úroky z úvěru

Počet vyhledaných dokumentů: 44
Počet vyhledaných dokumentů: 44
Zaměstnanec uplatňuje odpočet úroků z hypotečního úvěru. Ve smlouvě o hypoteč. úvěru je rozdělena celková částka poskytnutého úvěru na účelovou část na koupi pozemku vč. rodinného domu a na neúčelovou část, u které není uveden žádný účel. V potvrzení o úrocích je celková částka bez zmínky o účelové a neúčelové části úvěru. Pokud si zaměstnanec sám určil podíl účelové části úroků z celkové částky a zapsal tuto částku do Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, může mu zaměstnavatel provést roční zúčtování?
Vydáno: 06. 03. 2024
Průměrná sazba hypoték na počátku května nepatrně stoupla na 6,32 % z dubnových 6,30 %. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému...
Vydáno: 12. 05. 2023
Zaměstnanec k nám nastoupil v průběhu roku 2022. Je možné uplatnit mu v ročním zúčtování záloh na daň odečet ze zaplacených úroků z hypotečního úvěru, pokud je účelem úvěru převod družstevního podílu v bytovém družstvu, přičemž od roku 2019 je zaměstnanec již vlastníkem bytové jednotky, na kterou se hypoteční úvěr z roku 2018 vztahuje a užívá byt k vlastnímu trvalému bydlení. To znamená, že mezičasem si zaměstnanec družstevní byt odkoupil do osobního vlastnictví za vlastní finanční zdroje a hypoteční úvěr na převod družstevního podílu v bytovém družstvu stále splácí. Je v tomto případě překážkou fakt, že zaměstnanec byt už vlastní a nejedná se o družstevní byt? 
Vydáno: 03. 04. 2023
Zaměstnanec předložil úvěrovou smlouvu ČS, a.s., která obsahuje následující body: - jakou nemovitou věc budete financovat - zde je uvedena budova, pozemky, vše co vyčteme také z předloženého listu vlastnictví. Další bod obsahuje informaci na co může zaměstnanec úvěr použít. Zde je více údajů: 1) úvěr lze použít na zaplacení peněžitých dluhů klienta u stavební spořitelny. 2) úvěr může být použit na zaplacení peněžitých dluhů klienta poskytnutý na základě úvěru č. 1111111 za účelem bydlení ve vztahu k financované nemovitosti. 3) část úvěru ve výši 400 000 Kč poskytneme jako doplňkovou část bez sledování účelu úvěru za podmínek, že se zavazují, že tato částka bude použita výlučně pro účely bydlení. Potvrzení od ČS, a. s., obsahuje pouze jednu částku o uhrazených úrocích. Pro úplnost uvádíme, že dle listu vlastnictví je zástavní právo uplatněno na celou výši úvěru. Může zaměstnanec uplatnit celu částku uhrazených úroků nebo pouze alikvotní část sníženou procentem vzhledem ke 400 000 Kč, kde banka nesleduje účel? 
Vydáno: 29. 03. 2023
Zaměstnanci zpracovávám roční zúčtování daně z příjmu. Zaměstnanec si uplatňuje úroky z úvěru. Ve smlouvě o poskytnutí hypotečního úvěru ( jednalo se o refinancování) má uvedeno, že se úvěr poskytuje na financování úhrady jednorázově placeného úvěrového pojištění Cardif ve výši 36 000 Kč a na financování výstavby nemovitosti ve výši 1 200 000 Kč. Můžeme v ročním zúčtování uplatnit celou částku úroků nebo je třeba procentně rozlišit jen tu část, která se týkala výstavby nemovitosti?
Vydáno: 25. 02. 2023
Základní informace Základ daně je možné snížit o různé nezdanitelné části definované v § 15 ZDP. Patří mezi ně také zaplacené úroky z úvěru na financování bytových potřeb. Jako nezdanitelné části základu daně snižují celoroční základ daně v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování u zaměstnavatele. Tyto nezdanitelné částky mohou u zaměstnavatele uplatnit jen čeští daňoví rezidenti. Daňoví nerezidenti mohou uplatnit kteroukoliv nezdanitelnou částku pouze prostřednictvím daňového přiznání (§ 38g odst. 2 ZDP) jen za podmínky většiny příjmů, tzn. alespoň 90 % ze zdrojů na území ČR a jen jsou-li daňovými rezidenty členského státu EU a EHP (Norska, Islandu a Lichtenštejnska).
Vydáno: 03. 01. 2023
Poplatník si vyřídil překlenovací hypoteční úvěr pro výstavbu domu pro bydlení a v roce 2019 uplatnil odpočet úroků z hypotéky. V roce 2021 došlo ke změně účelu stavby, která bude z poloviny používána pro podnikání a z poloviny pro bydlení. Stavba tohoto domu zatím nebyla zahájena. Jakým způsobem bude poplatník postupovat? Lze uvést polovinu uplatněných úroků z roku 2019 jako daňový příjem dle § 10 v roce 2021?
Vydáno: 14. 05. 2021
Fyzická osoba bydlela po část roku 2020 do srpna v bytě, na který čerpala hypoteční úvěr. Od září 2020 začala byt pronajímat. Může si dle potvrzení o zaplacených úrocích rozdělit 8 měsíců pro úlevu na dani a zbylý poměr použít jako výdaje oproti příjmům z nájemného?
Vydáno: 12. 05. 2021
Fyzická osoba prodala v roce 2020 byt v osobním vlastnictví, který koupila v roce 2017. V bytě nikdy nebydlela, jen ho pronajímala. Prodej bytu tedy nelze osvobodit, přestože prostředky získané prodejem použila na svoji bytovou potřebu. Lze v tomto případě použít jako výdaj prokazatelně vynaložený na dosažení příjmu úroky z hypotečního úvěru, kterým financovala nákup tohoto bytu?
Vydáno: 29. 04. 2021
Poplatník si sjednal v roce 2017 hypotéku na vypořádání společného jmění manželů - předmětem vypořádání byl RD. V tomto rodinném domě poplatník bydlel až do listopadu 2020. V listopadu 2020 rodinný dům prodal, zápis do katastru nemovitostí byl proveden 15. 12. 2020 - právní účinky zápisu k 23. 11. 2020. Banka poslala potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2020 - od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Lze toto potvrzení použít a odečíst si úroky od základu daně?
Vydáno: 23. 04. 2021
Lze si uplatnit odpočitatelnou položku úroků z úvěru stavebního spoření (při splnění všech ostatních zákonných podmínek), když za leden - duben 2020 byla nemovitost celá pronajímána, ale od 1. 5. 2020 v ní bydlel již pouze vlastník, na kterého je úvěrová smlouva napsána? Lze uplatnit v daňovém přiznání poměrnou část, tedy 8 měsíců? Za období leden-duben by uplatnil poměrnou část do skutečných nákladů § 9 ZDP. 
Vydáno: 18. 03. 2021
Zaměstnanec si chce v ročním zúčtování uplatnit úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu a dvou pozemků. Jeden z nich je v katastru označen jako ostatní plocha (jiná plocha) a druhý jako orná půda. Dle všeho se jedná v prvním případě o parkovací místo a v druhém o předzahrádku k bytu. Je možné úroky z úvěru uplatnit, když byl úvěr poskytnut kromě koupě bytové jednotky i na koupi těchto dvou dalších pozemků?
Vydáno: 04. 03. 2021
Můžu si odečíst od základu daně uhrazené úroky z hypotéky na rekreační chatu, která ale slouží k trvalému bydlení za rok 2020? Stavba vypadá jako rodinný dům, ale postavený v rekreační oblasti, a proto musel být postaven jako chata. Stačilo by k prokázání např. spotřeba energií? Nebo jak se taková skutečnost prokazuje? Odečet úroků za rok 2019 mi neuznali, ale nevím, jestli postupovali správně.
Vydáno: 17. 02. 2021
Záleží na tom, o jakým typ úvěru se jedná, když posuzujeme, zda jsou zaplacené úroky uznatelné jako nezdanitelná část základu daně? Dle § 15 odst. 3 ZDP jsou uznatelné jen úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Pokud jediné, co je na smlouvě uvedené, je „spotřebitelský úvěr“ bez další specifikace (ať už v samotném názvu smlouvy o úvěru nebo dále v textu), je takový úvěr za splnění dalších podmínek uznatelný, když se nejedná o jeden z výše uvedených „typů“ úvěru? Jen pro úplnost doplním, že smlouva o úvěru byla podepsána před nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., který obecně i hypoteční úvěry a obdobné úvěry zařadil pod pojmem „spotřebitelský úvěr“, a jako účel úvěru je ve smlouvě uvedeno „bydlení“.
Vydáno: 10. 02. 2021
Náš zaměstnanec by chtěl uplatnit odpočet úroků z hypotéky. Na potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru je uveden manžel (druh) zaměstnace jako klient a další účastník smlouvy je náš zaměstnanec. Může náš zaměstnanec uplatnit tyto úroky v daních, když je uveden jen jako účastník smlouvy o úvěru? A co je zapotřebí doložit krom smlouvy o úvěru a výpisu z katastru nemovitostí?
Vydáno: 08. 02. 2021
Zaměstnanec požádal o roční zúčtování do 15. 2. 2021, ale nedoloží potvrzení o úrocích s tím, že mu nebylo doručeno. Je možno udělat roční zúčtování, když je přislíbeno dodání potvrzení, ze kterého bude patrné, že bylo vystaveno po 15. 2. 2021? Chyba způsobena pojišťovnou/bankou. Pokud by na formuláři od pojišťovny byl datum potvrzení pozdější než 15. 2., jak to pak případně řešit?
Vydáno: 05. 02. 2021
Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat.  1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají? 2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku? 3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně? 4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu? 5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?
Vydáno: 05. 02. 2021
Fyzická osoba - nepodnikatel - má příjmy ze zaměstnání, má hypotéku na bytovou jednotku, kterou využívá k vlastnímu bydlení. Poměrný příjem dle SVJ, který se váže k této bytové jednotce za pronájem reklamní plochy na fasádě domu, je ve výši 7 000 Kč. Tento příjem ale nebyl vyplacen a byl převeden do fondu oprav. To ale asi nemá na nic vliv. Musí si tato osoba sama podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020? Lze uplatnit úroky z hypotéky a současně 30% paušální výdaje z pronájmu? 
Vydáno: 02. 02. 2021
Našemu zaměstnanci jsme v minulých letech uplatňovali odpočet úroků z hypotečního úvěru v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti. Nyní po revizi podkladů jsme ale zjistili, že na tento odpočet neměl nárok (jednalo se o atelier). Je potřeba provést opravu v ročním zúčtování, případně jakým způsobem nebo si musí zaměstnanec podat dodatečná daňová přiznání?
Vydáno: 27. 01. 2021
Společnost na úvěr koupila v prosinci 2019 rozestavenou nemovitosti. Tuto nemovitost v letech 2020 a 2021 dostaví a na konci roku 2021 zkolauduje. Za roky 2020 a 2021 zaplatí cca 800 000 Kč na úrocích z úvěru. Musí tyto úroky do doby uvedení do užívání zahrnout do vstupní ceny?
Vydáno: 01. 12. 2020