505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Schválený:
505/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Změna: 166/2007 Sb.
Změna: 340/2007 Sb. (část)
Změna: 340/2007 Sb.
Změna: 239/2009 Sb.
Změna: 162/2010 Sb.
Změna: 391/2011 Sb.
Změna: 389/2013 Sb.
Změna: 218/2016 Sb.
Změna: 387/2017 Sb.
Změna: 34/2022 Sb.
Změna: 440/2022 Sb.
Změna: 378/2023 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
 
ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB HODNOCENÍ SCHOPNOSTI ZVLÁDAT ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY
 
§ 1
(1) Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle aktivit, které jsou pro jednotlivé základní životní potřeby vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk fyzické osoby.
(3) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí
a) tělesné struktury a
b) tělesné funkce duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže,
a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností.
(4) Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu. Přijatelným standardem se rozumí zvládání základní životní potřeby v kvalitě a způsobem, který je běžný a obvyklý, a který umožňuje, aby tato potřeba byla zvládnuta bez každodenní pomoci jiné osoby.
 
§ 2
(1) Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se posuzuje, zda z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je rozsah duševních, mentálních, tělesných a smyslových funkčních schopností dostatečný k pravidelnému zvládání základní životní potřeby a zda je fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby. Přitom se přihlíží k tomu, zda dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvale ovlivňuje funkční schopnosti, k výsledku rehabilitace a k adaptaci na zdravotní postižení.
(2) U osob, u nichž průběžně dochází ke zhoršování a zlepšování zdravotního stavu, trvá sledované období rozhodné pro posouzení závislosti zpravidla jeden rok; funkční schopnost zvládat základní životní potřebu se v takovém případě stanoví tak, aby odpovídala převažujícímu rozsahu schopnosti ve sledovaném období.
 
§ 2a
Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu z aktivit, která je pro schopnost zvládat základní životní potřebu vymezena v příloze č. 1 k této vyhlášce, není schopna základní životní potřebu zvládat, a to bez ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 
§ 2b
Pokud osoba do 18 let věku nemá z důvodu nízkého věku a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje ještě vyvinutou schopnost zvládat některou ze základních životních potřeb nebo některou aktivitu, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, není pro účely posuzování stupně závislosti považována za osobu, která je neschopna základní životní potřebu zvládat. To neplatí, pokud osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu při zvládání základní životní potřeby nebo některé aktivity, které jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
 
§ 2c
Při hodnocení základních životních potřeb pro účely stanovení stupně závislosti se základní životní potřeby, u nichž bylo zjištěno, že je osoba z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat, sčítají.
 
ČÁST DRUHÁ
ROZSAH ÚKONŮ POSKYTOVANÝCH V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ U JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A MAXIMÁLNÍ VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 
§ 3
Základní sociální poradenství
Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.
 
§ 4
Odborné sociální poradenství
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání;
tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 
§ 5
Osobní asistence
(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů činí
a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
§ 6
Pečovatelská služba
(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí
a) podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e)
1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1
1. 255 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c) 50 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,
d) 160 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,
e) 90 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8.
 
§ 7
Tísňová péče
(1) Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:
1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,
2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování tísňové péče se rovná skutečným nákladům na provoz technických komunikačních prostředků.
 
§ 8
Průvodcovské a předčitatelské služby
(1) Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů činí
a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
§ 9
Podpora samostatného bydlení
(1) Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
4. pomoc se zajištěním stravy,
5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
5. podpora v oblasti partnerských vztahů,
6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů činí
a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
§ 10
Odlehčovací služby
(1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při zajištění chodu domácnosti.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí
a) podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h)
1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1
1. 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
 
§ 11
Centra denních služeb
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
e) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb činí
a) podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f)
1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1
1. 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 12
Denní stacionáře
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí
a) podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d) až g)
1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 13
Týdenní stacionáře
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí
a) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 14
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
4. volnočasové a zájmové aktivity,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením činí
a) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 15
Domovy pro seniory
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
1. volnočasové a zájmové aktivity,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory činí
a) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 16
Domovy se zvláštním režimem
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem činí
a) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 17
Chráněné bydlení
(1) Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí
a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
c) podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. c) až h)
1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
§ 18
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče činí
a) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1. 255 Kč denně za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 19
Raná péče
Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním,
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury,
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. psychosociální podpora formou naslouchání,
2. podpora výměny zkušeností,
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů,
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.
 
§ 20
Telefonická krizová pomoc
Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) telefonická krizová pomoc:
krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s pracovištěm telefonické krizové intervence,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 
§ 21
Tlumočnické služby
Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 
§ 22
Azylové domy
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. umožnění celkové hygieny těla,
3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech činí
a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2
1. 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b) za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b) celkem
1. 195 Kč denně, nebo
2. jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 165 Kč denně za dospělou osobu a 90 Kč denně za dítě,
včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
 
§ 23
Domy na půl cesty
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty činí za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) 195 Kč denně celkem, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
 
§ 24
Kontaktní centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.
 
§ 25
Krizová pomoc
Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
c) sociálně terapeutické činnosti:
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 
§ 25a
Intervenční centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a ošacení,
d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, nebo
2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
 
§ 26
Nízkoprahová denní centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. umožnění celkové hygieny těla,
2. pomoc při osobní hygieně,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
§ 27
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
§ 28
Noclehárny
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
b) poskytnutí přenocování:
1. přenocování,
2. úklid, výměna ložního prádla.
 
§ 29
Služby následné péče
(1) Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí
a) 265 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. e) bodě 2
1. 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 30
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
§ 31
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
 
§ 32
Sociálně terapeutické dílny
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách činí za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b) bodě 1
1. 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
 
§ 33
Terapeutické komunity
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
d) sociálně terapeutické činnosti:
1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách činí
a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) bodě 2
1. 255 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
b) 265 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
 
§ 34
Terénní programy
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.
 
§ 35
Sociální rehabilitace
(1) Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
2. pomoc při podávání jídla a pití,
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb činí
a) 305 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. e), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. f) bodě 1
1. 255 Kč za celodenní stravu,
2. 115 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
c) podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1 písm. g)
1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;
netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 
ČÁST TŘETÍ
ZDRAVOTNÍ STAVY VYLUČUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
 
§ 36
Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
 
ČÁST ČTVRTÁ
KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
 
§ 37
(1) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části.
(2) Obecná část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:
a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb,
b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace,
c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,
d) základy ochrany zdraví,
e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost,
f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě,
g) sociálně právní minimum,
h) metody sociální práce.
(3) Zvláštní část kurzu obsahuje tyto tematické okruhy:
a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění,
b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času,
c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
d) základy výuky péče o domácnost,
e) odborná praxe,
f) krizová intervence,
g) úvod do problematiky zdravotního postižení,
h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany.
(4) Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukových hodin.
(5) Počet výukových hodin jednotlivých tematických okruhů zvláštní části kurzu se stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků kurzu, jejich pracovnímu zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují.
 
§ 37a
Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
ČÁST PÁTÁ
HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A INFORMACE O VÝSLEDKU PROVEDENÉ INSPEKCE
 
§ 38
(1) Plnění standardů kvality sociálních služeb se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou
a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,
c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo
d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.
(2) Standardy kvality sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 38a
Informace o výsledku provedené inspekce obsahuje:
a) datum zahájení a ukončení inspekce v místě poskytování sociální služby,
b) název a adresu kontrolního orgánu,
c) předmět provedené inspekce,
d) hodnocení plnění povinností poskytovatele sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb,
e) seznam zjištěných nedostatků, ke kterým byla uložena opatření k jejich odstranění, a datum, kdy tato opatření byla splněna.
 
ČÁST ŠESTÁ
NÁLEŽITOSTI PRŮKAZU ZAMĚSTNANCE OBCE A ZAMĚSTNANCE KRAJE OPRÁVNĚNÉHO K VÝKONU ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
 
§ 39
Průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovník a zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu jako sociální pracovník, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,
c) fotografii zaměstnance,
d) označení „sociální pracovník“,
d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,
e) dobu platnosti průkazu.
 
ČÁST SEDMÁ
PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A STRUKTURA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KRAJE
 
§ 39a
Části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje
(1) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje (dále jen „střednědobý plán“) obsahuje vždy část popisnou, část analytickou, vyhodnocení plnění předchozího střednědobého plánu, část strategickou a způsob zajištění sítě sociálních služeb.
(2) Popisná část obsahuje
a) způsob informování a zapojení občanů kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, do zpracování střednědobého plánu,
b) způsob zpracování střednědobého plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, včetně popisu, jak se potřeby lidí na území obcí kraje promítly do střednědobého plánu,
c) časový harmonogram přípravy a schválení návrhu střednědobého plánu,
d) popis vzniku a fungování organizační struktury procesu plánování rozvoje sociálních služeb kraje při zpracování střednědobého plánu, ale také při naplňování a vyhodnocování střednědobého plánu,
e) popis koordinace činností při zpracování, naplňování a vyhodnocování střednědobého plánu, vymezení cílů a postupů spolupráce s obcemi při plánování rozvoje sociálních služeb kraje.
(3) Analytická část tvoří východiska pro strategickou část a obsahuje
a) informace z analýz, zjištění a strategických dokumentů, které zahrnují
1. zhodnocení potřeb a nepříznivých sociálních situací občanů kraje ve vztahu k sociálním službám a zajištění těchto potřeb na území kraje, zejména se zaměřením na dosud nepokryté potřeby, nedostatečné kapacity sociálních služeb, nedostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb v daném území, a to vždy minimálně na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
2. kvalifikovaný odhad počtu osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, a odmítnutých zájemců o jednotlivé druhy sociálních služeb, a to vždy minimálně na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
3. shrnutí informací z metodických a strategických dokumentů kraje a ministerstva, případně dalších orgánů státní správy a samosprávy, které mají přímý dopad na území kraje a oblast sociálních služeb,
4. shrnutí výsledků analýz potřeb v oblasti zajištění sociálních služeb ze střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb obcí, případně správních obvodů obcí s rozšířenou působností, svazků obcí, mikroregionů nebo místních akčních skupin v daném kraji, včetně počtu odmítnutých zájemců o jednotlivé druhy sociálních služeb, a dostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb na území kraje,
5. shrnutí informací zpracovaných v souvislosti s výkonem sociální práce na úrovni obcí a kraje,
6. další informace, které mají dopad na oblast sociálních služeb,
b) ekonomickou analýzu včetně analýzy možných zdrojů zajištění zjištěných potřeb, která zahrnuje
1. shrnutí výsledků analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření minimálně po dobu platnosti střednědobého plánu,
2. aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb včetně uvedení obvyklých nákladů,
3. analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb včetně výhledu na období platnosti střednědobého plánu,
4. předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb; plán nákladovosti sociálních služeb se sestavuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(4) Strategická část obsahuje
a) popis budoucího žádoucího stavu rozvoje sociálních služeb na území kraje, popis hlavních a dílčích cílů a opatření,
b) údaje k zajištění kapacit sociálních služeb na území kraje vycházející ze zjištění z analytické části, a to v členění podle jednotlivých druhů sociálních služeb a dále nejméně podle území jednotlivých obcí vykonávajících rozšířenou působnost.
(5) Způsob zajištění sítě sociálních služeb obsahuje
a) popis sítě sociálních služeb, zejména souhrn jednotlivých kapacit sociálních služeb ve vztahu ke zjištěním podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 a 2,
b) zásady, podmínky a postupy pro stanovení a zajištění sítě sociálních služeb.
 
§ 39b
Návrh střednědobého plánu
(1) O zahájení zpracování střednědobého plánu spolu s popisem způsobu možnosti zapojení do jeho zpracování kraj informuje občany kraje na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Návrh střednědobého plánu je veřejně projednán zpravidla se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, obcí a osob, kterým jsou sociální služby poskytovány. O veřejném projednání kraj informuje na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 15 dní přede dnem konání veřejného projednání, na kterém bude návrh střednědobého plánu představen.
(3) Návrh střednědobého plánu je zveřejněn na úřední desce kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup spolu se stanovením lhůty pro podání písemných připomínek a sdělením informací o způsobu vypořádání zaslaných připomínek.
 
§ 39c
Akční plán
(1) Akční plán reaguje na východiska popsaná v analytické části střednědobého plánu a obsahuje vždy nejméně náležitosti stanovené v § 39a odst. 3 písm. b). Pokud dochází ke změnám oproti schválenému střednědobému plánu, akční plán obsahuje i ty části, ve kterých ke změnám došlo.
(2) Při tvorbě akčního plánu se postupuje podle § 39b.
 
ČÁST OSMÁ
PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
 
§ 40
Za kvalifikační kurz podle § 37 se považuje i kurz uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007 vzdělávací institucí akreditovanou podle předpisů o zaměstnanosti1), pokud obsah a rozsah tohoto kurzu byl srovnatelný s kvalifikačním kurzem podle § 37, a akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních2) uskutečněný přede dnem 1. ledna 2007.
 
ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 41
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
RNDr. Nečas v. r.
 
Příloha 1
Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby
a) Mobilita
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat
1. vstávání a usedání,
2. stoj,
3. zaujímat a měnit polohy,
4. pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,
5. otevírat a zavírat dveře,
6. chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,
7. nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.
b) Orientace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,
2. mít přiměřené duševní kompetence,
3. orientovat se osobou, časem a místem,
4. orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,
5. orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.
c) Komunikace
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,
2. chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,
3. vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,
4. porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,
5. používat běžné komunikační prostředky.
d) Stravování
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
2. nalít nápoj,
3. rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,
4. najíst se a napít,
5. dodržovat stanovený dietní režim,
6. konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,
7. přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
e) Oblékání a obouvání
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,
2. rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,
3. oblékat se a obouvat se,
4. svlékat se a zouvat se,
5. manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
f) Tělesná hygiena
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. použít hygienické zařízení,
2. dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,
3. provádět celkovou hygienu,
4. česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
g) Výkon fyziologické potřeby
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. včas používat WC,
2. zaujmout vhodnou polohu,
3. vyprázdnit se,
4. provést očistu,
5. používat hygienické pomůcky.
h) Péče o zdraví
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. dodržovat stanovený léčebný režim,
2. provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,
3. rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
i) Osobní aktivity
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,
2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,
3. styku se společenským prostředím,
4. stanovit si a dodržet denní program,
5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
j) Péče o domácnost
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,
2. manipulovat s předměty denní potřeby,
3. obstarat si běžný nákup,
4. ovládat běžné domácí spotřebiče,
5. uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,
6. vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,
7. obsluhovat topení,
8. udržovat pořádek.
 
Příloha 2
Obsah standardů kvality sociálních služeb
 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
   a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno
  poslání, cíle a zásady poskytované sociální
  služby a okruh osob, kterým je určena, a to
  v souladu se zákonem stanovenými základními
  zásadami poskytování sociálních služeb, druhem
  sociální služby a individuálně určenými potřebami
  osob, kterým je sociální služba poskytována; podle 
 tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým
  poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat
  vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální
  situace;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní
  postupy zaručující řádný průběh poskytování
  sociální služby a podle nich postupuje;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla 
  pro ochranu osob před předsudky a negativním
  hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku
  poskytování sociální služby.
------------------------------------------------------------------

 2. Ochrana práv osob

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
  pravidla pro předcházení situacím, v nichž by
  v souvislosti s poskytováním sociální služby
  mohlo dojít k porušení základních lidských práv
  a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení
  těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel
  poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
  pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by
  mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob,
  kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel
  pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel
  poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
  pravidla pro přijímání darů; podle těchto
  pravidel poskytovatel postupuje.
------------------------------------------------------------------

 3. Jednání se zájemcem o sociální službu

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
  pravidla, podle kterých informuje zájemce
  o sociální službu srozumitelným způsobem
  o možnostech a podmínkách poskytování sociální
  služby; podle těchto pravidel poskytovatel
  postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální 
  službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle,
  které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem
  bylo možné realizovat prostřednictvím sociální
  služby;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
  pravidla pro postup při odmítnutí zájemce
  o sociální službu z důvodů stanovených zákonem;
  podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
------------------------------------------------------------------

 4. Smlouva o poskytování sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
  pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování
  sociální služby s ohledem na druh poskytované
  sociální služby a okruh osob, kterým je určena;
  podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování
  sociální služby postupuje tak, aby osoba
  rozuměla obsahu a účelu smlouvy;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh
  poskytování sociální služby s ohledem na osobní
  cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání
  osoby;
------------------------------------------------------------------

 5. Individuální plánování průběhu sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
  pravidla podle druhu a poslání sociální služby,
  kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování
  procesu poskytování služby; podle těchto pravidel
  poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh 
  poskytování sociální služby s ohledem na osobní
  cíle a možnosti osoby;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí,
  zda jsou naplňovány její osobní cíle;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c)
  pro každou osobu určeného zaměstnance;
------------------------------------------------------------------
e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání
  a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci
  o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým
  osobám.
------------------------------------------------------------------

Plnění kritérií uvedených v písmenech  d) a e) se nehodnotí u
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

 6. Dokumentace o poskytování sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
  pravidla pro zpracování, vedení a evidenci
  dokumentace o osobách, kterým je sociální služba
  poskytována, včetně pravidel pro nahlížení
  do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel
  postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých
  osob v případech, kdy to vyžaduje charakter
  sociální služby nebo na žádost osoby;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování
  dokumentace o osobě po ukončení poskytování
  sociální služby.
------------------------------------------------------------------

 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
  pravidla pro podávání a vyřizování stížností
  osob na kvalitu nebo způsob poskytování     sociální
  služby, a to ve formě srozumitelné osobám;
  podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat 
  stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho
  je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat
  a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce
  pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito
  postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni
  zaměstnanci poskytovatele;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je 
  písemně v přiměřené lhůtě;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit 
  se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti
  na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci
  sledující dodržování lidských práv s podnětem
  na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
------------------------------------------------------------------

 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné
  služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla
  takové služby využívat;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby
  jiných fyzických a právnických osob podle
  jejích individuálně určených potřeb;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech 
  a vztazích s přirozeným sociálním prostředím;
  v případě konfliktu osoby v těchto vztazích 
  poskytovatel zachovává neutrální postoj
------------------------------------------------------------------

 9. Personální a organizační zajištění sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu 
  a počet pracovních míst, pracovní profily,
  kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady
  zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních 
  službách; organizační struktura a počty
  zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované
  sociální služby, její kapacitě a počtu a
  potřebám osob, kterým je poskytována;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní
  organizační strukturu, ve které jsou stanovena
  oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní 
  pravidla pro přijímání a zaškolování nových
  zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou
  v pracovně právním vztahu s poskytovatelem; 
  podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost
  fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem
  v pracovně právním vztahu, má písemně zpracována
  vnitřní pravidla pro působení těchto osob
  při poskytování sociální služby; podle těchto
  pravidel poskytovatel postupuje.
------------------------------------------------------------------

Plnění kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

10. Profesní rozvoj zaměstnanců

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně zpracován postup 
  pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který
  obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování
  osobních profesních cílů a potřeby další
  odborné kvalifikace;
  podle tohoto postupu poskytovatel postupuje. 
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracován program 
  dalšího vzdělávání zaměstnanců;
  podle tohoto programu poskytovatel postupuje.  
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny
  informací mezi zaměstnanci o poskytované
  sociální službě; podle tohoto systému 
  poskytovatel postupuje
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel má písemně zpracován systém
  finančního a morálního oceňování zaměstnanců;
  podle tohoto systému poskytovatel postupuje  
------------------------------------------------------------------
e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance,
  kteří vykonávají přímou práci s osobami, 
  kterým je poskytována sociální služba, podporu   
  nezávislého kvalifikovaného odborníka.
------------------------------------------------------------------

Plnění kritérií uvedených v písmenech  c) a d) se nehodnotí u
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance;
kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele
vztahují přiměřeně.

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování 
sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu
osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.
------------------------------------------------------------------

12. Informovanost o poskytované sociální službě

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
Poskytovatel má zpracován soubor informací 
o poskytované sociální službě, a to ve formě
srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.
------------------------------------------------------------------

13. Prostředí a podmínky

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické
  a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované
  sociální služby a její kapacitě, okruhu osob
  a individuálně určeným potřebám osob;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní 
  sociální služby v takovém prostředí, které je
  důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich
  individuálně určeným potřebám.
------------------------------------------------------------------

Plnění  kritéria uvedeného  v  písmenu  b) se  nehodnotí u
poskytovatele, který neposkytuje  sociální služby v zařízení
sociálních služeb.

14. Nouzové a havarijní situace

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové 
  a havarijní situace, které mohou nastat
  v souvislosti s poskytováním sociální služby,
  a postup při jejich řešení;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance
  a osoby, kterým poskytuje sociální službu,
  s postupem při nouzových a havarijních situacích
  a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli
  schopni stanovené postupy použít;
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení
  nouzových a havarijních situací.
------------------------------------------------------------------

Plnění  kritéria uvedeného  v  písmenu  b) se  nehodnotí u
poskytovatele, který je fyzickou osobou a nemá zaměstnance.

15. Zvyšování kvality sociální služby

------------------------------------------------------------------
Kritérium 
------------------------------------------------------------------
a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda 
  je způsob poskytování sociální služby v souladu
  s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální
  služby a osobními cíly jednotlivých osob;
------------------------------------------------------------------
b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní
  pravidla pro zjišťování spokojenosti osob
  se způsobem poskytování sociální služby;
  podle těchto pravidel poskytovatel postupuje  
------------------------------------------------------------------
c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované
  sociální služby také zaměstnance a další
  zainteresované fyzické a právnické osoby;
------------------------------------------------------------------
d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo
  způsob poskytování sociální služby jako podnět
  pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.
------------------------------------------------------------------
 
Příloha 3
Plán nákladovosti sociálních služeb a uvedení předpokládané výše (v Kč) vybraných zdrojů
      

 
Příloha 4
Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Název oboru vzdělání                     Kód oboru vzdělání      Předchozí kód oboru
                                              vzdělání
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Sociální péče - pečovatelská činnost                75-41-M/003         75-46-6/01 
Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny        75-41-M/005         75-46-6/03
Sociální činnost - sociální pečovatelství             75-41-M/008         76-52-6/01
Sociální činnost - sociální vychovatelství             75-41-M/009         76-52-6/02
Sociální činnost v prostředí etnických minorit           75-41-M/010         75-97-6
Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost     75-41-M/012         76-45-6/01
Vychovatelství                           75-31-M/002         76-41-6
Předškolní a mimoškolní pedagogika                 75-31-M/005         76-50-6
Vychovatelství pro ústavy sociální péče              75-31-L/501         76-51-6
Rodinná škola - sociální služby                  78-41-M/003         63-44-6/01
Charitativní služby                        69-55-J/001         63-67-3
Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních -         69-55-E/005         55-91-2/02
pečovatelská práce   
Sociální činnost v prostředí etnických minorit           75-41-J/002         75-97-3
----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
 
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 218/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
V řízeních o příspěvku na péči, která byla zahájena a nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se schopnost zvládat základní životní potřeby posuzuje podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 387/2017 Sb.
Přechodné ustanovení
Kraje zajistí, aby střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje byly uvedeny do souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 31. prosince 2020.
1) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
2) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
3) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017