115/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
115/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
V příloze č. 1 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 327/2016 Sb., se doplňují body 4 až 7, které znějí:
„4. Finance
5. Audit
6. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek
7. Organizační věci státní služby a správa služebních
vztahů státních zaměstnanců, příslušníků
bezpečnostních sborů a vojáků z povolání“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.