634/2004 Sb. o správních poplatcích

Schválený:
634/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004
o správních poplatcích
Změna: 217/2005 Sb.
Změna: 228/2005 Sb.
Změna: 357/2005 Sb.
Změna: 361/2005 Sb.
Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 553/2005 Sb.
Změna: 545/2005 Sb.
Změna: 48/2006 Sb.
Změna: 56/2006 Sb.
Změna: 57/2006 Sb.
Změna: 130/2006 Sb.
Změna: 161/2006 Sb.
Změna: 215/2006 Sb.
Změna: 235/2006 Sb.
Změna: 227/2006 Sb.
Změna: 138/2006 Sb.
Změna: 136/2006 Sb.
Změna: 81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 186/2006 Sb., 575/2006 Sb.
Změna: 226/2006 Sb.
Změna: 179/2006 Sb.
Změna: 634/2004 Sb. (část), 379/2007 Sb.
Změna: 312/2006 Sb., 261/2007 Sb., 269/2007 Sb.
Změna: 106/2007 Sb.
Změna: 374/2007 Sb., 38/2008 Sb.
Změna: 140/2008 Sb.
Změna: 130/2008 Sb., 182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb.
Změna: 254/2008 Sb.
Změna: 312/2008 Sb.
Změna: 296/2008 Sb.
Změna: 297/2008 Sb., 309/2008 Sb., 382/2008 Sb.
Změna: 9/2009 Sb.
Změna: 141/2009 Sb.
Změna: 197/2009 Sb.
Změna: 301/2008 Sb.
Změna: 206/2009 Sb.
Změna: 291/2009 Sb.
Změna: 420/2009 Sb.
Změna: 301/2009 Sb., 346/2009 Sb.
Změna: 132/2010 Sb.
Změna: 160/2010 Sb.
Změna: 227/2009 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb.
Změna: 343/2010 Sb.
Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb.
Změna: 30/2011 Sb.
Změna: 105/2011 Sb.
Změna: 427/2010 Sb. (část)
Změna: 134/2011 Sb.
Změna: 152/2011 Sb.
Změna: 188/2011 Sb.
Změna: 133/2011 Sb.
Změna: 245/2011 Sb.
Změna: 262/2011 Sb.
Změna: 249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 357/2011 Sb., 367/2011 Sb., 428/2011 Sb., 458/2011 Sb. (část), 472/2011 Sb.
Změna: 37/2012 Sb.
Změna: 375/2011 Sb., 19/2012 Sb., 53/2012 Sb.
Změna: 119/2012 Sb.
Změna: 169/2012 Sb.
Změna: 225/2012 Sb.
Změna: 172/2012 Sb.
Změna: 202/2012 Sb., 274/2012 Sb.
Změna: 399/2012 Sb.
Změna: 457/2011 Sb., 221/2012 Sb., 350/2012 Sb., 359/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb.,
Změna: 69/2013 Sb.
Změna: 50/2013 Sb.
Změna: 102/2013 Sb.
Změna: 185/2013 Sb.
Změna: 241/2013 Sb.
Změna: 281/2013 Sb.
Změna: 306/2013 Sb.
Změna: 458/2011 Sb. (část), 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 313/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Změna: 101/2014 Sb.
Změna: 170/2013 Sb.
Změna: 259/2014 Sb.
Změna: 264/2014 Sb.
Změna: 458/2011 Sb., 239/2013 Sb., 187/2014 Sb., 249/2014 Sb., 257/2014 Sb., 331/2014 Sb.
Změna: 127/2014 Sb.
Změna: 268/2014 Sb.
Změna: 81/2015 Sb., 103/2015 Sb.
Změna: 206/2015 Sb.
Změna: 204/2015 Sb., 224/2015 Sb.
Změna: 314/2015 Sb.
Změna: 268/2015 Sb.
Změna: 318/2015 Sb.
Změna: 148/2016 Sb.
Změna: 188/2016 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 113/2016 Sb., 126/2016 Sb., 137/2016 Sb.
Změna: 298/2016 Sb.
Změna: 324/2016 Sb.
Změna: 258/2016 Sb.
Změna: 264/2016 Sb., 369/2016 Sb.
Změna: 319/2016 Sb.
Změna: 63/2017 Sb.
Změna: 170/2017 Sb.
Změna: 194/2017 Sb.
Změna: 206/2017 Sb.
Změna: 229/2016 Sb.
Změna: 222/2017 Sb.
Změna: 289/2017 Sb.
Změna: 304/2017 Sb.
Změna: 202/2017 Sb., 295/2017 Sb., 302/2017 Sb.
Změna: 261/2017 Sb.
Změna: 299/2017 Sb.
Změna: 225/2017 Sb.
Změna: 204/2017 Sb.
Změna: 371/2017 Sb.
Změna: 90/2018 Sb.
Změna: 195/2017 Sb., 199/2017 Sb., 251/2017 Sb.
Změna: 171/2018 Sb.
Změna: 286/2018 Sb.
Změna: 307/2018 Sb.
Změna: 193/2018 Sb.
Změna: 135/2019 Sb.
Změna: 176/2019 Sb.
Změna: 209/2019 Sb.
Změna: 279/2019 Sb.
Změna: 364/2019 Sb.
Změna: 368/2019 Sb., 369/2019 Sb.
Změna: 12/2020 Sb.
Změna: 119/2020 Sb.
Změna: 115/2020 Sb.
Změna: 334/2020 Sb., 337/2020 Sb.
Změna: 524/2020 Sb.
Změna: 255/2019 Sb., 117/2020 Sb., 336/2020 Sb., 543/2020 Sb.
Změna: 13/2021 Sb., 14/2021 Sb.
Změna: 501/2020 Sb.
Změna: 90/2021 Sb.
Změna: 270/2021 Sb. (část)
Změna: 270/2021 Sb.
Změna: 300/2021 Sb.
Změna: 261/2021 Sb., 366/2021 Sb., 371/2021 Sb., 374/2021 Sb.
Změna: 426/2021 Sb.
Změna: 91/2022 Sb.
Změna: 96/2022 Sb.
Změna: 362/2021 Sb.
Změna: 217/2022 Sb.
Změna: 225/2022 Sb.
Změna: 246/2022 Sb.
Změna: 314/2022 Sb.
Změna: 376/2022 Sb.
Změna: 431/2022 Sb., 458/2022 Sb.
Změna: 372/2022 Sb., 432/2022 Sb.
Změna: 88/2023 Sb., 173/2023 Sb.
Změna: 277/2023 Sb.
Změna: 284/2021 Sb., 432/2022 Sb. (část), 149/2023 Sb., 185/2023 Sb., 271/2023 Sb., 349/2023 Sb., 414/2023 Sb., 469/2023 Sb.
Změna: 1/2024 Sb.
Změna: 349/2023 Sb.
Změna: 85/2024 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").
 
§ 2
Předmět poplatků
(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.
(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.
 
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.
 
§ 4
nadpis vypuštěn
Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.
 
§ 5
Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.
(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.
(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.
(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.
(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.
(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.
 
§ 6
Placení poplatku
(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).
(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.
(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž
a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo
b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.
(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.
(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.
(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.
(8) Poplatky se platí na zvláštní účet státního rozpočtu s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, Českou národní bankou, českými zastupitelskými úřady a poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
(9) U českého zastupitelského úřadu nelze poplatek platit bezhotovostním převodem, neurčí-li tento úřad jinak. Český zastupitelský úřad postupem podle daňového řádu určí a zveřejní poplatky, které lze platit bezhotovostním převodem, a podmínky, které je nutné při těchto platbách dodržet, včetně případného omezení okruhu platebních služeb, které lze při tom použít.
 
§ 7
Vracení poplatku
(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,
a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,
b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,
c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.
(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").
(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.
(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.
(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen.
(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.
 
§ 8
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o zaměstnanosti, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle zákona o zaměstnanosti,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,
d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m),
f) pro účely využití volebního práva,
g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.
(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.
 
§ 9
Sleva na poplatku
Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 
§ 10
Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu
(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.
(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.
 
§ 11
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
§ 12
Zmocňovací ustanovení
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.
 
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.
3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.
 
§ 14
Účinnost
(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.
 
Příloha
Sazebník
 
ČÁST I
Položka 1
1. Přijetí žádosti nebo návrhu
 
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty
  v předešlý stav                            Kč      300
 
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení
  nebo vyúčtování                            Kč      300

c) o prominutí příslušenství daně                     Kč     1 000
 
d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její
  úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí           Kč      400
 
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně        Kč      300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku     Kč      300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle                   Kč     1 000
 
h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních          Kč     1 000
 
i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních          Kč      200

j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo 
  upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího 
  spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění 
  podle zákona upravujícího spotřební daně                Kč     1 000

k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně
  podle zákona o spotřebních daních                   Kč     2 000

l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané
  hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty             Kč     2 000

m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného
  soudním exekutorem                           Kč     2 000

n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu      Kč    10 000
 
2. Vydání potvrzení

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu           Kč      100

b) o daňovém domicilu                               Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
 
Předmětem poplatku není
Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
 
Poznámky
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.
 
Položka 2
 
a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize,
  nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin
  ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí
  do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince
  1958 na konkrétní zápis                        Kč      50
 
b) Nahlédnutí     do živnostenského nebo leteckého rejstříku         Kč      20
                                  každý subjekt, do jehož zápisu
                                      se nahlíží
 
c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu                  Kč      50
                                   za osoby uvedené na jednom
                                    přihlašovacím lístku
 
d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrh nau
  zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území
  České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území
  České republiky a zákona o azylu za každou osobu            Kč      100
 
e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky       Kč      100
 
f) Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin
  nebo v druhopisech matričních knih vedených do
  31. prosince 1958                           Kč      200
                                  za každou i započatou hodinu
 
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.
 
Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.
 
Položka 3
 
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo
  výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední
  úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů,
  z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného
  a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním
  nálezu                                 Kč      50
                                  za každou i započatou stránku
 
                                     Kč      40
                                   na technickém nosiči dat
 
                                     Kč      30
                                     za první stránku a

                                     Kč      10
                                 za každou další i započatou stránku,
                                 je-li pořizována na kopírovacím
                                   stroji nebo na tiskárně
                                       počítače
 
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního
  listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b),
  anebo osvědčení o rodném čísle                     Kč      300
 
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé
  Státní bezpečnosti nebo jeho části3)                  Kč       5
                               za každou i započatou stránku
 
d)   Vydání ověřeného výstupu z informačního 
  systému veřejné správy                         Kč      100
                                     za první stránku

                                     Kč      50 
                                 za každou další i započatou stránku
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c)
  za každou kontaktovanou osobu                     Kč      500
 
f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě,
  že u něho utajovaná informace2d)
  - nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup
  zaměstnanci podnikatele
  nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a
  to v souvislosti
  s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na
  základě smlouvy                            Kč     5 000
  - vzniká, nebo je mu poskytnuta                    Kč    10 000
 
g) Poskytnutí údajů z evidence dopravních                 Kč      100
  nehod                   
     
h) vydání vícejazyčného standardního formuláře              Kč      100
 
i) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona, kterým 
  se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 
  funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské 
  Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky      Kč      200
 
Osvobození
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.
 
Zmocnění
1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7)
4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d).
 
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.
 
Položka 4
 
a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
  z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově,
  z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí,
  z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu        Kč      30
                                  za každou i započatou stránku
 
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do 
  elektronické podoby za každou i započatou stránku 
  konvertované listiny                          Kč      30
 
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do 
  listinné podoby za každou i započatou stránku
  konvertované listiny                          Kč      30
 
Osvobození
1. Od poplatku této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
 
Předmětem poplatku není
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
 
Položka 5
 
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu
  nebo na jeho stejnopisu                        Kč      50
                                   za každý podpis nebo otisk
                                     razítka
 
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na
  listině za účelem jejího použití v zahraničí              Kč      300
 
c) Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském
  diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu,
  vydaném vysokou školou v České republice, za účelem
  použití daného dokladu v zahraničí                   Kč      100
                                   a každý podpis nebo otisk
                                       razítka 
 
d) Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka
  na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího
  použití v zahraničí                          Kč      100
                                   a každý podpis nebo otisk
                                       razítka 
 
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.
2. Zahrnuje-li úkon uvedený v písmenech a), c) a d) současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.
 
Položka 6
 
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8)              Kč     1 000
 
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8)           Kč      500
 
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského 
  podnikatele8)                             Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.8)
 
Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.
 
Položka 7
 
Přijetí žádosti o vydání
a) nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického
  povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)       Kč      100
 
b) rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle
  zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                       Kč     1 000
 
c) rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních
  právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                       Kč      500
 
d) rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu
  zdravotnického povoláín podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických
  povolání9)                               Kč      500

e) rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních
  právních předpisů o způsobilosti k výkonu
  zdravotnických povolání9)                       Kč     1 000

f) rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného
  v písmenech a) až e) podle zvláštních právních
  předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických
  povolání9)                               Kč      500
 
Položka 8
 
1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč     1 000

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      500

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost  
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      500
 
2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč      500

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      250

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      250
 
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč      500

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      250

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      250

  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu
    obce s rozšířenou působností                    Kč      500
 
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do
  5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra        Kč      300

  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou
    působností                             Kč      200

  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost
    podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností        Kč      100

  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního
    úřadu obce s rozšířenou působností                 Kč      300
 
5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu
  bezprostředně po nabytí státního občanství České
  republiky

  a) osobám, které dosáhly věku 15 let                 Kč      200

  b) osobám mladším 15 let                       Kč      100
 
6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší
  15 let                                Kč      100
 
7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která
  dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České
  republiky                               Kč      200
 
8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský
  průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený,
  zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro
  elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující
  neoprávněně provedené zápisy                     Kč      200
 
9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného
  osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím
  platnosti dosavadního občanského průkazu               Kč      200
 
10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu
  obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla
  v žádosti                               Kč      100
 
11. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství
  České republiky                            Kč      100
 
12. Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti            Kč      100
 
13. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky zletilé fyzické osobě                    Kč     2 000
 
14. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky nezletilé fyzické osobě                   Kč      500
 
15. Přijetí žádosti o udělení státního občanství České
  republiky azylantovi                         Kč      500
 
16. Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České
  republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním
  občanství České republiky                       Kč      500
 
17. Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro
  elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem
  obce s rozšířenou působností                     Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.
 
 
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.
5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.
 
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.
 
Poznámka
Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.
 
Položka 9
 
a) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně 
  vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů 
  uvedených na průkaze                          Kč      30
 
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci         Kč      500
 
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení
  k zaměstnání cizinci                          Kč      250
 
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem
  výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se
  rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci
  přiděluje a dohlíží na její provedení                 Kč    25 000

e) Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování
  zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro
  uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická
  osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení        Kč    15 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající
  ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se
  o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele,
  který hledá nové pracovní síly, a v poradenské a
  informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí         Kč     5 000
g) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou 
  za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, 
  nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak               Kč      200
 
Poznámka
Pro účely úkonů podle písmen b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.
 
Položka 10
 
a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
  Rejstříku trestů                            Kč      100
      
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu                   Kč     2 000
      
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o
  identifikaci9a)                            Kč      200
      
d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení
  o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, 
  středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného
  v zahraniční škole                           Kč     1 000
      
e) Zápis do seznamu insolvenčních správců                 Kč     5 000
      
f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle 
  zákona o insolvenčních správcích                    Kč     5 000
 
g) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů              Kč     5 000
 
Poznámka:
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.
 
Položka 11
 
Vydání povolení změny
 
a) příjmení hanlivého nebo směšného                    Kč      200
 
b) příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení            Kč      300
 
c) jména nebo příjmení v ostatních případech               Kč     3 000
 
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.
 
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.
 
Položka 12
 
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do 
  registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý 
  pobyt na území České republiky                     Kč     5 000
 
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do 
  registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze 
  jeden má trvalý pobyt na území České republiky             Kč     3 000
 
c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu 
  vstupují do manželství, před starostou, místostarostou 
  nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části 
  hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části 
  územně členěného statutárního města, které nejsou matričním 
  úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému 
  pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního 
  města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně 
  členěného statutárního města                      Kč     1 000
 
d) Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do 
  registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu         Kč     3 000
 
e) vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro 
  uzavření církevního sňatku                       Kč      500
 
f) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
  manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu 
  do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem         Kč      500
 
Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.
3. Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).
 
Osvobození od poplatku
Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
 
Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

  - na 1 den                               Kč      30

  - na 5 dní                               Kč      50

  - na 30 dní                              Kč      70

  - na 6 měsíců                             Kč      100

  - na 12 měsíců                             Kč      150

  - na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a
   pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého
   povolání nebo funkce                         Kč      75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou               Kč     1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních 
  společenstev                              Kč      500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev            Kč      200
 
Předmětem poplatku není
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.
 
Poznámka
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.
 
Položka 14
 
1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 

a) 30 dní                                 Kč      200 

b) 1 rok                                 Kč      100 

c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
  povolání nebo funkce                          Kč      50 

d) 3 roky                                 Kč      200 

e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
  povolání nebo funkce                          Kč      100 

f) 10 let                                 Kč      500 

g) 10 let pro osoby mladší     15 let nebo studující rybářství 
  nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého 
  povolání nebo funkce                          Kč      250 

j) na dobu neurčitou                           Kč     1 000 
 
2. Povolení výkonu rybářského práva                    Kč     2 000 
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
 
Položka 15
 
a) Vydání státního povolení k provozování komoditní
  burzy10)                                Kč    50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání
  nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí
  za hranicemi pravomoci států11)                    Kč      200

c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu
  k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí
  za hranicemi pravomocí států                      Kč    100 000
 
d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě                 Kč     5 000
 
e) Vydání povolení k provádění vědeckého
  výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě,
  k odběru nerostů nebo paleontologických
  nálezů v Antarktidě a jejich vývozu,
  k odběru zvláště chráněných antarktických
  druhů rostlin a živočichů v Antarktidě,
  k zasahování do populací nebo stavišť
  geograficky původních rostlin a živočichů
  v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště
  chráněné antarktické území13)                      Kč      200
 
f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění
  objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů
  rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo
  k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy         Kč      200
 
Poznámka
Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.
 
Položka 16
 
  Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo
  obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení
  nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené,
  odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad průkaz, osvědčení,
  nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy
  (vydání duplikátu)                           Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
 
Poznámky
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.
 
Položka 17
 
1. Vydání povolení nestavebního záměru

a) změny využití území                          Kč     3 000

b) dělení nebo scelení pozemků                      Kč     1 000

c) stanovení ochranného pásma                       Kč     2 000
                                          
2. Změna povolení nestavebního záměru                   Kč     1 000
                                          
3. Vydání předběžné informace                       Kč     1 000
 
 
 
Položka 18
 
1. Vydání povolení stavby nebo zařízení                       

a) jednoduché stavby                           Kč     5 000

b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících              Kč    20 000

c) ostatní stavby                             Kč    10 000
                                          
2. Vydání rámcového povolení                       Kč    10 000
                                          
3. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení           Kč     2 000
                                          
4. Vydání povolení změny záměru před dokončením                  

a) jednoduché stavby                           Kč     2 500

b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících              Kč    10 000

c) ostatní stavby                             Kč     5 000
                                          
5. Vydání kolaudačního rozhodnutí                         

a) jednoduché stavby                           Kč     1 000

b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících              Kč     5 000

c) ostatní stavby                             Kč     2 000
                                          
6. Povolení změny v užívání stavby                         

a) jednoduché stavby                           Kč     1 000

b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících              Kč     5 000

c) ostatní stavby                             Kč     2 000
                                          
7. Vydání povolení předčasného užívání                       

a) jednoduché stavby                           Kč     1 000

b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících              Kč     5 000

c) ostatní stavby                             Kč     2 000
                                          
8. Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu                      

a) jednoduché stavby                           Kč     1 000

b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících              Kč     5 000

c) ostatní stavby                             Kč     2 000
                                          
9. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti předčasného              
  užívání a zkušebního provozu                      Kč     2 000
                                          
10. Vydání povolení o prodloužení doby trvání stavby           Kč     2 000
                                          
11. Vydání povolení odstranění                           

a) jednoduché stavby                           Kč     1 000

b) vyhrazené stavby                            Kč     5 000

c) ostatní stavby                             Kč     2 000
                                          
12. Vydání dodatečného povolení                          

a) jednoduché stavby                           Kč    20 000

b) vyhrazené stavby                            Kč    50 000

c) ostatní stavby                             Kč    30 000
                                          
13. Ověření pasportu stavby                        Kč     1 000
                                          
14. Vydání oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného               
  inspektora nebo prodloužení platnosti tohoto oprávnění        Kč    10 000
                                          
15. Vydání souhlasu právnické osobě s vykonáváním činnosti             
  autorizovaného inspektora nebo prodloužení platnosti              
  tohoto souhlasu  
 
 
 
Poznámky
1. Za stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se vybere správní poplatek ve výši poloviny sazby příslušné položky.
2. V případě vydání povolení záměru dle bodu 1 písm. a), b) a c), jehož součástí je povolení výjimky z požadavků na výstavbu se správní poplatek navyšuje o 5 000 Kč.
3. Je-li stavba související uvedená v bodě 1 písm. b) povolována samostatným rozhodnutím, poplatek se vybere dle příslušné položky.
4. U souboru staveb se vybere poplatek ve výši poloviny součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru v případě veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Předmětem poplatku není
Ověření pasportu stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala dokumentace bez zavinění vlastníka.
 
Položka 19
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění                      Kč    10 000
Položka 20
 
zrušena
 
 
 
Položka 21
 
Přijetí žádosti o

a) vydání základního povolení k provozování hazardní hry         Kč     5 000

b) změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li
  se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo
  podmínek jejího provozování                      Kč     3 000

c) povolení k umístění herního prostoru                  Kč     4 000

d) změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se
  tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo
  podmínek jejího provozování                      Kč     2 500
 
e) odstranění tvrdosti zákona při vracení přeplatku z kauce
  podle zákona o hazardních hrách                    Kč     1 000 
 
 
Položka 22
 
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)            Kč     2 000

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné
  činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti
  k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění
  nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně
  udělované povolení nebo úřední oprávnění                Kč     1 000

c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České
  republice81) a přijetí žádosti o vydání Evropského
  profesního průkazu82) pro usazení v jiném členském státě
  Evropské unie než Česká republika                   Kč     1 000

d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní
  památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění
  nebo uměleckořemeslnými díly ("povolení k restaurování")21)
  a přijetí žádosti o udělení povolení k provádění
  archeologických výzkumů ("povolení k provádění
  archeologických výzkumů")83)                      Kč     2 000
 
e) Udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků
  podle atomového zákona                         Kč      500
 
f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)          Kč      50

g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické
  osobě působit jako soukromá vysoká škola24)              Kč    100 000

h) Přijetí žádosti o udělení statusu kvalifikovaného
  poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované
  služby vytvářející důvěru                       Kč    25 000

i) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu 
  kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo
  žádosti o změnu této akreditace                    Kč    100 000

j) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace,
  o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení
  souhlasu se změnou atestačních podmínek26)               Kč    10 000

k) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona 
  upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího 
  vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné
  způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní
  kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou
  kvalifikaci                              Kč     1 500

l) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené
  v písmenu k)                              Kč      500

m) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského
  vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání
  podle zákona o vysokých školách26c) Ministerstvem školství,
  mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo
  Ministerstvem obrany                          Kč     3 000

n) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o sociálních službách26b)                    Kč     1 000

o) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění
  k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní
  odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších
  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci            Kč     5 000

p) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek
  z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
  podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci                        Kč     4 000

q) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo
  oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti
  nebo zvláštní odborné způsobilosti podle
  zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
  ochrany zdraví při práci                        Kč     4 000

r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti
  podle zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi      Kč     1 000

s) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle
  zákona o vysokých školách26d) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    100 000

t) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle
  zákona o vysokých školách26e) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    50 000

u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle
  zákona o vysokých školách26f) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    100 000

v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle
  zákona o vysokých školách26g) k poskytování zahraničního
  vysokoškolského vzdělávání na území České republiky          Kč    50 000
 
w) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program           Kč     1 000
 
x) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle
  zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program           Kč     1 000
 
y) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro poskytování 
  mobilní aplikace pro prokazování nebo žádosti o změnu 
  této akreditace                            Kč    100 000 
 
 
Položka 22A
 
Vydání průkazu

a) znalce podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích 
  a znaleckých ústavech                         Kč      500

b) tlumočníka podle zákona o soudních tlumočnících
  a soudních překladatelích                           Kč      500
 
Položka 23
 
a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)

  1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné
   energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně,
   na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod
   tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně          Kč     1 000

  2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu      Kč    10 000

  3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu
   plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie
   a rozvod tepelné energie od 1 MW výše                Kč    10 000

  4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem             Kč    100 000

b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických
  odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo
  zánik státní autorizace27)

  1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny
   a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu,
   přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu,
   obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod
   tepelné energie                           Kč     1 000

  2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení
   výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty,
   zničení nebo odcizení                        Kč      500

  3. státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů
   tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého
   vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných
   plynových zařízení                         Kč    10 000

  4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo
   zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo
   výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie
   (energetických zařízení) nebo na výstavbu
   vybraných plynových zařízení                    Kč      500
 
c) Udělení licence k nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 
  v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob 
  a použití chemických zbraní a o jejich zničení             Kč     1 000
 
d) Vydání oprávnění energetického specialisty27a) 

  1. zpracování energetického auditu a energetického posudku       Kč     1 000
 
  2. zpracování průkazu energetické náročnosti budovy          Kč     1 000
 
  3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie         Kč     1 000
 
  4. provádění kontroly klimatizačních systémů              Kč     1 000

e) Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a)
  za každé oprávnění                           Kč      200
 
f) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele
  v energetických odvětvích                       Kč    10 000

g) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti
  zprostředkovatele v energetických odvětvích              Kč     5 000

h) Přijetí žádosti o registraci společenství do registru 
  společenství                             Kč     2 000
 
Předmětem poplatku není
1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.
 
Položka 24
 
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání        Kč         1 000

b) Další ohlášení živnosti                        Kč      500

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání    Kč     1 000

d) Přijetí další žádosti o koncesi                    Kč      500

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese                   Kč      500

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro
  koncesovanou živnost                          Kč      500

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení 
  oznámené změny                             Kč      100

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského 
  rejstříku na žádost za každou i započatou stránku           Kč      20
 
i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost 
  za údaje o jednom podnikateli                     Kč       5

j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 
  § 72 živnostenského zákona                       Kč      50
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
 
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
 
Položka 25
1.
  a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování 
   zdravotních služeb75a)                       Kč     1 000

  b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění 
   k poskytování zdravotních služeb75a) nebo
   rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického 
   zařízení, jejímž předmětem je změna

   - rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru 
    nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,

   - místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště
    poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
    zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů 
    neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště
    poskytovatele domácí péče, nebo 

   - doby platnosti oprávnění                     Kč      500

  c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování 
   zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního
   zdravotnického zařízení                       Kč      150

  d) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů
   zdravotních služeb75a)                        Kč      100

2. 
  a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího 
   klinického auditu podle zákona o specifických
   zdravotních službách                        Kč     1 000

  b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího
   klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních 
   službách                              Kč      500

  c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, 
   bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího 
   klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění 
   k provádění externího     klinického auditu podle zákona
   o specifických zdravotních službách
   včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto
   rozhodnutí                             Kč      100

  d) Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné
   k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí 
   o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu 
   podle zákona o specifických zdravotních službách
   včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto
   rozhodnutí                             Kč      100

  e) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího
   klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních 
   službách                              Kč      150
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
 
Poznámka
Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.
 
Položka 25a
a) Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu       Kč     2 000

b) Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu
  z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem je
  peněžité plnění
 
  1. do částky 20 000 Kč včetně                     Kč     1 000

  2. v částce vyšší
   než 20 000 Kč 5 % z této částky,
   nejvýše                               Kč   1 000 000

c) Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu
  z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem není peněžité plnění     Kč     2 000
 
Předmětem poplatku není
Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.
 
Položka 25b
 
a) Vydání českého národního průkazu průvodce I. stupně          Kč     1 000

b) Vydání českého národního průkazu průvodce II. stupně         Kč     1 000

c) Vydání českého národního průkazu průvodce I. nebo
  II. stupně po změně údajů                       Kč      200

d) Vydání duplikátu českéh národního průkazu průvodceo
  I. nebo II. stupně náhradou za průkaz poškozený, zničený,
  ztracený nebo odcizený                         Kč      500
 
 
ČÁST II
Položka 26
 
a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka 
  nebo provozovatele, s výjimkou zápisu dosavadního provozovatele 
  vozidla jako jeho nového vlastníka, v registru silničních vozidel, jde-li
 
  - o motocykl do 50 cm
3
Kč 300 - o motocykl nad 50 cm
3
včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500 - o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800 - o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500 - o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700
 
b) Vyřazení vozidla z provozu                       Kč      200
 
c) Vydání tabulky registrační značky                   Kč      200
                                     za každou tabulku
 
d) Vydání tabulky registrační značky na přání               Kč     5 000
                                     za každou tabulku
 
e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou
  již tomutosilničnímu vozidlu přidělenou                Kč      600
                                     za každou tabulku
 
f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky                   Kč      500
                                     za každou tabulku
g) Zápis změny do registru vozidel včetně zápisu dosavadního 
  provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka            Kč      50
                                     za každou změnu
 
h) Vydání řidičského průkazu                       Kč      200
 
i) Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě                Kč      700
 
j) Vydání mezinárodního řidičského průkazu                Kč      50
 
k) vydání karty podniku                          Kč      700
 
l) vydání karty dílny                           Kč      700
 
m) vydání karty řidiče                          Kč      700
 
n) rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo 
  provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla
  nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační
  značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu         Kč      300
 
o) rezervace registrační značky na přání v ostatních případech      Kč      500 
 
p) rezervace registrační značky s výjimkou registrační 
  značky na přání                            Kč      100
 
q) vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla            Kč      500
 
r) zachování registrační značky, tabulek s touto registrační 
  značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla 
  vyřazeného z provozu                          Kč      200
 
s) podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém 
  hodnocení řidiče                            Kč      100
 
t) zápis mentora do registru řidičů                    Kč      100
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)
4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.
5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.
 
Předmětem poplatku není
1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.30)
3. Podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče, je-li podání učiněno způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného Ministerstvem dopravy.
4. Zápis mentora do registru řidičů na žádost podanou spolu se žádostí o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění osobě, ve vztahu k níž má být mentor zapsán.
 
Poznámky
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla jako duplikát nahrazující tento doklad při jeho odcizení a žadatel doloží jeho odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.
 
Položka 26A
 
Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření     Kč     1 000
 
Položka 27
 1. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku 
  vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie        Kč     5 000

 2. Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle 
  mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické 
  způsobilosti                             Kč     5 000

 3. Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku 
  vozidla, nejde-li o schválení podle bodu 1 nebo 2           Kč     2 000

 4. Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla     Kč     1 000

 5. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo 
  samostatného technického celku vozidla podle přímo 
  použitelného předpisu Evropské unie                  Kč     2 500

 6. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného 
  technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti 
  schvalování technické způsobilosti                  Kč     2 500 

 7. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo 
  samostatného technického celku vozidla, nejde-li o změnu 
  schválení podle bodu 5 nebo 6                     Kč     1 000
 
 8. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla 
  nebo konstrukční části vozidla                    Kč      500

 9. Schválení hromadné přestavby vozidla                 Kč     2 000

10. Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla            Kč     2 000

11. Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti 
  výbavy vozidla                            Kč     1 000

12. Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného 
  nebo dovezeného vozidla                        Kč     3 000

13. Schválení přestavby vozidla                      Kč     1 000

14. Povolení výjimky z technických požadavků, které musí 
  vozidlo splňovat                           Kč     1 000

15. Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených 
  k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo 
  použitelného předpisu Evropské unie                  Kč     2 500

16. Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo 
  rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních 
  mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu
  Evropské unie                             Kč     1 250
 
Osvobození
Od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie.
 
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle bodu 13 této položky zahrnuje i zápis údajů do registru silničních vozidel a do dokladů k vozidlu.
 
Položka 27A
 
a) Vydání individuální trvalé výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny    Kč      100

b) Vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny    Kč      100

c) Vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny
  z důvodu trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na základě
      povolení k dlouhodobému pobytu na území nízkoemisní zóny        Kč      100
 
Položka 28
 
a) Vydání registrace k provozování autoškoly               Kč     2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly            Kč     1 000

c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole     Kč      300

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele
  v autoškole                              Kč      100 

e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů          Kč     1 000

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů    Kč      100
 
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a)             Kč      200

h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního
  školení30b)                               Kč      700

i) Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci
  zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní
  způsobilosti řidičů30c)                         Kč     3 000

j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné 
  jízdy30d)                                Kč     3 000 
 
Položka 29
 
a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly       Kč     3 000
 
b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly       Kč      500

c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí          Kč     1 500

d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí          Kč      300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice
  technické kontroly nebo Stanice měření emisí              Kč      200
 
Položka 30
 
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu 
  za každou skupinu rozsahu oprávnění                  Kč      700
 
b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence 
  za každou skupinu rozsahu oprávnění                  Kč     1 500
 
c) Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani            Kč      300
 
d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu 
  za každou další skupinu rozsahu oprávnění               Kč      700
 
e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence 
  za každou další skupinu rozsahu oprávnění               Kč     1 500
 
f) Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu
  za každý druh muničního průkazu                    Kč      700
 
g) Přijetí žádosti o vydání muniční licence
  za každý druh muniční licence                     Kč     1 500
 
Osvobození
Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.
Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků.
 
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.
 
Položka 31
 
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice 
  na dobu určitou, nejdéle na 

  - týden                                Kč      300

  - měsíc                                Kč      800
 
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice
  na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro
  ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování,
  střelbu nebo ničení munice                       Kč     1 500
 
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení nebo výrobě
  řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části
  jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu
  řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně        Kč     1 000
 
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele
  o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu           Kč      100
 
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem            Kč      200
 
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení 
  nebo nošení zbraně kategorie A                     Kč     1 000
 
g) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví,
  držení nebo nošení zbraně kategorie A-I                Kč      200
 
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení 
  nebo nošení zbraně kategorie B                     Kč      200
 
i) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní         Kč     1 500 
k) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro zajišťování kurzu
  v rámci programu střelecké přípravy                  Kč     1 000
 
Osvobození
Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou.
 
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.
 
Položka 32
 
a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)           Kč    10 000
 
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31) nebo doplňku zbraně31)  Kč      150
 
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou             Kč      500
 
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně
  bez zkušební střelby a označení31)                   Kč      100
 
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně
  nebo střeliva do kategorie31)                     Kč      500
 
f) Vydání certifikátu o typové kontrole
  střeliva31)                              Kč    10 000
 
g) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů
  o homologaci střelné zbraně, o typové
  kontrole střeliva a vydání 
  rozhodnutí o potvrzení platnosti
  certifikátu o posouzení shody                          50 %
  pyrotechnického výrobku                        ze sazby poplatků podle
                                      písmen a), f) a g)

h) Kusové a opakované kusové ověřování
  historické střelné zbraně                       Kč      300

i) Ověřování historické střelné zbraně
  opatřené zkušební značkou31)                      Kč     1 000
 
Položka 33
 
a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro 
  trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva         Kč      800
 
b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení
  přepravy zbraní nebo střeliva nebo žádosti o vydání
  jednorázového dokladu o povolení přepravy munice            Kč      300
 
c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo
  střelivo nebo žádosti o vydání povolení přepravovat munici       Kč     1 500
 
d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu           Kč      700
 
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu        Kč      700

f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu              Kč      100
 
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
 
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
 
Položka 34
 
1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

- za každou vnitrokrajskou linku a linku                 Kč     300
 městské autobusové dopravy      

- každou mezikrajskou linku                        Kč     500

b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy  
  veřejné za každou linku                        Kč    5 000

c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
  za každou linku                            Kč    1 000

2. Vydání povolení32) k provozování     silniční dopravy zahraničním 
  provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

a) k provedení jedné přepravy                       Kč    1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav                       Kč    4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav                 Kč    20 000

3. Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli
  k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční 
  dopravy nebo taxislužby                        Kč    5 000 
 

4. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní
  silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem 
  k provedení jedné přepravy                       Kč    5 000
 
5. Vydání eurolicence32)                         Kč    1 000

6. Vydání opisu eurolicence32)                      Kč     200

7. Vydání osvědčení řidiče32)                       Kč     500

8. Vydání opisu osvědčení řidiče32)                    Kč     500

9. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32)     Kč     500

10. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 32) 
  v elektronické podobě                         Kč      50

11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 32) 
  v listinné podobě za každou i započatou stránku            Kč      50

12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32)   Kč    5 000

13. Vydání osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících 
  nebezpečné věci                            Kč     200
 
14. Vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních
  poradců pro přepravu nebezpečných věcí                Kč     200

15. Vydání průkazu řidiče taxislužby                   Kč     500

16. Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby              Kč     500
 
Zmocnění
Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 4 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů.
2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky.
4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do této evidence.
 
Položka 35
Přijetí žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem podle zákona o pozemních komunikacích, jde-li o
     
a) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným 
  vozidlem o hmotnosti nejvýše 60 tun                  Kč     4 500 

b) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným 
  vozidlem o hmotnosti nad 60 tun a nejvýše 150 tun           Kč    11 500 

c) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným 
  vozidlem o hmotnosti nad 150 tun                    Kč    25 000 

d) opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným 
  vozidlem o hmotnosti nejvýše 48 tun                  Kč    22 000 

e) opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným 
  vozidlem o hmotnosti nad 48 tun                    Kč    32 000 
 
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno přijetí žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.
Položka 36
 
a) Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti 

  - 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                  Kč      100

  - 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců                Kč      500

  - delší než 6 měsíců                          Kč     1 000
 
b) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na odpočívku
  dálnice nebo na silnici I. třídy                    Kč     1 000
 
c) Vydání povolení33) k připojení sousední nemovitosti na
  silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci      Kč      500
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.33)
 
Položka 36a
 
a) Vydání povolení auditora
  bezpečnosti pozemních komunikací                    Kč     300

b) Udělení akreditace k provádění
  školení pro získání povolení auditora
  bezpečnosti pozemních komunikací                    Kč    2 000
 
ČÁST III
Položka 37
 
 1. Vydání lodního deníku                         Kč     1 000

 2. Přijetí žádosti     o vydání osvědčení o odborné způsobilosti 
  inspektora určeného technického zařízení               Kč     1 000

 3. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce 
  plavidla                               Kč      500

 4. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie 
  o kvalifikaci vůdce plavidla podané z důvodu uplynutí doby 
  platnosti původního dokladu                      Kč      400

 5. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena 
  posádky plavidla jiného než vůdce nebo oprávnění k obsluze 
  plovoucího stroje                           Kč      300

 6. Přijetí žádosti o vyznačení nové doby platnosti v osvědčení 
  Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla
  jiného než vůdce, průkazu způsobilosti člena posádky 
  plavidla nebo průkazu způsobilosti strojmistra podané
  z důvodu uplynutí doby platnosti dokladu               Kč      200

 7. Potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla v plavecké 
  služební knížce                            Kč      50

 8. Přijetí žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce 
  vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla 
  zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 
  7 000 m
2
Kč 500 9. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn Kč 500 10. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu Kč 400 11. Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, plavecké služební knížky, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra z důvodu jejich ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v nich obsaženého Kč 100 12. Přijetí žádosti o pověření prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících Kč 3 000 13. Přijetí žádosti o schválení technické způsobilosti simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru Kč 20 000 14. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla Kč 500 15. Přijetí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu Kč 400 16. Vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v něm obsaženého Kč 100 17. Provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla plavebním úřadem Kč 500 18. Přijetí žádosti o pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla Kč 2 000 19. Provedení zkoušky, kterou se prokazuje odborná způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby Kč 1 500 20. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu Kč 1 500 21. Přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu Kč 200
Položka 38
 
a) Vydání a prodloužení platnosti osvědčení
  plavidla ve vnitrozemské plavbě pro

  - malá plavidla                            Kč      500

  - plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m         Kč      500
   

  - plovoucí zařízení, jejichž délka je 20 m a více           Kč      800
   
  - ostatní plavidla                          Kč     1 000
 
b) Technická prohlídka ke schválení 
  způsobilosti plavidla

  - malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které
   jsou bez obytné kajuty                        Kč     1 000 

  - malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní 
   jachty s pomocným motorem, vodní skútry), jejichž součin
   délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m
3
Kč 2 500 - malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m
3
, nejvýše však 60 m
3
Kč 4 500 - malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m
3
Kč 6 000 - převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob Kč 2 000
 
  - plovoucí zařízení, jejichž délk je menší než 20 m a obsaditelnosta 
   nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor           Kč      800 
  
  - plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m a obsaditelnost 
   nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory              Kč     3 500
 
c) Vydání cejchovního průkazu k plavidlu

  - určenému k přepravě nákladů                     Kč    10 000

  - neurčenému k přepravě nákladů                    Kč     5 000

d) Prodloužení platnosti cejchovního průkazu 
  k plavidlu

  - určenému k přepravě nákladů                     Kč     5 000

  - neurčenému k přepravě nákladů                    Kč     2 500
 
e) Vystavení prozatímního osvědčení                    Kč      300
 
f) Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě 
  anebo povolení k provozování zahraničního plavidla
  na vodních cestách České republiky                   Kč      500 

g) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na
  plavidle                                Kč      100
                                      za každý druh
                                       zařízení
 
Předmětem poplatku není
1. Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.
2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla.
Poznámky
1. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.
2. Za provedení pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).
3. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).
 
Položka 39
 
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého
  plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě
  tohoto plavidla nebo zařízení                     Kč     2 000
 
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla               Kč     6 000
 
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna
  údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů       Kč      200
 
 
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla
  nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých
  plavidel a do lodních dokladů                     Kč      100
 
e) Zápis plavidla do plavebního rejstříku nebo jeho výmaz
  z plavebního rejstříku                         Kč      200

f) Zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel nebo
  jeho výmaz z rejstříku malých plavidel                 Kč      100
 
g) Schválení opravy nebo přestavby zasahující
  do konstrukce plavidla34)                        Kč     2 000
 
Předmětem poplatku není
Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
 
Poznámka
Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.
 
Položka 40
 
a) Vydání povolení pro zvláštní přepravu                 Kč     1 500

b) Vydání povolení k provozování pozemn části přístavu          Kč     2 000í 
 

c) Vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště 
  nebo kotviště                             Kč     1 000

d) Vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel         Kč     2 000
 

e) Vydání povolení pro konání akce na sledované vodní cestě        Kč      500 
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.
 
Položka 41
 
a) Vydání námořnické knížky                        Kč      500

b) Vydání průkazu způsobilosti

  - člena strážní služby                         Kč     1 500

  - důstojníka                              Kč     2 000

  - kapitána                               Kč     3 000

  - ostatních členů posádky lodě                     Kč     1 000

  - velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty        Kč      500
 
c) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti nebo jeho výměna      Kč      400
 
 
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

  - důstojníka                              Kč     2 000

  - kapitána                               Kč     3 000

e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu)
  náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený          Kč      400
 
f) Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti               Kč      200 
 
Položka 42
 
a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li 

  - o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně    Kč    10 000

  - o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m         Kč    15 000

  - o námořní obchodní lodě (dále jen "lodě")              Kč    100 000

  - o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům       Kč    130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně
  potvrzení o zápisu                           Kč    50 000

  - cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům        Kč    65 000
  

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li 

  - o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně    Kč     5 000

  - o rekreační jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m        Kč    10 000
  
 
Položka 43
 
a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li 

  - o námořní jachty                           Kč     2 000

  - o námořní lodě                            Kč    10 000

b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních
  jachet včetně potvrzení o vyřazení                   Kč     2 000
 
Položka 44
 
a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě              Kč    10 000

b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě         Kč     3 000

c) Vydání lodních listin, jde-li

  - o námořní nebo rekreační jachty                   Kč     1 000

  - o námořní lodě                            Kč     2 500
 
Položka 45
a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

  - mezinárodní veřejné                         Kč    20 000

  - mezinárodní neveřejné                        Kč    15 000

  - vnitrostátní veřejné                             Kč    10 000

  - vnitrostátní neveřejné                        Kč     5 000

b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu     15 % sazby
                                      poplatků podle
                                    písmene a) této položky

c) Schválení provozní způsobilosti letiště pro letadla s maximální 
  vzletovou hmotností

  - vyšší než 10 tun                           Kč    50 000

  - 10 tun a nižší                            Kč    15 000
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.
 
Položka 46
 
Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřizování zařízení a 
provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem
v ochranném pásmu leteckých staveb                    Kč     5 000
 
Položka 47
 
a) Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování
  pravidelné obchodní letecké dopravy                  Kč    80 000

b) Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování 
  nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální
  vzletovou hmotností

  - 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 
   20 včetně a menším                          Kč    30 000

  - vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 
   větším než 20                            Kč    80 000

c) Prodloužení platnosti nebo jiná změna osvědčení leteckého
  provozovatele nebo změna licence                    Kč     3 000
 
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.
 
Položka 48
 
a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel 
  anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro
  letadla s maximální vzletovou hmotností
  - vyšší než 10 tun                           Kč     8 000
  - 10 tun a nižší                            Kč     3 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu 
  nebo jeho duplikátu                          Kč     1 000

c) Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu 
  z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod.         Kč      100

d) Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti pilota 
  letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby letadel
  nebo kvalifikace IR                          Kč     5 000

e) Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti 
  leteckého personálu, včetně zkoušky z angličtiny            Kč     2 000

f) Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou            Kč      500

g) Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová 
  kniha apod.)                              Kč      500

h) Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo jeho části        Kč     2 000

i) Přidělení letadlové adresy                       Kč      500

j) Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty           Kč      500
 
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.
 
Položka 49
 
a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, 
  zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním
  změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké
  techniky35)                               Kč    20 000

b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci84),
  k výrobě organizaci85), nebo schvalovacího dopisu k výrobě
  organizaci75)

  - do 10 zaměstnanců                          Kč    15 000

  - 11 - 30 zaměstnanců včetně                      Kč    30 000

  - 31 - 50 zaměstnanců včetně                      Kč    45 000

  - nad 50 zaměstnanců                          Kč    60 000

c) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkoušení, 
  instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním 
  změnám leteckých pozemních zařízení                  Kč    20 000

d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování
  letové způsobilosti 84)

  - bezmotorových letadel, letadel s pístovým motorem/motory
   a letadel s jedním turbínovým motorem                Kč    15 000

  - letadel s více než jedním turbínovým motorem             Kč    40 000

e) Vydání doporučení pro zahraniční letecký úřad pro vydání 
  oprávnění k údržbě v souladu s přímo použitelným 
  předpisem Evropské unie76) nebo mezinárodní smlouvou,          50 % poplatku
  která je součástí právního řádu                    pod písmenem b)
 
Poznámky
1. Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění.
2. Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti.
3. U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění.
4. Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění.
5. Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.
 
Položka 50
a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu            Kč    20 000

b) Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu             Kč    10 000

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti

  - jde-li o občana České republiky nebo občana členského 
  státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace             Kč     1 000

  - jde-li o občana státu, který není členským státem 
  Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský 
  hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace             Kč     3 000
Poznámka
Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.
 
Položka 51
 
 1. Přijetí žádosti o povolení k provádění leteckých prací nebo 
  leteckých činností pro vlastní potřebu                Kč    10 000

 2. Přijetí žádosti o prodloužení platnosti nebo změnu povolení k 
  provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní 
  potřebu                                Kč     1 500

 3. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu bezpilotních 
  systémů ve specifické kategorii provozu                Kč     4 000

 4. Změna dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních 
  systémů ve specifické kategorii provozu                Kč      400

 5. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu lehkých 
  bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu         Kč    25 000

 6. Změna osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů      Kč     2 500

 7. Provedení dodatečné zkoušky z teoretických znalostí žadatele 
  o vydání osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému 
  Úřadem pro civilní letectví                      Kč      500

 8. Přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění 
  rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných 
  leteckých vystoupení bezpilotními systémy               Kč    10 000

 9. Změna rozhodnutí o udělení oprávnění spolku k provádění 
  rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných 
  leteckých vystoupení bezpilotními systémy               Kč     2 500

10. Přijetí žádosti o udělení souhlasu k provozování leteckého 
  veřejného vystoupení                         Kč     3 000
Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí bezpilotních systémů.
2. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou dále osvobozeny propagační parašutistické akce, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí.
 
Položka 52
 
a) Vydání rozhodnutí o pověření podle přímo použitelného 
  předpisu Evropské unie77) k poskytování

  - letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby 
  řízení, přibližovací služby řízení a letištní služby řízení      Kč    20 000

  - ostatních letových provozních služeb mimo služby 
  uvedené pod písmenem a) a meteorologických služeb           Kč    10 000

b) Vydání osvědčení k poskytování letových navigačních služeb 
  podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) pro

  - poskytování letových provozních služeb v rozsahu oblastní 
   služby řízení                            Kč    80 000

  - poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací 
   služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu         Kč    50 000

  - poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní 
   služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu         Kč    50 000

  - poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací 
   služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou
       provozu                               Kč    30 000

  - poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní
   služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou 
   provozu                               Kč    30 000

  - poskytování ostatních letových provozních služeb           Kč    10 000

  - poskytování meteorologické služby, letecké informační 
   služby, navigačních služeb, komunikačních služeb nebo
   přehledových služeb                         Kč    20 000

c) Vydání povolení k poskytování služby při předletové přípravě 
  a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti
  nebo k poskytování služby tvorby letových postupů           Kč    20 000

d) Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě
  a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti
  nebo k poskytování služby tvorby letových postupů           Kč     2 000
 
e) Vyhrazení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy,
  přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě 
  jdoucích nebo vymezení části vzdušného prostoru opatřením obecné 
  povahy z důvodu ochrany práv či oprávněných zájmů žadatele       Kč    20 000
Poznámky
1. V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí.
2. V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení.
3. Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu.
Osvobození
Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.
 
Položka 53
 
a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání           Kč    10 000

b) Prodloužení platnosti nebo změna rozhodnutí o souhlasu
  ke zkušebnímu létání                          Kč     2 000
 
Položka 54
a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
                         Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč  Sazba v Kč
                           A      B      C      D      E
Balóny a vzducholodě                8 000    1 000    4 000     -      -
Kluzáky                      15 000    3 000    5 000    1 000     -
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     25 000    5 000    8 000    2 000    2 000
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti včetně        40 000    10 000    10 000    5 000    4 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg
maximální vzletové hmotnosti            80 000    25 000    35 000    15 000    10 000
f) Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem E
g) Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace
 
                    Sazba v Kč
Balóny a vzducholodě           500
Kluzáky                 1 500
Motorizované kluzáky
a ultralehká letadla          2 500
Letouny a vrtulníky
    do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně        5 000
Letouny a vrtulníky
nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti           12 500
Poznámky
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.
 
Položka 55
a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)
e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
f) Vydání povolení k letu
- s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
- s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
g) Schválení letových podmínek
- pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)
- pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)
h) Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
- vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)
i) Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F
j) Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F
k) Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
l) Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F
m) Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F
n) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
o) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5 700 kg
10 % sazby poplatku pod písmenem F
p) Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce
dle sazby poplatku pod písmenem F
q) Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79)
dle sazby poplatku pod písmenem G
r) Schválení změny systému technického deníku pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč.
                        Sazba v Kč   Sazba v Kč
                          F      G
Balóny a vzducholodě               2 000     300
Kluzáky 5 000 300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla     6 000     500
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti včetně            10 000     700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg maximální
vzletové hmotnosti                25 000    3 000
Motory-pro zástavbu do kluzáků
a ultralehkých letadel              2 000
Motory-pístové                  3 000
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové  5 000
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu       2 000
Vrtule-přestavitelné na zemi           2 500
Vrtule-stavitelné za letu             3 000
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.
Poznámka
Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.
 
Položka 56
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)
c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)
                            Sazba v Kč   Sazba v Kč   Sazba v Kč
                              H      I      J
Motory
- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel     5 000    2 500    2 500
- pístové                        10 000    5 000    5 000
- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové        20 000    8 000    10 000

                            Sazba v Kč   Sazba v Kč   Sazba v Kč
                              K       L      M
Vrtule
- s pevným úhlem nastavení listu - dřevěné         2 000     1 000    1 000
- s pevným úhlem nastavení listu - kovové
  a kompozitové                      3 000     2 000    2 000
- přestavitelné na zemi                  5 000     3 000    3 000
- stavitelné za letu                    8 000     4 000    4 000
Poznámka
Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.
 
Položka 57
 
a) Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků 
  letecké techniky k použití v civilním letectví            Kč     2 000
            
b) Vydání rozhodnutí o schválení 
  způsobilosti leteckých pozemních zařízení

  - světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení       Kč     3 000 
 
  - pozemní elektronická zabezpečovací zařízení             Kč     5 000
 
  - pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti 
   letadel                               Kč     5 000
 
  - pozemní zdroje energií pro letadla                  Kč     3 000

  - letecké trenažéry                          Kč    30 000

  - letecké simulátory                          Kč    50 000

  - zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na 
   pohybovaných plochách letišť                     Kč     3 000
 
  - zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla        Kč     3 000
 
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti
  výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví          25 % sazby
                                      poplatku podle
                                      písmene a)
                                     této položky.
 
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.
 
Položka 58
 
a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie
  nebo o změně kategorie železniční dráhy                Kč     2 000
 
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy

  - celostátní nebo regionální                      Kč    10 000

  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo
   vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m        Kč     3 000

  - vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší        Kč     1 500

  - lanové                                Kč     1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy              Kč     1 000

d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního
  povolení k provozování dráhy                      Kč      500
 
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

  - celostátní nebo regionální                      Kč    10 000

  - speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečce     Kč     3 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy               Kč     1 000

g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence              Kč      500
 
h) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení
  železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí
  nebo o jeho změně                           Kč      500

i) Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení
  dopravce, nejde-li o vydání osvědčení provozovatele dráhy
  nebo osvědčení dopravce z důvodu omezení provozování
  dráhy nebo drážní dopravy                       Kč     5 000

j) Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení
  dopravce v případě změny údaje obsaženého v osvědčení,
  nejde-li o změnu údaje v osvědčení dopravce o druhu,
  rozsahu nebo oblasti provozu                      Kč     1 500

k) Vydání licence strojvedoucího                     Kč      500

l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence
  strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího nebo akreditace 
  k provádění školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní 
  nebo regionální a zaměstnanců dopravce provozujícího drážní 
  dopravu na této dráze                         Kč     3 000
 
Položka 59
 
a) Vydání povolení typu vozidla pro hnací drážní vozidlo         Kč    30 000

b) Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo
  určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované
  drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě,
  opravám a údržbě drah                         Kč    15 000

c) Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo
  určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně
  konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené
  k výstavbě, opravám a údržbě drah                   Kč    10 000

d) Schválení typu drážního vozidla pro elektrickou lokomotivu,
  elektrickou jednotku, motorovou lokomotivu, motorový vůz,
  osobní vůz s rychlostí nad 160 km/h, vozidlo dráhy
  speciální určené pro přepravu cestujících, tramvaj nebo
  trolejbus                               Kč    30 000

e) Schválení typu drážního vozidla pro osobní vůz s rychlostí
  do 160 km/h nebo speciálně konstruované železniční vozidlo
  s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah          Kč    15 000

f) Schválení typu drážního vozidla pro nákladní vůz nebo
  speciálně konstruované železniční vozidlo bez vlastního
  pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah                Kč    10 000

g) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady
  vozidel na trh, bylo-li vydáno povolení typu vozidla          Kč      500

h) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh,
  nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro hnací drážní
  vozidlo                                Kč    30 000

i) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh,
  nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní
  vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně
  konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené
  k výstavbě, opravám a údržbě drah                   Kč    15 000

j) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh,
  nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní
  vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo
  speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu
  určené k výstavbě, opravám a údržbě drah                Kč    10 000

k) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla              Kč      500

l) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo
  povolení typu vozidla v případě jeho obnovy nebo
  modernizace, v případě rozšíření oblasti jeho provozu nebo
  v případě změny technické specifikace pro interoperabilitu       Kč     5 000

m) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku
  od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek            Kč     5 000

n) Zápis drážního vozidla do registru vozidel nebo změna
  zapsaných údajů                            Kč     1 000

o) Vydání osvědčení     osoby zabezpečující údržbu              Kč     5 000

p) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla         Kč      100

q) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického
  zařízení pro lanovou dráhu nebo lyžařský vlek             Kč     1 000

r) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického
  zařízení pro určená technická zařízení jiná než uvedená
  v písmenu q)                              Kč      200

s) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob
  provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených
  technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu      Kč      100
Poznámka
Poplatek podle písmene q) nebo r) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.
 
Položka 59a
 
a) Posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy    Kč     1 500
 
b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze
  se zákonem o dráhách                          Kč     1 000
 
c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity
  nebo postupu při jejím přidělení se zákonem o dráhách         Kč     1 000
 
d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy
  na dráze celostátní, nebo regionální anebo na veřejně
  přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách        Kč     1 000
 
 
ČÁST IV
Položka 60
 
1. Vydání

a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti
  prováděné hornickým způsobem                      Kč     1 000

  - změna oprávnění k hornické činnosti nebo
   k činnosti prováděné hornickým způsobem               Kč      500

b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti
  prováděné hornickým způsobem                      Kč     1 500

  - změna povolení k hornické činnosti nebo
   k činnosti prováděné hornickým způsobem               Kč      750
  
 
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo
  tranzitu výbušnin                           Kč      500
 
d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin              Kč      300

e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce              Kč      300

f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení
  uvedeném v písmenu b)                         Kč      300

g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných
  zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky             Kč      300

h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky    Kč      500

i) povolení k používání typu důlního přístroje              Kč      300

j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru     Kč     1 500

k) povolení38) k prvému použití výbušniny
  v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí            Kč     1 000
 
  - změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových
   podmínkách a v rizikovém prostředí                  Kč      500
  
 
2. Vydání rozhodnutí38)

a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo
  o prodloužení doby platnosti rozhodnutí                Kč     2 000

b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl    Kč     1 000

c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení
  dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí    Kč     1 000
 
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.
 
Položka 61
 
1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)          Kč   10 000

b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování
  kaviáru jeseterovitých ryb38b)                    Kč   10 000

c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování
  exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)             Kč   1 000

d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů
  volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků 
  z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného
  z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)     Kč   1 000

e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo
  rostlin38b)                              Kč   1 000

f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů
  druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
  rostlin38b)                              Kč   1 000

g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů
  druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
  rostlin38b)                              Kč   2 000

h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů
  druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
  za každý exemplář                           Kč   100

i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20
  exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích 
  rostlin38b)                              Kč   2 000

2. Vydání

a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který
  je exemplářem38b)                           Kč   20

b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)        Kč   20

c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)     Kč   30
 
Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.
 
Položka 62
 
a) Ověření platnosti puncovní značky                   Kč      20

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní
  značky                                 Kč      200

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo
  odpovědnostní značky                          Kč      40

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu
  registrovaných slitin                         Kč      400

e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky
  nebo odpovědnostní značky                       Kč      100
Předmětem poplatku není
Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.
 
Položka 63
 
a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40)           Kč    100 000

b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40) Kč    10 000
 
Položka 64
 
Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)     Kč   3 000

Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)  Kč   1 000

Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)     Kč   20 000

Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)  Kč   5 000
 
Položka 65
 
1. Přijetí žádosti o udělení

a) bankovní licence bance se sídlem na území České republiky       Kč    200 000

b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než
  členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku
  na území České republiky                        Kč    200 000

c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou
  nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou            Kč    200 000

d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou 
  z třetího státu na území České republiky na základě práva
  zřizovat své pobočky                          Kč    200 000

e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou
  z třetího státu na území České republiky na základě práva
  zřizovat své pobočky                          Kč    200 000
 
f) povolení k činnosti ústřední protistrany                Kč    200 000

g) povolení k činnosti systémově významného obchodníka          Kč    100 000

h) povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného 
  obchodníka                               Kč    100 000
 
2. Přijetí žádosti o povolení

a) k činnosti centrálního depozitáře                   Kč    200 000
 
b) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle
  § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu      Kč    100 000

c) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle
  § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu          Kč    50 000
 
d) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle
  § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu          Kč    20 000
 
e) k poskytování investičních služeb v České republice
  prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která
  má sídlo ve státě,který není členským státem Evropské unie       Kč    100 000

f) k činnosti organizátora regulovaného trhu               Kč    100 000

g) k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností
  vypořádání                               Kč    100 000

h) k činnosti investiční společnosti podle
  § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech     Kč    100 000

i) k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech     Kč    100 000

j) k činnosti samosprávného investičního fondu podle
  § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
  má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondem        Kč    100 000

k) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování     Kč    100 000

l) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva         Kč    100 000

m) k činnosti penzijní společnosti                    Kč    100 000

n) k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního
  důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického
  důchodového fondu                           Kč    100 000

o) k činnosti platební instituce                     Kč    50 000

p) k činnosti správce informací o platebním účtu             Kč    25 000

q) k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu       Kč    10 000

r) k činnosti instituce elektronických peněz               Kč    50 000

s) k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu       Kč    10 000

t) k činnosti investiční společnosti podle
  § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, 
  hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů
  nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem
  kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat
  investiční služby                           Kč    50 000

u) k činnosti zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, 
  hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů
  nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem
  kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat
  investiční služby                           Kč    50 000

v) k činnosti samosprávného investičního fondu podle
  § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
  má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů             Kč    50 000

w) k činnosti hlavního administrátora                   Kč    20 000

x) k činnosti investičního zprostředkovatele               Kč    10 000

y) k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a)
  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)        Kč    100 000
 
3. Přijetí žádosti o registraci

a) administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení 
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)             Kč     50 000
 
b) panevropského osobního penzijního produktu podle nařízení       Kč    10 000
  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 
 
4. Přijetí žádosti o povolení

a) k činnosti směnárníka                         Kč    10 000

b) k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí          Kč    10 000

c) k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn          Kč    10 000

d) k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování        Kč    20 000

e) k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů             Kč    100 000
 
f) k činnosti správce nevýkonného úvěru                  Kč    20 000 
 
5. Přijetí žádosti o změnu

a) bankovní licence banky se sídlem na území České republiky       Kč    70 000

b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem 
  v jiném než členském státě                       Kč    70 000

c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny    Kč    70 000

d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo 
  zajišťovny z třetího státu                       Kč    70 000

e) povolení k činnosti centrálního depozitáře               Kč    70 000

f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající
  v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3
  zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry podle
  § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu          Kč    30 000

g) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající
  v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3
  zákona o podnikání na kapitálovém trhu
  se stane obchodníkem s cennými papíry podle
  § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu      Kč    70 000

h) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající
  v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona
  o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry
  podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu   Kč    50 000

i) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající
  v jiné změně                              Kč    35 000

j) povolení k poskytování investičních služeb v České republice
  prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo
  ve státě, který není členským státem Evropské unie           Kč    35 000

k) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu           Kč    35 000

l) povolení k činnosti ústřední protistrany               Kč    70 000

m) povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností 
  vypořádání                               Kč    35 000
 
n) povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů         Kč    35 000
 
6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému    Kč    10 000
 
 
7. Přijetí žádosti o změnu

a) povolení k činnosti investiční společnosti               Kč    35 000

b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona
  o investičních společnostech a investičních fondech          Kč    35 000

c) povolení k činnosti samosprávného investičního fondu          Kč    35 000

d) povolení k činnosti hlavního administrátora              Kč    35 000

e) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování        Kč    35 000

f) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva          Kč    35 000

g) povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu   Kč     5 000

h) povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu   Kč     5 000

i) povolení k činnosti platební instituce                 Kč    20 000

j) povolení k činnosti instituce elektronických peněz           Kč    20 000
 
k) povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování   Kč    10 000
 
8. Přijetí žádosti

a) o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí          Kč    20 000

b) o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí     Kč    20 000

c) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího
  státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený        Kč    20 000
 
9. Přijetí žádosti o

a) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
  podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření          Kč    10 000

b) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření    Kč    25 000

c) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové
  penzijní spoření                            Kč    10 000

d) zápis investičního fondu s právní osobností, který není
  samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy                     Kč     2 000

e) zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního
  fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a
  investiční fondy                            Kč    20 000

f) zápis depozitáře investičního fondu podle zákona
  upravujícího investiční společnosti a investiční fondy         Kč     2 000

g) zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona
  upravujícího investiční společnosti a investiční fondy         Kč     2 000

h) dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajících investičním
  službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle
  § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
  která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem       Kč    35 000

i) povolení pro účely označení podílového a svěřenského fondu       Kč    10 000

j) určení, zda je Česká republika jediným
  referenčním státem zahraniční osoby podle
  zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy                 Kč    20 000

k) udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele
  spotřebitelského úvěru                         Kč    50 000

l) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle
  zákona upravujícího spotřebitelský úvěr                Kč    10 000

m) akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr        Kč    25 000

n) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr  Kč    10 000

o) akreditaci podle zákona upravujícího
  podnikání na kapitálovém trhu                     Kč    25 000

p) prodloužení akreditace podle zákona
  upravujícího podnikání na kapitálovém trhu              Kč    10 000

q) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle 
  zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění          Kč    10 000

r) akreditaci podle zákona upravujícího distribuci
  pojištění a zajištění                         Kč    25 000

s) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího distribuci pojištění
  a zajištění                              Kč    10 000
 
t) udělení souhlasu s podstatnou změnou podle § 314 zákona 
  o investičních společnostech a investičních fondech          Kč     5 000
 
u) zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle 
  § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech    Kč    10 000
 
10. Zápis 

a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
  zákona upravujícího spotřebitelský úvěr                Kč     2 000

b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného
  spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného             Kč     2 000

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle 
  zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění              Kč     2 000

d) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele
  podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění           Kč     2 000 

e) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
  zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření             Kč     2 000

f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
  zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu           Kč     2 000

11. Prodloužení

a) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele
  spotřebitelského úvěru                         Kč    25 000

b) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle
  zákona upravujícího spotřebitelský úvěr                Kč     2 500

c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
  zákona upravujícího spotřebitelský úvěr                Kč      500

d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného
  spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného             Kč      500

e) povolení k činnosti investičního zprostředkovatele
  podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu        Kč     2 500

f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
  zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu           Kč      500

g) oprávnění k činnosti samostatnéh zprostředkovatele podleo
  zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění          Kč     2 500

h) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
  zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění          Kč      500

i) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího
  zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci
  pojištění a zajištění                         Kč      500

j) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
  podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření          Kč     2 500

k) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle
  zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření             Kč      500
 
Poznámka
Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.
 
Položka 66
 
1. Přijetí žádosti o udělení

  a) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami
   ovládajícími banku                         Kč    20 000

  b) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo
   zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí    Kč    20 000

  c) předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo
   zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí    Kč    20 000

  d) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu,
   aby se staly osobami ovládajícími organizátora 
   regulovaného trhu                              Kč    20 000

  e) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované 
   účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se 
   staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry       Kč    20 000

  f) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované 
   účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly
   osobami ovládajícími centrálního depozitáře             Kč    20 000
 
  g) souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na 
   investiční společnosti, hlavním administrátorovi nebo 
   samosprávném investičním fondu nebo k tomu, aby se staly
   osobami ovládajícími investiční společnost, hlavního 
   administrátora nebo samosprávný investiční fond           Kč    20 000
 
  h) souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti 
   investiční společnosti na jiné právnické osobě nebo 
   k ovládnutí jiné právnické osoby                  Kč    20 000
 
  i) předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované 
   účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se
   staly osobami ovládajícími penzijní společnosti           Kč    20 000
 
  j) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby
   se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo     Kč    20 000
 
  k) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
   účasti na ústřední protistraně nebo k tomu, aby se staly 
   osobami ovládajícími protistranu                  Kč    20 000
 
2. Přijetí žádosti o udělení

  a) předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky
   pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu             Kč     5 000

  b) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby
   obchodníka s cennými papíry                     Kč     5 000

  c) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby
   pobočky zahraniční osoby, která poskytuje investiční
   služby na území České republiky a která má sídlo
   ve státě, který není členským státem Evropské unie         Kč     5 000

  d) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby
   investiční společnosti, samosprávného investičního
   fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby 
   s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a 
   investiční fondy                          Kč     5 000

  e) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní
   společnosti                             Kč     5 000

  f) předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční
   holdingové osoby                          Kč     5 000

  g) předchozího souhlasu k výkonu funkce osoby, která není 
   vedoucí osobou obhospodařovatele investičního fondu nebo
   zahraničního investičního fondu a skutečně řídí činnost
   tohoto obhospodařovatele nebo investičního fondu          Kč     5 000
 
3. Přijetí žádosti o schválení osoby ve vedení spořitelního
a úvěrního družstva                            Kč         5 000
 
4. Přijetí žádosti o udělení 

a) souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází
  k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí            Kč    20 000

b) souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění
  na banku jakožto společníka                      Kč    20 000

c) souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty   Kč    20 000

d) předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo
  tuzemské zajišťovny                          Kč    20 000
 
5. Přijetí žádosti o povolení
 
a) k fúzi, rozdělení investiční společnosti nebo převodu jmění na
  společníka podle zákona upravujícího investiční společnosti
  a investiční fondy                           Kč    20 000
 
b) k fúzi nebo rozdělení fondu kolektivního investování s právní 
  osobností nebo k převodu jmění na společníka, jímž je tento 
  fond, podle zákona upravujícího investiční společnosti 
  a investiční fondy                           Kč    20 000
 
c) k fúzi penzijní společnosti                      Kč    20 000

d) k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu
  obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře
  nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka
  s cennými papíry                            Kč    20 000

e) k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora
  regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní
  formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného
  trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu 
  obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu     Kč    20 000
 
f) k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího
  systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře   Kč    20 000
 
g) k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změně právní
  formy hlavního administrátora podle zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy                     Kč    20 000
 
6. Přijetí žádosti o udělení 

a) souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva    Kč    20 000

b) souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází
  k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního 
  a úvěrního družstva                          Kč    20 000

c) souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a      
  úvěrního družstva                           Kč    20 000
 
d) souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního
  členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva           Kč    20 000
 
7. Přijetí žádosti 
 
a) o povolení k splynutí investičního fondu nebo podfondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy     Kč    20 000

b) o povolení k sloučení investičního fondu nebo podfondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy     Kč    20 000

c) o povolení přeměny investičního fondu nebo podfondu podle
  zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy     Kč    20 000

d) o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou
  penzijní společnost                          Kč    20 000

e) o povolení sloučení důchodových fondů                 Kč    20 000
 
f) o povolení převést obhospodařování účastnických fondů nebo 
  transformovaných fondů na jinou penzijní společnost          Kč    20 000
 
g) o povolení sloučení účastnických fondů nebo transformovaných fondů   Kč    20 000
 
8. Přijetí žádosti
 
a) o souhlas ke změně statutu standardního fondu             Kč        10 000
 
b) o povolení k vytvoření účastnickéhofondu podle zákona 
  upravujícího doplňkové penzijní spoření                Kč    30 000

c) o schválení změny statutu důchodového fondu              Kč    10 000

d) o schválení změny statutu účastnického fondu              Kč    10 000
 
e) o schválení změny statutu a penzijního plánu transformovaného fondu  Kč    10 000
 
f) o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů    Kč     3 000

g) o souhlas ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře
  standardního fondu                           Kč     5 000

h) o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle
  zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření             Kč     5 000

i) o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle
  zákona upravujícího důchodové spoření                 Kč     5 000

j) o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním 
  stupni odborné způsobilosti                      Kč     1 000
 
9. Přijetí žádosti 
 
a) o schválení prospektu cenného papíru včetně základního 
  prospektu cenného papíru                        Kč    15 000
 
b) o schválení dodatku prospektu cenného papíru              Kč     5 000
 
c) o povolení neuvedení informací v prospektu cenného papíru       Kč     5 000
 
d) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu
  u povinné nabídky převzetí                       Kč     5 000

e) o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu
  při plnění dodatečné nabídkové povinnosti               Kč     3 000

f) o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí
  učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti       Kč     1 000

g) o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu    Kč     1 000

h) o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu        Kč     1 000

i) o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí        Kč     1 000

j) o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující
  ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů
  cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí         Kč     3 000

k) o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry
  cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí    Kč     3 000

l) o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí
  zákaz učinit další nabídku převzetí                  Kč     3 000

m) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací
  práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech
  cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a 
  nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl
  na cílové společnosti                         Kč     3 000

n) o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti           Kč     3 000

o) o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat 
  hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním
  nabídkové povinnosti                          Kč     3 000

p) o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše
  protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů
  přijatých k obchodování na regulovaném trhu              Kč    10 000
 
q) o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního
  fondu se speciálním fondem                       Kč     5 000
 
r) o schválení unijního prospektu pro růst                Kč    10 000

s) o schválení zjednodušeného prospektu pro sekundární emise       Kč    10 000

t) o schválení registračního dokumentu včetně univerzálního 
  registračního dokumentu                        Kč    10 000
 
u) o schválení popisu cenných papírů a shrnutí prospektu         Kč     5 000

10. Obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu 
  podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních
  fondech                                Kč    10 000
 
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání krytých dluhopisů.
2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.
Poznámka
Poplatek za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je splatný vždy nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem ukončení platnosti zápisu.
 
Položka 67
 
a) Přijetí žádosti

1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání         Kč    90 000

2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování 
  televizního vysílání                          Kč    90 000

3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti
  k místnímu televiznímu vysílání                    Kč    50 000
 
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení
  doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového 
  vysílání                                Kč    25 000
 
c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání          Kč    90 000
 
d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených

1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání    Kč    20 000

2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání   Kč     5 000

3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání             Kč    20 000
 
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.
 
Položka 67a
Přijetí žádosti
 
a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu 
  vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci
  projektu z jiného okruhu než výroby českého 
  kinematografického díla41a)                      Kč     5 000
 
b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu 
  výroby českého kinematografického díla41a)               Kč    10 000
 
c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře 
  kinematografie41a)                           Kč      500
 
d) o registraci pobídkového projektu41a)                 Kč    30 000
 
 
ČÁST V
Položka 68
 
 1. Vydání povolení osobě, jejímž předmětem činnosti je 
  shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další 
  zpracovávání vedlejších živočišných produktů podle § 41 
  veterinárního zákona                         Kč     3 000 

 2. Vydání povolení ke sběru a přepravě kadáverů zvířat 
  v zájmovém chovu                           Kč     3 000 

 3. Vydání povolení k provozování dezinfekce, deratizace, 
  dezinsekce, popřípadě i dezodorizace a odchytu zvířat 
  bez pána a toulavých a opuštěných zvířat               Kč     1 000

 4. Schválení spalovny vedlejších živočišných produktů včetně
  spalovny kadáverů zvířat v zájmovém chovu               Kč     3 000 

 5. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, 
  v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo 
  získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním 
  dozorem, jde-li o jiné činnosti než jsou uvedeny v bodech 
  1 až 4                                Kč     1 000

 6. Registrace podniku, závodu, osoby nebo jiného zařízení, 
  v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo 
  získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním 
  dozorem, jde-li o jiné činnosti než jsou uvedeny v bodech 
  1 až 4                                Kč      500  

 7. Povolení výjimky z použití vedlejších živočišných produktů     
  nebo získaných produktů 86)                      Kč      500                 

 8. Schválení hospodářství ke zkrmování mléčných krmných surovin 
  z nedostatečně tepelně opracovaného mléka 86)             Kč      500  

 9. Povolení pro zpracovatele mléka dodávat na hospodářství 
  zvířat mléčné krmné suroviny 86)                   Kč      500       

10. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý 
  pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení, registraci nebo 
  v povolení                              Kč      100 
Poznámky
1. Za změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení nebo registraci.
2. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 9 položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 10 této položky.
 
Položka 69
 
Přijetí žádosti podle veterinárního zákona o 

1. schválení veterinárního přípravku                   Kč     5 000 

2. vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění 
  požadavků správné výrobní praxe                    Kč     2 000 

3. zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu 
  veterinárních technických prostředků                  Kč     1 000 

4. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku 
  administrativní povahy                             Kč      250 

5. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku 
  vyžadující odborné hodnocení                      Kč     1 000 

6. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení 
  veterinárního přípravku                        Kč     1 000 

7. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu veterinárního 
  technického prostředku do Seznamu veterinárních technických 
  prostředků                               Kč      500 

8. změnu rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku 
  do Seznamu veterinárních technických prostředků            Kč      500 
Položka 70

1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete 

  a) za jedno zvíře                           Kč      50 

  b) za více než jedno zvíře                       Kč      100 

2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které 
  je předmětem obchodování 

  a) za jedno zvíře                           Kč      50 

  b) za více než jedno zvíře                       Kč      100 

3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete 

  a) za jedno zvíře                           Kč      50 

  b) za více než jedno zvíře                       Kč      100 

4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete 
  v zájmovém chovu                            Kč      50 

5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení 
  zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu 
  
  a) za jedno zvíře                           Kč      50 

  b) za více než jedno zvíře                       Kč      100 

6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených k vývozu úřední 
  veterinární závěrou                          Kč      50 

7. Schválení ozdravovacího programu v souladu s celostátním 
  eradikačním programem jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných 
  ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí          Kč      100 
Položka 71
 
1. Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42)   Kč      100

2. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42)    Kč      100
 
3. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení 
  zásilky živočišných produktů určené k vývozu cestou
  jiného členského státu42)                       Kč      100

4. Zajištění totožnosti zásilky živočišných produktů určených
  k vývozu úřední veterinární závěrou                  Kč      50
 
5. Vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně
  v zájmovém chovu                            Kč      100
 
Položka 72
 
1. Schválení zařízení nebo skupiny zařízení podle § 5a nebo 5b 
  veterinárního zákona                          Kč      200 

2. Registrace zařízení, skupiny zařízení, dopravce nebo 
  provozovatele podle § 5a, 5b nebo 5d veterinárního zákona       Kč      100 

3. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, 
  v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod 
  státním veterinárním dozorem                      Kč      500 

4. Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se 
  zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním 
  veterinárním dozorem                          Kč      100 

5. Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo 
  osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými 
  produkty s členskými státy                       Kč      500 

6. Registrace osoby, která se podílí na uvádění živočišných produktů 
  na trh                                 Kč      100 

7. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt 
  nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci, popřípadě ve 
  schválení nebo v registraci                      Kč      100 

8. Registrace cirkusu                           Kč      500 

9. Změna registrace cirkusu                        Kč      100 

10. Vydání rejstříku zvířat v cirkusu                   Kč      200 

11. Ověření rejstříku zvířat v cirkusu                  Kč      100 

12. Vydání rejstříku míst konání cirkusu                 Kč      200 

13. Ověření rejstříku míst konání cirkusu                 Kč      100 

14. Registrace výrobce pasů                        Kč      500 

15. Registrace distributora pasů                     Kč      500 

16. Registrace útulku pro zvířata                     Kč      100 
Poznámky
1. Za změnu schválení a registrace, popřípadě změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci, popřípadě schválení nebo registraci.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 6 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 7 této položky.
 
Položka 73
 
1. Registrace soukromého veterinárního technika              Kč     1 000 

2. Změna registrace soukromého veterinárního technika           Kč      100 

3. Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné 
  veterinární diagnostické činnosti                   Kč     2 000 

4. Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství   Kč      200 

5. Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství 
  použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých 
  z farmového chovu použitím střelné zbraně               Kč      200 

6. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý 
  pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení                  Kč      100 
Poznámky
Poznámky
1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 3 až 5 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle bodu 6 této položky.
 
Položka 74
 
a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete
  vyžadujícího zvláštní péči

  1. jedná-li se o zvířata z řádu šelmy (Carnivora) uvedená
   v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu
   zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
   a jejich křížence (dále jen "vybrané druhy šelem")
   a o zvířata z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi
   (Hominidae) (dále jen "lidoopi")                  Kč    10 000

  2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy            Kč     1 000

b) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí
  o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

  1. jedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy             Kč     5 000

  2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy            Kč      500
 
c) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění 
  k používání pokusných zvířat                      Kč    15 000
 
d) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43)           Kč     1 000

e) Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro 
  dlouhotrvající cesty43)                        Kč     1 000

f) Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení 
  silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení 
  plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý 
  silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti      Kč     1 000

g) Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat
  proti týrání                              Kč     2 000
 
Položka 75
 
a) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k chovu
  pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat            Kč    15 000

b) Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů             Kč     1 000
 
Položka 76
 
Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44)               Kč      100
Poznámka
Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.
 
Položka 77
 
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46)   Kč      250

b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína,
  jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého
  vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního 
  likérového vína,                            Kč      300
                                    za každých i započatých
                                   10 000 litrů v šarži46)

c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína,
  jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína
  stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového
  vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno           Kč      500
                                    za každých i započatých
                                    10 000 litrů v šarži46)
 
d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo 
  vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a)
  za každých započatých 10 m
2
Kč 1
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.
2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b).
 
Položka 78
 
a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných
  činností47)                              Kč     2 000

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo
  rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě
  sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47)          Kč     2 000
 
Položka 79
zrušena
Položka 80
 
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení nebo předvývozního osvědčení
  na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené
  pro vývoz podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči       Kč      500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu
  ze třetí země, nebo jeho přemístění z jiného členského
  státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné
  zóny na území České republiky, nebo jeho přemístění v rámci
  České republiky za účelem jeho použití k úřednímu testování,
  vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd
  nebo šlechtění podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči    Kč      500

c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního
  materiálu a jiné manipulace s ním podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči                         Kč      500

d) Přijetí žádosti profesionálního provozovatele o registraci
  podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči            Kč      100
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.
 
Položka 81
Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení nebo povolení přípravku na
  ochranu rostlin, obsahuje-li:

  - pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle
   přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
   uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)            Kč     5 000

  - účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle
   přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
   uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)            Kč     6 000

b) povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle
  přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
  uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)             Kč     1 000

c) schválení plánu letecké aplikace, nebo o povolení jednotlivé
  nebo mimořádné letecké aplikace přípravku na ochranu
  rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči        Kč      500
 
Zmocnění
Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o žádost o vzájemné povolení nebo povolení přípravku na bázi mikroorganismů, potravinářských surovin, základních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.
 
Položka 82
 
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

a) povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo
  použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění
  přípravků na ochranu rostlin na trh49)                 Kč      500

b) povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle
  přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění
  přípravků na ochranu rostlin na trh49)                 Kč      200
 
Položka 83
 
Přijetí žádosti o

a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro
  menšinová použití podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči                         Kč      300

b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin podle
  přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
  uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)
  nebo v povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin
  podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči
  včetně převodu těchto povolení                     Kč      100

c) zápis do registru distributorů přípravků na ochranu
  rostlin pro profesionální uživatele podle
  zákona upravujícího rostlinolékařskou péči               Kč     1 000
 
Položka 84
 
Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) nebo
pomocného prostředku podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči  Kč      100
 
Položka 85
 
Přijetí žádosti o povolení k použití nepovoleného přípravku
na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh49)                   Kč     1 000
 
Položka 86
Přijetí žádosti o

a) povolení k souběžnému obchodu podle přímo
  použitelného předpisu Evropské unie
  upravujícího uvádění přípravků na ochranu
  rostlin na trh49)

  - pro obchodní použití                         Kč     1 000

  - pro vlastní potřebu                         Kč      300

b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek
  pro účely povolení podle zákona upravujícího
  rostlinolékařskou péči                         Kč      100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání
  s přípravky na ochranu rostlin podle zákona
  upravujícího rostlinolékařskou péči                  Kč      200
 
Položka 87
 
a) Vydání povolení k dovozu reprodukčního materiálu
  lesních dřevin                             Kč      500

b) Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu
  lesních dřevin                             Kč     1 000

c) Prodloužení licence dodavateli reprodukčního materiálu
  lesních dřevin                             Kč      500

d) Udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského
  plánu a lesní hospodářské osnovy                    Kč     1 000

e) Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského
  plánu a lesní hospodářské osnovy                    Kč      500

f) Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře     Kč     1 000

g) Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního
  hospodáře                               Kč      500
 
Položka 88
 
Přijetí žádosti

a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50)           Kč     1 000

b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51)   Kč      100

c) o registraci odrůdy51)                         Kč     2 000
 
d) o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy vyšlechtěné pro 
  pěstování za zvláštních podmínek a odrůdy s úředně 
  uznaným popisem odrůdy 51)                       Kč      500

e) o prodloužení registrace odrůdy51)                   Kč      500

f) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)                 Kč     1 000
 
g) o evidenci klonu registrované odrůdy révy nebo chmelu51)        Kč      500
 
Položka 89
 
Přijetí návrhu na udělení nucené licence50)                Kč     3 000
Položka 90
 
a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných
  práv k odrůdě50)                            Kč      500

b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě
  nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě
  do rejstříku50)                            Kč     1 000
 
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního firmy,
  trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv        Kč      200
 
Položka 91
zrušena
Položka 92
 
a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu             Kč     1 000

b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení
  původu a zeměpisných označení
  do rejstříku                  Kč     1 000

c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti
  k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub
  určených pro potravinářské účely                    Kč      500

d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo
  suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně
  čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor       Kč     1 000

e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)   Kč      500
 
f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností 
  inspekce53)                              Kč     1 000
 
g) účast na senzorických zkouškách53)                   Kč     1 000
 
h)vydání dokladu o senzorické zkoušce53)                 Kč     1 000
 
i)vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin 
 a surovin ionizujícím zářením53)                    Kč     1 000
 
Poznámka
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.
 
Položka 93
 
a) Přijetí žádosti o schválení provozu pro výrobu54)           Kč     7 000

b) Přijetí žádosti o podmíněném schválení provozu pro výrobu 
  nebo uvádění na trh54)                         Kč     1 000

c) Přijetí žádosti o schválení provozu pro uvádění 
  na trh54)                               Kč     3 000

d) Přijetí žádosti o registraci provozu pro výrobu54)           Kč     5 000

e) Přijetí žádosti o registraci provozu pro uvádění na trh54)       Kč     2 000

f) Přijetí žádosti o registraci provozu dopravce nebo provozu 
  na úrovni prvovýrobu54)                        Kč      500

g) Přijetí žádosti o provedení změny údajů v žádosti o schválení 
  nebo registraci54)                           Kč      500

h) Přijetí žádosti o povolení výroby nebo uvádění na trh 
  produktu ke krmení54)                         Kč     5 000

i) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění 
  biologického zkoušení54)                        Kč     5 000
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).
2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54) se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.
 
Položka 94
 
Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného 
  rostlinného přípravku nebo substrátu55)                Kč    10 000
 
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo 
  o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní 
  látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)        Kč     2 000
 
c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)       Kč     1 000
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.
 
Položka 95
 
1. Podání žádosti nebo návrhu o56) 
 
a) schválení účinné látky pro první typ přípravku            Kč    150 000

b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud
  je účinná látka mikroorganismus                    Kč    75 000

c) schválení účinné látky pro další typ přípravku             Kč    75 000

d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku        Kč    75 000

e) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku        Kč    75 000

f) povolení biocidního přípravku                     Kč    30 000

g) povolení kategorie biocidních přípravků                Kč    60 000

h) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem 
  povolování                               Kč     3 000

i) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným
  postupem                                Kč     6 000

j) významnou změnu v povolení                       Kč    12 000

k) nevýznamnou změnu v povolení                      Kč     1 800

l) změnu administrativního charakteru                   Kč      300

m) obnovení povolení biocidního přípravku                 Kč    22 500

n) povolení identického biocidního přípravku               Kč     5 000
 
2. Podání oznámení56) 
 
a) k přípravku, který spadá do již povolené kategorie
  biocidních přípravků                          Kč     5 000

b) k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem
  v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním
  státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve
  Švýcarské konfederaci                         Kč     2 000
 
3. Podání žádosti56) o hodnocení dokumentace o povolení
  biocidního přípravku, kdy Česká republika plní úlohu
  hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o
 
a) vydání dočasného povolení                       Kč     3 000

b) provedení srovnávacího posouzení                    Kč    15 000

c) stanovení maximálního limitu reziduí                  Kč     7 500
 
4. Přijetí žádosti56) o
 
a) povolení k souběžnému obchodu                     Kč     5 000

b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném
  členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci    Kč    40 000
 
5. Přijetí oznámení56) o dodání biocidního přípravku
  na trh na území České republiky v režimu přechodného období      Kč     1 500
 
Poznámka
Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.
 
Položka 96
 
a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému
  v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)           Kč    30 000

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při
  podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu
  o integrované prevenci57)                       Kč    10 000

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné
  změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu
  o integrované prevenci57)                       Kč     5 000
 
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.
 
 
ČÁST VI
Položka 97
 
1. Přijetí žádosti58)

a) o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo
  o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč     2 000

b) o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého 
  přípravku                               Kč     2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku          Kč     1 000

2. Přijetí žádosti58)

a) o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí
  nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci
  homeopatického přípravku nebo o převod registrace
  homeopatického přípravku                        Kč     2 000

b) o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku         Kč     2 000

c) o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku       Kč     1 000
 
d) o vydání rozhodnutí v případech pochybností, zda jde o léčivý 
  přípravek, léčivou látku, léčivý přípravek podléhající 
  registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde 
  o homeopatický přípravek                        Kč     2 000

e) o registraci zvykového rostlinného veterinárního léčivého 
  přípravku                               Kč     2 000

f) o schválení povolení pro uvádění do oběhu a použití 
  veterinárního léčivého přípravku, který není registrovaný 
  v Evropské unii nebo ve třetí zemi                   Kč     2 000

g) o schválení klinického hodnocení nebo ověřovacího 
  klinického hodnocení veterinárního léčivého přípravku         Kč     2 000
 
3. Ověření údajů podle čl. 31 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu 
  a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických
  prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES)
  č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic
  Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen "nařízení
  o zdravotnických prostředcích") a přidělení jediného
  registračního čísla podle čl. 31 bodu 2 nařízení
  o zdravotnických prostředcích výrobci zplnomocněnému,
  zástupci nebo dovozci nebo ověření údajů podle čl. 28 
  bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 
  ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických 
  prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a 
  rozhodnutí Komise 2010/227/EU (dále jen "nařízení o 
  diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro") 
  a přidělení jediného registračního čísla podle čl. 28 
  bodu 2 nařízení o diagnostických zdravotnických 
  prostředcích in vitro výrobci, zplnomocněnému 
  zástupci nebo dovozci                         Kč     3 000
 
4. Přijetí

a) ohlášení o zahájení činnosti výrobce zdravotnických
  prostředků na zakázku                         Kč     3 000
 
b) ohlášení o zahájení činnosti distributora prostředků
  podle zákona o zdravotnických prostředcích a 
  diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro          Kč     3 000
 
c) ohlášení o zahájení činnosti osoby provádějící servis
  prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích 
  a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro         Kč     3 000
 
d) žádosti o obnovení zneplatněných údajů ohlášené osoby
  v Informačním systému zdravotnických prostředků            Kč     1 500
 
e) žádosti o povolení klinické zkoušky zdravotnického 
  prostředku nebo povolení studie funkční způsobilosti 
  diagnostického zdravotnického prostředku in vitro           Kč     1 000
 
f) žádosti o vystavení certifikátu o volném prodeji
  zdravotnického prostředku nebo certifikátu o volném 
  prodeji diagnostického zdravotnického prostředku 
  in vitro                                Kč     1 000
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.
 
Položka 98
 
Přijetí žádosti58)
 
- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků, včetně
 povolení nebo změny povolení výroby veterinárních transfuzních
 přípravků nebo biologických veterinárních léčivých přípravků      Kč     2 000
 
- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře      Kč     2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení
 transfúzní služby                            Kč     2 000

- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv
 nebo veterinárních autogenních vakcín                  Kč     2 000
 
Položka 99
     
 1. Přijetí žádosti58)

- o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků      Kč     2 000

- o rozšíření povolení distribuce                     Kč     2 000
2. Přijetí žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny nebo
  výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro
  zvláštní lékařské účely58a)                      Kč     2 000
 
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.
2. Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
 
Položka 99A
a) Přijetí žádosti o udělení licence k pěstování
  rostlin konopí pro léčebné použití59)                 Kč     2 000
 
b) Přijetí žádosti o prodloužení licence k pěstování
  rostlin konopí pro léčebné použití59)                 Kč     2 000
 
c) Přijetí žádosti o změnu licence k pěstování
  rostlin konopí pro léčebné použití59)                 Kč     2 000
 
Položka 100
 
a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami,
  psychotropními látkami nebo přípravky59)                Kč     5 000

b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek,
  psychotropních látek nebo přípravků59)                 Kč     1 000

c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny             Kč      500
 
Položka 100A
 
a) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
  podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)         Kč     3 000

b) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
  podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) soudně
  toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
  specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému
  nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné
  instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích       Kč     1 000

c) Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1
  podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  poskytovateli     lékárenské péče                     Kč      500
                                  za každou provozovnu uvedenou
                                  v žádosti o zvláštní licenci

d) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených
  v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory
  drog77) nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog   Kč     2 000

e) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
  jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla,
  bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele
  licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)  Kč     1 000

f) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených
  v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog
  soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
  specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému
  nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné
  výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích   Kč      500

g) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
  jména nebo příjmení odpovědné osoby, změny sídla nebo změny
  názvu podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory
  drog77) soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu,
  specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo
  výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci
  podle zákona o veřejných výzkumných institucích            Kč      300

h) Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených
  ve zvláštní licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  nebo prodloužení zvláštní licence podle zákona o prekursorech
  drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
  upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče     Kč   300 a   Kč   200
                                    za každou novou provozovnu
                                    uvedenou v žádosti o novou
                                    zvláštní licenci

i) Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny
  jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště,
  názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele zvláštní
  licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných
  předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli
  lékárenské péče                            Kč      300

j) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou
  kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)  Kč     3 000

k) Vydání osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou
  kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo
  použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)
  poskytovateli lékárenské péče                      Kč     2 000

l) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou
  kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona
  o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
  upravujících prekursory drog77)                    Kč     1 000

m) Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou
  látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle
  zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů
  Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli
  lékárenské péče                            Kč      600

n) Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle zákona
  o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů
  Evropské unie upravujících prekursory drog77)             Kč     1 000

o) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou
  látkou podle zákona o prekursorech drog                Kč      500

p) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s výchozí
  nebo pomocnou látkou z důvodu změny v registračních údajích
  podle zákona o prekursorech drog                    Kč      300
 
Osvobození
Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.
 
Položka 101
 
a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání s geneticky
  modifikovanými organismy                        Kč     2 000

b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky modifikovaných
  organismů do životního prostředí                    Kč    20 000

c) Zápis60) geneticky modifikovaného organismu nebo
  genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu          Kč    30 000
 
d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje 
  rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin 
  nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního
  programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin 
  a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a)        Kč     1 000
 
e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí 
  uvedeného v písmenu d)60a)                       Kč      500
 
Položka 102
 
1. Přijetí žádosti o schválení80)

a) návrhu bezpečnostního programu prevence závažných havárií       Kč    40 000

b) aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných havárií     Kč    20 000

c) návrhu bezpečnostní zprávy                       Kč    60 000

d) aktualizace bezpečnostní zprávy                    Kč    30 000

e) návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy             Kč    15 000
 
2. Přijetí žádosti o vydání jednotného environmentálního 
  stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním 
  stanovisku, pokud se vydává namísto závazného stanoviska 
  k záměrům, jejichž součástí je nový objekt podle zákona
  o prevenci závažných havárií80)                    Kč    25 000
 
Položka 102A
 
Přijetí žádosti o

a) povolení61a) výzkumu na lidských embryonálních
  kmenových buňkách                           Kč      500

b) povolení61a) dovozu linií lidských embryonálních
  kmenových buněk                            Kč      500

c) registraci61a) linie lidských embryonálních
  kmenových buněk                            Kč      500
 
d) povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení61b)      Kč     2 000

e) povolení nebo změnu povolení     činnosti odběrového zařízení61b)     Kč     2 000

f) povolení nebo změnu povolení činnosti diagnostické laboratoře61b)   Kč     2 000
 
Osvobození
Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk61b), kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
ČÁST VII
Položka 103
 
a) Vydání úředního povolení62) k přepravě nebo dovozu 
  stanovených výrobků                          Kč      500

b) Vydání úředního povolení62) k vývozu určených výrobků 
  podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
  oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76)        Kč      500
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76).
Poznámka
Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
 
Položka 104
 
a) Vydání povolení63) provádět zahraniční obchod
  s vojenským materiálem                         Kč    20 000

b) Udělení licence63) pro vývoz vojenského
  materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem
  bez přímého průvozu územím České republiky               Kč     1 000

c) Udělení licence63) pro dovoz vojenského materiálu           Kč     1 000
 
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
 
Položka 105
 
Udělení
 
a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství
  zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských 
  služeb s takovým zbožím souvisejících64)                Kč      500
b) mezinárodního dovozního certifikátu                  Kč      500
 
Položka 105a
 
Udělení povolení podle zákona upravujícího zahraniční 
obchod se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon 
trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či 
ponižující zacházení nebo trestání                    Kč      500
 
Položka 106
 
1. Přijetí žádosti o povolení65)

a) k umístění jaderného zařízení                     Kč     5 000

b) k výstavbě jaderného zařízení                     Kč     5 000

c) k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení 
  s jaderným reaktorem                          Kč     3 000
 
d) k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení 
  s jaderným reaktorem                          Kč     3 000
 
e) k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru     Kč     3 000
 
f) k provozu jaderného zařízení                      Kč     5 000

g) k provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou
  bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízení            Kč     3 000
 
h) k nakládání s jaderným materiálem                   Kč     1 000

i) k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu 
  jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti        Kč     1 000
 
j) k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě pracoviště
  s jaderným zařízením                          Kč     5 000
 
k) k provozu pracoviště III. kategorie                  Kč     3 000

l) k provozu pracoviště IV. kategorie                   Kč     5 000

m) k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště              Kč     1 000
 
n) k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, 
  třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce 
  radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako 
  s otevřeným radionuklidovým zdrojem                  Kč     1 000
 
o) k uzavření úložiště radioaktivního odpadu               Kč     1 000
 
p) k úplnému vyřazení                           Kč     1 000

q) ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu vzniklého při 
  zpracování materiálu vyvezeného z České republiky nebo 
  jeho zpětnému transferu z členského státu Euratomu           Kč     1 000
 
r) k dovozu radioaktivního odpadu do České republiky nebo 
  jeho transferu z členského státu Euratomu pro účely 
  jeho zpracování nebo opětovného využití                Kč     1 000

2. Přijetí žádosti o povolení65)

a) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení      Kč     1 000
 
b) k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště 
  III. kategorie a pracoviště IV. kategorie               Kč     1 000
 
c) k nakládání se zdrojem ionizujícího záření               Kč     1 000
 
d) k přepravě radioaktivní nebo štěpné látky               Kč     1 000
 
e) k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany       Kč     1 000
 
f) k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku
  při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu 
  takového spotřebního výrobku                      Kč     1 000
 
g) k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu 
  provozovateli pracoviště IV. kategorie                 Kč     1 000
 
h) k dodávání stavebního materiálu na trh                 Kč     1 000

i) k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků 
  vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska 
  jaderné bezpečnosti a radiační ochrany                 Kč     1 000

j) k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu 
  osoby, jejíž registrace byla provedena podle atomového zákona     Kč     1 000

3. Přijetí žádosti o registraci                      Kč      500
 
Osvobození
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.
 
Položka 107
 
1. Vydání rozhodnutí o schválení typu 
  obalových souborů

a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren    Kč    100 000

b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných 
  jaderných zařízení                           Kč    100 000

c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné 
  elektrárny                               Kč    50 000

d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumná
  jaderná zařízení                            Kč    10 000

e) typů určených pro ostatní radioaktivní nebo štěpné látky        Kč     5 000

f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného 
  v písmenech a) až e)                          Kč     1 000

2. Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti podle
  atomového zákona                            Kč      500

3. Vydání rozhodnutí o schválení typu

a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření              Kč     5 000

b) ostatních zdrojů ionizujícího záření                  Kč     1 000

4. Vydání osobního radiačního průkazu                   Kč      50
 
 
 
ČÁST VIII
Položka 108
 
1. Podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti
  podle § 26 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, 
 včetně vydání průkazu odborné způsobilosti               Kč      600
 
2. Podání žádosti o uznání odborn způsobilosti podleé
  zvláštního právního předpisu 82), včetně vydání 
  průkazu odborné způsobilosti                      Kč      400
 
3. Vydání průkazu odborné způsobilosti po uplynutí doby jeho
  platnosti podle § 26 odst. 7 zákona o elektronických
  komunikacích                              Kč      400
 
4. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné
  způsobilosti                              Kč      200
 
Položka 109
a) Vydání osvědčení o oznámení komunikační činnosti            Kč     1 000,-

b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů           Kč      500,-
 
Položka 110
 
a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění
  povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace 
  podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi
  osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné
  a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé           Kč      200,-

b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění
  povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími 
  komunikační činnosti                          Kč     10 000,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti         4 % z této částky, 
  k peněžitému plnění                             nejméně      
                                     Kč      200,-  

d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle 
  § 129 zákona o elektronických komunikacích               Kč      100,-
 
 
e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy
  mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního
  vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání     Kč     10 000 

f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního 
  koncového zařízení do provozu                     Kč      1 000
 
g) Podání návrhu na rozhodnutí sporu podle § 104 odst. 16 
  zákona o elektronických komunikacích                  Kč      1 000
 
Poznámka
Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500 000.
 
Položka 111
 
a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel            Kč     5 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění
  k využívání čísel                           Kč      500,-
 
Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.
 
Položka 112
 
a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání 
  rádiových kmitočtů

  - pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního
   vysílání (rozhlasová služba)                     Kč     7 000,- 

  - pro pevnou službu                          Kč     5 000,- 
 
  - pro amatérskou radiokomunikační službu               Kč      500,- 

  - pro ostatní radiokomunikační služby                 Kč     3 000,-

b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním
  oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

  - pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání
   (rozhlasová služba)                         Kč      500,- 

  - pro pevnou službu                          Kč      500,- 

  - pro amatérskou radiokomunikační službu                Kč      200,- 

  - pro ostatní radiokomunikační služby                 Kč      500,-

 
c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu
  rádiových kmitočtů                           Kč     1 000

d) Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů         Kč    10 000
 
e) Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky,
  koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo
  soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových
  kmitočtů u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona
  o elektronických komunikacích pro družicovou amatérskou službu     Kč    10 000
 
f) Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky,
  koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo
  soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových kmitočtů
  u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona
  o elektronických komunikacích pro ostatní družicové služby       Kč    50 000
 
Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
 
Položka 113
 
a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb   Kč    1 000,-
 
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů           Kč     500,-

c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní
  infrastruktuře podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb.,
  o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů          Kč   10 000,-

d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle
  § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 
 službách, ve znění pozdějších předpisů                 Kč     100,-
 
 
Položka 114
a) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 7 odst. 4,
  § 9 odst. 3, § 12 odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona o opatřeních
  ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních
  sítí elektronických komunikací                     Kč     2 000

b) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 5 odst. 5
  a § 10 odst.     6 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na
  zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací       Kč    10 000 
 
 
ČÁST IX
Položka 115
 
a) Vydání cestovního pasu                         Kč      600

  - občanům mladším 15 let                        Kč      100
 
b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené
  lhůtě do 24 hodin pracovního dne

  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra             Kč     6 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč     4 000
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč     2 000

  občanům mladším 15 let

  - při podání a převzetí u Ministerstva
   vnitra                                Kč     2 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč     1 500
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      500
 
c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů

  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra             Kč     3 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč     2 000
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč     1 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
   a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou
   působností                              Kč     3 000

  občanům mladším 15 let

  - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra             Kč     1 000

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností       Kč      500
   a převzetí u Ministerstva vnitra                   Kč      500

  - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a
   převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností   Kč     1 000
 
d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo
  cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy     Kč      200

e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování
  státních hranic                            Kč      100

f) Prodloužení platnosti cestovního průkazu                Kč      50
                                     za každou změnu

g) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
  působností, který občan uvedl v žádosti                Kč      100

h) Vydání cizineckého pasu                        Kč      600 

  - cizincům mladším 15 let                       Kč      100 
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno první vydání cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy nebo první vydání cizineckého pasu pro osobu požívající doplňkové ochrany.
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Poznámka
Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.
 
Položka 116
 
 1. Přijetí žádosti o vydání povolení
  k pobytu

  a) cizinci                              Kč     2 500

  b) cizinci mladšímu 15 let                      Kč     1 000

  c) za účelem strpění pobytu na území                 Kč      500

 2. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu
  o povolení k pobytu

  a) cizinci                              Kč     2 500

  b) cizinci mladšímu 15 let                      Kč     1 000

  c) za účelem strpění pobytu na území, azylantovi, osobě požívající
    doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno
    oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany      Kč     1 000

  d) azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci,
    kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí
    dočasné ochrany mladším 15 let                   Kč      500

 3. Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu

  a) cizinci                              Kč     1 000

  b) azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany, cizinci, 
    kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí 
    dočasné ochrany, nebo cizinci mladšímu 15 let           Kč      500

 4. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou
  za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený
  nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční

  a) cizinci                              Kč     2 500

  b) azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci,
    kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí
    dočasné ochrany                          Kč     2 000  

  c) cizinci mladšímu 15 let                      Kč     1 000
 
 5. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, povolení
  k přechodnému nebo k trvalému pobytu občanu Evropské
  unie a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní
  příslušnost, o prodloužení doby platnosti nebo
  provedení změny těchto dokladů                    Kč      200
  
 6. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, pobytové
  karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu nebo
  karty trvalého pobytu náhradou za doklad poškozený,
  zničený, ztracený nebo odcizený nebo za doklad,
  jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční,
  občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku
  bez ohledu na státní příslušnost                   Kč      300
 
 7. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu
  s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě
  pobývajícího rezidenta v Evropském společenství
  na území České republiky                       Kč      500
 
 8. Přidělení rodného čísla cizinci                    Kč     1 000
 
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 8 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně cizinců.
3. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
4. Žádost o vydání dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6 náhradou za doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
5. Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.
Poznámky
1. Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.
2. Povolením k pobytu se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců.
3. Poplatek podle bodu 7 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového průkazu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již byl vydán průkaz nebo karta trvalého pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího dokladu o povolení k pobytu.
4. Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 této položky se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.
5. Poplatek podle bodů 5 a 6 této položky se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, nebo občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle části druhé Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost.
 
Položka 117
zrušena
 
Položka 117A
 
a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky

  - vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D nebo D+C          Kč     1 000

  - vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
   pobytu - vízum typu D nebo D+C                    Kč      300

b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného              EUR stanoví přímo použitelný
  na hraničním přechodu České republiky                předpis Evropské unie 74)

c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého         EUR stanoví přímo použitelný
  víza a doby pobytu na toto vízum                   předpis Evropské unie 74)

d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum
  k pobytu nad 90 dnů                          Kč     1 000

e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum
  k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
  včetně prodloužení platnosti víza                   Kč      300
 
f) Přijetí tiskopisu k ověření pozvání cizince
  do České republiky                           Kč      300
 
Osvobození
Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,
b) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,
c) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění:
1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.
 
Položka 118
 
a) Registrace námořnické knížky                      Kč      50

b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel                Kč      200
 
 
ČÁST X
Položka 119
 
a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších
  pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih
  nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných
  jednotek v rámci jednoho katastrálního území              Kč      100

b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších
  pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních 
  knih nebo zemských desek za každou i jen započatou
  stránku formátu A4                           Kč      50

c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících
  parcel posledního dochovaného stavu dřívějších
  pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou
  katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel
  vedených v katastru nemovitostí za každých i jen
  započatých 20 parcel z těchto písemných operátů
  v každém katastrálním území                      Kč      100

d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel
  geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých
  i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu
  geometrického plánu v každém katastrálním území            Kč      100

e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel
  geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno
  s údaji katastru nemovitostí                      Kč      100

f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání
  originálu listin uvedených v písmenech a) až c),
  za každou i jen započatou stránku formátu A4              Kč      30

g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin
  katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za 
  každou i jen započatou stránku formátu A4               Kč      50
 
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů.70)
Zmocnění
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.
Poznámky
1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.
2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
 
Položka 120
 
a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
  do katastru nemovitostí                        Kč     2 000
 
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu
  do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí
  s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování
  odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich
  čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou
  správu a obdobné veřejné účely                     Kč     2 000
                                      za každý návrh
                           nejvýše v úhrnu   Kč    20 000
 
c) Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu
  a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení
  do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků
  o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin           Kč     1 000
 
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu.68) Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný,70) a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu.71)
5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.29)
Poznámka
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
 
Položka 121
 
Vydání povolení k emisím skleníkových plynů                Kč      10 000
Položka 122
 
a) Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  podle zákona o odpadech                            Kč     1 000
b) Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání
  s odpady nebo povolení k obchodování s odpady podle
  zákona o odpadech                               Kč      500
c) Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování
  odpadů podle zákona o odpadech                         Kč     1 000
d) Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu podle
  zákona o odpadech                               Kč    10 000
e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí v přeshraniční
  přepravě odpadu podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu
  a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů a podle
  zákona o odpadech                               Kč     6 000
 
Osvobození
Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.
 
Položka 123
Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které 
se předkládají v řízení před celním orgánem                Kč      150
 
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.
 
Položka 124
 
Vydání rozhodnutí o původu zboží                     Kč      350
 
Položka 125
 
Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží                Kč      350
 
 
ČÁST XI
Poznámka k části XI
Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.
Položka 126
 
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, 
úředních listin a záznamů                         Kč      100
                                      za každou i
                                     započatou stránku

                                     Kč      15
                                    za každou i započatou
                                   stránku, je-li pořizována
                                    na kopírovacím stroji
                                   nebo na tiskárně počítače
 
Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
 
Položka 127
 
a) Přijetí žádosti

- o první prodloužení lhůty                        Kč      200

- o každé další prodloužení lhůty                     Kč      500

- o prominutí zmeškání lhůty                       Kč     1 000

b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví    Kč     1 000

c) Přijetí žádosti

- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)         Kč      600

- o zápis převodu                             Kč      600

- o zápis licence                             Kč      600

- o zápis zástavního práva                        Kč      600

- o konverzi evropské přihlášky73)                    Kč      600
                                   za každý stát, do kterého
                                    bude přihláška zaslána
 
Poznámka
V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
 
Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení
Položka 128
 
a) Přijetí přihlášky vynálezu                       Kč     1 200

  - pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)        Kč          600

b) Přijetí žádosti 

  - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou             Kč      800

  - o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky
   včetně zpřístupnění oprav překladů                  Kč      500

c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu    Kč     3 000

  - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok            Kč      500

d) Vydání patentové listiny do rozsahu 

  - deset stran strojopisu                        Kč     1 600

  - za každou další stranu                        Kč      100

e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu            Kč     2 000

  - za zveřejnění oprav překladu                     Kč      100

f) Předložení překladu evropského patentového spisu
  v dodatečné lhůtě                           Kč     3 000

g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení       Kč     5 000
 
h) Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení dodatkového
  ochranného osvědčení                          Kč     5 000
 
Položka 129
 
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá 
  do rozsahu patentu                           Kč     5 000

b) Přijetí návrhu na zrušení 

  - patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu     Kč     2 000

  - evropského patentu                          Kč     2 000

  - dodatkového ochranného osvědčení                   Kč     2 000
 
Položka 130
 
Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním 
mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci        Kč     1 500
 
Užitné vzory
Položka 131
 
Přijetí přihlášky užitného vzoru                     Kč     1 000

- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)         Kč      500
 
Položka 132
 
Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá 
do rozsahu zapsaného užitného vzoru                    Kč     5 000
 
Položka 133
 
Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku            Kč     2 000
 
Položka 134
Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru    Kč     6 000
 
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
 
Průmyslové vzory
Položka 135
 
a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru                  Kč     1 000 

  - pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)        Kč      500
 
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru             Kč     1 000

- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)         Kč      500

- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce           Kč      600

- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce, pokud
 je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)            Kč      300
 
Položka 136
 
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku          Kč     2 000

- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně
 zapsaném průmyslovém vzoru                       Kč      800
 
Položka 137
 
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru

- poprvé o 5 roků                             Kč     3 000

- podruhé o 5 roků                            Kč     6 000

- potřetí o 5 roků                            Kč     9 000

- počtvrté o 5 roků                            Kč    12 000
 
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.
 
Ochranné známky a označení původu
Položka 138
 
a) Přijetí přihlášky 

  - individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb     Kč     5 000

  - kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd
   výrobků nebo služeb                         Kč    10 000

  - za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy          Kč      500

b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné
  známky Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb          Kč     5 000

  - za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy          Kč      500

c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky

  - za každou nově vzniklou přihlášku                  Kč     5 000

d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné známky

  - za každou nově vzniklou ochrannou známku               Kč     5 000

e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení
  do rejstříku                              Kč     1 000
 
Poznámky
1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.
2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.
3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.
4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.
 
Položka 139
 
a) Přijetí žádosti 
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky             Kč     2 500

  - o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky      Kč     5 000

  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané
   po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti
   měsíců od tohoto data                        Kč     5 000

  - o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky
   podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti
   měsíců od tohoto data                        Kč    10 000
 
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti
  ochranné známky                            Kč     2 000
 
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.
2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písmene b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.
4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.
 
Položka 140
 
Přijetí žádosti

- o mezinárodní zápis ochranné známky                   Kč     2 500

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky              Kč     3 000

- o územní rozšíření mezinárodního zápisu ochranné známky         Kč      500
 
Položka 141
 
a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení      Kč     4 000

b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu          Kč     2 500

c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného 
  označení                                Kč     2 000

d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného
  označení Komisi Evropských společenství                Kč      500
 
Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.
 
Topografie polovodičových výrobků
Položka 142
 
Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků            Kč     5 000
 
Položka 143
 
Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku   Kč     2 000
 
 
ČÁST XII
Konzulární poplatky
Zmocnění k části XII
1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.
2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151 152, 152 a 162 písm. a) provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.
3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.
4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámky k části XII
1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.
2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují
a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,
b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.
 
Položka 144
 
Přijetí žádosti o

a) udělení krátkodobého víza podle přímo použitelného           EUR  stanoví přímo použitelný
  právního předpisu Evropské unie74)                      právní předpis Evropské unie74)

b) udělení krátkodobého víza podle dohody o usnadnění           EUR  stanoví příslušná dohoda o usnadnění
  udělování víz uzavřené                            udělování víz uzavřená mezi
  mezi Evropskou unií a třetí zemí                       Evropskou unií a třetí zemí            
 
 
c) nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení            EUR      80
  krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení   
  jeho platnosti  
 
Osvobození
Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
Zmocnění
Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).
Položka 144A
 
a) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza              Kč     2 500

b) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání    Kč     5 000

c) Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání
  žádosti o udělení dlouhodobého víza                  Kč     1 000
 
d) Přijetí žádosti o upuštění od povinnosti osobního podání 
  žádosti 87)                              Kč     2 500
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.
2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.
3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.
Zmocnění
1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních nebo sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od 6 let a mladších 12 let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.
 
Položka 145
 
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem           Kč     5 000
 
Předmětem poplatku není
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.
 
Položka 146
 
Přijetí žádostí u českého zastupitelského úřadu              Kč      750
 
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.
 
Položka 147
Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, 
s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony 
v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných 
orgánů, vymáhání a doručení dědictví)                   4 % z vybrané
                                    peněžní částky nebo
                                  peněžního ocenění dědictví
                               nejméně   Kč      150
                               nejvýše   Kč     2 000
 
Poznámky
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.
2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.
 
Položka 148
 
Úschova

- peněz, cenných papírů, vkladních knížek
 a jiných cenných předmětů                     0,5 % z částky nebo ceny
                                   předmětu za každý rok
                               nejméně   Kč      200
                               nejvýše   Kč    20 000

- listin nebo spisů za každý rok                     Kč      200
 
Předmětem poplatku není
Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.
 
Položka 149
 
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv,
  závětí apod.                              Kč      600

b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu                  Kč      300
 
Položka 150
 
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo
  za uznání podpisu za vlastní                      Kč      250
                                     za každý podpis
 
b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo 
  uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis
  matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně         Kč      125
 
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů
  (superlegalizace)                           Kč      600
 
d) Ověření otisku úředních
  razítek a podpisů (superlegalizace) na listinách určených
  pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní
  matriky v Brně                             Kč      300
 
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých
  dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila)
  určených k použití v cizině                      Kč      300
 
Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.
 
Položka 151
 
a) Ověření shody předloženého
  opisu, kopie, fotokopie s listinou       Kč      300
 
b) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie
  s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční
  události v cizině do Zvláštní matriky v Brně              Kč      150
 
c) Ověření správnosti předloženého překladu                Kč      300
 
d) Ověření správnosti předloženého překladu, jde-li o doklad
  určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní 
  matriky v Brně                             Kč      150
 
e) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické
  podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny       Kč      100

f) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby
  za každou i započatou stránku konvertované listiny           Kč      100
 
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
 
Položka 152
 
Vyhotovení překladu spisového materiálu

a) do jazyka českého za každou i započatou stránku            Kč      600

b) z jazyka českého za každou i započatou stránku             Kč      650

c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku    Kč     1 000

d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných
  znakových jazyků za každou i započatou stránku             Kč      900
 
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
 
Položka 153
 
a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu            Kč      300

b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního
  listu a jeho ověření                          Kč      700
 
Předmětem poplatku není
První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.
Položka 154
 
Změna

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného,
  cizojazyčného nebo na dřívější příjmení                Kč      100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech               Kč     1 000
 
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
4. Od poplatku podlé této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.
 
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.
 
Položka 155
 
a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních  
záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů              Kč      150
                                   za každou i započatou
                                       stránku
                                     Kč      15
                                       za každou i započatou
                                  stránku, je-li pořizována
                                   na kopírovacím stroji
                                  nebo na tiskárně počítače
 
b) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy  

  za první stránku                            Kč      300

  za každou další i započatou stránku                  Kč      150
        
 
c) přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona           Kč      150
 
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
 
Položka 156
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 
v cizině                                 Kč      500
 
Položka 157
 
1. - 4. 
neplatily
 
5. Vydání cestovního pasu

  a) osobám, které dosáhly věku 15 let                  Kč     1 200

  b) osobám mladším 15 let                        Kč      400
 
6. Vydání cestovního průkazu, cestovního průkazu totožnosti
  nebo náhradního cestovního dokladu EU                 Kč      400
 
7. Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu           Kč      150
 
8. Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka   Kč      200
 
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy, vydal doklad s výrobní vadou nebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Zmocnění
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.
 
Položka 158
 
a) Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého
  pobytu osob                              Kč      150
 
b) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky       Kč      300
 
Poznámka
Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.
 
Položka 159
a) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky          Kč      300

b) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky
  podle § 31,
  32, 35 a 36 zákona o státním občanství
  České republiky                 Kč    500 
 
Položka 160
 
Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý
vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva              Kč      800
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.
 
Položka 161
 
Potvrzení námořního protestu                       Kč      600
 
Položka 162
 
a) Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu               Kč     2 500

b) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů      Kč      200

c) Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty,
  karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty
  vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského
  státu Evropské unie nebo povolení k dlouhodobému pobytu
  za účelem investování                         Kč     5 000

d) Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání
  žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu     Kč     1 000
 
e) Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu občanu
  Evropské unie, státu, který je vázán Dohodou o Evropském
  hospodářském prostoru, nebo státu, který je vázán mezinárodní
  smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinnému 
  příslušníku bez ohledu na státní příslušnost              Kč      200
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.
 
Poznámka
Poplatek podle písmene e) se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, bez ohledu na jeho státní příslušnost.
 
Položka 163
 
Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do 
Zvláštní matriky v Brně                          Kč      200
 
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.
 
Vybraná ustanovení novel
Čl.XIX zákona 56/2006 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. IV zákona č. 130/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.
Čl. VI zákona č. 297/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. IV zákona č. 300/2011 Sb.
neplatil
Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.
Čl. LXXVIII zákona č. 458/2011 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
Čl. XIII zákona č. 241/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.
Čl. XIX zákona č. 279/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 249/2014 Sb.
Přechodné ustanovení
Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.
Čl. III zákona č. 257/2014 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. VIII zákona č. 137/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položek 5 a 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VIII zákona č. 148/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XV zákona č. 188/2016 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
Čl.VII zákona č. 195/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.
Čl.IX zákona č. 204/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VI zákona č. 206/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XVI zákona č. 222/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XI zákona č. 371/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VII zákona č. 171/2018 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.XI zákona č. 176/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Byl-li tiskopis k ověření pozvání cizince do České republiky přijat Policií České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá ověření pozvání cizince do České republiky správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.VI zákona č. 2019/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným v den nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. IV zákona č. 117/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li o žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podané do 28. února 2021.
Čl.V zákona č. 501/2020 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve správních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, nepodléhají správnímu poplatku.
Čl.LXVII zákona č. 349/2023 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Zaplatit poplatek kolkovou známkou vydanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze v případech podle § 6 odst. 8 věty první zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podání opatřené kolkovou známkou bude učiněno nebo podáno k poštovní přepravě nejpozději dne 31. prosince 2024. V případě zaplacení poplatku kolkovou známkou se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije ustanovení § 7 odst. 5 vět druhé a poslední zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Kolkovou známkou podle bodu 1 nelze platit správní poplatek podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů.
1) § 31, a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
9b) § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoci států a o změně některých zákonů.
12) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
13) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.
30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.
30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
34a) § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.
35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
39) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
41) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.
45) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.
46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
47) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.
49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.
49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.
49d) Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49e) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.
49g) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49h) Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.
49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.
49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
49l) § 38a zákona č. 326/2004 Sb.
49m) Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49n) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.
53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
56) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).
57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
59) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
60) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
61) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
61a) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
61b) Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.
64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.
65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
73) Sdělení 69/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2. § 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
75) § 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 344/2011 Sb.
75a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
75) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.
77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), v platném znění.
78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, v platném znění.
79) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.
80) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
83) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
84) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.
84) Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.
84) § 46a zákona č. 326/2004 Sb.
85) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.
86) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.
87) § 169d odst. 3 a 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.