narození dítěte

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
  • Článek
Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) ZP obsahuje zásadu pracovněprávních vztahů, a to že ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky, stanovené právními předpisy nebo kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo pracovní smlouvou. Na druhé straně však i zaměstnanec je tímto okamžikem v souladu s písm. b) citovaného § 38 odst. 1 ZP vázán a je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat práci osobně podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
Vydáno: 20. 05. 2022
Dobrý den, našemu zaměstnanci se narodilo 5. 7. 2019 dítě, první syn. Chce na něj uplatnit daňové zvýhodnění.Kam zapsat, že se dítě narodilo, v daňovém prohlášení? Můžu ho zapsat na tiskopise č. 26 na první stranu, kde má být výčet dětí, které se uplatňují, nebo se narození musí zapsat na druhou stranu do změnové části a poté vypsat tabulku změn daňového zvýhodnění na druhé straně? V tomto případě první tabulka na straně 1 o daňovém zvýhodnění bude prázdná?
Vydáno: 07. 08. 2019
Základní informace Narození dítěte je jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance, kterou podrobněji upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Zaměstnanec má právo na pracovní volno v rozsahu nezbytně nutném k převozu manželky nebo družky do zdravotnického zařízení a zpět, a to s náhradou mzdy nebo platu. Rozhodne-li se zaměstnanec být přítomen u porodu své manželky nebo družky, má dále právo na pracovní volno v rozsahu nezbytně nutném, ovšem již bez náhrady mzdy nebo platu. Příklad: Zaměstnanec má pracovní dobu od 8:00 do 16:30. V 9:00 zjistí, že je třeba odvézt manželku k porodu, nadřízenému oznámí překážku v práci a vyrazí. Od 10:30 do 16:00 je následně přítomen u porodu. Za dobu od 9:00 do 10:30 náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu. V době od 10:30 do 16:30 (do práce by se již nestihl vrátit) má zaměstnanec pracovní volno neplacené. Pracovní volno není vázané na uzavření manželství s matkou dítěte, nárok na pracovní volno má ve stejném rozsahu jako manžel i druh ženy. Ostatní rodinní příslušníci rodičů a narozeného dítěte právo na pracovní volno podle zákona nemají. Na pracovní volno při narození dítěte nemá právo zaměstnanec pracující z domova, který si sám rozvrhuje pracovní dobu ve smyslu § 317 zákoníku práce. Státní zaměstnanci, který je otcem dítěte, se poskytne služební volno s platem v rozsahu 2 dnů v období 6 týdnů po narození dítěte k péči o matku a dítě po porodu. Zaměstnavatel může např. vnitřním předpisem nebo dohodou se zaměstnancem rozšířit okruh nebo rozsah poskytovaného pracovního volna. Širší volno bývá často sjednáváno také v kolektivních smlouvách. Tato překážka v práci na straně zaměstnance se považuje pro účely práva na dovolenou za výkon práce bez omezení.
  • Článek
Při posuzování právního postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích je třeba brát na zřetel nejen zaměstnankyně, ale i zaměstnance - muže. Nejedná se přitom pouze o často probíranou pracovní dobu či vysílání na pracovní cesty, ale o celou řadu dalších souvislostí. Zároveň je třeba mít na paměti věk dítěte, o které zaměstnanec pečuje, a to v tom smyslu, že pokud budeme hovořit například o dítěti do jednoho roku jeho věku, jedná se zároveň o dítě mladší osmi let, deseti let, patnácti let apod. S ohledem na uvedené a pro určité zjednodušení se budeme zvolené problematice věnovat od nejnižšího možného věku dítěte, konkrétně začneme narozením dítěte.
Vydáno: 31. 08. 2018
Kdo má nárok na "otcovskou" dovolenou? Od kdy může nastoupit otec na dovolenou? Jaká výše z čeho se počítá výše "otcovské" dovolené?
Vydáno: 27. 07. 2017