79/2017 Sb. o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Schválený:
79/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2017
o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
Změna: 95/2019 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů.
 
§ 2
Formát oznámení
Oznámení podle § 1 se podávají na elektronickém formuláři ve formátu HTML nebo PDF, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
 
§ 3
Struktura oznámení
(1) V oznámení podle § 1 veřejný funkcionář uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
b) datum a místo narození,
c) právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých jako veřejný funkcionář působí,
d) funkci, kterou veřejný funkcionář zastává, a
e) období, za které oznámení podává.
(2) V oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a) předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
b) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, jejímž je společníkem nebo členem,
c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, ve které je členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu,
d) druh orgánu podnikající právnické osoby uvedené v písmenu c), jehož je členem,
e) jméno nebo název, identifikační číslo a sídlo osoby, u které vykonává další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář,
f) zda provozuje rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydává periodický tisk a
g) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby provozující rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydávající periodický tisk, je-li jejím společníkem, členem nebo ovládající osobou.
(3) V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a) identifikaci věci nemovité; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc evidována, vedeném příslušným katastrálním úřadem,
b) druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,
c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
d) velikost podílu vlastněného v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem a
e) druh, cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, jejíž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč.
(4) V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a) identifikaci a údaje o pořizovací ceně a způsobu nabytí věci nemovité; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem,
b) druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,
c) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
d) velikost podílu v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
e) druh, pořizovací cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, nabyté v průběhu kalendářního roku, pokud souhrn hodnot všech jiných věcí movitých, do něhož se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč, přesáhl částku 500 000 Kč a
f) datum nabytí oznamovaného majetku, zastával-li veřejný funkcionář v kalendářním roce, za nějž se oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů podává, více funkcí.
(5) V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 1 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a) druh a výši nesplaceného závazku, který má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, převyšuje-li v jednotlivém případě částku 100 000 Kč, a
b) označení osoby, vůči které má nesplacený závazek podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.
(6) V oznámení o příjmech podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a) druh a výši příjmů nebo jiných majetkových výhod získaných během výkonu funkce, pokud jejich souhrnná výše přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč, a
b) označení zdroje příjmů nebo jiných majetkových výhod podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.
(7) V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a) druh a výši nesplacených závazků, pokud jejich souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za který se oznámení podává, nebo ke dni ukončení výkonu funkce, částku 100 000 Kč, a
b) označení osoby, vůči které má veřejný funkcionář nesplacené závazky podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 95/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Struktura oznámení o majetku podávaného v souladu s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017