48/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
48/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2018,
kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 5, § 20 odst. 4 a § 35 odst. 4 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb. a vyhlášky č. 117/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 6 písm. a) bodu 2 se slova "a zabezpečovacího zařízení" nahrazují slovy " , zabezpečovacího a sdělovacího zařízení".
2. V § 6 písm. a) se na konci bodu 2 doplňují slova " ; na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h se zkušební jízdy pro ověření bezpečnostně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty provádí vždy, a to s postupným zvyšováním rychlosti".
3. V § 6 písmeno e) zní:
"e) u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů mostům podobných provedením hlavní prohlídky, případně zatěžovací zkoušky k ověření projektovaných parametrů a chování konstrukce při kritickém zatížení. Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit v rámci hlavní prohlídky anebo po jejím provedení. Postup provádění zatěžovací zkoušky je obsažen v technické normě uvedené v příloze č. 5 pod položkou 149. Základní statické zatěžovací zkoušky se provádějí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 18 m, u zatímních mostních konstrukcí s rozpětím větším než 8 m před prvním použitím. Dále se provádějí u všech mostních konstrukcí, pokud byly navrženy projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Dynamická zatěžovací zkouška se provádí, nevyhoví-li mostní konstrukce požadavkům při opakovaném statickém zatížení. Na tratích s rychlostí nižší než 200 km/h včetně se dále dynamická zatěžovací zkouška provádí u mostů s rozpětím větším než 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce větší než 80 m, a u všech konstrukcí, u nichž byly předepsány projektem nebo podle výsledku hlavní prohlídky. Na tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h se dynamická zatěžovací zkouška provádí u trvalých a dlouhodobých zatímních mostních konstrukcí od rozpětí 4 m,".
4. V § 6 písm. f) se slovo "fotogrammetrickým" zrušuje.
5. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "rozchod")" vkládají slova "do rychlosti 200 km/h včetně".
6. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "následující" vkládá slovo "minimální".
7. V § 11 odst. 2 písm. a) se číslo "300" nahrazuje číslem "250".
8. V § 11 odst. 2 písm. b) se číslo "300" nahrazuje číslem "250".
9. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) U vícekolejných tratí s normálním rozchodem pro rychlosti vyšší než 200 km/h musí být dodrženy následující minimální vzdálenosti os kolejí:
a) na širé trati
1. určené pro osobní dopravu a provozované nejvyšší rychlostí do 250 km/h 4 300 mm,
2. určené pro osobní dopravu a provozované rychlostí vyšší než 250 km/h nebo určené pro smíšenou dopravu 4 500 mm,
3. na tří a vícekolejné trati provozované rychlostí vyšší než 200 km/h u každé koleje alespoň na jedné straně 6 500 mm;
b) v železniční stanici
1. u hlavních kolejí shodně jako na širé trati,
2. mezi hlavní a jinou než hlavní kolejí 6 500 mm,
3. mezi hlavní a manipulační odvratnou kolejí bez dopravní funkce nebo mimo rozsah užitečné délky takové koleje 4 500 mm,
4. v ostatních případech 5 000 mm;
c) při souběhu více tratí mezi hlavní kolejí a kolejí, která není hlavní kolejí stejné trati, 6 500 mm.".
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 4 až 11.
10. V § 11 odst. 4 se číslo "300" nahrazuje číslem "250".
11. V § 11 odst. 10 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
12. V § 11 odst. 11 se čísla "4, 5 a 6" nahrazují čísly "5, 6 a 7".
13. V § 13 odstavec 8 zní:
"(8) Na tratích s provozem nákladních vlaků tažených lokomotivami se kolej výškově zřizuje v jednotném sklonu a v co nejdelších vodorovných úsecích, pokud možno jako trasa konstantního odporu. Na ostatních tratích se sklon koleje určuje s přihlédnutím k dynamickému průběhu rychlosti provozovaných vozidel, především při rychlostech nad 200 km/h. Největší sklon koleje se určuje s ohledem na požadovanou největší hmotnost a rychlost jízdy vlaků tak, aby zajišťoval plynulý rozjezd i bezpečné zastavení vlaků. Koleje v nově budovaných nebo modernizovaných železničních stanicích se zřizují ve vodorovné, je-li to nezbytné s přihlédnutím k místním podmínkám nejvýše ve sklonu 1 ‰. Na kolejích, kde se nepředpokládá stání a odstavování drážních vozidel anebo je to z technologického hlediska nutné, je možno zřídit kolej ve větším sklonu. Kolej ve větším sklonu lze zřídit též na kolejích bez provozu nákladních vlaků tažených lokomotivami, kde se předpokládá stání, ale nikoliv odstavování drážních vozidel. Podrobnosti obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5.".
14. V § 15 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
"(3) Bezpečnost v tunelech, jejich vnitřní prostorové uspořádání a základní bezpečnostní koncept musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie7).
7) Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.
Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se "bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie, v platném znění.".
15. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pro rychlost vyšší než 250 km/h se dvoukolejné tunely zřizují jen na tratích, které nejsou určené pro konvenční drážní vozidla.".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
16. V § 16 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova "a na nichž je provozována doprava rychlostí do 200 km/h včetně".
17. V § 18 odst. 6 větě druhé se za slovo "celostátní" vkládají slova "do traťové rychlosti 200 km/h včetně".
18. V § 18 odst. 6 větě poslední se za slovo "přesypávky" vkládají slova "u dráhy celostátní s traťovou rychlostí vyšší než 200 km/h,".
19. V § 88 se odstavec 3 zrušuje.
20. V příloze č. 1 bodě 1 se za slovo "regionální" vkládají slova "s rychlostí do 200 km/h včetně".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.