98/1982 Sb. , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Schválený:
98/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
a Českého báňského úřadu
ze dne 11. června 1982,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými orgány, stanoví:
Čl.I
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, se mění a doplňuje takto:
§ 17 zní:
"(1) Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaná před 1. lednem 1979 platí do 30.6.1983.
(2) Organizace jsou povinny žádost o vydání nového osvědčení pro své pracovníky podat nejpozději do 31.12.1982.
(3) Pracovníka přihlašuje na zkoušku organizace (§ 9), se kterou je v pracovním poměru.
(4) Osvědčení vydaná před 1. lednem 1979 orgány státní báňské správy zůstávají v platnosti, pokud se oprávnění pracovníci podrobili přezkoušení před příslušným orgánem státní báňské správy do 30. června 1983.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.
Předseda
Českého báňského úřadu:
Ing. Zíka v. r.
Předseda
Českého úřadu bezpečnosti práce:
Dr. Bartík v. r.