118/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

Schválený:
118/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
1. V názvu vyhlášky se slova " , aprobační zkoušce a" zrušují.
2. V § 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
3. Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.