99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Schválený:
99/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. března 2012
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
Změna: 287/2013 Sb.
Změna: 285/2017 Sb.
Změna: 304/2019 Sb.
Změna: 357/2020 Sb.
Změna: 340/2022 Sb.
Změna: 393/2023 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:
 
§ 1
(1) Požadavky na minimální personální zabezpečení (dále jen „personální zabezpečení“)
a) ambulantní péče jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) jednodenní péče jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) lůžkové péče jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) lékárenské péče jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) zdravotnické dopravní služby jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) zdravotnické záchranné služby jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přepravy pacientů neodkladné péče jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) domácí péče jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) urgentního příjmu jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy1).
 
§ 2
(1) Poskytovatel, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na personální zabezpečení poskytovaných služeb stanovené touto vyhláškou
a) do 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li o poskytovatele uvedeného v § 121 odst. 1 zákona o zdravotních službách,
b) do 9 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, jde-li o poskytovatele uvedeného v § 122 odst. 1 zákona o zdravotních službách.
(2) Poskytovatel zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby na základě rozhodnutí vydaného v řízení podle § 121 odst. 6 zákona o zdravotních službách, musí splnit požadavky na personální zabezpečení poskytovaných služeb stanovené touto vyhláškou do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v odstavci 1 nebo 2 musí do doby splnění požadavků na personální zabezpečení poskytovaných služeb stanovených touto vyhláškou splňovat požadavky na personální zabezpečení podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2011.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha 1
Požadavky na personální zabezpečení ambulantní péče
  
Část I
Požadavky na personální zabezpečení ambulantní péče podle oborů lékařů a zubních lékařů a nelékařských zdravotnických povolání
A. Společné požadavky
1. Personální zabezpečení péče je stanoveno podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, druhu a oboru poskytované péče. Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.
2. Pokud je poskytována ambulantní zdravotní péče výhradně dětem, je zabezpečena lékaři se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oborech zaměřených na péči o děti, stejně jako péče poskytovaná dospělým v příslušných oborech podle ustanovení I.B.1. a I.B.2. této přílohy.
Ustanovení věty první se nevztahuje na personální zabezpečení ambulantní péče v oborech, v nichž není specializovaná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná způsobilost lékařů a odborná způsobilost, specializovaná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobilost nelékařských zdravotnických pracovníků zaměřená na péči o děti upravena jiným právním předpisem2)
.
3. Pokud je v rámci ambulantní péče, uvedené v části I.B.1. této přílohy, poskytována péče ošetřovatelská podle jiného právního předpisu3), zabezpečuje tuto péči všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent v úvazku, který odpovídá rozsahu těchto vykonávaných činností, není-li stanoveno v části I.B. jinak.
4. Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí zabezpečuje v rámci ambulantní péče, uvedené v části I.B.1. této přílohy ošetřovatelskou péči a další činnosti v souladu s jiným právním předpisem4) v úvazku, který odpovídá rozsahu těchto vykonávaných činností, pokud jsou tyto vykonávány a není-li stanoveno v části I.B. jinak.
5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely části I.B. této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pacienta, není-li stanoveno v části I.B. jinak.
B. Zvláštní požadavky
1. Ambulantní péče podle oborů zdravotní péče - lékařské obory
1.1. Alergologie a klinická imunologie
a) alergolog a klinický imunolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.2. Algeziologie
a) algeziolog, lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně, anesteziolog nebo intenzivista a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.2.1. Stacionární péče - algeziologie
a) algeziolog, lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně, anesteziolog nebo intenzivista a
b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo
c) sestra pro intenzivní péči, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu5).
1.3. Anesteziologie a intenzivní medicína
a) anesteziolog nebo intenzivista a
b) sestra pro intenzivní péči, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu5).
1.4. Angiologie
a) angiolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.5. Cévní chirurgie
a) cévní chirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.6. Dermatovenerologie
a) dermatovenerolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.6.1. Stacionární péče - dermatovenerologie
a) dermatovenerolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.
1.7. Dětské lékařství
a) dětský lékař a
b) dětská sestra, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.8. Diabetologie
a) diabetolog nebo endokrinolog a diabetolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.9. Dorostové lékařství
a) dorostový lékař a
b) dětská sestra, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.10. Endokrinologie
a) endokrinolog nebo endokrinolog a diabetolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.11. Foniatrie
a) foniatr a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.12. Gastroenterologie
a) gastroenterolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.13. Geriatrie
a) geriatr a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.13.1. Stacionární péče - geriatrie
a) geriatr,
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent,
c) ošetřovatel nebo sanitář a
d) ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut - dostupnost.
1.14. Gerontopsychiatrie
a) gerontopsychiatr a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.15. Gynekologie a porodnictví
a) gynekolog a porodník,
b) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče a
c) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud je poskytována poradenská a ošetřovatelská činnost ve vlastním sociálním prostředí ženy.
1.15.1. Perinatologie a fetomaternální medicína
a) lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v perinatologii a fetomaternální medicíně nebo gynekolog a porodník s osvědčením Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vydané před rokem 2009 o splnění požadavků daných vzdělávacím programem v perinatologii a fetomaternální medicíně a
b) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.15.2. Onkogynekologie
a) onkogynekolog nebo gynekolog a porodník s osvědčením Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vydané před rokem 2009 o splnění požadavků daných vzdělávacím programem v onkogynekologii a
b) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.15.3. Urogynekologie
a) urogynekolog nebo gynekolog a porodník s osvědčením Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vydané před rokem 2009 o splnění požadavků daných vzdělávacím programem v urogynekologii a
b) porodní asistentka, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.16. Hematologie a transfuzní lékařství
a) hematolog a transfuziolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.16.1. Stacionární péče - hematologie
a) hematolog a transfuziolog,
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent a
c) ošetřovatel nebo sanitář.
1.16.2. Stacionární péče - hemaferézy
a) hematolog a transfuziolog,
b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu4) a
c) ošetřovatel nebo sanitář.
1.17. Hygiena a epidemiologie
a) hygienik a epidemiolog, epidemiolog, hygienik dětí a dorostu, hygienik obecný a komunální nebo hygienik výživy a předmětů běžného užívání,
b) všeobecná sestra nebo praktická sestra, pokud je poskytována ošetřovatelská péče,
c) odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví po získání odborné způsobilosti nebo asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu22), k nimž je způsobilý pouze odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví nebo asistent ochrany a podpory veřejného zdraví.
1.18. Hyperbarická a letecká medicína
a) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v hyperbarické a letecké medicíně a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.19. Chirurgie
a) chirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.19.1. Onkochirurgie
a) onkochirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.20. Infekční lékařství
a) infekcionista a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.21. Kardiologie
a) kardiolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.22. Klinická biochemie
a) klinický biochemik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.23. Klinická farmakologie
a) klinický farmakolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.24. Klinická onkologie
a) klinický onkolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.24.1. Stacionární péče - onkologie
a) klinický onkolog,
b) lékař s odbornou způsobilostí,
c) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent a
d) ošetřovatel nebo sanitář.
1.25. Klinická osteologie
a) klinický osteolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.26. Korektivní dermatologie
a) korektivní dermatolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.27. Lékařská genetika
a) lékařský genetik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.28. Medicína dlouhodobé péče
a) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.29. Návykové nemoci
a) lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech nebo psychiatr a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.29.1. Stacionární péče - adiktologie
a) lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech, psychiatr, klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo adiktolog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu; lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech nebo psychiatr - dostupnost, pokud péči zabezpečuje klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo adiktolog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.
1.30. Nefrologie
a) nefrolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.30.1. Stacionární péče - dialýza
a) nefrolog,
b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu (1 sestra pro současnou péči o 5 dialyzovaných pacientů) a
c) sestra pro intenzivní péči 5).
1.31. Neurochirurgie
a) neurochirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.32. Neurologie
a) neurolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.33. Oftalmologie
a) oftalmolog,
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče a
c) ortoptista, pokud je poskytována specifická ošetřovatelská péče pacientům s oční poruchou.
1.34. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
a) ortoped a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.35. Ortopedická protetika
a) ortopedický protetik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.36. Otorinolaryngologie
a) otorinolaryngolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.37. Paliativní medicína
a) lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v paliativní medicíně a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.38. Plastická chirurgie
a) plastický chirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.39. Pneumologie a ftizeologie
a) pneumolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.40. Popáleninová medicína
a) lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v popáleninové medicíně a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.41. Pracovní lékařství
a) pracovní lékař a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.42. Praktické lékařství pro děti a dorost
a) praktický lékař pro děti a dorost a
b) dětská sestra, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.43. Psychiatrie
a) psychiatr a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
Pokud je poskytována pouze psychoterapie, je zajišťována psychiatrem se vzděláním v psychoterapii.
1.43.1. Stacionární péče - psychiatrie
a) psychiatr, gerontopsychiatr, dětský a dorostový psychiatr, lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech, sexuolog nebo klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu,
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent nebo
c) sestra pro péči v psychiatrii, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu6). Pokud je poskytována psychoterapie, je zajišťována klinickým psychologem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu, nebo psychiatrem se vzděláním v psychoterapii.
1.43.2. Psychiatrická krizová péče
a) psychiatr nebo dětský a dorostový psychiatr se vzděláním v psychoterapii,
b) klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.44. Psychosomatika
a) psychosomatik a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.45. Rehabilitační a fyzikální medicína
a) rehabilitační lékař a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.45.1. Stacionární péče - rehabilitační a fyzikální medicína
a) rehabilitační lékař,
b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,
c) fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu,
d) ergoterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu,
e) sanitář,
f) klinický psycholog - dostupnost a
g) klinický logoped - dostupnost.
1.46. Reprodukční medicína
a) gynekolog a porodník nebo lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v reprodukční medicíně,
b) porodní asistentka nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud je poskytována ošetřovatelská péče a
c) klinický embryolog, bioanalytik pro klinickou genetiku nebo jiný odborný pracovník - absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření, pokud je poskytována asistovaná reprodukce.
1.47. Revmatologie
a) revmatolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.48. Sexuologie
a) sexuolog,
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče a
c) zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu7).
1.49. Spondylochirurgie
a) spondylochirurg a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.50. Tělovýchovné lékařství
a) tělovýchovný lékař a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.51. Traumatologie
a) traumatolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.52. Urologie
a) urolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.52.1. Onkourologie
a) onkourolog a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.53. Vnitřní lékařství
a) internista a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.54. Všeobecné praktické lékařství
a) praktický lékař a
b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.
1.55. Zubní lékařství
a) zubní lékař a
b) všeobecná sestra, pokud je poskytována ošetřovatelská péče, nebo
c) dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu ), jestliže tyto činnosti neprovádí zubní lékař.
Na personální zabezpečení radiologických vyšetření nebo vyšetření jinými zobrazovacími metodami prováděnými v rámci ambulantní péče zubních lékařů, se nevztahují požadavky stanovené v části II. této přílohy.
1.55.1. Ortodoncie
a) ortodontista a
b) všeobecná sestra, pokud je poskytována ošetřovatelská péče, nebo
c) dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu8), jestliže tyto činnosti neprovádí ortodontista.
1.55.2. Orální a maxilofaciální chirurgie, maxilofaciální chirurgie
a) orální a maxilofaciální chirurg nebo maxilofaciální chirurg a
b) všeobecná sestra, pokud je poskytována ošetřovatelská péče, nebo
c) dentální hygienistka nebo zubní instrumentářka, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu8), jestliže tyto činnosti neprovádí orální a maxilofaciální chirurg nebo maxilofaciální chirurg.
2. Ambulantní péče podle oborů zdravotní péče - obory nelékařských zdravotnických povolání
2.1. Adiktolog
a) adiktolog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
b) lékař se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech nebo psychiatr - dostupnost.
2.2. Dentální hygienistka
Dentální hygienistka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu.
2.3. Ergoterapeut
a) ergoterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo
b) ergoterapeut se specializovanou způsobilostí způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu9).
2.4. Fyzioterapeut
a) fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo
b) fyzioterapeut se specializovanou způsobilostí způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu10).
2.5. Klinický logoped
Klinický logoped způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.
2.6. Klinický psycholog
Klinický psycholog způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.
2.7. Nutriční terapeut
a) nutriční terapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo
b) nutriční terapeut se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu11).
2.8. Optometrista
Optometrista způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.
2.9. Ortoptista
Ortoptista způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.
2.10. Ortotik-protetik
Ortotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.
2.11. Porodní asistentka
2.11.1. Zdravotní péče bez vedení porodů
a) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo
b) porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu12).
2.11.2. Zdravotní péče, včetně vedení fyziologických porodů
a) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,
b) porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu12) a
c) gynekolog a porodník - fyzická přítomnost do 5 minut na pracovišti.
Při vedení porodu jsou na pracovišti přítomny vždy dvě porodní asistentky nebo jedna porodní asistentka a jedna dětská sestra, dětská sestra pro intenzivní péči nebo sestra pro intenzivní péči.
Pokud není zajištěno provedení porodu císařským řezem nebo operace směřující k ukončení porodu nejdéle do 15 minut od zjištění komplikace porodu ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, musí být péče dále zabezpečena podle požadavků bodu 15 části I přílohy č. 3 této vyhlášky a dále neonatologem.
2.12. Zrakový terapeut
Zrakový terapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu
.
  
Část II
Požadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče v oborech radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, intervenční radiologie, neuroradiologie, nukleární medicína, radiační onkologie, vaskulární intervenční radiologie
A. Společné požadavky
1. Personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče je stanoveno podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, druhu a oboru poskytované péče. Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.
2. Výše úvazku radiologických asistentů a radiologů závisí na provozní době a rozsahu činností příslušného pracoviště tak, aby bylo zajištěno provedení vyšetření a popis u statimových vyšetření ihned.
3. Pokud je v rámci ambulantní péče, uvedené v části II.B. této přílohy, poskytována péče ošetřovatelská podle jiného právního předpisu3), zabezpečuje tuto péči všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent v úvazku, který odpovídá rozsahu těchto vykonávaných činností.
4. Dostupností klinického radiologického fyzika se pro účely části II.B. této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky a v případě potřeby jeho fyzická přítomnost.
B. Zvláštní požadavky
1. Skiagrafie
a) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo v případě provádění pouze skiagrafického vyšetření hrudníku pneumolog,
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) klinický radiologický fyzik - dostupnost.
2. Skiaskopie
a) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog,
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) klinický radiologický fyzik - dostupnost.
3. Výpočetní tomografie - CT
a) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog,
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) klinický radiologický fyzik - dostupnost.
4. Mamografie
a) radiolog,
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) klinický radiologický fyzik - dostupnost.
5. Ultrazvuk
Radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována.
6. Magnetická rezonance
a) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog a
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.
7. Angiografie, intervenční radiologie a vaskulární intervenční radiologie
a) radiolog, intervenční radiolog, vaskulární intervenční radiolog, neuroradiolog, dětský radiolog nebo angiolog se vzděláním v intervenční angiologii,
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče a
c) klinický radiologický fyzik - dostupnost.
8. Nukleární medicína
a) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně,
b) radiolog, pokud jde o pracoviště s PET/CT nebo pracoviště se SPECT/CT; radiolog se nevyžaduje, pokud je PET nebo SPECT/low dose CT (lokalizačně atenuační),
c) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru, a dále
d) klinický radiologický fyzik, pokud jsou prováděny radiologické postupy při radioterapii otevřenými zářiči; pokud je prováděna výhradně radiodiagnostika nebo paliativní radioterapie otevřenými zářiči - dostupnost.
9. Radiační onkologie
a) radiační onkolog,
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) klinický radiologický fyzik.
 
Část III
Požadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče - laboratorní pracoviště
A. Společné požadavky
1. Personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče je stanoveno podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle druhu a oboru poskytované péče a vymezuje se příslušnou délkou stanovené pracovní doby13) (dále jen "úvazek"). Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.
2. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely části III.B této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu. V případě, že jsou v laboratořích poskytovány služby pro poskytovatele lůžkové péče, je zajištěna dostupnost zdravotnického pracovníka způsobilého k provedení příslušných výkonů 24 hodin denně.
B. Zvláštní požadavky
1. Klinická biochemie
a) klinický biochemik minimálně 0,2 úvazku,
b) bioanalytik pro klinickou biochemii nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku,
c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku a dále
d) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou zajišťovány služby laboratoře pro poskytování akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.
2. Lékařská mikrobiologie
(Pracoviště bakteriologie, mykologie, parazitologie a virologie)
a) lékařský mikrobiolog minimálně 0,2 úvazku,
b) bioanalytik pro mikrobiologii, farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví nebo lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem o absolvování základního kmene vydaného podle zákona upravujícího vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále jen "certifikát")14) minimálně 0,2 úvazku
c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku a dále
d) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou zajišťovány služby laboratoře pro poskytování akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.
2.1. Antibiotické středisko
a) lékařský mikrobiolog nebo infekcionista nebo
b) bioanalytik pro mikrobiologii nebo jiný odborný pracovník - absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření, pokud je služba zajištěna zároveň lékařským mikrobiologem nebo infekcionistou.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků uvedených v písmenu a) nebo b) na pracovišti antibiotického střediska činil celkem 1,0.
3. Hematologie a transfuzní lékařství
3.1. Hematologie
a) hematolog a transfuziolog minimálně 0,2 úvazku,
b) bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku,
c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku, a dále
d) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou zajišťovány služby laboratoře pro poskytování akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.
3.2. Transfuzní lékařství
Požadavky na personální zabezpečení jsou shodné s požadavky uvedenými v bodu 3.1. této části přílohy.
4. Alergologie a klinická imunologie
a) alergolog a klinický imunolog minimálně 0,2 úvazku,
b) bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku a
c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.
5. Cytologie
a) patolog, gynekolog a porodník, klinický onkolog, hematolog a transfuziolog, klinický biochemik, neurolog nebo pneumolog minimálně 0,2 úvazku; zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 1,2 úvazku, z toho minimálně 1,0 úvazku zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí v oboru a
b) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou poskytovány služby laboratoře pro poskytování akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 2,0.
Pokud se provádí výhradně screeningová gynekologická cytologie, je personální zabezpečení následující:
a) patolog nebo gynekolog a porodník se vzděláním v cytodiagnostice 1,0 úvazku a
b) zdravotní laborant pro cytodiagnostiku 1,0 úvazku.
6. Lékařská genetika
a) lékařský genetik minimálně 0,2 úvazku,
b) bioanalytik pro klinickou genetiku nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku a
c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.
6.1. Cytogenetika
Požadavky na personální zabezpečení jsou shodné s požadavky uvedenými v bodu 6 této části přílohy.
6.2. Molekulární genetika
Požadavky na personální zabezpečení jsou shodné s požadavky uvedenými v bodu 6 této části přílohy.
7. Klinická farmakologie
a) klinický farmakolog, klinický biochemik, klinický farmaceut nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku,
b) odborný pracovník v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí v oboru, farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách nebo farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí v oboru minimálně 0,2 úvazku a
c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.
8. Toxikologie
a) bioanalytik pro soudní toxikologii, farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví, soudní lékař nebo klinický biochemik minimálně 1, 0 úvazku a
b) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku.
9. Víceoborová laboratoř
a) lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány, každý minimálně 0,2 úvazku,
b) odborní pracovníci v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí v oborech nebo farmaceuti se specializovanou způsobilostí v oborech, ve kterých jsou služby laboratoře poskytovány, každý minimálně 0,2 úvazku,
c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v každém oboru, ve kterém je péče poskytována 1,0 úvazku, a dále
d) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou poskytovány služby laboratoře pro poskytování akutní lůžkové péče 3,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby vždy jeden z úvazků uvedený v písmenu a) nebo b) činil 0,8.
10. Nukleární medicína
a) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně nebo klinický biochemik minimálně 0,2 úvazku,
b) bioanalytik pro nukleární medicínu nebo farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví minimálně 0,2 úvazku a
c) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu 1,0 úvazku.
Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.
11. Zubní laboratoř
a) zubní technik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, nebo
b) zubní lékař a zubní technik nebo asistent zubního technika.
 
Část IV
Požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb - soudní lékařství, patologie, transfuzní služba
Personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče je stanoveno podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle druhu a oboru poskytované péče a vymezuje se úvazkem.
1. Soudní lékařství
a) soudní lékař 1,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku,
c) bioanalytik pro soudní toxikologii 1,0 úvazku,
d) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo zdravotní laborant pro histologii v rozsahu, ve kterém jsou prováděny specializované činnosti15),
e) zdravotní laborant pro toxikologii,
f) autoptický laborant 0,5 úvazku a
g) sanitář 0,5 úvazku.
2. Patologie
a) patolog 0,5 úvazku,
b) zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu 1,0 úvazku; to neplatí, pokud nejsou poskytovány služby histopatologické laboratoře a
c) autoptický laborant nebo sanitář 1,0 úvazku; to neplatí, pokud jsou poskytovány pouze služby histopatologické laboratoře.
3. Transfuzní služba
Personální zabezpečení odpovídá požadavkům upraveným v právních předpisech upravujících nakládání s léčivy a lidskou krví a jejími složkami 16).
 
Příloha 2
Požadavky na personální zabezpečení jednodenní péče
1. Poskytování jednodenní péče musí být zabezpečeno lékařem se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru, lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru nebo zubním lékařem a zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
2. Pokud jsou prováděny výkony v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči, je péče zabezpečena anesteziologem.
3. Pokud je poskytována jednodenní péče výhradně dětem, je zabezpečena lékaři se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí, specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oborech zaměřených na péči o děti stejně, jako péče poskytovaná dospělým v příslušných oborech.
Ustanovení věty první se nevztahuje na personální zabezpečení jednodenní péče v oborech, v nichž není specializovaná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná způsobilost lékařů a odborná způsobilost, specializovaná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobilost nelékařských zdravotnických pracovníků zaměřená na péči o děti upravena jiným právním předpisem2).
4. Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním sále při výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči je následující
a) anesteziolog,
b) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí, ve kterém je poskytována péče pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušném oboru,
c) sestra pro perioperační péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu; sestra pro perioperační péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou prováděny výkony v gynekologii,
d) sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu; sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou prováděny výkony v gynekologii a
e) všeobecná sestra.
Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.
5. Pokud jsou v návaznosti na operační výkon prováděny samostatně činnosti zdravotnickými pracovníky nelékařských zdravotnických povolání způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu, musí být tyto činnosti prováděny v souladu s jiným právním předpisem3).
 
Příloha 3
Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče
  
Část I
Společné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče
1. Personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních lůžkové péče je stanoveno v části II. této přílohy podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle druhu a oboru poskytované péče a vymezuje se úvazkem. Požadavky jsou stanoveny na 30 lůžek, pokud není v příslušných ustanoveních této přílohy uvedeno jinak. Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.
2. Lékaři uvedení v části II. této přílohy se vedle zdravotní péče a výkonů na odděleních lůžkové péče mohou podílet i na zdravotní péči v ambulancích, kde jsou přijímáni pacienti k hospitalizaci, a na zajištění výkonů na operačních a porodních sálech, přitom musí být splněny požadavky na personální zabezpečení uvedené v bodech 14 a 15.
3. Pokud je součástí oddělení akutní lůžkové péče i jednotka intenzivní péče (dále jen "JIP") 1. stupně (nižší intenzivní péče) a 2. stupně (vyšší intenzivní péče), mohou se podílet lékaři tohoto oddělení i na zajištění zdravotní péče na JIP, přitom musí být splněny požadavky na personální zabezpečení uvedené v části II.2. této přílohy podle příslušného stupně JIP.
4. Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních akutní lůžkové péče standardní jsou uvedeny v části II.1. této přílohy.
5. Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní vyšší počet lůžek než 30, lze počet úvazků lékařů upravit, nesmí však být nižší, než počet vypočítaný podle uvedeného vzorce:
 
      l 
y = x . (----)0,5
     30
kde "y" je požadovaný počet úvazků, "x" touto vyhláškou stanovený počet úvazků lékařů na 30 lůžek a "l" skutečný počet lůžek daného typu.
Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní nižší počet lůžek než 30, lze počet úvazků lékařů upravit, nesmí však být nižší, než počet vypočítaný podle výše uvedeného vzorce. Je-li skutečný počet lůžek nižší než 20, pak l = 20.
Úpravu počtu úvazků podle vzorce je možno použít maximálně pro 60 lůžek, minimálně pro 20 lůžek.
Počet úvazků při počtu lůžek nižším než 20 se již dále podle výše uvedeného vzorce neupravuje. Počet úvazků při počtu lůžek vyšším než 60 se počítá opět podle vzorce.
6. Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní vyšší počet lůžek než 30, lze počet úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského zdravotnického povolání upravit, nesmí však být nižší, než počet vypočítaný podle uvedeného vzorce:
 
         l         l 
y = 0,8 . x . (----) + 0,2 . x . (----)0,5
        30         30
kde "y" je požadovaný počet úvazků, "x" touto vyhláškou stanovený počet úvazků na 30 lůžek a "l" skutečný počet lůžek daného typu.
Pokud je na odděleních akutní lůžkové péče standardní nižší počet lůžek než 30, lze počet úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského zdravotnického povolání upravit, nesmí však být nižší, než počet vypočítaný podle výše uvedeného vzorce. Je-li skutečný počet lůžek nižší než 20, pak l = 20.
Úpravu počtu úvazků podle vzorce je možno použít maximálně pro 60 lůžek, minimálně pro 20 lůžek.
Počet úvazků při počtu lůžek nižším než 20 se již dále podle výše uvedeného vzorce neupravuje. Počet úvazků při počtu lůžek vyšším než 60 se počítá opět podle vzorce.
7. Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních akutní lůžkové péče intenzivní, jsou uvedeny v části II.2. této přílohy.
8. Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče jsou uvedeny v části II.3. a II.4. této přílohy.
Pokud se jedná o odlišný počet lůžek, upravují se počty úvazků zdravotnických pracovníků podle vzorců uvedených v bodu 5 a 6; to neplatí pro požadavky na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
9. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče standardní podle části II.1. této přílohy je v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) zabezpečena minimálně
a) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,
b) lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru, který má společný základní kmen s oborem poskytované péče, nebo
c) lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14) o absolvování základního kmene pro příslušný obor, pokud je zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v písmenu a) nebo b) do 30 minut, a dále
d) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části II.1. této přílohy v nepřetržitém provozu podle poskytované péče a spektra prováděných výkonů, minimálně však vždy jedním pracovníkem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu pro pacienty na 40 lůžkách,
pokud není stanoveno v části II.1. této přílohy jinak.
Lékař může poskytovat péči na více odděleních nebo stanicích, maximálně však vždy celkem pro pacienty na 90 lůžkách.
Pokud jsou na lůžkových odděleních, která poskytují lůžkovou standardní péči i lůžka následné péče, mohou lékaři uvedení v písmenu a) až c) poskytovat za stejných podmínek současně i péči pacientům na těchto lůžkách.
Pokud jsou hospitalizováni pacienti, kteří jsou zařazeni podle náročnosti ošetřovatelské péče, která je jim poskytována, do kategorie pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu ), zabezpečují péči zdravotničtí pracovníci uvedení v písmenu d) a minimálně jeden sanitář nebo ošetřovatel pro pacienty na 40 lůžkách.
10. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách akutní lůžkové péče intenzivní podle části II.2. této přílohy je v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) zabezpečena minimálně
a) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí podle části II.2. této přílohy, a to na JIP 1. stupně (nižší intenzivní péče) pro maximálně 18 lůžek, na JIP 2. stupně (vyšší intenzivní péče) maximálně pro 15 lůžek a na JIP 3. stupně (resuscitační péče) maximálně pro 8 lůžek a
b) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části II bodech 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. této přílohy podle jednotlivých stupňů JIP lůžkové intenzivní péče v nepřetržitém provozu.
11. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách následné lůžkové péče podle části II.3. této přílohy je v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) zabezpečena minimálně
a) lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem interním, chirurgickým, ortopedickým, gynekologicko-porodnickým, neurologickým, neurochirurgickým, kardiochirurgickým, anesteziologickým, dermatovenerologickým, urologickým, oftalmologickým, otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické lékařství, nebo
b) lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14) o absolvování základního kmene uvedeného v písmenu a), pokud je zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v písmenu a) do 30 minut, a dále
c) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části II.3. této přílohy v nepřetržitém provozu podle poskytované péče a spektra prováděných výkonů, minimálně však vždy jedním pracovníkem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu pro pacienty na 40 lůžkách,
pokud není stanoveno v části II.3. této přílohy jinak.
Lékař může poskytovat péči na více odděleních nebo stanicích, maximálně však celkem na 120 lůžkách pro pacienty, kteří jsou zařazeni podle náročnosti ošetřovatelské péče, která je jim poskytována, do kategorie pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu17), a na 250 lůžkách pro pacienty, kteří jsou zařazeni podle náročnosti ošetřovatelské péče, která je jim poskytována, do kategorie pacienta 1 nebo 2 podle jiného právního předpisu17).
Pokud jsou hospitalizováni pacienti s vyššími nároky na ošetřovatelskou péči v kategorii pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu17), zabezpečují péči zdravotničtí pracovníci uvedení v písmenu c) a minimálně jeden sanitář nebo ošetřovatel pro pacienty na 40 lůžkách.
12. Zdravotní péče poskytovaná pacientům na lůžkách dlouhodobé lůžkové péče a péče v dětských domovech je v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) zabezpečena příslušnými zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části II.4. a II.5. této přílohy v nepřetržitém provozu podle poskytované péče a spektra prováděných výkonů, minimálně však vždy jedním pracovníkem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu pro pacienty na 40 lůžkách.
Současně je zajištěna dostupnost lékaře se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem interním, chirurgickým, ortopedickým, gynekologicko-porodnickým, neurologickým, neurochirurgickým, kardiochirurgickým, anesteziologickým, urologickým, dermatovenerologickým, oftalmologickým, otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické lékařství.
Pokud je poskytována lůžková zdravotní péče výhradně dětem, je zajištěna lékařem se společným základním kmenem pediatrickým.
13. Pokud jsou prováděny výkony a činnosti podle jiného právního předpisu5) vykonává je všeobecná sestra s příslušnou specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí.
14. Personální zabezpečení zdravotní péče na operačním sále při výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči je následující:
a) anesteziolog,
b) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, ve kterém je poskytována zdravotní péče pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,
c) sestra pro perioperační péči bez dohledu; pokud jsou prováděny operační výkony v gynekologii a porodnictví, sestra pro perioperační péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči bez dohledu,
d) sestra pro intenzivní péči bez dohledu; pokud jsou prováděny operační výkony v gynekologii a porodnictví, sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči a
e) všeobecná sestra.
Pokud je ve zdravotnickém zařízení v komplexu více operačních sálů, na nichž jsou současně prováděny výkony v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči, může být péče vždy na dvou sálech zajištěna
a) anesteziologem,
b) lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14) a
c) sestrou pro intenzivní péči bez dohledu; pokud jsou prováděny operační výkony v gynekologii a porodnictví, sestrou pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentkou pro intenzivní péči.
Na každém sále jsou dále vždy
a) 2 lékaři, z toho jeden se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, ve kterém je poskytována péče pacientovi; při výkonech malého rozsahu, například vybraných laparoskopických výkonech, lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru,
b) sestra pro perioperační péči bez dohledu; při provádění operačních výkonů v gynekologii a porodnictví sestra pro perioperační péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro perioperační péči bez dohledu a
c) všeobecná sestra.
Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.
15. Zdravotní péče na porodním sále
15.1. Zdravotní péče na porodním sále je zajištěna
a) gynekologem a porodníkem a
b) porodní asistentkou bez dohledu.
15.1.1. Při výkonech prováděných v celkové nebo regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorované anesteziologické péči je personální zabezpečení zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 15. 1. a dále
a) anesteziologem,
b) porodní asistentkou pro perioperační péči bez dohledu nebo sestrou pro perioperační péči bez dohledu a
c) porodní asistentkou pro intenzivní péči bez dohledu nebo sestrou pro intenzivní péči bez dohledu.
Zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na spektru prováděných výkonů.
16. Na lůžkových odděleních uvedených v části II.1, II.2, II.3 a II.4 této přílohy je zajištěna dostupnost nutričního terapeuta.
17. Na lůžkových odděleních uvedených v části II.1 a II.2 této přílohy je zajištěna dostupnost klinického farmaceuta.
18. Následná lůžková péče a dlouhodobá lůžková péče v části II.3 a II.4 této přílohy je zabezpečena zdravotně-sociálním pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem - sociálním pracovníkem v úvazku 0,2 ve zdravotnickém zařízení s počtem lůžek do 30; v úvazku 0,5 ve zdravotnickém zařízení s počtem lůžek nad 30, pokud není stanoveno v části II.3. a II.4. této přílohy jinak.
Personální zabezpečení pracovníky uvedenými ve větě první se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby České republiky.
19. Pokud je poskytována lůžková péče výhradně dětem, je zajištěna
a) lékaři se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušných oborech zaměřených na péči o děti, stejně jako péče poskytovaná dospělým, a
b) všeobecnými sestrami, z toho minimálně 30 % úvazků dětská sestra nebo dětská sestra pro intenzivní péči, pokud není stanoveno v části II.2. a II.5. této přílohy jinak.
Péče je zajištěna ve stejném počtu úvazků jako péče poskytovaná dospělým v příslušných oborech podle části II. této přílohy.
20. Personální zabezpečení kontaktního místa pro spolupráci s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je zajištěno všeobecnou sestrou bez dohledu nebo zdravotnickým záchranářem.
21. Chirurgickými obory se pro účely této přílohy rozumí obory: cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie, plastická chirurgie, popáleninová medicína, spondylochirurgie, traumatologie, urologie a příslušné obory, ve kterých je poskytována péče dětem.
22. Interními obory se pro účely této přílohy rozumí obory: angiologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, hematologie a transfuzní lékařství, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie, neurologie, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství, radiační onkologie, revmatologie, vnitřní lékařství a příslušné obory, ve kterých je poskytována péče dětem.
23. Dostupností zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka se pro účely části II. této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pacienta.
24. Pokud je součástí oddělení, operačních a porodních sálů RTG nebo CT přístroj, vyžaduje se dostupnost radiologického asistenta nebo radiologa tak, aby byla zajištěna fyzická přítomnost při provádění lékařského ozáření, a dostupnost rady a pomoci klinického radiologického fyzika prostřednictvím telefonu nebo elektronicky a v případě potřeby fyzická přítomnost.
  
Část II
Zvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče
1. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE STANDARDNÍ
1.1. Chirurgické obory
1.1.1. Personální zabezpečení chirurgických oborů je následující
a) lékař se specializovanou, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho v rozsahu 1,0 s certifikátem14),
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,5 úvazku a
e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku.
Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být zajištěna též ortopedem, péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí lékařem se specializovanou způsobilostí se základním chirurgickým kmenem a péče v oboru urologie chirurgem, pokud je zajištěna dostupnost urologa.
1.1.2. Personální zabezpečení oboru maxilofaciální chirurgie a orální a maxilofaciální chirurgie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1. písm. c) až e) a dále
a) maxilofaciálním chirurgem nebo orálním a maxilofaciálním chirurgem 2,0 úvazku a
b) lékařem s odbornou způsobilostí nebo zubním lékařem s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 zubním lékařem s odbornou způsobilostí.
1.1.3. Personální zabezpečení oboru oftalmologie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1 písm. a) až c) a dále
a) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 6,0 úvazku a
b) sanitářem nebo ošetřovatelem 3,0 úvazku.
1.1.4. Personální zabezpečení oboru gynekologie a porodnictví je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1. písm. a) až c) a e) a dále
a) všeobecnou sestrou bez dohledu nebo porodní asistentkou bez dohledu a
b) všeobecnou sestrou, zdravotnickým asistentem nebo porodní asistentkou.
Úvazky uvedené v písmenech a) a b) musí činit celkem 8,5 úvazku.
1.1.5. Personální zabezpečení oborů hrudní chirurgie, chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, spondylochirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, plastická chirurgie, popáleninová medicína a traumatologie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.1.1. a dále fyzioterapeutem - dostupnost.
1.2. Interní obory
1.2.1. Personální zabezpečení interních oborů je následující
a) lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru 2,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho v rozsahu 1,0 s certifikátem14),
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,0 úvazku a
e) sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku.
Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) může být zajištěna též neurologem a péče v oboru neurologie lékařem se specializovanou způsobilostí se základním interním kmenem.
1.2.2. Personální zabezpečení oboru pracovní lékařství je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. b) a c) a dále
a) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušném oboru 1,5 úvazku,
b) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 6,0 úvazku a
c) sanitářem nebo ošetřovatelem 2,0 úvazku.
1.2.3. Personální zabezpečení oboru dětská onkologie a hematologie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. a) a c) a dále
a) lékařem s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),
b) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 9,0 úvazku a
c) sanitářem nebo ošetřovatelem 4,0 úvazku.
1.2.4. Personální zabezpečení oboru hematologie a transfuzní lékařství je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. písm. a) až c) a dále
a) všeobecnou sestrou bez dohledu a všeobecnou sestrou nebo zdravotnickým asistentem celkem 9,0 úvazku a
b) sanitářem nebo ošetřovatelem 4,0 úvazku.
1.2.5. Personální zabezpečení oborů neurologie, pneumologie a ftizeologie a vnitřní lékařství je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. a dále
- fyzioterapeutem - dostupnost.
1.2.6. Personální zabezpečení oboru geriatrie je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 1.2.1. a dále
a) zdravotně-sociálním pracovníkem nebo jiným odborným pracovníkem - sociálním pracovníkem 0,1 úvazku a
b) fyzioterapeutem a ergoterapeutem - dostupnost.
1.3. Dermatovenerologie
a) dermatovenerolog 1,2 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku a
e) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku.
1.4. Dětské lékařství
a) dětský lékař 1,2 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),
c) dětská sestra bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 10,0 úvazku, z toho 50 % dětská sestra,
e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku; pokud je hospitalizováno alespoň 50 % pacientů s doprovodem 2,0 úvazku a
f) fyzioterapeut - dostupnost.
1.5. Infekční lékařství
a) infekcionista 1,2 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,5 úvazku, z toho 1,0 úvazku s certifikátem14),
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,0 úvazku a
e) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku.
1.6. Návykové nemoci
a) psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech 1,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku s certifikátem14),
c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo adiktolog bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,5 úvazku,
e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku a
f) zdravotně-sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník - sociální pracovník 0,1 úvazku.
1.7. Neonatologie
a) neonatolog 1,2 úvazku; popřípadě neonatolog nebo dětský lékař 1,2 úvazku, pokud je stanice neonatologie součástí dětského oddělení,
b) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 1,0 úvazku,
c) dětská sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu 8,5 úvazku,
d) všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka 3,0 úvazku a
e) sanitář nebo ošetřovatel 1,4 úvazku.
1.8. Nukleární medicína
a) lékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně 1,2 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 1,2 úvazku,
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 9,0 úvazku,
e) sanitář nebo ošetřovatel 3,0 úvazku,
f) radiofarmaceut nebo farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak - dostupnost a
g) klinický radiologický fyzik - dostupnost.
1.9. Psychiatrie
a) psychiatr 1,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 3,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku s certifikátem14),
c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,5 úvazku, z toho 2,0 úvazku sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu,
e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku,
f) fyzioterapeut - dostupnost,
g) ergoterapeut nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut - dostupnost,
h) klinický psycholog 0,5 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,5 úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa a
i) zdravotně-sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník - sociální pracovník 0,1 úvazku.
Jeden z pracovníků uvedených v písmenech a) nebo h) má vzdělání v psychoterapii.
Personální zabezpečení pracovníky uvedenými v písmenu i) se nevyžaduje ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby České republiky.
1.10. Rehabilitační a fyzikální medicína
a) rehabilitační lékař 1,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14),
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku,
e) sanitář, ošetřovatel nebo masér 2,0 úvazku,
f) fyzioterapeut 4,0 úvazku, z toho 1,0 se specializovanou způsobilostí,
g) ergoterapeut 1,0 úvazku,
h) klinický psycholog - dostupnost a
i) klinický logoped - dostupnost.
Poskytují-li pracovníci uvedení v písmenech f) a g) i péči pacientům na jiných lůžkových odděleních v témže zdravotnickém zařízení, zvyšuje se počet úvazků tak, aby byly zajištěny výkony a činnosti na vyžádání.
1.11. Pokud je na lůžkovém oddělení poskytována péče ve více oborech (společný lůžkový fond), musí být péče zajištěna
a) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru, který má společný základní kmen s obory poskytované péče 2,0 úvazky,
b) lékařem se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru péče poskytované pacientovi - fyzická přítomnost na vyžádání,
c) lékařem s odbornou způsobilostí 2,0 úvazku, z toho 1,0 s certifikátem14) a
d) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání podle oborů stanovených v bodech 1.1. až 1.10.
2. AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE INTENZÍVNÍ
2.1 Intenzívní péče o dospělé
2.1.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče
a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, anesteziolog nebo intenzivista 0,5 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,15 úvazku na lůžko,
c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu; pokud je poskytována gynekologická péče, může ji pacientkám poskytovat porodní asistentka bez dohledu a porodní asistentka celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.
2.1.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče
a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, anesteziolog nebo intenzivista 1,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,
c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 2,2 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu; pokud je poskytována gynekologická péče, může ji pacientkám poskytovat porodní asistentka bez dohledu a porodní asistentka celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.
2.1.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče
a) anesteziolog nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, ve kterém je péče poskytována, který je současně intenzivista 1,0 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,25 úvazku na lůžko,
c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 4,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.
2.2. Intenzívní péče o děti
2.2.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče
a) dětský lékař, dětský chirurg nebo dětský kardiolog 0,5 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,
c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.
2.2.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče
a) dětský lékař, dětský chirurg nebo dětský kardiolog 1,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,
c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 2,2 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.
2.2.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče
a) dětský lékař, dětský chirurg, dětský kardiolog, kteří jsou současně intenzivisty, nebo anesteziolog 1,0 úvazku,
b) dětský lékař, neonatolog, dětský chirurg, dětský kardiolog, dětský neurolog nebo infekcionista 0,4 úvazku na lůžko,
c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.
2.3. Neonatologická intenzívní péče
2.3.1. intenzívní péče 1. stupně - nižší intenzívní péče
a) neonatolog 0,5 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 úvazku na lůžko,
c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,0 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,1 úvazku na lůžko.
2.3.2. intenzívní péče 2. stupně - vyšší intenzívní péče
a) neonatolog 1,0 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,3 úvazku na lůžko,
c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 1,4 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.
2.3.3. intenzívní péče 3. stupně - resuscitační péče
a) neonatolog 1,0 úvazku a dále 0,4 úvazku na lůžko,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,2 na lůžko,
c) dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 3,0 úvazku na lůžko, z toho 50 % úvazku dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo porodní asistentka se specializovanou způsobilostí v oboru19) bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku na lůžko.
Pokud má pracoviště neonatologické intenzivní péče 3. stupně - resuscitační péče více než 8 lůžek (inkubátorů), nenavyšuje se počet zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v závislosti na zvýšení počtu lůžek, ale na spektru výkonů poskytované zdravotní péče.
2.4. Intenzívní péče o těhotné
2.4.1. porodnická intermediární péče
a) gynekolog a porodník 0,25 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,6 úvazku,
c) porodní asistentka bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 0,5 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka celkem 0,9 úvazku, z toho 50 % úvazku všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku.
Požadavky jsou stanoveny na 3 lůžka.
2.4.2. porodnická intenzívní péče
a) gynekolog a porodník 0,25 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,6 úvazku,
c) porodní asistentka bez dohledu nebo porodní asistentka pro intenzivní péči bez dohledu 0,5 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a všeobecná sestra, zdravotnický asistent nebo porodní asistentka celkem 1,5 úvazku, z toho 50 % úvazku všeobecná sestra bez dohledu nebo porodní asistentka bez dohledu a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,3 úvazku.
Požadavky jsou stanoveny na 3 lůžka.
2.5. Intenzívní hematologická péče
a) hematolog a transfuziolog 0,5 úvazku a dále 0,3 úvazku na lůžko,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) 0,3 úvazku na lůžko,
c) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 2,0 úvazku na lůžko, z toho 25 % úvazku sestra pro intenzivní péči bez dohledu nebo dětská sestra pro intenzivní péči bez dohledu, pokud je péče poskytována výhradně dětem a
e) sanitář nebo ošetřovatel 0,2 úvazku na lůžko.
3. NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE
3.1. Následná lůžková péče s výjimkou péče uvedené v bodech 3.2. až 3.7.
a) lékař se specializovanou způsobilostí se základním kmenem interním, chirurgickým, urologickým, neurologickým, ortopedickým, pediatrickým nebo základním kmenem všeobecného praktického lékařství podle zaměření zdravotní péče 0,3 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0, z toho 0,3 úvazku s certifikátem14),
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku,
e) sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku,
f) fyzioterapeut nebo ergoterapeut 1,0 úvazku, z toho alespoň 0,5 úvazku fyzioterapeut,
g) klinický psycholog - dostupnost a
h) klinický logoped, pokud je poskytována péče pacientům s poruchou řeči - dostupnost.
3.2. Návykové nemoci
a) psychiatr nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech 0,3 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem14) může být v rozsahu 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem,
c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu nebo adiktolog bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta v rozsahu 1,0 může být zajištěn klinickým psychologem nebo adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné sestry bez dohledu,
e) sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku a
f) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,2 úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa.
Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v části I bodu 11 písm. b) a c) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech, sexuologem, lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem interním, chirurgickým, ortopedickým, gynekologicko-porodnickým, neurologickým, anesteziologickým, dermatovenerologickým, urologickým, oftalmologickým, otorinolaryngologickým nebo základním kmenem všeobecné praktické lékařství.
3.3. Pneumologie a ftizeologie
a) pneumolog 0,3 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 úvazku s certifikátem14),
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku,
e) fyzioterapeut bez dohledu 0,3 úvazku a
f) sanitář nebo ošetřovatel 2,0 úvazku.
3.4. Psychiatrie, sexuologie
a) psychiatr, gerontopsychiatr nebo sexuolog 0,3 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 s certifikátem14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem14) může být v rozsahu 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem,
c) sestra pro péči v psychiatrii bez dohledu 1,0 úvazku, všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku; úvazek všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta v rozsahu 1,0 úvazku může být zajištěn klinickým psychologem nebo adiktologem, přitom musí být vždy zajištěna přítomnost všeobecné sestry bez dohledu,
d) sanitář nebo ošetřovatel 5,0 úvazku; pokud je zajišťována ochranná léčba 7,0 úvazku,
e) fyzioterapeut bez dohledu, ergoterapeut bez dohledu nebo jiný odborný pracovník - pracovní terapeut 0,3 úvazku a
f) klinický psycholog 0,2 úvazku nebo psycholog ve zdravotnictví 0,2 úvazku, pokud je zajištěna dostupnost klinického psychologa; pokud je zajišťována ochranná léčba 0,5 úvazku.
Personální zabezpečení zdravotní péče poskytované v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a dále v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zajištěno
a) lékařem, a to
1. psychiatrem, gerontopsychiatrem, lékařem se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v návykových nemocech nebo sexuologem, nebo
2. lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem14), pokud je zajištěna fyzická přítomnost lékaře uvedeného v bodě 1 do 30 minut od vyžádání, a
b) zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání uvedenými v části I bodě 11 písm. c) této přílohy.
3.5. Rehabilitační a fyzikální medicína
3.5.1. Personální zabezpečení oboru rehabilitační a fyzikální medicína je následující
a) podle zaměření poskytované péče rehabilitační lékař, internista, kardiolog, dětský lékař, ortoped, neurolog, neurochirurg, chirurg, spondylochirurg, anesteziolog nebo intenzivista 0,3 úvazku, z toho 0,1 úvazku rehabilitační lékař,
b) lékař s odbornou způsobilostí 1,0 úvazku, z toho 0,3 úvazku s certifikátem14); úvazek lékaře s odbornou způsobilostí nebo úvazek lékaře s odbornou způsobilostí a s certifikátem14) může být do výše 0,5 úvazku zajištěn rovněž klinickým psychologem, logopedem nebo fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí,
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 5,0 úvazku,
e) sanitář, ošetřovatel nebo masér 3,5 úvazku,
f) fyzioterapeut se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku na celé pracoviště,
g) fyzioterapeut bez dohledu nebo ergoterapeut bez dohledu 2,5 úvazku, z toho minimálně 1,0 úvazku fyzioterapeut bez dohledu; úvazek ergoterapeuta bez dohledu může být zajištěn jiný odborný pracovník - pracovním terapeutem,
h) klinický psycholog - dostupnost a
i) klinický logoped, pokud se jedná o péči poskytovanou pacientům s poruchou řeči -dostupnost.
Jeden z úvazků zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu nelékařského povolání uvedených v písmenech d) a e) může být zajištěn fyzioterapeutem.
3.5.2. Pokud je poskytována péče pacientům s vyššími nároky na ošetřovatelskou péči (zejména se závažným postižením míchy, mozku, po závažných metabolických onemocněních nebo pacienti, kteří jsou zařazeni podle náročnosti ošetřovatelské péče, která je jim poskytována, do kategorie pacienta 3 nebo 4 podle jiného právního předpisu18)), je personální zabezpečení zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 3.5.1. písm. c), f), h) a i) a dále péči zajišťuje
a) podle zaměření péče rehabilitační lékař, internista, kardiolog, dětský lékař, ortoped, neurolog, neurochirurg, chirurg, spondylochirurg, traumatolog, anesteziolog nebo intenzivista - 0,5 úvazku, z toho 0,2 úvazku rehabilitační lékař,
b) lékař s odbornou způsobilostí 0,8 úvazku, z toho 0,5 s certifikátem14),
c) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 9,0 úvazku,
d) sanitář, ošetřovatel nebo masér 10,0 úvazku a
e) fyzioterapeut bez dohledu nebo ergoterapeut bez dohledu 3,0 úvazku, z toho minimálně 2,0 úvazku fyzioterapeut bez dohledu.
3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče
a) lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru podle zaměření léčebně rehabilitační péče 0,5 úvazku, z toho minimálně v rozsahu 0,1 úvazku rehabilitační lékař,
b) lékař s odbornou způsobilostí 0,5 úvazku,
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí 0,5 úvazku, dále 0,25 úvazku na každých dalších 60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 0,2 úvazku na každých dalších 60 lůžek,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku, z toho v rozsahu 1,0 úvazku může zajišťovat péči fyzioterapeut; dále 2,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 1,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek,
e) sanitář, ošetřovatel nebo masér minimálně 3,0 úvazku; z toho v rozsahu 1,0 úvazku může zajišťovat péči všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent a
f) fyzioterapeut a ergoterapeut minimálně 3,0 úvazku, z toho 0,2 úvazku fyzioterapeut bez dohledu; z toho 1,0 úvazku může zajišťovat všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent.
Úvazky uvedené v písmenech e) a f) musí činit celkem 8,0 úvazku.
Nevyžaduje se péče zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka - sociálního pracovníka.
Požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny na 60 lůžek určených a využívaných pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zabezpečena zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v nepřetržitém provozu, minimálně však vždy jedním zdravotnickým pracovníkem bez dohledu pro pacienty na každých 300 lůžek. Pokud je péče poskytována dětem, je zajištěna dostupnost dětského lékaře nebo lékaře se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v příslušných oborech zaměřených na péči o děti.
3.7. Následná intenzivní péče
a) anesteziolog nebo intenzivista 0,1 úvazku na lůžko,
b) lékař s odbornou způsobilostí 0,1 úvazku na lůžko, z toho 50 % s certifikátem14),
c) chirurg, internista nebo neurolog - dostupnost,
d) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
e) všeobecná sestra bez dohledu 0,6 úvazku na lůžko, z toho 50 % sestra pro intenzivní péči bez dohledu,
f) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent 0,7 úvazku na lůžko,
g) sanitář, ošetřovatel nebo masér 1,4 úvazku na lůžko,
h) fyzioterapeut bez dohledu 0,1 úvazku na lůžko a
i) klinický psycholog nebo psychiatr - dostupnost.
Je zabezpečena dostupnost zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka - sociálního pracovníka.
Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od 15.30 hodin do 7.00 hodin následujícího dne a v sobotu, v neděli a ve svátek17) je zabezpečena anesteziologem nebo intenzivistou na maximálně 18 lůžek.
4. DLOUHODOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE
4.1. Dlouhodobá lůžková péče
a) lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí 0,2 úvazku,
b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,
c) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku,
d) sanitář, ošetřovatel nebo masér 5,0 úvazku,
e) fyzioterapeut bez dohledu nebo ergoterapeut bez dohledu 0,2 úvazku a
f) klinický psycholog - dostupnost.
4.2. Pokud je dlouhodobá lůžková péče poskytována výhradně pacientům s psychiatrickým onemocněním, je personální zabezpečení zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 4.1. písm. b) až f) a dále psychiatrem, gerontopsychiatrem nebo sexuologem 0,2 úvazku.
4.3. Pokud je dlouhodobá lůžková péče poskytována výhradně pacientům se specifickým plicním onemocněním, je personální zabezpečení zajištěno zdravotnickými pracovníky uvedenými v bodě 4.1. písm. b) až f) a dále pneumologem 0,2 úvazku.
4.4. Pokud je péče poskytována výhradně pacientům, kteří vyžadují dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči o základní životní funkce, je personální zabezpečení následující anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista nebo neurolog 0,05 úvazku na lůžko,
a) sestra pro intenzivní péči bez dohledu 1,0 úvazku,
b) všeobecná sestra bez dohledu 0,5 úvazku na lůžko, z toho 25 % sestra pro intenzivní péči bez dohledu,
c) sanitář nebo ošetřovatel 0,5 úvazku na lůžko,
d) fyzioterapeut bez dohledu 0,1 úvazku na lůžko a
e) klinický psycholog nebo psychiatr - dostupnost.
Je zabezpečena dostupnost zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka - sociálního pracovníka.
4.5. Pokud je poskytována paliativní péče, je personální zabezpečení následující
a) lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína, lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru medicína dlouhodobé péče nebo algeziolog 0,2 úvazku,
b) lékař s odbornou způsobilostí 1,5 úvazku,
c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí bez dohledu 1,0 úvazku,
d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 8,5 úvazku,
e) sanitář nebo ošetřovatel 4,0 úvazku a
f) klinický psycholog - dostupnost.
Nevyžaduje se péče zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka - sociálního pracovníka.
5. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU
a) dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost 1,0 úvazku,
b) dětská sestra bez dohledu 8,0 úvazku,
c) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 18,0 úvazku,
d) ošetřovatel 3,0 úvazku,
e) klinický psycholog bez dohledu 1,0 úvazku,
f) klinický logoped bez dohledu - dostupnost,
g) fyzioterapeut bez dohledu 0,5 úvazku a
h) zdravotně - sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník - sociální pracovník 1,0 úvazku.
Požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny na 50 lůžek.
Pokud jsou hospitalizovány děti do 3 let věku a oddělení jsou umístěna ve více budovách nebo podlažích, musí být zajištěna nepřetržitá přítomnost dětské sestry na každém podlaží.
Použité zkratky:
bez dohledu - způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu
 
Příloha 4
Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče
I. Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče - lékárna:
a) farmaceut se specializovanou způsobilostí,
b) farmaceut se specializovanou způsobilostí pro každé odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, pokud jsou zřízena,
c) farmaceut se specializovanou způsobilostí pro odborné pracoviště pro přípravu radiofarmak, pokud je zřízeno,
d) farmaceut s odbornou způsobilostí pro odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů a pro odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel, pokud jsou zřízena,
e) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro každé odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, pokud jsou zřízena,
f) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro přípravu radiofarmak pro odborné pracoviště pro přípravu radiofarmak, pokud je zřízeno,
g) farmaceut s odbornou způsobilostí nebo farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků, pokud je zřízeno; pokud jsou vydávány výhradně ortoticko-protetické zdravotnické prostředky, může být personální zabezpečení namísto farmaceuta s odbornou způsobilostí nebo farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí zajištěno ortotikem-protetikem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo ortopedickým protetikem,
h) farmaceut s odbornou způsobilostí pro každé odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, pokud je zřízeno. Musí být zajištěna dostupnost farmaceuta se specializovanou způsobilostí; dostupností se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání,
i) farmaceut s odbornou způsobilostí pro odborné pracoviště pro poskytování lékových informací, pokud je zřízeno.
II. Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče - výdejna zdravotnických prostředků:
Farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro zdravotnické prostředky, farmaceut s odbornou způsobilostí nebo ortotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo ortopedický protetik, pokud jsou vydávány výhradně ortoticko-protetické zdravotnické prostředky.
 
Příloha 5
Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické dopravní služby
1. Přeprava pacientů
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo řidič dopravy nemocných a raněných.
2. Rychlá přeprava zdravotnických pracovníků a neodkladná přeprava tkání, buněk, biologického materiálu, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče
Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo řidič dopravy nemocných a raněných.
 
Příloha 6
Požadavky na personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby
1. Zdravotnické operační středisko 20)
a) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost - dostupnost; dostupností se pro účely této vyhlášky rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost na pracovišti do 20 minut od vyžádání a
b) operátor - zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu s absolvovaným certifikovaným kurzem "Operační řízení přednemocniční neodkladné péče", a to
2 operátoři ve směně, pokud jsou zřízeny 3 linky pro příjem tísňového volání,
3 operátoři ve směně, pokud jsou zřízeny 4 linky pro příjem tísňového volání,
4 operátoři ve směně, pokud je zřízeno 6 linek pro příjem tísňového volání,
6 operátorů ve směně, pokud je zřízeno 7 linek pro příjem tísňového volání,
7 operátorů ve směně, pokud je zřízeno 8 linek pro příjem tísňového volání.
Minimální počet operátorů ve směně je 2.
2. Pozemní výjezdové skupiny
2.1. Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci
a) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost,
b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem14) po absolvování základního kmene anesteziologického, chirurgického, interního a základního kmene všeobecné praktické lékařství v přípravě k získání specializované způsobilosti v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství, pokud je na téže výjezdové základně současně další výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci, ve které je péče zabezpečena lékařem se specializovanou způsobilostí podle písmena a),
c) zdravotnický záchranář, sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a
d) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář.
Pokud výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci vykonává činnost v rámci setkávacího systému, jsou požadavky následující
a) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost a
b) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář.
Pokud je poskytována přeprava nedonošených novorozencům, jsou požadavky následující
a) neonatolog nebo dětský lékař,
b) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, dětská sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář.
2.2. Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci
a) zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a
b) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář.
3. Letecká výjezdová skupina
a) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský lékař, praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost a
b) zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu.
 
Příloha 7
Požadavky na personální zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče
1. Přeprava pacientů neodkladné péče
1.1. Personální zabezpečení přepravy pacientů neodkladné péče je následující
a) lékař se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru, v němž je poskytována péče pacientovi - dostupnost,
b) zdravotnický záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář.
Pokud je zdravotní péče poskytována přímo lékařem uvedeným v písmenu a), pak personální zabezpečení místo zdravotnických pracovníků uvedených v písmenu b) zajišťuje zdravotnický záchranář, sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu.
1.2. Pokud je poskytována přeprava nedonošených novorozenců, jsou požadavky následující
a) neonatolog nebo dětský lékař - dostupnost,
b) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, dětská sestra pro intenzivní péči způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář.
Pokud je zdravotní péče poskytována přímo lékařem uvedeným v písmenu a), pak personální zabezpečení místo zdravotnických pracovníků uvedených v písmenu b) zajišťuje dětská sestra, dětská sestra pro intenzivní péči nebo porodní asistentka.
 
Příloha 8
Požadavky na personální zabezpečení domácí péče
1. ošetřovatelská péče
a) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,
b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu4) a
c) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud je poskytována domácí péče dětem do 3 let.
1.1. ošetřovatelská péče v gynekologii a porodní asistenci
a) porodní asistentka způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a
b) porodní asistentka se specializovanou způsobilostí způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu12).
2. léčebně rehabilitační péče
Fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu.
3. paliativní péče
a) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu,
b) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vykonávány činnosti podle jiného právního předpisu4) a
c) dětská sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud je poskytována domácí péče dětem do 3 let.
 
Příloha 9
Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby
Personální zabezpečení je stanoveno podle jednotlivých odborností zdravotnických pracovníků:
a) lékař
1. se specializovanou způsobilostí v oborech se základním kmenem anesteziologickým, dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, neurochirurgickým, neurologickým, oftalmologickým, ortopedickým, otorinolaryngologickým, pediatrickým, psychiatrickým, urologickým nebo všeobecné praktické lékařství - dostupnost; dostupností se pro účely této přílohy rozumí fyzická přítomnost lékaře při přijetí a propuštění pacienta, dostupnost rady a pomoci lékaře prostřednictvím telefonu nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost lékaře na pracovišti do 20 minut od vyžádání, nebo
2. s odbornou způsobilostí s certifikátem o absolvování základního kmene21) uvedeného v bodě 1,
b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo praktická sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a
c) sanitář nebo ošetřovatel.
Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zajistí personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zdravotnickými pracovníky jednotlivých odborností v počtu odpovídajícím místním podmínkám poskytování této zdravotní služby a požadavkům na její poskytování na náležité odborné úrovni.
 
Příloha 10
Požadavky na personální zabezpečení pracovišť urgentního příjmu
1. Personální zabezpečení pracovišť urgentního příjmu je následující:
a) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog nebo úrazový chirurg,
b) všeobecný praktický lékař nebo internista, pokud je na pracovišti urgentního příjmu zajišťována rovněž lékařská pohotovostní služba,
c) praktický lékař pro děti a dorost, pediatr nebo dětský lékař, pokud je na pracovišti urgentního příjmu zajišťována rovněž lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, a
d) sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu.
Pokud není urgentní příjem zajištěn urgentním lékařem, anesteziologem nebo intenzivistou, musí být zajištěna fyzická přítomnost alespoň jednoho z těchto lékařů do 5 minut od vyžádání.
Dále je zajištěna fyzická přítomnost radiologického asistenta bez dohledu do 5 minut od vyžádání.
2. Personální zabezpečení lůžkové části pracovišť urgentního příjmu je následující:
a) 3 sestry pro intenzivní péči nebo zdravotničtí záchranáři pro urgentní medicínu pro každé 4 resuscitační lůžka, vždy však alespoň 1 sestra pro intenzivní péči nebo zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu pro zabezpečení péče na resuscitačních lůžkách,
b) všeobecná sestra bez dohledu nebo zdravotnický záchranář pro nejvýše 4 expektační lůžka, vždy však alespoň 1 všeobecná sestra bez dohledu nebo zdravotnický záchranář pro zabezpečení péče na expektačních lůžkách, a
c) sanitář nebo ošetřovatel pro nejvýše 4 lůžka.
3. Personální zabezpečení kontaktního místa pro spolupráci s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je zajištěno všeobecnou sestrou bez dohledu nebo zdravotnickým záchranářem.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 285/20117 Sb.
Přechodné ustanovení
Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, který poskytuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 304/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Za splnění požadavku minimálního personálního zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje personální zabezpečení lékařem se specializovanou způsobilostí v oborech se základním kmenem hygienicko-epidemiologickým, maxilofaciálněchirurgickým, patologickým nebo radiologickým, pokud byla tato služba zajišťována tímto lékařem přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a to až do dne skončení jeho pracovněprávního vztahu k poskytovateli protialkoholní a protitoxikomanické služby.
Čl.II vyhlášky č. 357/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Poskytovatel lůžkové péče, který poskytuje lůžkovou péči ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení lůžkové péče podle vyhlášky č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.II vyhlášky č. 340/2022 Sb.
Přechodné ustanovení
Poskytovatel zdravotních služeb, který má zřízeno pracoviště urgentního příjmu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splnit požadavky na minimální personální zabezpečení pracovišť urgentního příjmu podle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 99/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2023.
1) Například vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.
2) Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
3) Vyhláška č. 55/2011 Sb.
4) § 3 a § 54 až 67 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
5) § 55 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
6) § 64 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
7) § 85 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
8) § 16 a 40 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
9) § 73 až 79 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
10) § 126 až 130 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
11) § 111 až 114 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
12) § 70 až 72 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
13) § 79 zákoníku práce.
14) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
15) § 84 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
16) Zákon č. 378/2007 Sb.
Vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.
17) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
18) Kapitola 6 přílohy k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 70 a 71 vyhlášky č. 55/2011 Sb.
20) § 11 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
21) § 4 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb.
22) § 12 a 29 vyhlášky č. 55/2011 Sb.