elektrický proud

  • Článek
Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán. Tímto "příslovím" se snažíme uvést další případ z našeho seriálu kasuistik pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce. Tentokrát zveřejněným případem poukážeme na to, že elektřina umí být velmi nebezpečná. Dokonce tak nebezpečná, že dokáže vzít i život nebo vážně poškodit zdraví. Tento případ připomíná často opomíjenou zásadu, že opatrné zacházení s elektrickými zařízeními, která jsou pod napětím, a rozumné chování v místech, kde se nachází nebo může nacházet vysoké napětí a elektrické vedení, je vždy namístě.
Vydáno: 30. 08. 2019
Firma zajišťuje opravy elektrických instalací ve svých budovách externími osobami. Musí mít všichni externí pracovníci vykonávající uvedenou práci platné osvědčení od TIČR a firma, která je zaměstnává, oprávnění vydané TIČR? Je firma, ve které opravy probíhají, povinna tato oprávnění a osvědčení externích pracovníků kontrolovat? 
Vydáno: 04. 01. 2018
Zaměstnanci potřebují být při své práci odborně způsobilí dle různých ustanovení vyhlášky č. 50/1978 Sb. Kdo má odpovědnost zaměstnavateli určit (navrhnout), jaká odborná způsobilost dle kterého paragrafu je pro určitý druh obsluhy nebo práce na elektrickém zařízení nutná? Je to revizní technik elektro, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik nebo osoba odpovědná za elektrické zařízení? Je to někde stanoveno? 
Vydáno: 04. 01. 2018