Ing. Jan Matějka

Zaměstnanec si chce zpětně 5 let uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Musí mu zaměstnavatel vyhovět? Říkali jsme mu, že mu vystavíme potvrzení o příjmech a výsledkem ročního zúčtování daně a podá si zpětně daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Je tento postup správný? Kolik let zpětně může podat přiznání a uplatnit daňové zvýhodnění na děti?
Vydáno: 26. 02. 2024
Nová zaměstnankyně by chtěla uplatnit daňové zvýhodnění na 2 děti, ale manžel je nezaměstnaný a pobírá od ČSSZ příspěvek na péči o osobu blízkou (matka). Zaměstnankyně přinesla čestné prohlášení, že manžel neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Stačí to, nebo mám žádat o potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků? V tom případě vyplní OSSZ, nebo pouze manžel? Potřebuje ještě nějaké další doklady? 
Vydáno: 20. 02. 2024
Je nutné vyžadovat od zaměstnanců originál potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, resp. čestného prohlášení (v případě, že druhý poplatník zaměstnavatele nemá) nebo stačí kopie? Zaměstnanci často zasílají potvrzení e-mailem a je pro ně problém do mzdové účtárny zasílat originály. 
Vydáno: 19. 09. 2023
Dle novely daňového řádu od 1. 1. 2021 se již nemusí doručit plná moc daňového poradce na prodloužení lhůty pro přiznání do termínu 1. 4. S jakým datem musí být plná moc podepsána- stačí plnou moc podepsat např. 15.6. a doručit s daňovým přiznáním na FÚ? Posílá ji daňový poradce nebo ji může doručit i daňový subjekt? Nejsou na ní nutné údaje a podpis daňového poradce?
Vydáno: 30. 06. 2022
Bude-li mít poplatník daňového poradce pro zpracování přiznání k dani z příjmů FO, pak daňový poradce za něj z jeho datové schránky podaná daňové přiznání, plná moc může být předána až s podáním přiznání na FÚ, tj. do 01. 07. 2022. Jak je to s přehledy pro ZP a OSSZ? Je nutné do konce dubna hlásit, že má poplatník daňového poradce? Pokud ne. Pak může přehledy podat také daňový poradce či nesmí nebo musí být na přehledu ruční podpis poplatníka a pak by přehledy mohl daňový poradce podat? Nebo si je musí podat poplatník sám s podpisem či přes datovou schránku?
Vydáno: 14. 04. 2022
Můžeme použít tiskopis Žádost o RZD za zdaňovací období 2021 vzor č. 1, když si zaměstnanec nebude uplatňovat nezdanitelnou část základu daně u hypotéky? Nový vzor č. 2 stále na FÚ nemají a ani neví, kdy jej obdrží.
Vydáno: 12. 01. 2022
Ustanovení § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ukládá poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob povinnost oznámit správci daně příjem, který je od daně osvobozený a je vyšší než 5.000.000 Kč. Součástí uložené povinnosti je i stanovení údajů, které je poplatník povinen o příjmu uvést. Tato povinnost se nevztahuje na příjem, o němž stanovené údaje, tedy výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl, může správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Podléhá oznamovací povinnosti osvobozený příjem z titulu bezúplatného nabytí obchodního podílu v obchodní korporaci na základě darovací smlouvy? Podléhá oznamovací povinnosti osvobozený příjem z titulu bezúplatného nabytí nemovité věci na základě darovací smlouvy?
Vydáno: 11. 11. 2021
Pozdě jsem podala daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob jako OSVČ. Měla jsem základ daně 103 tis. kč, daň mi po odečtu slevy na poplatníka tedy nevyšla a na mé 3 děti mi vyšel daňový bonus 58 812,--Kč. Daňový bonus mi FU vrátil, ale následně mi doměřil 0,05% pokuty z částky daňového bonusu 58 812,--Kč. Myslím, že mi to doměřili neoprávněně, z daňového bonusu nelze vyměřit pokutu, nebo snad ano?
Vydáno: 14. 10. 2021
Daruji dceři darovací smlouvou pozemek (cena dle cenové mapy města je cca 20 mil. CZK). Musí dcera podat oznámení o osvobozených příjmech FÚ, i když je smlouva dostupná na KÚ?
Vydáno: 16. 08. 2021
Kdy je splatná daň z příjmu, pokud přiznání odešlu: 1/ elektronicky v březnu 2021, 2/ elektronicky v květnu 2021?
Vydáno: 26. 03. 2021
Paušální daň, která v roce 2021 činí 5 469 Kč měsíčně. Je možné, pokud FO ukončí pracovní poměr k 01. 05. 2021 přihlásit se do paušální daně? Nebo do paušální daně se musí vstoupit pouze na začátku roku? Pokud do paušální daně FO nastoupí na začátku roku 2022, pak je možné od ní např. v půlce roce 2022 vystoupit dobrovolně nebo pouze překročením limitu či nesplněním povinnosti? Kde mohu podat přihlášku k paušální dani? A pokud je možné v průběhu roku vystoupit, tak od kterého měsíce začnu platit "klasické" zálohy na ZP a SP, vystoupím-li např. v květnu? Je možné tedy střídání režimu či nikoliv?  Doplňující otázka: Jakým způsobem mohu vstoupit či vystoupit z režimu paušální daně? Nahlášení - podání přihlášky/odhlášky přímo na územním pracovišti na FÚ nebo stačí vyplnit nějaký tiskopis on-line, podepsat a donést na FÚ? Do kdy lze vstoupit do režimu, pokud chci být v paušální dani v roce 2022? Do kdy pak oznámit ukončení tohoto režimu - budu-li ukončovat dobrovolně.
Vydáno: 09. 03. 2021
Mám plnou moc od daňového poradce na odklad podání přiznání k dani z příjmů FO do června. Nyní bych však potřebovala podat přiznání do konce března kvůli hypotéce. Je možné, aby daňový poradce podal přiznání nyní v březnu, ačkoliv s ním mám sepsanou plnou moc na odkad do června? Není to problém z pohledu daňového poradce či finančního úřadu, že by přijal přiznání dříve? Zůstane i tak zachována prodloužená lhůta pro podání přehledu pro OSSZ a ZP do konce července? 
Vydáno: 09. 03. 2021
Pokud je prodloužen termín pro podání „papírového" přiznání k dani z příjmů FU do konce dubna, je prodloužen i termín pro vrácení přeplatku na dani od FÚ do konce května? Např. Již v únoru podala studentka přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020, kde vykazovala tři dohody o provedení práce a bude jí vrácen přeplatek 8 000 Kč, musí jít být vrácen do dubna jak by měl či je termín posunut? A kdo odevzdal nyní v březnu či teprve přiznání odevzdá v dubnu, budu mu vrácen případný přeplatek v květnu nebo do jiného termínu? 
Vydáno: 09. 03. 2021
Poplatník vstoupil do paušální daně. A už teď obdržel plnění, které bude muset zdaňovat dle § 10 zákona o daních z příjmu. Jak by měl správně postupovat? Oznámit a vystoupit pro tento rok z paušální daně nyní anebo až na konci roku? 
Vydáno: 27. 02. 2021
Pokud zaměstnavatel neudělal zaměstnanci roční zúčtování daně, má zaměstnanec povinnost podat si daňové přiznání sám, i když nemá vůbec žádné jiné příjmy? vím, že může požádat o zúčtování, ale jde mi o situaci, kdy to neudělal, i když mohl.
Vydáno: 24. 02. 2021
Podléhá ošetřovné pro OSVČ zdanění?
Vydáno: 12. 02. 2021
Společnost předložila uchazeči nabídku o zaměstnání. Uchazeč ji akceptoval, ale budoucí zaměstnavatel nakonec v důsledku organizačních změn pozici neotevřel. Dohoda o náhradě škody vzniklé v důsledku nezahájení spolupráce - Spadá to pod ZDP § 4 odst. 1 písm. d) bod 1 - náhradu za ztrátu příjmu? Tzn. nelze osvobodit a musí se zdanit? 
Vydáno: 12. 02. 2021
Záleží na tom, o jakým typ úvěru se jedná, když posuzujeme, zda jsou zaplacené úroky uznatelné jako nezdanitelná část základu daně? Dle § 15 odst. 3 ZDP jsou uznatelné jen úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Pokud jediné, co je na smlouvě uvedené, je „spotřebitelský úvěr“ bez další specifikace (ať už v samotném názvu smlouvy o úvěru nebo dále v textu), je takový úvěr za splnění dalších podmínek uznatelný, když se nejedná o jeden z výše uvedených „typů“ úvěru? Jen pro úplnost doplním, že smlouva o úvěru byla podepsána před nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., který obecně i hypoteční úvěry a obdobné úvěry zařadil pod pojmem „spotřebitelský úvěr“, a jako účel úvěru je ve smlouvě uvedeno „bydlení“.
Vydáno: 10. 02. 2021
Jak to bude se zdaněním, pokud občan prodal v roce 2020 rozestavěný dům z důvodů nedostatku finančních prostředků a v roce 2021 si koupí byt? Pokud by využil peníze z prodeje rozestavěného domu v roce 2021 na koupi bytu, bylo by možné tyto prostředky osvobodit od zdanění v roce 2020? Pokud je to možné, jaká je tam lhůta a počíta se tato na měsíce nebo na zdaňovací období? 
Vydáno: 03. 02. 2021
Fyzická osoba začala podnikat 2. 3. 2020, platí pro ni, že je povinna podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 25. 1. 2021 dle § 136 odst. 4 daňového řádu? Jestliže podá daňové přiznání ještě 1. 2. 2021, dostane postih?
Vydáno: 01. 02. 2021