Paušální daň – jak a kdy platit měsíční zálohy

Vydáno: 2 minuty čtení

V případě, že chce OSVČ vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad nejpozději do 11. 1. 2021. Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. 

K 1. 1. 2021 se zkoumá, zda poplatník:

  • je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující důchodové pojištění,
  • je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období (rok 2020) neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Přihlásit se do paušálního režimu může OSVČ prostřednictvím formuláře ve webové aplikaci nebo vyplněním tiskopisu.

Vyplněný povinný formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podepsat (pokud není podáván datovou schránkou) a podat na místně příslušný finanční úřad, případně zaslat poštou.

O vstupu do paušálního režimu není nutné informovat zdravotní pojišťovnu ani Českou správu sociálního zabezpečení.

Měsíční zálohy se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Výjimku tvoří záloha za leden, která je splatná až do 20. 2., resp. v roce 2021 do 22. 2. 

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě na webu Finanční správy.

(zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz)