337/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Schválený:
337/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1, § 112 odst. 2 a § 117 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Čl.I
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb. a nařízení vlády č. 336/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy.".
2. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při rozdělení směny nebo výkonu práce podle § 6 odst. 2 písm. l) činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce.".
3. V příloze v části II se v oboru Doprava na konci doplňuje text, který zní:
"
5. skupina
Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Čl.II
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 větě poslední se slovo "i" nahrazuje slovy "odměnu členů osádky autobusu za dobu čekání mezi spoji časově a místně určenou jízdním řádem ve veřejné linkové osobní dopravě a".
2. V § 2 úvodní části ustanovení se za slovo "jsou" vkládají slova "pro účely tohoto nařízení".
3. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "(dále jen "člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu")".
4. V § 2 písm. d) se za slova "členy osádky autobusu" vkládají slova "v městské autobusové dopravě27)".
Poznámka pod čarou č. 27 zní:
"27) § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.".
5. V § 2 písm. d) se slova "a členové osádky autobusu linkové osobní dopravy, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km" zrušují.
6. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) členové osádky autobusu v linkové osobní dopravě, kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km (dále jen "člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě"); za tohoto zaměstnance se nepovažuje člen osádky autobusu podle písmene d),".
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).
7. V § 2 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
8. V § 3 písm. a) se slova "s výjimkou doby čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem," zrušují.
9. V § 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) čekáním mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě prováděné autobusy doba časově a místně určená jízdním řádem, ve které zaměstnanec uvedený v § 2 písm. a) a e) neřídí vozidlo ani nevykonává žádnou jinou práci pro zaměstnavatele; tato doba se nezapočítává do pracovní doby (dále jen "doba čekání mezi spoji"),".
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).
10. § 9a se zrušuje.
11. V části druhé hlavě I se za díl 3 doplňuje díl 4, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 28 zní:
"Díl 4
Odměna za dobu čekání mezi spoji
 
§ 9a
Za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji přísluší členu osádky autobusu podle § 2 písm. a) odměna nejméně ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou skupinu prací28). Doby čekání mezi spoji se pro účely stanovení odměny v kalendářním měsíci sčítají.
28) § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.".
12. V části druhé se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA VI
ČLEN OSÁDKY AUTOBUSU V LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
 
§ 19a
Na pracovní dobu, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávku člena osádky autobusu v linkové osobní dopravě se použijí ustanovení § 16 až 19.
 
§ 19b
Za dobu čekání mezi spoji náleží členu osádky autobusu v linkové osobní dopravě odměna podle § 9a.".
Dosavadní hlavy VI až VIII se označují jako hlavy VII až IX.
13. V části druhé se hlava IX včetně nadpisu zrušuje.
14. V § 28 se odstavec 3 zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 7 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.