Volné pracovní místo a jeho zveřejnění

Vydáno: 15 minut čtení

Zaměstnavatel je oprávněn, v některých případech však také povinen oznámit příslušné krajské pobočce úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Volnými pracovními místy se přitom rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Krajská pobočka úřadu práce následně volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje, včetně zveřejnění v elektronických médiích. V jakých případech a za jakých podmínek může takové zveřejnění odmítnout nebo je podmínit předložením dalších dokladů od zaměstnavatele?

Právní věta

Jedním z nejdůležitějších cílů zákona o zaměstnanosti je eliminace nerovného zacházení ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. Na naplnění tohoto cíle se musí úřad práce jako správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zaměstnanosti bezpochyby podílet. Není však možné, aby v rámci naplňování tohoto cíle požadoval splnění podmínek, které nejsou upraveny v zákoně. Též není možné, aby vytvářel vlastním interním předpisem specifickou kategorii subjektů (zde agentury práce), na něž bude klást další požadavky nad rámec obecně závazných právních předpisů.

(z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, sp. zn. 9 Ads 216/2021)

Předmět sporu

  • Charakteristika volného pracovního místa a postup úřadu práce v případech, kdy nenabízí a nezveřejňuje volná pracovní místa oznámená zaměstnavatelem (v daném případě agenturou práce za účelem dočasného přidělení jejího zaměstnance k uživateli).

Právní úprava

  • § 34 až § 38 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – právní úprava volných pracovních míst, jejich oznamování zaměstnavatelem a zveřejňování místně příslušnou krajskou pobočkou úřadu práce.
  • § 86 zákona o zaměstnanosti – povinnost zaměstnavatele oznámit volné pracovní místo v případě zaměstnávání některých cizinců.

Skutkový stav (popis případu)

  • Zaměstnavatel jako agentura práce požádal místně příslušnou krajskou pobočku úřadu práce (dále jen „úřad práce“) o zveřejnění 15 volných pracovních míst s uvedením konkré

Související dokumenty

Související články

Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo