137/2015 Sb. o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

Schválený:
137/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
změna: 44/2017 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
 
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje další případy, ve kterých lze s ohledem na zvláštní povahu státní služby přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.
 
§ 2
Osobu lze přijmout do služebního poměru na dobu určitou,
a) je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit splnění časově omezeného úkolu služebního úřadu,
b) je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit plnění úkolů za státního zaměstnance, kterému byla povolena kratší služební doba, nebo
c) bude-li tato osoba vyslána k výkonu zahraniční služby.
 
§ 3
(1) Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. a) na dobu, po kterou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu, nejdéle však na dobu 7 let. Tato doba může být se souhlasem státního zaměstnance prodlužována o dobu, o niž byla prodloužena doba, po kterou je třeba zajistit plnění časově omezeného úkolu služebního úřadu.
(2) Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. b) na dobu povolení zkrácení stanovené služební doby.
(3) Osobu lze přijmout do služebního poměru podle § 2 písm. c) nejdéle na dobu 5 let; tuto dobu je možné s jejím souhlasem prodlužovat, nejdéle však celkem o 5 let.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
1) Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.