121/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
121/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., vyhlášky č. 390/2013 Sb. a vyhlášky č. 120/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 12a odst. 1 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "mládeže" se vkládají slova " , určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem".
2. V § 12a odst. 2 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "mládeže" se vkládají slova " , určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy nebo řízení před Ústavním soudem".
3. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který zní:
 
"§ 12b
(1) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18a zákona o advokacii činí 150 Kč za každou i jen započatou půlhodinu právní porady.
(2) Sazba mimosmluvní odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18b zákona o advokacii činí 300 Kč za každou i jen započatou hodinu právní porady.".
4. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Při poskytování právní porady podle § 18a a 18b zákona o advokacii náleží advokátu náhrada cestovních výdajů pouze v odůvodněných případech. Náhrada jiných hotových výdajů mu nenáleží.".
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.