77/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Schválený:
77/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2018
o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
Změna: 14/2023 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory
a) osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,
b) certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti,
c) diplomu o specializaci,
d) osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka,
(dále jen "doklady o vzdělání").
 
§ 2
Náležitosti dokladů o vzdělání
(1) Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou
a) označení ministerstva nebo akreditovaného zařízení, které doklad o vzdělání vydává, a to název, sídlo a identifikační číslo osoby,
b) údaje osoby, jíž se doklad o vzdělání vydává, a to akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození,
c) číslo dokladu o vzdělání a
d) místo, datum vydání dokladu o vzdělání a podpis osoby jednající za ministerstvo nebo osoby jednající za akreditované zařízení.
(2) Zvláštní náležitosti osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání jsou
a) uvedení období absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu,
b) označení akreditovaného kvalifikačního kurzu,
c) číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,
d) uvedení dne vykonání závěrečné zkoušky,
e) označení zdravotnického povolání,
f) otisk razítka1) akreditovaného zařízení a
g) podpis odborného garanta kurzu a předsedy zkušební komise.
(3) Zvláštní náležitosti certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti jsou
a) název certifikovaného kurzu,
b) číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,
c) uvedení počtu hodin vzdělávacího programu,
d) uvedení období absolvování vzdělávacího programu,
e) uvedení činností, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče,
f) otisk razítka1) akreditovaného zařízení a
g) podpis odborného garanta kurzu.
(4) Zvláštní náležitosti diplomu o specializaci jsou
a) uvedení dne vykonání atestační zkoušky,
b) označení oboru specializované způsobilosti,
c) označení specialisty,
d) otisk razítka2) ministerstva a
e) podpis předsedy oborové atestační komise a podpis osoby jednající za pověřenou organizaci, jejímž prostřednictvím ministerstvo diplom o specializaci vydává.
(5) Zvláštní náležitosti osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka jsou
a) uvedení období absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu,
b) označení akreditovaného kvalifikačního kurzu,
c) číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,
d) uvedení dne vykonání závěrečné zkoušky,
e) označení povolání jiného odborného pracovníka,
f) otisk razítka1) akreditovaného zařízení a
g) podpis odborného garanta kurzu a předsedy zkušební komise.
 
§ 3
Další požadavky na doklady o vzdělání
(1) Doklady o vzdělání se vyhotovují na listu o formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm a na papíře v kvalitě 100 gramů.
(2) Doklady o vzdělání jsou oboustranné, opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a motivem lipových ratolestí.
 
§ 4
Vzory dokladů o vzdělání
(1) Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Vzor diplomu o specializaci je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
 
Příl.1
Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání


 
Příl.2
Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti


 
Příl.3
Vzor diplomu o specializaci
        

 
Příl.4
Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu povolání jiného odborného pracovníka
        

1) § 2 odst. 1 písm. t) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 352/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.