93/2012 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Schválený:
93/2012 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. února 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákoníku práce:
Čl. I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení včetně poznámek pod čarou č. 1 a 21 zní: „Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie21)
1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.
Směrnice EP a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.
Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance.
Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami.
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti prováděním směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16. odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS).
Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a o změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES.
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení komise (ES) č. 790/2009 a nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.“.
2. V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity,“.
3. V § 1 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem,“.
4. V § 1 odst. 1 písm. g) se za slovo „látkami,“ vkládá slovo „směsmi,“.
5. V § 1 odst. 1 písm. i) se slovo „vystaveného“ nahrazuje slovem „exponovaného“ a za slovo „látce,“ se vkládá slovo „směsi“.
6. V § 1 odst. 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
7. Nadpis části druhé zní:
„RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ČLENĚNÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ, HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA A PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“.
8. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:
 
㤠2
Základní členění
(1) Rizikové faktory mikroklimatických podmínek se člení na zátěž teplem a zátěž chladem; chemické faktory se člení na látky a směsi obecně, olovo, prach, karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a azbest; biologické činitele se člení na skupiny; fyzická zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny.
(2) Není-li možné při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek postupovat podle tohoto nařízení, postupuje se podle metody obsažené v české technické normě, která tyto metody obsahuje6), při jejímž použití se má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody než metody obsažené v české technické normě musí být doloženo, že použitá metoda je stejně spolehlivá.
(3) Rizikové faktory hluku, vibrací, neionizujícího záření, optického záření a ionizujícího záření, způsob jejich zjišťování a hodnocení, jejich hygienické limity a podmínky ochrany zdraví zaměstnance při práci exponovaného těmto rizikovým faktorům upravují zvláštní právní předpisy7).
6) Například (833615) ČSN EN 14042 Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům, (833618) ČSN P CEN/TS 15279 Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody, (833631) ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření.
7) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.“.
9. V části druhé nadpis hlavy II zní:
„PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S RIZIKOVÝMI FAKTORY MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK“.
10. § 3 včetně nadpisu zní:
 
㤠3
Hodnocení zátěže teplem
Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (t
a
), výsledná teplota kulového teploměru (t
g
), rychlost proudění vzduchu (v
a
), relativní vlhkost vzduchu (R
h
) a stereoteplota (t
st
).“.
11. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 22 znějí:
 
㤠3a
Vymezení pojmů
Pro účely hodnocení zátěže teplem podle tohoto nařízení vlády se rozumí
a) dlouhodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím tekutin ztracených při práci z organizmu potem a dýcháním, která činí pro aklimatizovanou ženu nebo muže maximálně 2 160 g.m
-2
, což odpovídá ztrátě 3,9 litrů tekutin za osmihodinovou směnu pro standardní osobu o ploše povrchu těla 1,8 m
2
,
b) krátkodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím akumulovaného tepla v organizmu, které nesmí překročit pro zaměstnance aklimatizovaného i neaklimatizovaného 180 kJ.m
-2
. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty vnitřního prostředí organizmu o 0,8 °C, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 °C a vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tepů.min
-1
,
c) dlouhodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena dlouhodobě přípustná zátěž teplem,
d) krátkodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena krátkodobě přípustná zátěž teplem,
e) metabolickým teplem množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci, které odpovídá energetickému výdeji spojenému s touto prací,
f) stereoteplotou tst směrová radiační teplota měřená kulovým stereoteploměrem, která charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu,
g) energetickým výdejem (M) výdej vyjádřený v brutto hodnotách, kterými jsou hodnoty zahrnující i bazální metabolizmus BM, přičemž jednotkou je 1 watt na 1 m
2
tělesného povrchu muže nebo ženy; energetický výdej se stanoví měřením nebo orientačně pomocí tabelárních hodnot podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí22), k orientačnímu určení energetického výdeje lze použít údaje uvedené pro příkladmé druhy prací v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1,
h) nevenkovním pracovištěm s neudržovanou teplotou uzavřené pracoviště, přirozeně větrané nebo pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání,
i) nevenkovním pracovištěm s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem pracoviště s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu,
j) klimatizovaným pracovištěm nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, na němž je k větrání použito nucené větrání zajišťující požadovanou čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu.
 
§ 3b
Zátěž teplem na pracovišti
(1) Zátěž teplem při práci na pracovišti podle § 3a písm. h) nebo na pracovišti podle § 3a písm. i) se hodnotí podle průměrné operativní teploty (t
o
), kterou se rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, kterou je doba snížená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku nebo průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, z teploty vzduchu ta, výsledné teploty kulového teploměru t
g
, rychlosti proudění vzduchu va a stereoteploty t
st
. Hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo menší než 0,2 m.s
-1
nahradit hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru.
(2) Zátěž teplem pro práci zařazenou do třídy I až V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 vykonávanou na pracovišti uvedeném v odstavci 1 se hodnotí z hlediska dodržení přípustných hodnot upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2.
(3) Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3. Zároveň musí být splněny požadavky na přípustnou horizontální a vertikální nerovnoměrnost teplot upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 4 a 5. Požadavky uvedené v tabulkách č. 4 a 5 musí být dodrženy i na pracovišti podle § 3a písm. h), na němž je vykonávána práce zařazená do třídy I a IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1.
(4) K průběžnému nebo opakovanému sledování úrovně zátěže teplem při práci, která již byla vyhodnocena na základě měření podle metodiky upravující měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, uveřejňované ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, je možno použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem, který splňuje požadavky zvláštního právního předpisu7a). Měření teploty vzduchu se provádí na místech, kde bylo provedeno předchozí měření výsledné teploty podle uvedené metodiky. Ověřené výsledky se považují za validní, pokud se nezměnily podmínky určující podíl sálavé složky a podíl energetického výdeje zaměstnanců na jejich celkové tepelné zátěži. Měření kalibrovaným teploměrem se za těchto podmínek použije i pro ověření úrovně zátěže teplem pro zjištění ztráty tekutin.
(5) Zátěž teplem na venkovním pracovišti se hodnotí podle výsledné teploty kulového teploměru. Proudění vzduchu a relativní vlhkost se nezohledňují.
22) ČSN EN ISO 8996 Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu.“.
12. § 4 včetně nadpisu zní:
 
㤠4
Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky
(1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vykonávané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a písm. i) nebo na venkovním pracovišti dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Dodržení přípustných hodnot podle tabulky č. 2 se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na pracovišti podle § 3a písm. h) za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 6; v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.
(2) Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného zaměstnance je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulkách č. 1a až 2c.
(3) Dlouhodobě přípustná zátěž teplem se hodnotí rozdílně pro zaměstnance aklimatizovaného a neaklimatizovaného na tepelné podmínky na posuzovaném pracovišti. Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště. U neaklimatizovaného zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIb až V, pokud jsou při ní na pracovišti překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, se po dobu 3 týdnů od nástupu na takové pracoviště dlouhodobě přípustná doba práce upravená v příloze č. 1 k tomto nařízení, části B, tabulkách 1a až 2c sníží o 30 %.
(4) Nejde-li při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem vycházet z tabulek 1a až 2c z důvodu jiných zadávacích parametrů, kterými jsou jiná rychlost proudění vzduchu, jiný tepelný odpor oděvu nebo je-li vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce pomocí výpočtu tepelné bilance podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) nebo na základě měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence. Metoda měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence se použije i pro stanovení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce u zaměstnance, který musí používat speciální ochranný reflexní oděv, oděv s aktivním chlazením a větráním nebo oděv nepromokavý.“.
13. § 4a včetně nadpisu zní:
 
㤠4a
Ztráta tekutin
(1) Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6.
(2) Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší než 80 %.“.
14. § 5 včetně nadpisu zní:
 
㤠5
Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce
(1) Dodržení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce se zajišťuje střídáním pracovních cyklů (c) a bezpečnostní přestávky (tp). Počet pracovních cyklů (c) a délka bezpečnostní přestávky (tp) se vypočte podle postupu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B.
(2) Je-li podle § 4a odst. 2 zjištěná ztráta tekutin za osmihodinovou směnu u zaměstnance rovna nebo vyšší než 3,9 litru, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce individuálním výpočtem7b).
(3) Na pracovišti s délkou směny delší než 8 hodin nesmí ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu překračovat přípustný limit ztráty tekutin 3,9 litru o více než 20 % a nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce.
(4) Při práci, při níž zaměstnanec přichází do kontaktu s povrchem pevného materiálu, jehož teploty překračují hodnoty upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části E, musí být zajištěno, aby nechráněná kůže zaměstnance s ním nepřicházela do přímého styku.
(5) Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce v zátěži teplem na pracovišti hlubinných dolů a postup pro výpočet pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky upravuje příloha č. 1 k tomuto nařízení, část C.“.
15. § 6 včetně nadpisu zní:
 
㤠6
Hodnocení zátěže chladem a bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů
(1) Zaměstnanec může být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W.m
-2
a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší, než je minimální teplota upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, nebo vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 °C a nižší, nebo v případě zdolávání mimořádných událostí.
(2) Teplota vzduchu korigovaná účinkem proudícího vzduchu je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části D.“.
16. § 7 včetně nadpisu zní:
 
㤠7
Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště
(1) Pokud udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organizmu 36 až 37 °C. Při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na 4 °C a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu, postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se postupuje podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) a normy o stanovení a interpretaci stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu a místních účinků chladu8).
(2) Při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě 4 °C a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně; ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou. Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut.
(3) Nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.
(4) Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 4 do -10 °C nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 °C 1 hodinu a od -20,1 do -30 °C 30 minut.
(5) Práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 °C, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut.
(6) Vstupy na pracoviště, na němž je práce vykonávaná po dobu 4 hodiny za směnu a delší (dále jen „trvalá práce“), které se během pracovní doby otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být v zimním a přechodném období, kdy korigovaná teplota venkovního vzduchu je nižší než minimální teplota upravená v příloze č. 1, části A, tabulce č. 2 nebo nižší než udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu.“.
17. V § 8 odstavec 1 zní:
„(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.“.
18. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
19. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.
(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2.“.
20. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na
a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C,
b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C.“.
21. V § 9 odst. 2 větě první, § 15 odst. 1 a 3 a v § 38 odst. 1 písm. h) se slovo „vystaven“ nahrazuje slovem „exponován“.
22. V § 9 odstavec 4 zní:
„(4) Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které mohou být zaměstnanci exponováni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací časově vážený průměr koncentrace této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut. Takové 15minutové úseky s průměrnou koncentrací vyšší než hodnota přípustného expozičního limitu, ale nepřesahující nejvyšší přípustnou koncentraci, smí být během osmihodinové směny nejvýše 4 s odstupem nejméně jedné hodiny. Přitom nesmí časově vážený průměr koncentrací pro celou směnu překročit hodnotu přípustného expozičního limitu.“.
23. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „vystaven“ nahrazuje slovem „exponován“ a za slovo „látce“ se vkládá slovo „ , směsi“.
24. V § 10 odst. 1 písm. a) a b) a v § 12 odst. 1 písm. c) a e) se za slovo „látky“ vkládá slovo „směsi“.
25. V § 10 odst. 1 písm. e) se za slovo ,,látkou“ vkládá slovo „ , směsí“.
26. V § 10 odst. 1 písm. i) se za slovo „látce“ vkládají slova „nebo směsi“.
27. V § 10 odst. 2 se za slovo „látky“ a za slovo „látce“ vkládá slovo „ , směsi“ a slovo „vystaven“ se nahrazuje slovem „exponován“.
28. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1) U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem.“.
29. V § 11 odst. 2 se za slovo „látkou“ vkládá slovo „ , směsí“, za slova „od zdroje chemické látky“ vkládá slovo „ , směsi“ a za slova „úrovně chemické látky“ vkládá slovo „ , směsi“.
30. V § 12 odst. 2 se za slovo „látce“ vkládá slovo „,směsi“ a za slovo „látku“ vkládají slova „nebo směs“.
31. V části druhé, hlavě III nadpis dílu 3 zní:
„Chemické látky a směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci“.
32. § 16 včetně nadpisu zní:
 
㤠16
Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci
(1) Mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci se řadí
a) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle zákona o chemických látkách,
b) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B upravené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
c) cytostatika a prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části A, k tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
(2) Za karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, uvedené na trh před 1. prosincem 2010, karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se považují též směsi karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, jestliže obsah těchto látek je nad koncentračním limitem obecným nebo specifickým stanoveným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.“.
33. V § 17 odst. 1 a v § 18 odst. 3 a 4 se slova „odst. 1“ zrušují.
34. V § 18 odst. 1 a 2 se slova „chemických karcinogenů kategorie 1 nebo 2, mutagenů kategorie 1 nebo 2, látek toxických pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 nebo prachu tvrdých dřev podle § 16 odst. 1“ nahrazují slovy „látek uvedených v § 16“.
35. V § 18 odst. 3 písmeno l) zní:
„l) viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je riziko kontaminace látkami uvedenými v § 16; pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory mimo kontrolované pásmo,“.
36. V § 18 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Při práci, u níž lze z její povahy usuzovat, že může být spojena s nadměrnou expozicí zaměstnance látkám uvedeným v § 16 nebo při mimořádné události spojené s nadměrnou expozicí těmto látkám, má na pracoviště přístup pouze zaměstnanec ve vyhovujícím pracovním oděvu, vybavený osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí; po dobu trvání nadměrné expozice musí být kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem a musí být učiněna nezbytná opatření ke zkrácení doby expozice.
(6) Kontrolované pásmo při práci s látkami uvedenými v § 16 se trvale zřizuje tehdy, jde-li o práci, při níž se zachází s chemickými karcinogeny kategorie 1, 1A, s mutageny kategorie 1, 1A, s látkami toxickými pro reprodukci kategorie 1, 1A nebo při práci s cytostatiky na pracovištích přípravy jejich roztoků.
(7) V laboratoři se trvale zřizuje kontrolované pásmo, jsou-li karcinogeny kategorie 1, 1A, mutageny kategorie 1, 1A, látky toxické pro reprodukci kategorie 1, 1A používány k jiným účelům než jako reagenční činidla nebo pro účely kalibrace.“.
37. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty srdeční frekvence v průměrné směně. Přípustnými hygienickými limity se rozumí limity, které se v průměrné směně bez ohledu na její délku nenavyšují. Za průměrnou směnu se pokládá osmihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek, při níž doba výkonu práce jednotlivých pracovních operací odpovídá skutečné míře zátěže.“.
38. V § 23 odstavec 5 zní:
„(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrné hodnoty energetického výdeje navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.
39. V § 25 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí hodnoty vynakládaných svalových sil, hodnoty směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztažené k průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a hodnoty průměrných minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně.
(3) Přípustné hygienické limity pro průměrné směnové časově vážené hodnoty vynakládaných svalových sil vyjádřené v procentech maximální svalové síly (Fmax) jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 5.“.
40. V § 25 odst. 6 se slova „a průměrné minutové“ zrušují.
41. V § 25 odst. 7 se věta druhá zrušuje.
42. V § 25 odstavec 8 zní:
„(8) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný celosměnový počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % Fmax a průměrné směnové hodnoty počtu pohybů ruky a předloktí navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.
43. V § 27 odst. 1 se věta první zrušuje.
44. V § 27 odstavec 3 zní:
„(3) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 30 minut. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4.“.
45. V § 27 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 160 minut.“.
46. V § 27 odstavec 5 zní:
„(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit práce v podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní poloze navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.
47. V § 27a se za slovo „poloh“ vkládají slova „po dobu“.
48. V § 29 odst. 1 se za slovo „výdeje“ vkládají slova „nebo srdeční frekvence a“ a slovo „i“ se zrušuje.
49. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.
50. V § 29 odst. 6 se slovo „přerušované“ zrušuje.
51. V § 29 odst. 7 se za slovo „výdeje“ vkládají slova „nebo srdeční frekvence“ a slova „tabulce č. 1“ se nahrazují slovy „tabulkách č. 1 až 4“.
52. V § 29 odst. 9 se věta druhá zrušuje.
53. V § 29 odstavec 10 zní:
„(10) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit při ruční manipulaci s břemenem navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu.“.
54. V § 34 odstavec 2 zní:
„(2) Prací spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž je vidění zaměstnance ztíženo velikostí či tvarem detailu, jeho pohybem14) nebo jasovým či barevným kontrastem v místě zrakového úkolu.“.
55. V § 39 odstavec 1 zní:
„(1) Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.“.
56. § 40 se včetně nadpisu zrušuje.
57. V § 41 odst. 1 se slova „nebo nuceným“ nahrazují slovy „ , nuceným nebo kombinovaným“, slova „mikroklimatických podmínek“ se nahrazují slovem požadavků“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.
58. V § 41 odstavec 2 zní:
„(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být
a) 25 m
3
/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
b) 50 m
3
/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění,
c) 70 m
3
/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,
d) 90 m
3
/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.“.
59. V § 41 odstavec 3 zní:
„(3) Minimální množství venkovního vzduchu podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m
3
/h podle počtu přítomných zaměstnanců.“.
60. V § 42 odst. 1 se za slovo „Nucené“ vkládají slova „nebo kombinované“.
61. V § 42 odst. 2 větě první se slova „nebo aerosolu včetně prachů“ zrušují, na konci věty se doplňují slova „a prachu pod hodnotu přípustného expozičního limitu“ a ve větě páté se slova „chemické látky nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „chemickou látkou nebo prach“.
62. V § 42 odst. 3 větě první se slova „nebo aerosol včetně prachů,“ nahrazují slovy „a prach“, větě čtvrté se slova „plynu nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „chemické látky a prachu“ a ve větě páté se slova „nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „a prachu“.
63. V § 42 odst. 4 se slova „nebo aerosolu včetně prachů“ nahrazují slovy „a prachu“.
64. V § 45 odst. 3 a 4 úvodní části ustanovení se za slovo „tyto“ vkládá slovo „minimální“.
65. V § 45 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální D
min
0,5 % a průměrná D
m
1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,“.
66. V § 45 odst. 4 se na začátek písmene b) vkládá slovo „doplňující“.
67. V § 45 odst. 5 se slovo „jinou“ nahrazuje slovem „vyšší“.
68. V § 45 odstavec 7 zní:
„(7) Na pracovišti uvedeném v odstavci 6, na němž je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností E
m
= 300 lx; osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů17). U udržovaných osvětleností 300 až 500 luxů včetně se však navýší osvětlenost o 1 stupeň řady osvětlenosti.“.
69. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:
 
㤠45a
Osvětlení venkovních pracovišť
Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor23).
23) ČSN EN 124 64 - 2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací.“.
70. V § 49 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje se řídí jejich antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1 000 mm.“.
71. V § 53 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Při práci s biologickými činiteli a s látkami a směsmi, působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi, s látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 a 2, s látkami uvedenými v § 16, s chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo myostimulátory, musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti.“.
72. V § 54 odst. 3 větě druhé se slova „karcinogeny kategorie 1 a mutageny kategorie 1,“ nahrazují slovy „azbestem a látkami uvedenými v § 16“.
73. V § 54 odst. 5 větě páté se slova „karcinogeny kategorie 1, mutageny kategorie 1“ nahrazují slovy „látkami uvedenými v § 16“.
74. V § 55 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Jde-li o práci, při níž je zvýšené riziko otrav chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží, nebo o práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako žíravé nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetřovna také sprchou.“.
75. § 55a včetně nadpisu zní:
 
㤠55a
Úklid
Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele.“.
76. § 55b včetně nadpisu zní:
 
㤠55b
Malování
(1) Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na pracoviště v podzemí hlubinných dolů.“.
77. V příloze č. 1, část A zní:
 
Část A
Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu
Tabulka č. 1:
----------------------------------------------------------------------------------------- Třída Druh práce M (W.m
-2
) práce ----------------------------------------------------------------------------------------- I Práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, <= 80 kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů, ----------------------------------------------------------------------------------------- IIa Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou 81 až 105 a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní. ----------------------------------------------------------------------------------------- IIb Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru, 106 až 130 autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka. ----------------------------------------------------------------------------------------- IIIa Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin 131 až 160 občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři poloautomatických strojů, montážní práce na montážních linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím průmyslu. ----------------------------------------------------------------------------------------- IIIb Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, 161 až 200 trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, zahradnické práce a práce v zemědělství. ----------------------------------------------------------------------------------------- IVa Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních 201 až 250 i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou pilou, svoz dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v úklonu do 15 , práce ve slévárnách, čištění a broušení velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny. ----------------------------------------------------------------------------------------- IVb Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva 251 až 300 trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech, práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní kování větších kusů. ----------------------------------------------------------------------------------------- V Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností 301 a více svalstva trupu, horních i dolních končetin- transport těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30 , ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl. ----------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivka k tabulce č. 1 Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.
Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem
Tabulka č. 2:
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Třída M t
omin
nebo t
g min
t
omax
nebo t
g max
v
a
Rh práce (W.m-2) [m.s-1] [%] (brutto) [°C] [°C] --------------------------------------------------------------------------------------------------- I <= 80 20 27 0,01 až 0,2 --------------------------------------------------------------------------------------------------- IIa 81 až 105 18 26 --------------------------------------------------------------------------------------------------- IIb3) 106 až 130 14 32 0,05 až 0,3 --------------------------------------------------------------------------------------------------- IIIa 131 až 160 10 30 --------------------------------------------------------------------------------------------------- IIIb 161 až 200 10 26 0,1 30 až 70 --------------------------------------------------------------------------------------------------- IVa 201 až 250 10 24 až 0,5 --------------------------------------------------------------------------------------------------- IVb1) 251 až 300 10 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------- V2) 301 a více 10 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivka k tabulce č. 2: Hodnoty t
omax
nebo t
gmax
pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo. Hodnoty t
omin
nebo t
gmin
pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo. V případě, že va na pracovišti je <= 0,2 m.s-1 platí, že t
o
= tg. 1) Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při t
o
<= 10 °C. 2) Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná; pro muže není celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat i při t
o
<= 10 °C. 3) U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.
Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa
Tabulka č. 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Třída M Kategorie Klimatizované pracoviště v
a
Rh práce [W.m-2] nastavení vytápění nastavení chlazení [m.s-1] [%] tepelný odpor oděvu tepelný odpor oděvu 1,0 clo 0,5 clo t
omin
t
omin
(t
gmin
) (t
gmin
) [°C] [°C] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- I <=80 A 22 +-1,0 24,5 +-1,0 0,05 až 0,2 30 až 70 B +-1,5 +1,5 -1,0 C +2,5 +2,5 -2,0 -2,0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- IIa 81-105 A 20 +-1,0 23 +-1,0 B +-1,5 +1,5 1,0 C +2,5 +2,5 -2,0 -2,0 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivka k tabulce č. 3 Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů. Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači. Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště.
Přípustné horizontální rozdíly mezi stereoteplotou a výslednou teplotou kulového teploměru [Delta(t
st
- t
g
)] na úrovni hlavy pro práci třídy I a IIa vykonávanou na klimatizovaném pracovišti, přirozeně větraném pracovišti a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání pro práci třídy I až V
Tabulka č. 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (tg) Přípustný horizontální rozdíl Delta(t
st
- t
g
) na úrovní hlavy [°C] hlava Vůči chladnému povrchu Vůči teplému povrchu Kategorie A, B Kategorie C Kategorie A, B Kategorie C Delta(t
st
- t
g
) [°C] Delta(t
st
- t
g
) [°C] Delta(t
st
- t
g
) [°C] Delta(t
st
- t
g
) [°C] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 0,4 - 0,9 6,8 8,1 20 0,1 - 1,2 6,6 7,9 21 - 0,3 - 1,6 6,2 7,5 22 - 0,9 - 2,2 5,6 6,9 23 - 1,6 - 2,9 4,9 6,2 24 - 2,5 - 3,8 3,9 5,3 25 - 3,6 - 4,9 2,9 4,2 26 - 4,6 - 6,2 1,9 3,2 27 - 6,1 - 7,4 0,6 1,9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivka k tabulce č. 4 Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů. Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači. Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a nuceně a přirozeně větraná pracoviště.
Přípustný horizontální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (t
g
) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávaná práce třídy práce I a IIa
Tabulka č. 5
------------------------------------------------------------ t
g
na úrovni hlavy (t
g
hlava - t
g
kotník)* [°C] [°C] Kategorie A, B Kategorie C ------------------------------------------------------------ 19 0,0 0,5 20 0,0 1,0 21 0,0 1,5 22 0,5 2,0 23 1,5 3,0 24 2,5 3,5 25 3,5 4,5 26 4,5 5,5 27 5,5 6,5 ------------------------------------------------------------ Vysvětlivka k tabulce č. 5 Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů. Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači. Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a přirozeně větraná pracoviště. *Úroveň hlavy =1100 mm nad podlahou, úroveň kotníků = 150 mm nad podlahou.
Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin
Tabulka č. 6:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Třída M Náhrada tekutin za směnu při Teplota, při níž je dosaženo práce (W.m-2) ztrátě tekutin potem a maximální přípustné ztráty dýcháním 1,25 litrů a více tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h -------------------------------------------------------------------------------- t
o
nebo t
g
(litry)++) t
o
nebo t
g
náhrada vody (°C) (litry/1 °C) [°C] [litry] --------------------------------------------------------------------------------------------------------- I +) 80 31 až 36 0,9 až 2,7 není (0,36)+++) přípustná ----------------------------------------------------------------------------------- IIa +) 81 až 105 27 až 34 0,9 až 3,1 není (0,24) přípustná ----------------------------------------------------------------------------------- IIb 106 až 130 24 až 32 0,9 až 2,8 (0,24) >=33 ----------------------------------------------------------------------------------- IIIa 131 až 160 20 až 29 0,9 až 2,8 (0,21) >=30 ----------------------------------------------------------------------------------- 3,1 IIIb 161 až 200 16 až 27 0,9 až 2,8 (0,17) >=28 ----------------------------------------------------------------------------------- IVa 201 až 250 15 až 24 1,2 až 3,0 (0,2) >=25 ----------------------------------------------------------------------------------- IVb 251 až 300 15 až 21 1,6 až 3,0 (0,23) >=22 ----------------------------------------------------------------------------------- V >= 301 15 až 17 2,2 až 3,0 (0,4) >=18 ----------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivka k tabulce č. 6 Množství poskytovaných nápojů platí pro va <= 1 m.s-1 a Rh <= 70 %. +) tg na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit t
o
nebo t
g
34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchu je vyšší než teplota přípustná uvedená v tab. č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa. ++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg, t.j. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce. +++) výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin. Příklad: Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce IIIa a to = 27 °C Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů 1,9 : 9 = 0,21 litr/1 °C 27 - 20 = 7 °C Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = 0,21 x 7 = 1,47 + 0,9 = 2,37 litrů = 2,4 litrů.".
78. V příloze č. 1, části B, větě druhé se slovo „únosné“ nahrazuje slovem „přípustné“.
79. V příloze č. 1, části B, tabulkách 1a až 1c se v názvu tabulky slovo „únosná“ nahrazuje slovem „přípustná“, slova „aklimatizovaní muži“ se nahrazují slovy „aklimatizovaný muž“, v tabulkách 2a až 2c se v názvu tabulky slovo „únosná“ nahrazuje slovem „přípustná“ a slova „aklimatizované ženy“ se nahrazují slovy „aklimatizovaná žena“.
80. V příloze č. 1, části B, vysvětlivka pod tabulkami 1a až 2c zní:
„Vysvětlivka:
t
sm
- maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)
t
max
- maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)“.
81. V příloze č. 1 název části C zní:
„Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce na pracovištích hlubinných dolů, způsob jejich stanovení a úprava postupu výpočtu pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky“.
82. V příloze č. 1, části C, bodech 1 až 4 a tabulkách 1 až 45 se slovo „únosná“ nahrazuje slovem „přípustná“.
83. V příloze č. 1, části C, bodech 3 a 4 se slovo „odpočinku“ nahrazuje slovy „bezpečnostní přestávky“.
84. V příloze č. 1, části C bodě 4 se slovo „únosnou“ nahrazuje slovem „přípustnou“.
85. V příloze č. 1, části C, bodě 5 se ve vzorci pro výpočet Směnové efektivní pracovní doby (PDef) slova „tPNP - podmínečně nutné přestávky v práci, např. čekacích dobách po trhacích prácích,“ nahrazují slovy „tpnp - podmínečně nutné vyloučené doby výkonu práce, např. přestávky při čekacích dobách po trhacích pracích,“, slovo „tD“ nahrazuje slovem „td“, slovo „tPNP“ nahrazuje slovem „tpnp“ a slovo „tSM“ nahrazuje slovem „tsm“.
86. V příloze č. 1, části C, bodě 6 se slovo „únosné“ nahrazuje slovem „přípustné“ a slovo „únosné“ se nahrazuje slovy „přípustné doby“.
87. V příloze č. 1, části C, bodě 7 se za slovo „jedné“ vkládá slovo „bezpečnostní“.
88. V příloze č. 1, části C, bodě 8 se za slovo „trvání“ vkládají slova „všech bezpečnostních“ a označení „Suma p“ nahrazuje označením „Suma tp“.
89. V příloze č. 1, části C, bodě 9 se slovo „přestávek“ nahrazuje slovy „bezpečnostní přestávky“, označení „rh %“ nahrazuje označením „Rh %“.
90. Příloha č. 2 zní:
 
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení
 
ČÁST A
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Látka         číslo CAS     PEL   NPK-P     Poznámky    Faktor
                        --------------           přepočtu na
                          mg.m
-3
ppm ------------------------------------------------------------------------------------------------- Acetaldehyd 75-07-0 50 100 I 0,555 Acetanhydrid 108-24-7 4 20 I 0,240 Aceton 67-64-1 800 1500 I 0,421 Acetonitril 75-05-8 70 100 D, I 0,595 Akrolein viz 2-Propenal Akrylaldehyd viz 2-Propenal Akrylonitril viz 2-Propennitril Allylalkohol viz 2-Propen-1-ol Allylglycidylether 106-92-3 25 50 D, I, S 0,214 Allylchlorid viz 3-Chlor-1-propen 1-Allyloxy-2,3-epoxypropan viz Allylglycidylether Aminobenzen viz Anilin 2-Aminoethan-1-ol 141-43-5 2,5 7,5 I 0,401 2-Aminopyridin 504-29-0 2 4 D 0,260 Amoniak 7664-41-7 14 36 1,438 Amylacetát viz Pentylacetát Amylalkohol viz Pentanol Anhydrid kyseliny octové viz Acetanhydrid Anilin 62-53-3 5 10 D, I, P 0,263 Antimon 7440-36-0 0,5 1,5 Antimonu sloučeniny, jako Sb 0,5 1,5 I (s výjimkou oxidu antimonitého) Arsan viz Arsenovodík Arsen 7440-38-2 0,1 0,4 P Arsenu sloučeniny, jako As 0,1 0,4 P (s výjimkou arsenovodíku) Arsenovodík 7784-42-1 0,1 0,2 P 0,313 Azoimid viz Azidovodík Azidovodík (páry) 7782-79-8 0,2 0,3 1,76 Azid sodný 26628-22-8 0,1 0,3 D, I 0,376 Aziridin viz Ethylenimin Barya sloučeniny rozpustné, 0,5 2,5 jako Ba Benzen 71-43-2 3 10 D, I, P 0,313 Benzíny 86290-81-5 400 1000 (technická směs uhlovodíků) Benzo(a)pyren 50-32-8 0,005 0,025 D, P 0,097 p-Benzochinon 106-51-4 0,4 0,8 I 0,226 1,4-Benzochinon viz p-Benzochinon Benzoylperoxid 94-36-0 5 10 I, S Benzylalkohol 100-51-6 40 80 0,226 Benzylchlorid viz alfa-Chlortoluen Berylium 7440-41-7 0,001 0,002 I, S, P Berylia sloučeniny, jako Be 0,001 0,002 I, S, P Bifenyl 92-52-4 1 3 D, I 0,158 1,1'-Biphenyl viz Bifenyl Bis(2-ethylhexyl)ester viz Di-(2-ethylhexyl) ftalát 1,2-benzendikarboxylové kyseliny Bisfenol A viz 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan Bis(2-chlorethyl)ether 111-44-4 30 60 D 0,171 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan 80-05-7 2 5 I (prach, aerosol) Brom 7726-95-6 0,7 1,4 I 0,153 Bromethan 74-96-4 20 40 D, I 0,224 2-Brom-2-chlor-1,1,1- 151-67-7 15 30 0,124 trifluorethan Brommethan 74-83-9 20 40 D, I, P 0,257 Bromovodík 10035-10-6 1 6 I 0,302 Bromtrifluormethan viz Trifluorbrommethan 1,3-Butadien 106-99-0 10 20 P 0,425 Buta-1,3-dien viz 1,3-Butadien Butanol (všechny isomery) 71-36-3 78-92-2 78-83-1 75-65-0 300 600 I 0,330 2-Butanon 78-93-3 600 900 I 0,339 Butanthiol 109-79-5 1,5 3 0,271 2-Butenal 4170-30-3 123-73-9 1 4 D, I 0,349 2-Butoxyethan-1-ol 111-76-2 100 200 D, I 0,207 2-Butoxyethanol acetát viz 2-Butoxyethylacetát 2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol 112-34-5 70 100 I 0,151 2-Butoxyethylacetát 112-07-2 130 300 D 0,153 1-Butoxypropan-2-ol 5131-66-8 270 550 D, I 0,185 Butylacetát 123-86-4 110-19-0 540-88-5 105-46-4 950 1200 0,211 n-Butylakrylát 141-32-2 10 20 I, S 0,191 Butylalkohol viz Butanol Butylcelosolv viz 2-Butoxyethanol Butylcelosolvacetát viz 2-Butoxyethylacetát Butyldiglykol viz 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Butylester 2-propenové kyseliny viz n-Butylakrylát Butylmerkaptan viz Butanthiol terc-Butylmethylether 1634-04-4 100 200 I 0,277 n-Butylmethylketon viz 2-Hexanon iso-Butylmethylketon viz 4-Methyl-2-pentanon Butyl 2-propenoát viz n-Butylakrylát Celosolvacetát viz 2-Ethoxyethylacetát Cínu anorganické sloučeniny, 2 4 I jako Sn Cínu sloučeniny organické, 0,1 0,2 D, I jako Sn Cyklohexan 110-82-7 700 2000 I 0,290 Cyklohexanamin viz Cyklohexylamin Cyklohexanol 108-93-0 200 400 D, I 0,244 Cyklohexanon 108-94-1 40 80 D 0,249 Cyklohexen 110-83-8 1000 1300 0,298 Cyklohexylamin 108-91-8 20 40 I 0,247 Dekahydronaftalen 91-17-8 50 100 0,151 Desfluran 57041-67-5 15 30 0,146 Diacetonalkohol 123-42-2 200 300 I 0,210 4,4'-Diamino-difenylmethan 101-77-9 0,1 0,2 D, S, P 1,2-Diaminoethan 107-15-3 25 50 I, S 0,407 Diazomethan 334-88-3 0,3 0,6 P 0,582 Dibenzoylperoxid viz Benzoylperoxid Diboran 19287-45-7 0,1 0,2 0,837 Dibromdifluormethan 75-61-6 800 1300 0,116 1,2-Dibromethan 106-93-4 1 2 D, I, P 0,182 Dibutylester 1,2-benzen- viz Dibutylftalát dikarboxylové kyseliny Dibutylftalát 84-74-2 5 10 I Dicyklopentadien 77-73-6 3 6 I 0,185 Diethanolamin 111-42-2 5 10 I, P 0,232 Diethylamin 109-89-7 15 30 I 0,334 2-(Diethylamino)ethanol 100-37-8 50 100 D, I 0,208 Diethylenglykol monomethylether viz 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Diethylentriamin 111-40-0 4 8 I 0,237 N,N-Diethylethanamin viz Triethylamin Diethylether 60-29-7 300 600 0,330 Di-(2-ethylhexyl) ftalát 117-81-7 5 10 Difenylamin 122-39-4 10 20 D, P Difenylether 101-84-8 5 10 0,144 Difenylmethan-4,4'-diisokyanát 101-68-8 0,05 0,1 I, S 0,098 Difenyloxid viz Difenylether Difluormethan 75-10-5 2000 5000 0,470 Dihydrogenselenid viz Selenovodík 1,3-Dihydroxybenzen 108-46-3 45 90 I 1,4-Dihydroxybenzen 123-31-9 2 4 D, I, S 1,2-Dichlorbenzen 95-50-1 100 200 D, I 0,166 1,4-Dichlorbenzen 106-46-7 100 200 D, I 0,166 2,2'-Dichlordiethylether viz Bis(2-chlorethyl)ether Dichlordifluormethan 75-71-8 3000 5000 0,202 1,1-Dichlorethan 75-34-3 400 800 D, I 0,247 1,2-Dichlorethan 107-06-2 10 20 D, I, P 0,247 1,1-Dichlorethen 75-35-4 8 16 0,252 1,2-Dichlorethen 540-59-0 800 1600 0,252 1,1-Dichlorethylen viz 1,1-Dichlorethen 1,2-Dichlorethylen viz 1,2-Dichlorethen Dichlorid kys. uhličité viz Fosgen Dichlorfluormethan 75-43-4 40 80 0,238 Dichlormethan 75-09-2 200 500 D 0,288 1,2-Dichlor-1,1,2,2- 76-14-2 3000 5000 0,143 tetrafluorethan Diisokyanatohexan viz Hexamethylendiisokyanát 2,4-Diisokyanáttoluen viz Toluylen-2,4-diisokyanát 2,6-Diisokyanáttoluen viz Toluylen-2,6-diisokyanát Diisononylftalát 28553-12-0 3 10 0,058 N,N-Dimethylacetamid 127-19-5 30 60 D 0,281 Dimethylamin 124-40-3 4 9 I 0,542 N,N-Dimethylanilin 121-69-7 25 50 D 0,202 N,N-Dimethylbenzenamin viz N,N-Dimethylanilin N,N-Dimethylcyklohexylamin 98-94-2 5 10 D 0,192 Dimethylether 115-10-6 1000 2000 0,531 Dimethylethylamin 598-56-1 10 20 I 0,334 1-(1,1-Dimethylethyl)- viz p-(terc-Butyl)toluen 4-methylbenzen N,N-Dimethylformamid 68-12-2 15 30 D, I, P 0,335 1,1-Dimethylhydrazin 57-14-7 0,025 0,05 D, I, S, P 0,407 1,2-Dimethylhydrazin 540-73-8 0,025 0,05 D, S, P 0,407 Dimethylisopropylamin 996-35-0 10 20 0,280 2,2-Dimethylpropan 463-82-1 3000 4500 * 0,339 Dimethylsulfát 77-78-1 0,1 0,2 D, I, P 0,194 N,N-Dimethyl-p-toluidin 99-97-8 5 10 0,181 Dinitrobenzen (technická směs isomerů) 25154-54-5 1 2 D, P 0,145 Dinitroglykol viz Ethylenglykoldinitrát Dinitrochlorbenzen viz 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 4,6-Dinitro-o-kresol 534-52-1 0,2 0,4 D, I Dinitrotoluen (technická směs isomerů) 25321-14-6 0,75 1,5 D, P 0,134 1,4-Dioxan 123-91-1 70 140 D, I 0,277 Enfluran 13838-16-9 15 30 0,132 Epichlorhydrin viz 1-Chlor-2,3-epoxypropan Ethanal viz Acetaldehyd 1,2-Ethandiamin viz 1,2-Diaminoethan Ethanamin viz Ethylamin Ethan-1,2-diol viz Ethylenglykol 1,2-Ethandioldinitrát viz Ethylenglykoldinitrát Ethanol 64-17-5 1000 3000 0,532 Ethanolamin viz 2-Aminoethan-1-ol Ethenon viz Keten Ethenylbenzen viz Styren Ethenylester kys. octové viz Vinylacetát 2-Ethoxyethan-1-ol 110-80-5 8 40 D, P 0,271 2-Ethoxyethyl-acetát 111-15-9 11 50 D, P 0,185 1-Ethoxypropan-2-ol 1569-02-4 270 550 0,235 Ethylacetát 141-78-6 700 900 I 0,278 Ethylakrylát 140-88-5 20 40 I, S 0,244 Ethylalkohol viz Ethanol Ethylamin 75-04-7 9 20 I 0,542 Ethylbenzen 100-41-4 200 500 D 0,230 Ethylbromid viz Bromethan Ethylcelosolv viz 2-Ethoxyethanol Ethylendiamin viz 1,2-Diaminoethan Ethylendibromid viz 1,2-Dibromethan Ethylendichlorid viz 1,2-Dichlorethan Ethylendinitrát viz Ethylenglykoldinitrát Ethylenglykol 107-21-1 50 100 D 0,394 Ethylenglykoldinitrát 628-96-6 0,5 1 D 0,161 Ethylenglykolmonobutylether viz 2-Butoxyethanol Ethylenglykolmonobutylether-acetát viz 2-Butoxyethylacetát Ethylenglykolmonoethylether viz 2-Ethoxyethanol Ethylenglykolmonoethylether-acetát viz 2-Ethoxyethylacetát Ethylenglykolmonomethylether viz 2-Methoxyethanol Ethylenglykolmonomethylether-acetát viz 2-Methoxyetylacetát Ethylenchlorhydrin viz 2-Chlorethanol Ethylenimin 151-56-4 1 2 D, I, P 0,567 Ethylenoxid 75-21-8 1 3 D, I, P 0,556 Ethylester kyseliny 2-propenové viz Ethylakrylát N-Ethylethanamin viz Diethylamin Ethylether viz Diethylether Ethyl-3-ethoxypropionát 763-69-9 150 500 0,167 Ethylformiát 109-94-4 300 450 I 0,330 Ethylchlorid viz Chlorethan Ethyl-2-kyanakrylát 7085-85-0 1 2 I 0,195 Ethyl-2-kyanprop-2-enoát viz Ethyl-2-kyanakrylát Ethyl-2-propenoat viz Ethylakrylát Fenol 108-95-2 7,5 15 D, I 0,260 N-Fenylbenzenamin viz Difenylamin Fenylethylen viz Styren Fenylhydrazin 100-63-0 1 2 D, I, S 0,225 2-Fenylpropen 98-83-9 250 500 I 0,207 Fluor 7782-41-4 1,5 3 I 0,643 Fluoridy anorganické, jako F 2,5 5 I Fluorovodík 7664-39-3 1,5 2,5 I 1,223 Formaldehyd 50-00-0 0,5 1 I, S 0,814 Fosfan viz Fosforovodík Fosfin viz Fosforovodík Fosfor (bílý, žlutý) 7723-14-0 0,1 0,3 0,197 Fosforovodík 7803-51-2 0,1 0,2 I 0,719 Fosforoxychlorid viz Oxychlorid fosforečný Fosforpentachlorid viz Chlorid fosforečný Fosfortrichlorid viz Chlorid fosforitý Fosgen viz Karbonylchlorid Freon 11 viz Trichlorfluormethan Freon 12 viz Dichlordifluormethan Freon 12B2 viz Dibromdifluormethan Freon 13 viz Chlortrifluormethan Freon 13B1 viz Trifluorbrommethan Freon 21 viz Dichlorfluormethan Freon 114 viz 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan Ftalanhydrid 85-44-9 5 10 I, S 0,165 2,5-Furandion viz Maleinanhydrid 2-Furankarboxaldehyd viz Furfural 2-Furanmethanol viz 2-Furylmethanol Furfural 98-01-1 10 20 D, I 0,255 Furfurylalkohol viz 2-Furylmethanol Furylmethanal viz Furfural 2-Furylmethanol 98-00-0 20 40 D, I 0,249 Glutaraldehyd viz 1,5-Pentandial Glycerol, mlha 56-81-5 10 15 0,244 Glyceroltrinitrát 55-63-0 0,5 1 D 0,108 Halotan viz 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan n-Heptan 142-82-5 1000 2000 I 0,244 Heptan (technická směs 426260-76-6 1000 2000 I 0,244 isomerů) Heptan-2-on 110-43-0 150 300 D, I 0,214 Heptan-3-on 106-35-4 95 300 I 0,214 Hexachlorbenzen 118-74-1 0,02 0,1 D, P 0,086 1,1,2,3,4,4-Hexachlor-1,3- 87-68-3 0,25 0,5 D 0,115 butadien Hexachlorethan 67-72-1 10 20 D, I 0,103 Hexachlornaftalen 1335-87-1 0,2 0,6 D Hexamethylen-1,6-diisokyanát 822-06-0 0,035 0,07 I, S 0,145 n-Hexan 110-54-3 70 200 I, D, P 0,284 Hexan isomery (s výjimkou n-Hexanu) 1000 2000 I 0,284 2-Hexanon 591-78-6 20 40 D, P 0,244 Hydrazin 302-01-2 0,05 0,1 D, I, S, P 0,763 Hydrid lithný 7580-67-8 0,025 0,075 Hydrochinon viz 1,4-Dihydroxybenzen Hydroxid draselný 1310-58-3 1 2 I Hydroxid sodný 1310-73-2 1 2 I Hydroxid vápenatý 1305-62-0 2 4 2-Hydroxymethylfurfural viz 2-Furylmethanol Chlor 7782-50-5 0,5 1,5 I 0,344 Chloracetaldehyd 107-20-0 1 3 I 0,311 Chlorbenzen 108-90-7 25 70 0,217 2-Chlor-1,3-butadien 126-99-8 10 20 D, I 0,276 Chlordifluormethan 75-45-6 3600 - 0,283 1-Chlor-2,4-dinitrobenzen 97-00-7 0,5 1 D, I, P, S 0,121 1-Chlor-2,3-epoxypropan 106-89-8 1 2 D, I, S, P 0,266 Chlorethan 75-00-3 260 540 0,378 2-Chlorethanol 107-07-3 1 3 D 0,304 Chlorethen viz Vinylchlorid Chlorid amonný (dýmy) 12125-02-9 5 10 I Chlorid fosforečný 10026-13-8 1 2 I, P 0,117 Chlorid fosforitý 7719-12-2 1 3 I, P 0,178 Chlorid vápenatý 10043-52-4 2 4 I Chlorid zinečnatý 7646-85-7 1 2 I Chlormethan 74-87-3 100 200 D, P 0,484 Chlormethoxymethan viz Chlormethylmethylether Chlormethylbenzen viz alfaChlortoluen Chlormethylmethylether 107-30-2 0,003 0,006 D, P 0,304 1-Chlor-4-nitrobenzen 100-00-5 1 2 D, P Chloroform viz Trichlormethan Chloropren viz 2-Chlor-1,3-butadien Chlorované bifenyly viz Polychlorované bifenyly Chlorovodík 7647-01-0 8 15 I 0,679 3-Chlor-1-propen 107-05-1 3 6 I 0,320 alfa-Chlortoluen 100-44-7 5 10 I 0,193 Chlortrifluormethan 75-72-9 4000 6000 0,2734 Chrom a sloučeniny chromu 0,5 1,5 I (II, III) jako Cr Chromu (VI) sloučeniny, jako Cr 0,05 0,1 I, S, P 2,2-Iminobis(ethanol) viz Diethanolamin 1,3-Isobenzofurandion viz Ftalanhydrid Isofluran 26675-46-7 15 30 0,133 iso-Pentan viz Pentan a iso-Pentan Iso-Pentyl-acetát viz Pentyl-acetát Isophoron 78-59-1 5 10 I 0,177 iso-Propyl- acetát viz iso-Propyl-acetát iso-Propylbenzen viz Kumen iso-Propylglykol viz 2-iso-Propoxyethan-1-ol Jod 7553-56-2 0,1 1 I 0,093 Jodmethan 74-88-4 2 8 D, I 0,172 Kadmium a jeho 7440-43-9 0,05 0,1 D sloučeniny, jako Cd Kalafuna - prach, dým 8050-09-7 1 S epsilon-Kaprolaktam (prach) 105-60-2 1 3 I epsilon-Kaprolaktam (páry) 105-60-2 10 40 I 0,216 Karbonitril viz Kyanamid Karbonylchlorid 75-44-5 0,08 0,4 I 0,247 Keten 463-51-4 1 2 0,581 Kobalt a jeho sloučeniny, 7440-48-4 0,05 0,1 S jako Co Kresol (technická směs 1319-77-3 20 40 D, I 0,226 isomerů) Krotonaldehyd viz 2-Butenal Kumen 98-82-8 100 250 D, I 0,203 Kyanamid 420-04-2 1 5 D, I, S 0,581 Kyanid, jako CN 57-12-5 3 10 D Kyanovodík 74-90-8 3 10 D 0,905 Kyselina dusičná 7697-37-2 1 2,5 I 0,388 Kyselina ethanová viz Kyselina octová Kyselina ethandiová viz Kyselina šťavelová Kyselina fosforečná 7664-38-2 1 2 I Kyselina chloristá 7601-90-3 1 2 I 0,243 Kyselina methanová viz Kyselina mravenčí Kyselina mravenčí 64-18-6 9 18 I 0,531 Kyselina octová 64-19-7 25 35 I 0,408 Kyselina peroxyoctová 79-21-0 0,6 1,2 I 0,321 Kyselina pikrová 88-89-1 0,1 0,5 D, I, S Kyselina propanová viz Kyselina propionová Kyselina propionová 79-09-4 30 60 I 0,330 Kyselina sírová (mlha 7664-93-9 0,05 - I koncentrované kyseliny) Kyselina sírová, jako SO
3
7664-93-9 1 2 I Kyselina šťavelová 144-62-7 1 5 I Maleinanhydrid 108-31-6 1 2 I, S 0,249 Mangan 7439-96-5 1 2 Mangan - jeho sloučeniny, 1 2 jako Mn Měď (prach) 7440-50-8 1 2 Měď (dýmy) 7440-50-8 0,1 0,2 Mesitylen viz 1,3,5-Trimethylbenzen Methanal viz Formaldehyd Methanamin viz Methylamin Methanol 67-56-1 250 1000 D 0,754 3-Methoxy-n-butylacetát 435-53-4 100 200 0,167 2-Methoxyethan-1-ol 109-86-4 3 30 D, P 0,321 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol 111-77-3 50 100 D 0,203 2-Methoxyethyl-acetát 110-49-6 5 50 D, P 0,207 3-Methoxy-3-methylbutan 56539-66-3 100 200 0,207 -1-ol 2-Methoxy-1- 108-65-6 270 550 D, I 0,185 methylethylacetát 1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 270 550 D 0,271 2-Methoxy-1-propylacetát 0657-70-4 270 550 D 0,185 (2-Methoxymethylethoxy)- 34590-94-8 270 550 D 0,165 propanol (technická směs isomerů) Methylacetát 79-20-9 600 800 I 0,330 Methylakrylát 96-33-3 20 40 I, S 0,284 Methylalkohol viz Methanol Methylamin 74-89-5 10 20 I 0,787 4-Methylanilin viz p-Toluidin N-Methylanilin 100-61-8 2 4 D, P 0,228 Methylbenzen viz Toluen N-Methylbenzenamin viz N-Methylanilin Methylbromid viz Brommethan 3-Methyl-1-butanol viz Amylalkohol 1-Methyl-n-butylacetát viz Pentylacetát Methylcelosolv viz 2-Methoxyethanol Methylcelosolvacetát viz 2-Methoxyethylacetát Methylcyklohexan 108-87-2 1500 2000 I 0,249 Methylcyklohexanol (technická směs isomerů) 25639-42-3 200 400 0,214 2-Methylcyklohexanon 583-60-8 150 300 D 0,218 Methyldinitrobenzen viz Dinitrotoluen 2-Methyl-4,6-dinitrofenol viz 4,6-Dinitro-o-kresol 1,1'-Methylenbis(4-isokyanatobenzen) viz Difenylmethan-4,4'-diisokyanát 4,4'-Methylendianilin viz 4,4'-Diaminodifenylmethan Methylenchlorid viz Dichlormethan Methylester 2-methyl-2-propenové viz Methylmetakrylát kyseliny Methylethylketon viz 2-Butanon 5-Methylheptan-3-on 541-85-5 50 100 I 0,191 5-Methylhexan-2-on 110-12-3 95 200 0,214 Methylhydrazin 60-34-4 0,02 0,04 I, S 0,530 Methylchlorid viz Chlormethan Methylisokyanát 624-83-9 0,025 0,05 D, I 0,428 Methyljodid viz Jodmethan Methylkyanid viz Acetonitril Methylmetakrylát 80-62-6 50 150 I, S 0,244 N-Methylmethanamin viz Dimethylamin 4-Methyl-2-pentanon 108-10-1 80 200 D, I 0,244 1-Methyl-2-pyrrolidin-2-on 872-50-4 40 80 D, I 0,247 Minerální oleje viz Oleje minerální Molybden 7439-98-7 5 25 Molybdenu sloučeniny, jako Mo 5 25 I Monochlormethylmethyleter viz Chlormethylmethylether Morfolin 110-91-8 35 70 I 0,280 Nafta solventní 200 1000 Naftalen 91-20-3 50 100 0,191 Neopentan viz 2,2-Dimethylpropan Nikl 7440-02-0 0,5 1 S Niklu sloučeniny, jako Ni 0,05 0,25 S (s výjimkou nikltetrakarbonylu) Nikltetrakarbonyl 13463-39-3 0,01 0,02 D, I, P 0,143 Nikotin 54-11-5 0,5 2,5 D 0,151 Nitrobenzen 98-95-3 1 2 D 0,199 Nitroglycerin viz Glyceroltrinitrát Nitroglykol viz Ethylenglykoldinitrát p-Nitrochlorbenzen viz 1-Chlor-4-nitrobenzen Nitrosní plyny (NO
x
), 11104-93-1 10 20 I oxidy dusíku s výjimkou oxidu dusného Nitrotoluen (technická směs isomerů) 1321-12-6 10 20 D 0,179 Oleje minerální (aerosol) 5 10 Olovo 7439-92-1 0,05 0,2 P* Olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin) 0,05 0,2 P* 1,1'-Oxybis(benzen) viz Difenylether 1,1-Oxybis(ethan) viz Diethylether Oxid antimonitý, jako Sb 1309-64-4 0,1 0,2 Oxid dusičitý 10102-44-0 2 3 I 0,531 Oxid dusnatý 10102-43-9 10 15 I 0,815 Oxid dusný 10024-97-2 180 360 0,555 Oxid fosforečný 1314-56-3 1 2 I Oxid hořečnatý 1309-48-4 5 10 Oxid osmičelý, jako Os 20816-12-0 0,002 0,004 I 0,096 Oxid sírový 7446-11-9 1 2 0,306 Oxid siřičitý 7446-09-5 1,5 5 I 0,382 Oxid uhelnatý 630-08-0 30 150 P 0,873 Oxid uhličitý 124-38-9 9000 45000 0,556 Oxid vanadičný 1314-62-1 0,05 0,1 I, P (prach, dýmy) Oxid vápenatý 1305-78-8 2 4 Oxid zinečnatý, jako Z 1314-13-2 2 5 Oxiran viz Ethylenoxid 1,1'-Oxybis(2-chloroethan) viz bis(2-chlorethyl)ether Oxychlorid fosforečný 10025-87-3 0,5 1 I 0,159 Ozon 10028-15-6 0,1 0,2 0,509 Pentafluoroethan 354-33-6 5000 - 0,204 Pentachlorfenol 87-86-5 0,5 1,5 D, I Pentakarbonyl železa, 13463-40-6 0,2 0,5 0,125 jako Fe Pentan a isopentan 109-66-0 78-78-4 3000 4500 * 0,339 1,5-Pentandial 111-30-8 0,2 0,4 I, S 0,244 Pentanol všechny isoméry a směsi 30899-19-5 300 600 I 0,278 isomerů Pentylacetát všechny isoméry a směsi 84145-37-9 270 540 0,188 isomerů Pentylester kyseliny octové viz Pentylacetát Perchlorethylen viz Tetrachlorethylen Peroxid vodíku 7722-84-1 1 2 I 0,719 Piperazin 110-85-0 0,1 0,3 I Platina (kov) a 7440-06-4 0,5 1 nerozpustné sloučeniny Platiny rozpustné 0,001 0,002 I, S sloučeniny (jako Pt) Polychlorované bifenyly 1336-36-3 0,5 1 D, P (technické) 2-Propanamin viz iso-Propylamin Propan-butan (LPG) 68476-85-7 1800 4000 * 0,339 iso-Propanol 67-63-0 500 1000 I 0,407 n-Propanol 71-23-8 500 1000 I 0,407 1-Propanol viz n-Propanol 2-Propanol viz iso-Propanol 2-Propanon viz Aceton 1,2,3-Propantrioltrinitrát viz Glycerintrinitrát 2-Propenal 107-02-8 0,25 0,5 I 0,436 2-Propen-1-ol 107-18-6 4 10 D, I 0,422 2-Propennitril 107-13-1 2 6 D, I, P, S 0,461 beta-Propiolakton 57-57-8 1 2 I, P 2-iso-Propoxyethan-1-ol 109-59-1 50 100 I 0,235 2-iso-Propoxyethylacetát 19234-20-9 65 130 I 0,167 n-Propylacetát 109-60-4 800 1000 I 0,240 Iso-Propylacetát 108-21-4 800 1000 I 0,240 iso-Propylalkohol viz iso-Propanol n-Propylalkohol viz n-Propanol iso-Propylamin 75-31-0 10 20 I 0,413 Pseudokumen viz 1,2,4-Trimethylbenzen Pyrethrum 8003-34-7 1 2 D, I, S Pyridin 110-86-1 5 10 D 0,309 Resorcin viz 1,3-Dihydroxybenzen Rtuť 7439-97-6 0,02 0,15 D, P 0,122 Rtuti (dvojmocné) anorganické 0,02 0,15 D, P sloučeniny, jako Hg Rtuti alkyl-sloučeniny, 0,01 0,03 D, P jako Hg Selan viz Selenovodík Selen 7782-49-2 0,1 0,2 Selenu sloučeniny, jako Se (kromě selenovodíku) 0,1 0,2 Selenovodík 7783-07-5 0,07 0,17 0,302 Sevofluran 28523-86-6 15 30 0,122 Sirník fosforečný viz Sulfid fosforečný Sirouhlík 75-15-0 10 20 D, I 0,322 Sirovodík 7783-06-4 7 14 0,719 Solventní nafta viz Nafta solventní Stříbro 7440-22-4 0,1 0,3 Stříbra rozpustné 0,01 0,03 sloučeniny, jako Ag Styren 100-42-5 100 400 I 0,235 Sulfan viz Sirovodík Sulfid fosforečný 1314-80-3 1 2 Sulfotep (ISO) 3689-24-5 0,1 0,2 D 0,076 Tellur a jeho 13494-80-9 0,1 0,5 sloučeniny, jako Te Terpentýn - páry 8006-64-2 300 800 I 0,180 Tetraethylester kyseliny viz Tetraethylsilikát křemičité Tetraethylolovo, jako Pb 78-00-2 0,05 0,1 D, P* 0,076 Tetraethylsilikát 78-10-4 50 200 I 0,117 Tetraethoxysilan viz Tetraethylsilikát O,O,O',O'-Tetraethyl- dithiopyrofosfát viz Sulfotep (ISO) O,O,O',O'- Tetraethyldifosforodithiolát Tetrafosfor viz Fosfor (bílý, žlutý) Tetrahydrofuran 109-99-9 150 300 D, I 0,339 Tetrahydro-1,4-oxazin viz Morfolin Tetrachlorethen 127-18-4 250 750 D 0,147 Tetrachlorethylen viz Tetrachlorethen Tetrachlormethan 56-23-5 10 20 D, P 0,159 Tetrakarbonyl niklu viz Nikltetrakarbonyl Tetramethylolovo, jako Pb 75-74-1 0,05 0,1 D, P* 0,091 Thallium 7440-28-0 0,1 0,5 P Thallia sloučeniny 0,1 0,5 D, P, S rozpustné, jako Tl Toluen 108-88-3 200 500 D, I 0,266 m-Toluidin 108-44-1 5 10 D, P 0,228 o-Toluidin 95-53-4 5 10 D, I, P 0,228 p-Toluidin 106-49-0 5 10 D, I, P, S 0,228 2,4-Toluylendiisokyanát 584-84-9 0,05 0,1 I, S 0,141 2,6-Toluylendiisokyanát 91-08-7 0,05 0,1 I, S 0,140 Triethanolamin 102-71-6 5 10 D 0,164 Triethylamin 121-44-8 8 12 I 0,242 Trifluorbrommethan 75-63-8 4000 6000 0,164 1,2,4-Trichlorbenzen 120-82-1 15 35 D, I 0,135 1,1,1-Trichlorethan 71-55-6 500 1000 I 0,184 1,1,2-Trichlorethan 79-00-5 50 100 D 0,183 Trichlorethen 79-01-6 250 750 D, I 0,186 Trichlorethylen viz Trichlorethen Trichlorfluormethan 75-69-4 3000 4500 0,178 Trichlorid-oxid fosforečný viz Oxychlorid fosforečný Trichlormethan 67-66-3 10 20 D, I, P 0,205 Trimethylamin 75-50-3 10 20 I 0,413 1,2,3-Trimethylbenzen 526-73-8 100 250 I 0,203 1,2,4-Trimethylbenzen 95-63-6 100 250 I 0,203 1,3,5-Trimethylbenzen 108-67-8 100 250 I 0,203 2,4,6-Trinitrofenol viz Kyselina pikrová 2,4,6-Trinitrotoluen 118-96-7 0,3 0,5 D, P 0,108 Uhličitany a 5 10 I hydrogenuhličitany sodný a draselný Vanad (prach) 7440-62-2 0,05 0,15 Vinylacetát 108-05-4 18 36 0,284 Vinylbenzen viz Styren Vinylchlorid 75-01-4 7,5 15 P 0,391 Vinylidenchlorid viz 1,1-Dichlorethen Xylen technická směs 1330-20-7 isomerů a všechny isomery 95-47-6 106-42-3 108-38-3 200 400 D, I 0,230 2,4-Xylidin 95-68-1 5 10 D, P 0,202 Xylidin (technická 1300-73-8 10 20 D, P 0,202 směs isomerů) ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vysvětlivka k tabulce: Kolona 2: číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Kolona 3. a 4. Pro aerosoly látek s výrazným dráždivým účinkem na dýchací cesty a oči nelze obecně používat hodnoty hygienických limitů stanovené pro páry; ochranu pracovníků je třeba řešit s ohledem na konkrétní podmínky. Kolona 5: D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží S - látka má senzibilizační účinek P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie * - u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost) Kolona 6: Faktor přepočtu z údaje v mg.m-
3
na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa. 1) Oxid a chlorid rtuťnatý spadají pod anorganické sloučeniny dvojmocné rtuti. U ostatních látek v seznamu 3 jsou hodnoty platné v ČR stejné nebo nižší než navrhované směrné hodnoty s výjimkou mlhy kyseliny sírové, jejíž limitace by měla být řešena separátně.".
91. V příloze č. 3, tabulka č. 5 včetně vysvětlivky zní:
Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy
------------------------------- ------------------------------------
Látka              PEL
                ------------------------------------
                    početní koncentrace
                 (počet respirabilních vláken.cm
-3
) ------------------------------- ------------------------------------ azbestová vlákna všech azbestů 0,1 ------------------------------- ------------------------------------ keramická vlákna 0,3 ------------------------------- ------------------------------------ umělá minerální vlákna 1,0 (např. čedičová,skleněná, strusková) ------------------------------- ------------------------------------ hmotnostní koncentrace (mg/m
3
) ------------------------------- ------------------------------------ umělá minerální vlákna a) 4 (vlákna všech rozměrů) ------------------------------- ------------------------------------ Vysvětlivka k tabulce č. 5: a) Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty početní i hmotnostní koncentrace.
92. V příloze č. 5, části A, tabulce č. 6 ve sloupci označeném „Počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu“ se číslo „14 000“ nahrazuje číslem „14 400“ a ve sloupci označeném „Průměrný minutový počet pohybů za průměrnou osmihodinovou směnu“ se číslo „28“ nahrazuje číslem „29“.
93. V příloze č. 5, části B v odstavci ,,Hodnocení lokální svalové zátěže“ bodě 2 písmeno c) zní:
„c) celosměnová četnost pohybů v průměrné osmihodinové směně v závislosti na průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.“.
94. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 1 označené „Nepřijatelná poloha“ v řádku označeném „Dynamická poloha trupu“ za větu první se vkládá věta „Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné 2/min.“.
95. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 3 označené „Podmíněně přijatelná poloha“ v řádku označeném „Dynamická poloha“ větě první se slova „A, B“ nahrazují slovem „2A“.
96. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 4 označené „Nepřijatelné polohy“ se v řádku označeném „Statické polohy“ za větu první vkládá věta „Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží maximálnímu rozpětí (např. extrémní flexe kolene, extrémní dorzální a palmární flexe v kotníku, vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních končetin).“.
97. V příloze č. 5, části C, v tabulce pod obrázkem č. 4 označené „Nepřijatelné polohy“ se v řádku označeném „Dynamické polohy“ za větu první vkládá věta „Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.“.
98. V příloze č. 5, části C, v tabulce označené „OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA“ se v řádku označeném „Krok 2“ slova „B) Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než polovinu pracovní doby.“ nahrazují slovy „Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012, s výjimkou čl. I bodu 90, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.