Od září mají OSVČ opět povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění

Vydáno: 2 minuty čtení

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii COVID-19 nemusely všechny OSVČ (vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost) platit od března do srpna 2020 zálohy na důchodové pojištění bez ohledu na to, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány.

Pokud i přesto OSVČ uhradila některou z těchto záloh, bude platba použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020. Zálohy na pojistné za měsíc září jsou splatné od 1. do 30. září 2020.

V případě, že OSVČ ve lhůtě splatnosti, tj. do 30. září, zálohu na pojistné nezaplatí, může takto učinit ještě do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do konce října, a nebude jí stanoveno penále.

Ovšem v případě, že záloha za září nebude uhrazena ani do konce následujícího kalendářního měsíce, tj. do 31. října, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to počínaje prvním dnem následujícího měsíce po uplynutí splatnosti.

Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 byl posunut na 18. 9. 2020, přičemž v tento den musí být rovněž uhrazen doplatek na pojistném na důchodové pojištění za rok 2019, pokud vznikl.

Zálohu na pojistné na důchodové pojištění, která byla stanovena na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019, tedy zálohu v nové výši, je OSVČ povinna platit od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl nebo měl být tento přehled podán.

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě na webu ČSSZ.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)