444/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
444/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1, § 78 odst. 11, § 81 odst. 6 a § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 206/2017 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., vyhlášky č. 452/2008 Sb., vyhlášky č. 390/2011 Sb., vyhlášky č. 340/2014 Sb. a vyhlášky č. 101/2016 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části druhé včetně odkazu zní:
"PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(K § 77 odst. 1 zákona)".
2. § 6 včetně nadpisu zní:
 
"§ 6
Charakteristika pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením
Charakteristika pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením obsahuje
a) druh práce a jeho popis,
b) bližší určení místa výkonu práce,
c) bližší určení pracoviště a jeho umístění,
d) stanovené předpoklady a požadavky pro zastávání pracovního místa,
e) popis pracovních podmínek podle § 110 odst. 4 zákoníku práce ve vztahu ke konkrétnímu pracovnímu místu,
f) způsob odměňování z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a obtížnosti pracovních podmínek a pracovní výkonnosti,
g) informaci o tom, že pracovní místo je vyhrazené pro osobu se zdravotním postižením podle § 80 písm. d) zákona nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením,
h) informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo, jde-li o zaměstnání na dobu určitou, jeho předpokládanou délku.".
3. § 8 včetně nadpisu zní:
 
"§ 8
Druhy provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením
(1) Provozními náklady vynaloženými v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením, na které lze zaměstnavateli poskytnout příspěvek podle § 76 zákona, jsou
a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,
b) náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů, kterými jsou
1. mzdové náklady provozních zaměstnanců a pracovních asistentů v základním pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, a to v rozsahu odpovídajícím počtu hodin odpracovaných provozními zaměstnanci nebo pracovními asistenty při pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo
2. náklady na zajištění pracovních asistentů v případě, že se nejedná o zaměstnance téhož zaměstnavatele,
c) náklady na dopravu v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením, kterými jsou náklady na
1. dopravu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracoviště a z pracoviště, nebo
2. dopravu materiálu a hotových výrobků,
d) náklady na přizpůsobení provozovny, kterými jsou náklady na
1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
2. pořízení a přizpůsobení pomocných technologických zařízení používaných zaměstnanci, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
3. pořízení komunikačních a orientačních pomůcek,
4. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek osobám se zdravotním postižením, nebo
5. výstavbu nebo rozšíření provozů potřebných pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně nákladů na počítačové vybavení.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. b) se za provozního zaměstnance a pracovního asistenta nepovažuje zaměstnanec, na jehož zaměstnávání se poskytuje příspěvek podle § 78a zákona, nebo zaměstnanec, jehož mzdové náklady jsou hrazeny podle § 3 odst. 1 písm. a).
(3) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a zaměstnavatel není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad vynaložený v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením.".
4. § 9 včetně nadpisu zní:
 
"§ 9
Druhy provozních nákladů vynaložených osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením
(1) Provozními náklady vynaloženými osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, na které lze poskytnout příspěvek podle § 76 zákona, jsou
a) zvýšené správní náklady ve výši 7 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku,
b) náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
c) náklady na přizpůsobení provozovny sloužící k výkonu samostatné výdělečné činnosti, a to zejména náklady na
1. pořízení a ověření počítačového programového vybavení,
2. přizpůsobení a pořízení pomocných technologických zařízení,
3. přizpůsobení hygienických, tepelných, světelných nebo hlukových podmínek, nebo
4. výstavbu nebo rozšíření provozu, včetně nákladů na počítačové vybavení.
(2) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 1 i daň z přidané hodnoty a osoba samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty za provozní náklad vynaložený osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením.".
5. Poznámka pod čarou č. 10 zní:
"10) § 75 odst. 6 a § 76 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
6. Nadpis části třetí včetně odkazu zní:
"CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE
(K § 78 odst. 11 zákona)".
7. § 14a se včetně nadpisu zrušuje.
8. Odkaz pod nadpisem části čtvrté zní:
"(K § 81 odst. 6 zákona)".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.