87/2019 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Schválený:
87/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. března 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl.I
Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:
1. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc
a) v I. skupině částku ve výši 50 % minimální mzdy za měsíc,
b) ve II. skupině částku ve výši 70 % minimální mzdy za měsíc,
c) ve III. skupině částku ve výši 95 % minimální mzdy za měsíc a
d) ve IV. skupině částku ve výši 120 % minimální mzdy za měsíc.".
2. V § 4 odstavec 2 zní:
"(2) Při 100 % plnění normy spotřeby práce činí úkolová složka odměny za hodinu
a) v I. skupině částku určenou podílem 50 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
b) ve II. skupině částku určenou podílem 70 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
c) ve III. skupině částku určenou podílem 95 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3 a
d) ve IV. skupině částku určenou podílem 120 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3.".
3. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Hodnota koeficientu určujícího průměrný počet hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce činí
a) 173,92 pro jednosměnný provoz,
b) 168,485 pro dvousměnný provoz a
c) 163,05 pro třísměnný a nepřetržitý provoz.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.