a několika dalších soudních rozhodnutích jsme se snad již dostali do situace, kdy alespoň základní otázka (ne)přípustnosti souběhu funkcí je (téměř) definitivně vyřešena Jak tedy? 

V současnosti by měli jednatelé a členové představenstva na souběžné pracovní poměry zapomenout, a to i tehdy, pokud do funkce člena statutárního orgánu takzvaně dorostl dosavadní zaměstnanec společnosti. Podmínky výkonu funkce by měly být upraveny ve smlouvě o výkonu funkce. Společnost a člen jejího statutárního orgánu si v takové smlouvě mohou dohodnout nejen finanční odměnu za výkon funkce, ale také poskytování shodných benefitů, jaké dostávají zaměstnanci společnosti (včetně placeného pracovního volna jako obdoby dovolené na zotavenou, která zaměstnancům náleží ze zákona), nebo třeba poskytnutí odchodného při odvolání z funkce. Připodobnění k postavení zaměstnance v rámci smlouvy o výkonu funkce má samozřejmě své limity vyplývající z povahy funkce statutárního orgánu. Smlouvou o výkonu funkce tak nelze omezit např. možnost odvolání z funkce s okamžitou účinností a bez důvodu nebo odpovědnost jednatele za způsobenou škodu, tedy skutečnosti, které vyplývají z korporačního práva. 

Je tedy souběžný pracovní poměr člena statutárního orgánu společnosti zcela vyloučen?

Celý článek a zdarma vzory souvisejících smluv >>

Vzorné právo - vzory smluv