109/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
109/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Čl.I
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb., vyhlášky č. 39/2016 Sb. a vyhlášky č. 173/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,".
2. V příloze v části "Ministerstvo financí" v oddíle "při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu" text ve sloupci čtvrtém zní:
"Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů.
 
- sestavování rozpočtu a závěrečného účtu,
- zpracování rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,
- sledování a hodnocení plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle
rozpočtové skladby,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k
rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k
dalším osobám,
- provádění kontroly vlastního hospodaření, hospodaření organizačních
složek a zřízených a založených právnických osob,
- interní audit,
- správa odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.".
3. V příloze v části "Ministerstvo financí" se slova "při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů" nahrazují slovy "při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění".
4. V příloze v části "Ministerstvo financí" se za slova "postup správce daně a práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní při správě daní obecně," vkládají slova "s výjimkou správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně,".
5. V příloze v části "Ministerstvo vnitra" se za slova "zajišťování agendy zvláštních skutečností," vkládají slova "včetně ochrany utajovaných informací v rozsahu stupně utajení "Vyhrazené" v souvislosti s touto agendou,".
6. V příloze v části "Ministerstvo vnitra" se slova "nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů." nahrazují slovy "nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.".
7. V příloze v části "Ministerstvo vnitra" se slova "Ochrana utajovaných informací: Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. - výkon státní správy ve věcech ochrany utajovaných informací v přenesené působnosti územního samosprávného celku." zrušují.
8. V příloze v části "Ministerstvo zemědělství" se za slova "zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů," vkládají slova "zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,".
9. V příloze v části "Ministerstvo zemědělství" se za slova "ochrana včel při použití přípravků na ochranu rostlin" doplňuje tečka a slova "- evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o zemědělství. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: - evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o zemědělství." se zrušují.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti této vyhlášky, může vykonávat správní činnosti spočívající v ukládání odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, aniž by prokázal zvláštní odbornou způsobilost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Ministr:
Mgr. Metnar v. r.