Ing. Jiří Vychopeň

Může studentka, která nastoupila 4. 9. 2023 k dennímu studiu na VŠ, podepsat smlouvu na HPP 40/hod. týdně? Řeříme dvojí odvody ZP, SP. A jak to bude s případnými slevami na studenta a poplatníka a  mohou si rodiče uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 09. 2023
Dne 1.2.2022 nastoupila do pracovního poměru žena UA s povoleným trvalým pobytem a podepsala prohlášení k dani (daňový rezident). V lednu nebyla zaměstnaná a neměla zdanitelný příjem v ČR. V květnu 2022 uplatnila zvýhodnění na dítě, které přišlo do ČR 7.3.2022 a má dočasnou ochranu, t.č. prodlouženou do 30.9.2023. Navštěvuje školu v ČR. Ve společné domácnosti je manžel, otec dítěte, který neuplatňuje zvýhodnění na dítě, mám potvrzení zaměstnavatele. Zvýhodnění na dítě jsem zavedla od května 2023. Otázka je, od kterého měsíce můžu v RZD uplatnit zvýhodnění na toto dítě? A bylo správně v průběhu roku uplatněno za květen nebo mělo být až od června? 
Vydáno: 29. 03. 2023
Společnost s r.o. vyplácí na základě smlouvy pravidelnou měsíční odměnu jednateli ve výši 2 950,- Kč hrubého. Z této částky odvádí zdravotní pojištění a srážkovou daň. Neplatí sociální pojištění. Prosím o informaci jakou maximální částku je možné v roce 2022 jednateli měsíčně vyplácet, aby tato odměna podléhala nadále jen zdravotnímu pojištění a srážkové dani.    Jiná s. r. o. má jednoho jednatele, který je zaměstnancem společnosti a dostává pravidelnou měsíční mzdu. Je možné, aby si jednatel uzavřel se společností smlouvu o výkonu funkce jednatele a dostával mimo mzdu odměnu jako jednatel, která by byla také do max. možné částky a platil by z ní jen zdravotní pojištění a srážkovou daň nebo to už není možné když pobírá mzdu jako zaměstnanec? 
Vydáno: 30. 06. 2022
Nemovitost, zemědělský objekt, dán k užívání na základě nájemní smlouvy. V nájemní smlouvě je ujednáno, že výše nájemného zohledňuje případné opravy a technické zhodnocení provedené na objektu. Vlastník dal souhlas s odpisem technického zhodnocení nájemci. V případě ukončení nájmu s ohledem na ujednání o nájemném, vzniká vlastníkovi povinnost vypořádat nepeněžní příjem ve výši technického zhodnocení z pohledu daně z příjmů a z pohledu DPH, i když není hodnota technického zhodnocení v nájemní smlouvě řešena?
Vydáno: 08. 11. 2021
Koupila jsem jako fyzická nepodnikající osoba nemovitost, která obsahuje šest bytových jednotek. Rozhodla jsem se dům opravit, zadala jsem projekt a v roce 2019 obdržela stavební povolení k rekonstrukci bytového domu. Rekonstrukci provádí stavební firma na zakázku. V roce 2019 došlo k vymezení jednotek, celkem 10 (šest stávajících a čtyři nově vzniklé úpravou – nástavbou při rekonstrukci) se záměrem prodeje, jeden si nechám ve vlastnictví. Registrace k DPH proběhla dle povinnosti a požadavku ministerstva financí v roce 2019. Tato má činnost je jedinečná, jednorázová a vznikla na základě potřeby rekonstrukce stávající nemovitosti. Jsem oprávněná zařadit příjem z prodeje nemovitých věcí mezi ostatní příjmy podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb.?
Vydáno: 01. 11. 2021
Manažerovi bude od 1. 12. 2021 vyplacena finanční náhrada dle 310 zákoníku práce, a to konkurenční doložka po dobu následujících 10 měsíců, tzn. až do 9/2022. Jak je to s daní z příjmu právnických osob? Máme na tuto finanční náhradu vytvořit dopadnou položku pasivní do r. 2021? Pokud by byla vyplacena najednou tzn. v 12/2021, byl by to náklad r. 2021 nebo máme časově rozlišit? 
Vydáno: 27. 10. 2021
Fyzická osoba má pouze české občanství a žije většinu roku v České republice, koupila dům v Itálii, který bude využívat jednak pro sebe a jedna ho bude pronajímat turistům. Tato fyzická osoba v České republice podniká jako OSVČ, v Itálii žádné aktivity nemá, pouze pronajímá tento byt. V Itálii žádné povolení k podnikání nemá. Kde bude danit příjmy z pronájmu - v rámci přiznání k dani z příjmů fyzických osob v České republice nebo je bude zdaňovat v Itálii? Pokud bude zdaňovat v České republice může příjmy z pronájmu bytu v Itálii zdaňovat v § 9 ZDP - Příjmy z pronájmu nebo musí v § 7 ZDP - Příjmy z podnikání? 
Vydáno: 19. 08. 2021
Poplatník si vyřídil překlenovací hypoteční úvěr pro výstavbu domu pro bydlení a v roce 2019 uplatnil odpočet úroků z hypotéky. V roce 2021 došlo ke změně účelu stavby, která bude z poloviny používána pro podnikání a z poloviny pro bydlení. Stavba tohoto domu zatím nebyla zahájena. Jakým způsobem bude poplatník postupovat? Lze uvést polovinu uplatněných úroků z roku 2019 jako daňový příjem dle § 10 v roce 2021?
Vydáno: 14. 05. 2021
Zaměstnavatel v podnikatelské sféře se rozhodl poskytovat svým zaměstnancům horní hranici stravného pro státní sféru stanovenou příslušnou vyhláškou. Tedy v roce 2021 při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin 108 Kč. Na straně zaměstnance nejsou předmětem daně do tohoto limitu a na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelným výdajem?
Vydáno: 28. 04. 2021
Je možné podat dodatečně přiznání za rok 2019 (2018) a uplatnit si daňovou ztrátu vytvořenou v roce 2020?
Vydáno: 27. 04. 2021
Je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nezkolaudovaného rodinného domu - dům je postaven na pozemku, který má prodávající ve vlastnictví déle než 5 let (prodej se uskutečnil v roce 2020)? Chápu správně, že doba od nabytí nemovitosti se počítá od nabytí pozemku, na němž je dům postaven, i když nezkolaudovaný dům stojí kratší dobu než 5 let, a tudíž je příjem z prodeje osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? 
Vydáno: 21. 04. 2021
OSVČ dostala od MPO dotaci na ošetřovné při uzavření škol. Je tato dotace osvobozená nebo je předmětem daně z příjmu pro FO?
Vydáno: 27. 03. 2021
Manžel je OSVČ a já jsem jeho spolupracující osoba. Máme pouze 1 zaměstnance, který je na dohodu o provedení práce. Chceme se všichni tři dobrovolně testovat na covid. Máme nárok na příspěvek od státu? A popřípadě na kolik testů? Jsou tyto testy i pro nás daňově uznatelný náklad? 
Vydáno: 02. 03. 2021
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví, že osvobození příjmu z prodeje nemovitosti se nevztahuje na příjem z budoucího prodeje nemovitých věcí uskutečněných do10 let od nabytí (původně díky přechodným ustanovením ještě platí u dříve nabytých nemovitostí původní lhůta 5 let) i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 letech od tohoto nabytí. Jak prosím v praxi chápat toto ustanovení? Co se rozumí "budoucím prodejem" uskutečněným do 10 let i když kupní smlouva bude uzavřena až po 10 leté lhůtě? Jak se může uskutečnit prodej nemovitosti, který by odporoval 10 leté lhůtě a současně by kupní smlouva byla podepsaná až po té 10 leté lhůtě? Znamená to, že v tomto případě nemůže být sepsána smlouva budoucí kupní ve lhůtě do 10 let od nabytí, nebo má zákon v tomto případě na mysli např. zaplacenou zálohu na nákup nemovitosti ve lhůtě do 10 let? Snažil jsem se k tomu najít něco upřesňujícího i v pokyn D-22, ale nic jsem nenašel. Mohli byste mi to prosím objasnit i na praktickém příkladu? 
Vydáno: 25. 02. 2021
Je dotace Covid-nájem z podzimu daňový nebo nedaňový příjem? Další dotaz zda správně chápu, kompenzační bonus. Je možné, aby kadeřnice, která má omezení provozu (nemůže obsloužit 2 zákaznice najednou, jak je běžně zvykem), může si zažádat o bonus až do 13. 12. 2020, nebo pouze do doby kdy byla uzavřena tzn. do 2. 12. 2020. Vím, že u fitness je tato možnost. 
Vydáno: 10. 12. 2020
OSVČ podniká ve stavebnictví. Realizuje drobné stavební práce a zároveň provozuje maloobchod se stavebním materiálem a zbožím. V roce 2020 byla převážná část příjmu z prodeje materiálu a zboží nepodnikatelům i podnikatelům. V současné situaci je obchod pro nepodnikající osoby uzavřen. OSVČ je příjemce invalidního důchodu, manželka je spolupracující osoba. Příjmy a výdaje si dělí 50:50. Má v tomto případě nárok na kompenzační bonus a vztahuje se nárok i na spolupracující manželku? Má nárok na podporu Covid-nájemné? 
Vydáno: 05. 11. 2020
Česká společnost s r. o. má dva jednatele a dva společníky, jeden má podíl 70 % a druhý má podíl 30 %. Společnost se zabývá stavební činností. Je možné s osobou, která je zároveň jednatelem a společníkem, uzavřít dohodu o provedení práce s vymezením činnosti provedení prací na dané stavební zakázce a daňově na ni pohlížet jako na dohodu sjednanou s normálním zaměstnancem? Tato osoba se skutečně podílí na fyzickém provedení dané zakázky. Fyzické osoby smlouvy o výkonu funkce sjednány nemají.
Vydáno: 14. 10. 2020
Mala rodinná společnost provozuje prodej nábytkového kování. Oba společníci jsou v důchodu, prodejnu mají ve svém domě. Mají oficiální pracovní dobu, ale než živobytí je to láska k celoživotní práci. Nyní řešíme, že stále dobíhá systém pracovní doba, minimální mzda, odvody OSSZ , VZP, daň, Podíl na zisku nula, protože to není supermarket. Lze pro společnost vykonávat práci " v pracovním poměru = prodejní doba = skutečný výkon práce v prodejně" nebo lze jako společník pracovat bez pracovní smlouvy, bez mzdy, bez povinných odvodů zaměstnance?
Vydáno: 13. 08. 2020
Zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli narození dítěte v lednu v roce 2019 (o roční zúčtování zažádal, ale narození dítěte neuvedl). Roční zúčtování daně za rok 2019 již bylo v roce 2020 provedeno. Nyní v červnu zaměstnavateli poslal rodný list dítěte spolu s čestným prohlášením manželky, že daňové zvýhodnění v roce 2019 neuplaňovala. Je možné zažádat o daňový bonus podáním daňového přiznání za rok 2019 na finanční úřad? S tím, že by se k daňovému přiznání přiložilo potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019, kde by bylo vidět, že roční zúčtování bylo provedeno, ale daňový bonus vyplacen nebyl? 
Vydáno: 18. 06. 2020
Zaměstnáváme na DPP zaměstnance vedené v evidenci ÚP. Mám jako zaměstnavatel povinnost oznamovat ÚP, že mám tohoto zaměstnance, nebo to si mají hlídat sami ti, co jsou v evidenci ÚP?
Vydáno: 02. 06. 2020