Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020

Vydáno: 7 minut čtení

Vláda ČR ve středu dne 16. října 2020 usnesením č. 1049 o přijetí krizového opatření umožnila od 19. října 2020, a to po dobu platnosti nouzového stavu, odlišný postup výkonu některých pracovnělékařských služeb, tedy posuzování zdravotní způsobilosti k práci, nežli tomu je nastaveno dotčenými mezinárodními úmluvami a mezinárodními nebo národními předpisy upravujícími posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon práce nebo služby.

Toto tzv. podzimní usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020 ideově navazovalo na tzv. jarní usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, resp. usnesení vlády č. 280 ze dne 23. března 2020, potažmo usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020.

Z uvedeného je zřejmé, že v důsledku epidemiologické situace dochází k naplňování zákonné povinnosti posuzování zdravotní způsobilosti k práci novým přístupem.

Odvažuji se vyslovit domněnku, či až přání, aby toto životní období výše popisovaného nového přístupu u posuzování zdravotní způsobilosti bylo završeno tzv. zimním usnesením vlády č. 1291 ze dne 7. prosince 2020.

Vláda v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona přijala usnesení vlády č. 1291 ze dne 7. prosince 2020 s účinností od 8. prosince 2020. Jedná se již o třetí verzi usnesení vlády vztahující se k posuzování zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání/zaměstnance při práci.

Sumárně lze uvést, že usnesením vlády č. 1291 ze dne 7. prosince 2020, které mění stále platné usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020 s účinností od 8. prosince 2020 došlo k rozšíření možnosti uplatnění čestného prohlášení jako posouzení pro vstupní lékařskou prohlídku i na práce v kategorii třetí, a to za specifických podmínek.

Do v článku I usnesení vlády č. 1049 se za bod 1 vkládá nový bod 2, který včetně uvozující věty zní:

„Vláda nařizuje s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu, nejdéle však do 31. prosince 2020 do 23:59 hodin vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 pohlížet na čestné prohlášení 2. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ode dne 8. prosince 2020 do ukončení nouzového stavu, a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie třetí pro faktory pracovního prostředí fyzická zátěž a psychická zátěž podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, a zaměstnání je klasifikováno podle CZ ISCO následujícími kategoriemi 44126, 44124, 44121 a 83221, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb.; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,“.

Bodem 2 v článku I byla též míněna snaha o zachování kontinuity zavedené tzv. podzimní verzí, tedy usnesením vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020. Tedy, aby čestné prohlášení, které umožňuje doložení posouzení zdravotní způsobilosti k práci uskutečněné formou provedení vstupní lékařské prohlídky nebylo uplatňováno plošně, a tedy včetně rizikových prací. Ano, lze namítat, že usnesení vlády, tzv. verze zima uvádí, že čestné prohlášení je možné uplatnit i pro práce v kategorie třetí podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Usnesení vlády, ale obsahuje zužovací mechanismy. Prvním je vydefinování rizikového faktoru pracovního prostředí, tedy v tomto případě faktor fyzická zátěž určený vyhláškou č. 432/2003 Sb. Druhou specifikací je systém CZ ISCO.

K přiblížení systému CZ ISCO si dovolím parafrázovat metodickou příručku používání nástroje CZ ICSO vytvořenou z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost dostupnou na webové adrese www.esfcr.cz. Národní klasifikace zaměstnání CZ-ISCO byla vytvořena striktně na základě mezinárodního standardu ISCO-08 – koncept vytvořený Mezinárodní organizací práce. Do úrovně 4-místného kódu zaměstnání kopíruje kódy zaměstnání mezinárodní klasifikace ISCO-08. Na úrovni 5-ti místného kódu byla rozšířena podle potřeb českého trhu práce.

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, jejíž pomocí lze sledovat, například mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. V daném případě nám klasifikace zaměstnání pomůže vydefinovat konkrétní druh zaměstnání, na které je možné usnesení vlády aplikovat.

Jedná se tedy o následující kategorie práce:

44126 – Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek,

44124 – Třídiči poštovních zásilek,

44121 – Pracovníci vnitřní poštovní služby a

83221 – Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných).

Druhou, a zejména podstatnou změnou k narovnání systému posuzování zdravotní způsobilosti k práci je uvozující věta článku I usnesení vlády č. 1291 ze dne 7. prosince měnící v této části stále platné usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020. Uvozující věta nastavila, že čestné prohlášení jako možnost proklamace posouzení zdravotní způsobilosti nahrazující vstupní lékařskou prohlídku je možné vydat o nabytí účinnosti změnového ustanovení vlády, tedy od 8. prosince 2020 do konce nouzového stavu, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Zbývající části, tedy články II a III, usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020 jsou i nadále platné po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu.