služby

Počet vyhledaných dokumentů: 8
Počet vyhledaných dokumentů: 8
  • Článek
Terciární sektor, neboli také sektor služeb, patří v 21. století mezi největší sektor světového hospodářství. Kontrolní činnost Státního úřadu inspekce práce v oblasti terciární sféry je již dlouhodobě zaměřena na kontrolu zajišťování BOZP v rámci vybraných služeb vůči veřejnosti. Nedodržování požadavků právních předpisů k zajištění BOZP, která jsou při kontrolách zjišťována, se může negativně odrazit na pracovní úrazovosti zaměstnanců v organizaci. Je tak zapotřebí v organizacích zavést kulturu prevence v oblasti BOZP, kdy dodržování předpisů je nezbytným základem pro dosažení bezpečných a zdravých pracovišť.
Vydáno: 09. 12. 2021
V případě, že nakupujeme služby ve třetích zemích mimo EU například v Singapuru a jedna se konkrétně o vyvíjení software, vytváření grafiky apod., vystaví nám dodavatel fakturu s DPH a nebo bez? V případě, ze práce je vykonávaná v tomto případě Singapuru? Jak je to v případě, že práce se vykonává v USA - je v tom rozdíl oproti jiným zemím? Můžete, prosím, jednoduše, připadně na příkladech, vysvětlit, co se děje s DPH, jak směrem z EU, tak směrem do EU z ostatních zemí?  
Vydáno: 05. 08. 2021
Podnikatel, FO, Angličan, žijící v ČR, obdržel od daňového úřadu Nizozemí zprávu, že je povinen přiznat daň z příjmu pro nerezidenty. Má internetové stránky, kde za úplatu nabízí návody, jakým způsobem fotografovat. Poskytuje elektronickou službu, je zaregistrovaný jako identifikovaná osoba, DPH odvádí prostřednictvím MOSS. Má povinnost z příjmů, které obdržel od občanů z Nizozemí, přiznat daň v NL? A je tato povinnost z této elektronické služby i pro ostatní státy EU?
Vydáno: 06. 03. 2021
Je dotace Covid-nájem z podzimu daňový nebo nedaňový příjem? Další dotaz zda správně chápu, kompenzační bonus. Je možné, aby kadeřnice, která má omezení provozu (nemůže obsloužit 2 zákaznice najednou, jak je běžně zvykem), může si zažádat o bonus až do 13. 12. 2020, nebo pouze do doby kdy byla uzavřena tzn. do 2. 12. 2020. Vím, že u fitness je tato možnost. 
Vydáno: 10. 12. 2020
OSVČ poskytuje své služby - připravuje projektové dokumentace - pro zahraniční klienty - zejména Francouze, Němce a Slováky. Tyto služby poskytuje občanům, ale i podnikatelům. Vše dohaduje on-line ze své kanceláře z ČR - pobývá tedy fyzicky u nás v ČR a zde má i rodinu atd. Poměr fakturovaných služeb je přibližně 80 % zahraničí x 20 % fakturace do ČR.  Bude česká OSVČ z pohledu zákona o dani z příjmů považována za rezidenta ČR pokud tyto služby poskytuje on-line z ČR převážně do zahraničí? Změnila by se nějak situace, kdyby OSVČ vyjížděla do zahraničí na konzultace za klienty např. na 10 dnů v měsíci za předpokladu, že by nikde v zahraničí neměla kancelář, ale pouze vždy probíhaly konzultace „na půdě“ klienta?
Vydáno: 24. 04. 2019
Podnikatel (dotaz se týká jak právnické podnikající osoby, tak fyzické podnikající osoby v pozici odběratele), rezident ČR, odebere právní službu vykonanou na území ČR od firmy usazené na Seychelách. Seychelské firmě nevznikne v ČR stálá provozovna, ani službová stálá provozovna. Je český podnikatel povinen v ČR odvést 35% srážkovou daň dle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP? Spadají Seychely do kategorie poplatníků vymezených v § 36 odst. 1 písm. c) bod 2 ZDP, jinak řečeno jsou Seychely smluvní stranou mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů, která je pro ně a pro Českou republiku platná a účinná? Pokud by takovou právní službu odebrala nepodnikající fyzická osoba, vztahovala by se na ni povinnost odvést srážkovou daň dle uvedeného ustanovení nebo tato nemůže být nikdy v pozici plátce a srážkovou daň proto nemůže z platby seychelské firmě odvádět?
Vydáno: 23. 01. 2019
  • Článek
Novela daňového řádu Dne 21. března 2018 poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“). Novelou zákonodárci implementují do daňového řádu evropskou směrnici...
Poskytování služeb v Rakousku (servis programů). Pokud zaměstnanci poskytující služby pracují déle než 6 měsíců, vzniká obchodní společnosti na území Rakouska stálá provozovna. Jak provést výpočet dnů, ve kterých jsou služby poskytovány? Na služební cestě jsou např. 3 zaměstnanci 4 dny, dále 1 zaměstnanec 2 dny. Práce není vykonávaná souvisle, cesty jsou nepravidelné.
Vydáno: 12. 03. 2018