83/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený:
83/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
 
"§ 1
Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:
a) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
b) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,
c) Plaketu Františky Plamínkové,
d) Cenu Milady Paulové,
e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,
f) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách,
g) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,
h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
i) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Fair Play",
j) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,
k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent",
l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,
m) Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.
(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání".".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.".
3. V § 3 odst. 2 se částka "25 000 Kč" nahrazuje částkou "50 000 Kč".
4. § 4 včetně nadpisu zní:
 
"§ 4
Plaketa Františky Plamínkové
(1) Plaketa Františky Plamínkové se uděluje fyzické osobě za statečnost v boji proti zlu a nenávisti a projevenou morálnost a smysl pro spravedlnost. Oceňuje se rozhodné jednání v náročné a tíživé situaci, ve které se tyto lidské vlastnosti projevily.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a plaketa.".
5. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši do 250 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno pouze jedno toto ocenění.".
6. § 7 včetně nadpisu zní:
 
"§ 7
Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách
(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách se uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských nebo paralympijských hrách.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové umístění sportovce na olympijských nebo paralympijských hrách. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí přesáhnout 2 500 000 Kč.".
7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.
8. § 9 včetně nadpisu zní:
 
"§ 9
Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce
(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce se uděluje sportovci za vynikající výsledek ve významné mezinárodní sportovní soutěži, za mimořádný sportovní výkon nebo za vynikající reprezentaci České republiky.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu či reprezentace. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč.".
9. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 9a
Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje nejúspěšnějším sportovcům akademické reprezentace České republiky.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 35 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje medailové umístění sportovce nebo význam mimořádného sportovního výkonu. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 1 500 000 Kč.".
10. V § 10 odst. 2 se částka "5 000 Kč" nahrazuje částkou "6 000 Kč" a částka "150 000 Kč" se nahrazuje částkou "200 000 Kč".
11. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10e, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 10a
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží
(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží se uděluje fyzické osobě, právnické osobě nebo skupině fyzických osob za významnou dlouhodobou činnost s dětmi a mládeží v oblasti zájmového vzdělávání, využití volného času nebo sportu a tělovýchovy.
(2) Cenou podle odstavce 1 je věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500 000 Kč.
 
§ 10b
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent"
(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent" se uděluje žákovi nebo studentovi do 21 let za mimořádný a vynikající výsledek zejména v technickém nebo přírodovědném oboru nebo na významné mezinárodní soutěži.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další peněžní nebo věcné ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. Výše uděleného ocenění zohledňuje význam mimořádného výsledku z hlediska daného oboru. Součet hodnot těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce nesmí přesáhnout 500 000 Kč.
 
§ 10c
Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze
(1) Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje fyzické nebo právnické osobě anebo skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou či vědeckou činnost vykonávanou v oblasti šíření odkazu J. A. Komenského nebo za mimořádně záslužný čin pro výchovu a vzdělávání v duchu zásad J. A. Komenského v České republice nebo v zahraničí. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé vynikající výsledky vědecké práce v oblasti komeniologie, historie, dějin školství a pedagogiky, která významně posílí kulturní hodnoty v oblasti vzdělávání.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.
 
§ 10d
Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze
(1) Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze se uděluje významné tuzemské nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která se zasloužila o zlepšení vztahů mezi lidmi a národy v duchu humanistického odkazu Přemysla Pittra a přispěla k rozvoji duchovních hodnot, které obsahuje a k nimž směřuje dílo Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.
 
§ 10e
Medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání"
(1) Medaile České školní inspekce "Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání" se uděluje fyzické nebo právnické osobě za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání v České republice.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a medaile.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 21. 6. do 9. 8. 2018