342/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
342/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1 a § 212 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 292/2017 Sb. a zákona č. 285/2020 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. a nařízení vlády č. 337/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. c) bodě 2 se část věty za středníkem včetně středníku a včetně poznámek pod čarou č. 6b a 6c zrušuje.
2. V § 13 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou "V případě, že součástí směny je režijní jízda, může být délka směny podle věty první prodloužena jen o dobu trvání této režijní jízdy s tím, že směna může činit nejvýše 15 hodin; jde-li však o zaměstnance drážní dopravy na dráze celostátní, regionální a vlečce, který řídí drážní vozidlo, může být takto délka směny prodloužena jen v případě režijní jízdy, která je plánována a uskutečněna na konci směny.".
3. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jestliže zaměstnavatel písemným rozvrhem pracovní doby rozdělí směnu zaměstnanci drážní dopravy řídícímu drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální a vlečce na více částí, může doba mezi začátkem první části směny a koncem poslední části téže směny činit nejvýše 13 hodin nebo nejvýše 15 hodin za podmínek uvedených v odstavci 1, a to během 24 hodin po sobě jdoucích.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
4. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Zaměstnavatel v evidenci pracovní doby16) rovněž vede u jednotlivých zaměstnanců drážní dopravy údaj o době režijní jízdy s vyznačením začátku a konce jejího trvání.".
5. V § 14 odst. 2 větě první se číslo "6" nahrazuje číslem "7" a na konci textu věty se doplňují slova "po dobu alespoň 6 hodin".
6. V části druhé hlavě III se díl 3 včetně nadpisu zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021