343/2009 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Schválený:
343/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. září 2009,
kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., k provedení § 7 odst. 1 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se za slova „rejstříku škol a školských zařízení1),“ vkládají slova „s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále“.
2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(2) Požadavky na pracoviště praktického vyučování žáků středních škol, které se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních a na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělávání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, stanoví zvláštní právní předpis4).
4) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.“.
3. V § 2 písm. j) se za slovo „hodnotou“ vkládají slova „nebo normovým požadavkem“.
4. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 4a a 5 zní:
 
㤠3
(1) Nezastavěná plocha pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m
2
na 1 dítě. V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy musí činit nezastavěná plocha pozemku určená pro pobyt a hry dětí nejméně 4 m
2
na 1 dítě bez ohledu na věk dětí. Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí.
(2) Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující základní vzdělání musí mít k dispozici zpevněnou plochu a travnatou plochu pro přestávkový pobyt žáků, dále plochu pro tělovýchovu a sport; povrch této plochy musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu4a). Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti žáků.
(3) Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující střední vzdělání musí mít k dispozici plochu pro tělovýchovu a sport a povrch této plochy musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu4a).
(4) Při volbě rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky určené pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání musí být zohledněna ochrana zdraví dětí a žáků. Dřeviny nesmí způsobit snížení parametrů denního osvětlení ve výukových a pobytových místnostech pod požadovaný limit12). Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi budov musí být stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro údržbu musí být užívána voda alespoň I. třídy jakosti odpovídající české technické normě upravující jakost vody pro závlahu5).
4a) ČSN EN 1177.
5) ČSN 757143.“.
5. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí umožňovat výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení a zajištění stravování, pokud toto není zajištěno v jiném stravovacím zařízení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m
2
; je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m
2
na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m
2
na 1 dítě. Lehátko nebo lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny.“.
6. V § 4 odst. 2 se věta třetí zrušuje a ve čtvrté větě se slovo „specifickými“ nahrazuje slovem „speciálními“.
7. V § 4 odst. 3 větě první se slova „školách a školských zařízeních“, slova „včetně bezbariérového prostředí7)“ a poznámka pod čarou č. 7 včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušují.
8. V § 4 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(4) Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti upravené zvláštním právním předpisem o technických požadavcích na stavby8) a musí být snadno čistitelné. Ve výukových místnostech musí být podlahové krytiny matné a světlé.
8) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“.
9. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:
 
㤠4a
(1) Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena šatnami podle požadavků upravených zvláštním právním předpisem8). Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m
2
. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a umývárny se zřizují odděleně podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) V provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být pro žáky zřízeny osvětlené a větrané šatny. Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m
2
. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Záchody a umývárny se zřizují odděleně dle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí být záchody a umývárny přístupné ze šatny a denní místnosti dětí, nedělí se podle pohlaví a musí být osvětleny a větrány. Požadavky na počty a vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Ve výukových prostorách provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být umístěno alespoň jedno umyvadlo s přívodem studené pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C.
(5) Ve výukových prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání musí být v učebnách výtvarných oborů umístěn rovněž dřez s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody.
 
§ 4b
V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy upravující optimální doby dozvuku9a).
9a) ČSN 730527.“.
10. § 5 až 7 znějí:
 
㤠5
(1) Prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí svými stavebně technickými podmínkami umožňovat realizaci tělesné výchovy. Tyto prostory musí být větratelné; požadavky na větrání jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Podlaha musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluzovou úpravou povrchu8). Stěny a tělesa topení musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby nebylo ohroženo zdraví dětí a žáků, svítidla a okenní tabule musí být zabezpečena proti rozbití. Další požadavky na tělocvičny v zařízeních pro výchovu a vzdělávání upravuje zvláštní právní předpis o technických požadavcích na stavby8).
(2) U tělocvičny musí být zřízena šatna, umývárna a záchody s předsíní a umyvadlem, oddělené pro chlapce a dívky, v případě potřeby i nářaďovna. Šatny musí být vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka. Umývárna musí být přístupná ze šatny, musí umožňovat odkládání mycích potřeb, ručníků a prádla; pro maximálně 8 žáků musí být instalována 1 sprchová růžice.
 
§ 6
Při výuce pracovní výchovy v základních školách, pokud prostory nejsou součástí školy, musí být žákům k dispozici prostor pro odkládání civilního oděvu a pro mytí rukou a záchod s předsíňkou a umyvadlem oddělený pro dívky a pro chlapce. Požadavky na jejich vybavení jsou upraveny v příloze č. 1 bodu 8 k této vyhlášce.
 
§ 7
Prostory pro pobyt žáků v zařízeních pro zájmové vzdělávání a provozovnách pro zájmové vzdělávání se upravují a zařizují tak, aby svými stavebně technickými podmínkami umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Nejmenší plocha místnosti se stanoví rozměrem 2 m
2
na 1 žáka. Pokud prostory pro pobyt ve školní družině a školním klubu nejsou součástí školy nebo školského zařízení pro výchovu a vzdělávání, musí být k dispozici vyčleněný prostor pro odkládání oděvů a obuvi, dále záchod s předsíňkou a umyvadlem oddělený pro dívky a chlapce a zázemí pro pedagogické pracovníky podle zvláštního právního předpisu4). Požadavky na vybavení hygienických zařízení jsou upraveny v příloze č. 1 bodu 8 k této vyhlášce.“.
11. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9b zní:
 
㤠8
Školy v přírodě
(1) Ve školách v přírodě9b) se výuka zajišťuje v pobytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m
2
podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí jít o pobytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m
2
na 1 žáka nebo minimálně 3 m
2
na 1 dítě předškolního věku.
(2) Pro ubytování ve škole v přírodě se stanoví minimální podlahová plocha 3 m
2
na 1 osobu.
9b) § 117 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.“.
12. § 9 se zrušuje.
13. § 10 včetně nadpisu zní:
 
㤠10
Ubytování
(1) Pro ubytování v domovech mládeže, internátech, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen „ubytovací zařízení“) je nejmenší ubytovací plocha ložnice 6 m
2
na 1 ubytovaného. Ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče musí být zřízen obývací pokoj s podlahovou plochou nejméně 3 m
2
na 1 ubytovaného, v domovech mládeže a internátech nejméně 1,5 m
2
na 1 ubytovaného. V ubytovacím zařízení domova mládeže musí být zřízena studovna, v níž se stanoví nejméně 1,5 m
2
na 1 žáka.
(2) V ubytovacím zařízení musí být zřízeny čajová kuchyňka, oddělený sklad čistého a sklad použitého prádla, prostory pro sušení oděvů a pro uskladnění a čištění obuvi, úklid a sklady sezónních potřeb. Součástí ubytovacího zařízení je zázemí pro vychovatele4). Požadavky na hygienická zařízení a jejich vybavení jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.
14. V § 11 odst. 1 se na konci první věty doplňují slova „a podporuje správné držení těla“, druhá věta se nahrazuje větou „Židle a stoly pro děti a žáky musí splňovat normové hodnoty české technické normy upravující velikostní ukazatele nábytku9c) a musí umožňovat dodržování ergonomických zásad práce žáků v sedě, které jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.“ a ve větě čtvrté se slova „dodržen zrakový úhel maximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovní plochy“ nahrazují slovy „dodržena vzdálenost minimálně 2 m od přední hrany“.
Poznámka pod čarou č. 9c zní:
„9c) ČSN EN 1729-1.“.
15. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„(2) Vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních musí odpovídat charakteru zařízení a věku dětí nebo žáků. Patrová lůžka se zřizují jen v odůvodněných případech s ohledem na tělesné a rozumové schopnosti ubytovaných a musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující rozměry a bezpečnost patrových lůžek11). Vstup na horní lůžko musí být bezpečný a horní lůžko musí být opatřeno zábranou proti pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod matrací. Patrová lůžka nelze použít v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a v školských ubytovacích zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let. Každé lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad v průběhu spánku a mít samostatný prostor na uložení lůžkovin. Každý pokoj musí být vybaven dále stolem a počtem židlí podle počtu ubytovaných.
11) ČSN EN 747-1 (910603).“.
16. V § 11 odst. 3 větě druhé se slova „jiném než obvyklém“ zrušují, na konci textu věty druhé se doplňují slova „a aby byly dodrženy požadavky na úroveň osvětlení“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Při uspořádání lavic jiném než čelem k tabuli je nutné zajistit pravidelné stranové střídání sezení žáků.“.
17. V § 12 odst. 1 větě první se slovo „hodnotám“ nahrazuje slovem „požadavkům“ a za větu první se vkládají věty „U užívaných staveb je po předchozím projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví výjimečně možné použít celkové sdružené osvětlení. Toto osvětlení musí být v souladu s normovými požadavky české technické normy upravující sdružené osvětlení13).“.
18. V § 12 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Dále je možné celkové sdružené osvětlení použít v případech s jiným uspořádáním lavic než čelem k tabuli nebo v dílnách při potřebě osvětlit stíněné povrchy.“.
19. V § 12 odst. 3 se slovo „hodnotám“ nahrazuje slovy „požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory“ a na konci odstavce se doplňují věty „Barevný tón umělého světla volit pro hodnoty Em L 200 lx teple bílý; 200 lx < Em L 1000 lx neutrálně bílý; Em > 1000 lx chladně bílý podle normových požadavků14). Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích musí být větší než 0,2.“.
20. V § 12 odstavec 4 zní:
„(4) Osvětlení tabule musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory14). Osvětlenost bílé tabule musí mít nejméně stejnou úroveň jako osvětlenost učebny. Tabule musí mít matný povrch, což se nevztahuje na tabule, na které se nepíše křídou. Ze všech pracovních míst ve směru pohledu na tabuli musí být vyloučeno zrcadlení svítidel na tabuli. Ve stěně za tabulí nesmí být osvětlovací otvor (okno nebo střešní okno), v opačném případě musí být zakryt neprůsvitným materiálem, jehož činitel odrazu světla se blíží hodnotě činitele odrazu této stěny.“.
21. V § 13 odst. 3 věta první zní: „Vzdálenost zobrazovací jednotky od očí musí být regulovatelná, nejméně 0,5 m od horního okraje zobrazovací jednotky ve výši očí.“.
22. V § 15 odstavec 1 zní:
„(1) Pro většinu zrakových činností v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení se umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožňuje stavební dispozice místnosti, zejména klenby nebo překlady.“.
23. V § 15 odst. 3 písm. a) se za slova „v zařízeních“ vkládají slova ,,pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání“.
24. V § 15 odst. 3 písm. b) a d) se za slovo „osvětlení“ vkládají slova ,,v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání žáků“.
25. V § 15 odst. 3 písm. c) se za slova „v zařízeních“ vkládají slova „pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání“ a slova „0,45 m nad podlahou“ nahrazují slovy „dána převládající výškou stolů, v ostatních prostorách herny a v ložnici úrovní podlahy“.
26. V § 15 odst. 4 se slovo „blízké“ nahrazuje slovem „bezprostřední“ a slova „úkolu14)“ a „úkolu15)“ se nahrazují slovem „úkolu“.
27. V § 15 odst. 5 se slova „písm. d) až f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.
28. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.
29. V § 17 odst. 1 se za slovo „nebyla“ vkládají slova „po celý rok“, za slovo „vzduchu“ se vkládají slova „v místnosti“ a slova „ , a to jak v letním, tak v zimním období roku“ se zrušují.
30. § 18 zní:
 
㤠18
(1) Prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určených k pobytu musí být přímo větratelné. Požadavky na větrání čerstvým vzduchem (výměna vzduchu) v době využití interiéru jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, ne však méně než 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání zastaven.
(3) Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 °C nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31 °C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.
(4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.
(5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.“.
31. § 19 se zrušuje.
32. V § 21 odst. 2 větě první se za slovo „zařízeních“ vkládají slova „pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání“ a ve větě poslední se slovo „provádět“ nahrazuje slovy „přenést výchovnou“ a slova „ve venkovním prostředí pozemku i“ se nahrazují slovy „do venkovního prostředí nebo“.
33. V § 21 se odstavec 3 zrušuje.
34. V § 22 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a světelných zdrojů“.
35. V § 22 písm. f) se na konci textu písmene doplňují slova „zařizovacích předmětů,“.
36. V § 22 se na konci textu písmene g) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.“.
37. V § 23 odst. 2 větě druhé se za slovo „praní“ vkládá slovo „nebo“.
38. V § 23 odst. 3 se slovo „uzavřených“ nahrazuje slovem „samostatných“ a za slovo „skladech“ se vkládá slovo „nebo“.
39. § 24 se zrušuje.
40. Příloha č. 1 zní:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.
Požadavky na hygienická zařízení
1. Počet hygienických zařízení ve školách a školských zařízeních se stanoví takto:
a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,
b) 1 záchod na 20 dívek,
c) 1 pisoár na 20 chlapců,
d) 1 záchod na 80 chlapců,
e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.
2. Počet hygienických zařízení ve školách uskutečňujících vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, a to pro těžké či hluboké postižení, se stanoví takto:
a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na prvních 10 žáků a každých dalších 20 žáků,
b) 1 záchod na prvních 10 dívek a každých dalších 20 dívek,
c) 1 pisoár na prvních 10 chlapců a každých dalších 20 chlapců,
d) 1 záchod na prvních 20 chlapců a každých dalších 80 chlapců,
e) 1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let,
f) 1 sprcha (pohotovostní).
3. Počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání, vyjma provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu:
a) v předsíňkách záchodů 1 umyvadlo na 20 žáků,
b) 1 záchod na 20 dívek,
c) 1 pisoár na 20 chlapců,
d) 1 záchod na 80 chlapců,
e) 1 hygienická kabina na 80 dívek.
4. Počty hygienických zařízení v provozovnách živnost péče o dítě do 3 let věku v denním režimu se stanoví takto: záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. Umyvárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem a s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Umyvadla se osazují tak, aby výška horní hrany nepřekročila 43 cm nad podlahou. Umyvadla a sprcha musí být opatřena pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. Umyvárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem.
5. Počty hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm. Umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla musí být napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna se vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.
6. V ubytovacím zařízení se hygienická zařízení zřizují buď jako součást ubytovací jednotky, přičemž se zřizuje pro 2 třílůžkové pokoje 1 záchod, 1 sprcha, 2 umyvadla, nebo jako centrální hygienické zařízení v rozsahu 1 sprcha pro 6 ubytovaných, 1 záchod pro 6 dívek, 1 záchod pro 6 chlapců, 1 umyvadlo pro 4 ubytované a 1 hygienická kabina pro 40 dívek.
7. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být alespoň v jednom z podlaží odvětraná úklidová komora s omyvatelnými stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a na každém dalším podlaží prostor s výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a odvětraným prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek.
8. Všechna hygienická zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena umyvadly s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. Vybavena musí být mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osoušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou. V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku, pokud není řešeno osoušení rukou ručníky na jedno použití, má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Ve všech hygienických zařízeních musí být vždy k dispozici toaletní papír, na WC dívek musí být krytý nášlapný odpadkový koš. Stěny a podlahy každého hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné do výše nejméně 1,5 m a snadno dezinfikovatelné. Pokud jsou součástí hygienického zařízení sprchy, musí mít zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.
41. Příloha č. 2 zní:
 
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.
Zásady pro práci žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku
1. Funkční rozměry nábytku pro dodržení fyziologického sedu a správné postavení páteře a pánve:
a) Výška sedadla je rovna délce bérce, zvětšené o výšku nízkého podpatku (1 - 2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možno se o ně pevně opřít.
b) Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna. Přední hrana sedadla nesmí zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená.
c) Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře. Pro volný pohyb horních končetin nemá sahat výš, než k dolnímu úhlu lopatek.
d) Výška pracovní plochy stolu je umísťována ve výšce loktů volně spuštěných paží sedícího žáka.
e) Vhodný je snadno nastavitelný náklon desky stolu. Stupeň nastavení pro psaní je 10-16 stupňů, pro čtení až 35 stupňů.
2. Židle a stoly v kontaktu s podlahou musí být stabilní. Pro dynamický sed je vhodný kyv sedáku v předozadní rovině od - 5 do + 5 stupňů.
3. Nejméně namáhavý sed, jak pro svalovou aktivitu, tak pro tlak na meziobratlové ploténky, je v mírném záklonu s podepřenou páteří (relaxační sed).
4. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je krátkodobé zařazování alternativních poloh mimo lavici (například klek, leh) a používání pomůcek pro dynamický sed (například balanční míče, overball, balanční podložky).“.
42. Příloha č. 3 zní:
 
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2005 Sb.
Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek
Tabulka č. 1: Množství přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, tělocvičnách, šatnách a hygienických zařízeních v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání:
----------------------- ----------------------------------
Typ prostoru       Množství vzduchu [m
3
.hod
-1
] ----------------------- ---------------------------------- Učebny 20-30 na 1 žáka Tělocvičny 20-90 na 1 žáka* Šatny 20 na 1 žáka Umývárny 30 na 1 umývadlo Sprchy 150-200 na 1 sprchu Záchody 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár ----------------------- ----------------------------------
_______________
* s ohledem na konkrétní využití (dle druhu prováděného cvičení) a kapacitu tělocvičny
Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek:
Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty výsledných teplot, rychlostí proudění a relativní vlhkosti vzduchu
------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
Typ prostoru         Výsledná teplota            Rychlost proudění Relativní vlhkost
               t
g min
[°C] t
g opt
[°C] t
g max
[°C] va [m.s
-1
] rh [%] ------------------------------------------------------------------ ----------------------------------- Učebny, pracovny, místnosti 20 22 +/- 2 28 0,1-0,2 30-65 určené k dlouhodobému pobytu Tělocvičny 18 20 +/- 2 28 Šatny 20 22 +/- 2 28 Sprchy 24 - - Záchody 18 - - Chodby 18 - - ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 st. C.
Tam, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru t
g
a teplotou vzduchu t
a
menší než 1 °C, lze jako výslednou hodnotu teploty použít hodnotu t
a
[°C] naměřenou suchým teploměrem.
Orientační kontrolu teploty vzduchu v prostotách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 4, § 4a odst. 4 a 5, § 11 odst. 1 a § 18 odst. 4 vyhlášky ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nevztahují na stavby zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, jejichž užívání bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení.
Ministryně:
Mgr. Jurásková Ph.D., MBA v. r.