Od přístího roku se mění pravidla pro platbu pojistného OSVČ

Vydáno: 4 minuty čtení

Od ledna 2019 se mění pro OSVČ splatnost a minimální výše záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění.

Změna termínu splatnosti pojistného

Do konce roku 2018 platí, že měsíční zálohy na důchodové pojištění jsou vždy splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Stejná pravidla platí i v případě pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění budou platit v rámci kalendářního měsíce, ke kterému se pojistné vztahuje. Nová splatnost tedy bude od 1. do posledního dne kalendářního měsíce. Záloha tedy nově musí být zaplacena v měsíci, za který je podnikatel povinnen zálohy či pojistné platit. Za datum splatnosti je stále brán den, kdy částka dorazila na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována.

Přechodná ustanovení na přelomu roku

V lednu 2019 platí přechodné ustanovení, které řeší, aby OSVČ v lednu 2019 nemusela platit 2 zálohy na důchodové pojištění najednou. Záloha pojistného zaplacená v lednu 2019 je považována za zálohu za měsíc leden. Záloha za prosinec tedy nemusí být hrazena vůbec. K úhradě tak může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistého při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ však může zálohu za prosinec dobrovolně uhradit a to se splatností od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada již není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Změna minimální měsíční výše pojistného na nemocenské pojištění

Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění v roce 2019 činí 6 000 Kč. Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší výdělečnou činnost činí 138 Kč. Toto platí pouze pro OSVČ, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily.

Aby na přelomu roku nedošlo k zániku nemocenského pojištění, je důležité, aby OSVČ zaplatila pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2018 do 21. 1. 2019 a to ve výši alespoň 115 Kč (minimální měsíční pojistné pro rok 2018) a následně do konce ledna zaplatila ještě jednou pojistné za leden a to v minimální výši 138 Kč (minimální měsíční pojistné pro rok 2019).

Změna výše minimálního vyměřovacího základu záloh na pojistné na důchodové pojištění

Od ledna 2019 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro důchodové pojištění a to na částku 8 175 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávající hlavní výdělečnou činnost bude tak činit 2 388 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodovém pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost činí 955 Kč, což odpovídá vyměřovacímu základu 3 270 Kč. Rozhodná částka za rok 2018, podle které se určuje, zda OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnosti má povinnost platit zálohy na důchodovém pojištění v roce 2019, činí 71 950 Kč.

Zálohy na pojistné roku 2019 vypočtené na základě přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 se budou v nové výši nově hradit až od měsíce následujícím po měsíci, ve kterém byl nebo měl být odevzdán přehled OSVČ. Pokud však z přehledu za rok 2018 vyplyne nová výše záloh, která je nižší než v předchozím období, pak se nová výše bude hradit již v měsíci podání přehledu.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení