74/2017 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Schválený:
74/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2017
o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Změna: 128/2018 Sb.
Změna: 190/2019 Sb.
Změna: 228/2021 Sb.
Změna: 228/2021 Sb. (část)
Změna: 210/2022 Sb.
Změna: 210/2022 Sb. (část)
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
 
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování podpory na
a) dodávky ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen "projekt Ovoce a zelenina do škol"),
b) dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen "projekt Mléko do škol") a
c) doprovodná vzdělávací opatření,
(dále jen "školní projekt").
 
§ 2
Předmět podpory
(1) Podpora podle § 1 se poskytuje na tyto produkty:
a) čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedeny v částech IX a XI přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
b) balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků17) s obsahem ovocné složky minimálně 50 % (dále jen "ovocné protlaky") a balené ovocné a zeleninové šťávy18), které jsou uvedeny v části X přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, pokud neobsahují konzervanty,
c) konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy a
d) neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl a tuky uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, přičemž množství přidaného cukru se rovná nule.
(2) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje na doprovodná vzdělávací opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.
(3) Při provádění doprovodných vzdělávacích opatření podle odstavce 2 mohou být použity mléčné výrobky, které jsou uvedeny v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
(4) Produkty uvedené v odstavci 1 jsou v rámci školního projektu dodávány bezplatně. Doprovodná vzdělávací opatření podle odstavce 2 jsou v rámci školního projektu prováděna také bezplatně.
 
§ 3
Vnitrostátní podpora
Česká republika přispívá na školní projekt k uskutečnění podpory podle § 2 a na sledování, hodnocení nebo propagaci školního projektu vnitrostátní podporou podle čl. 23a odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictvím rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "Fond").
 
§ 4
Převod finančních prostředků mezi projekty
Ministerstvo zemědělství může stanovit množství finančních prostředků, které se převede mezi projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, a to až do výše 20 % přidělených předběžných přídělů u jednotlivých projektů podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nebo b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
 
§ 5
Podpora na dodávky produktů
(1) Výše podpory, kterou lze poskytnout na
a) 1 kus ovoce nebo zeleniny o minimální hmotnosti 100 g,
b) odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g,
c) balení ovocného protlaku o minimální hmotnosti 100 g,
d) balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml,
e) balení konzumního mléka o minimálním objemu 200 ml,
f) balení mléčného výrobku na bázi kysaného mléka o minimálním objemu 200 ml,
g) balení jogurtu o minimální hmotnosti 150 g,
h) balení zakysaného mléčného výrobku s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 % o minimální hmotnosti 140 g,
i) balení tvarohu nebo čerstvého sýra o minimální hmotnosti 80 g nebo
j) balení ostatních sýrů o hmotnosti minimálně 80 g,
(dále jen "porce"), je stanovena v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení, a to v rozlišení podle produktů z ekologického zemědělství a podle kapacity počtu žáků ve škole15) k 1. září příslušného školního roku.
(2) Žadatel je povinen zařadit do dodávek čerstvé ovoce a zeleninu nebo konzumní mléko.
(3) Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25 % celkového počtu porcí produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.
(4) Podíl porcí produktů ovoce a zeleniny uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii může činit nejvýše 10 %6) celkového počtu porcí těchto produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.
(5) Každé balení produktu nebo přepravní obal v případě nebalených produktů uvedených v § 2 odst. 1 musí být označeny nápisem "Školní projekt".
(6) Podíl porcí produktů uvedených v § 2 odst. 1 pocházející z ekologické produkce13) musí činit nejméně 10 % celkového počtu porcí těchto produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.
(7) Při nedodržení minimálního podílu porcí produktů z ekologické produkce sníží Fond finanční prostředky na dodávky produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) a b) a produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) a d), které připadají na schváleného žadatele v daném školním roce, o
a) 10 % v případě dodání produktů z ekologického zemědělství v množství 5 % a méně než 10 %,
b) 20 % v případě dodání produktů z ekologického zemědělství méně než 5 %.
 
§ 6
Žádost o schválení žadatele o podporu
(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen "žádost o schválení") může podat osoba, která produkty dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (dále jen "žadatel").
(2) Žádost o schválení doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. března kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky produktů od počátku školního roku začínajícího v tomto kalendářním roce.
(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie7) také závazek žadatele, že bude provádět doprovodná vzdělávací opatření a produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol nebo projektu Mléko do škol na žáka do každé školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.
(4) Součástí žádosti o schválení je uvedení jmenného seznamu produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až d), které hodlá žadatel dodávat do škol. U každého takového produktu žadatel uvede
a) označení výrobce, a to jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo trvalého pobytu nebo název, popřípadě obchodní firmu, a adresu sídla,
b) charakteristiku produktu zahrnující
1. označení produktu,
2. základní použité suroviny a
3. základní pomocné přísady,
c) popis balení podporovaného mléčného výrobku včetně charakteristiky použitého obalu,
d) způsob distribuce produktu včetně podmínek skladování, a
e) v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin16).
(5) Parametry uvedené v odstavci 4 písm. b) bodech 2 a 3 musí být v případě mléčných výrobků doloženy platným protokolem vydaným akreditovanou laboratoří. V případě mikrobiologického vyšetření je nezbytné postupovat podle nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění. Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e).
(6) Fond schválí žadatele, pokud splní podmínky stanovené v odstavcích 1 až 5. Součástí rozhodnutí o schválení žadatele je uvedení produktů, pro jejichž dodávky byl schválen. Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o žadateli, který byl schválen jako žadatel o podporu (dále jen "schválený žadatel"), a formulář určený pro přihlášení školy schválenému žadateli.
 
§ 7
Schválený žadatel
(1) Schválený žadatel doručí do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků v těchto školách, potvrzenou osobou oprávněnou jednat jménem školy. Součástí informace je prohlášení školy, že pro příslušný školní rok odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele pro projekt Ovoce a zelenina do škol nebo pro projekt Mléko do škol.
(2) Schválený žadatel začne dodávat produkty do škol a provádět doprovodná vzdělávací opatření od prvního dne příslušného školního roku. Způsobilé náklady podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 na dodávky produktů nebo doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka nesmí překročit limit na jednoho žáka pro příslušný školní rok podle § 8.
(3) Schválený žadatel doručí do 31. května příslušného kalendářního roku Fondu plán doprovodných vzdělávacích opatření s vyčíslením finanční náročnosti a nákladovosti jednotlivých doprovodných vzdělávacích opatření pro následující školní rok, včetně případného návrhu výukového materiálu. Fond do 31. srpna příslušného kalendářního roku oznámí schválenému žadateli, zda jsou jím navrhovaná doprovodná vzdělávací opatření způsobilá k poskytnutí podpory.
(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) až d) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až d), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle § 6 odst. 4 a 5.
(5) Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit dodávání některého produktu uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) až d), oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu.
(6) Pokud je schválený žadatel zadavatelem podle § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, předloží Fondu před zahájením plnění veřejné zakázky dokumentaci k postupu výběru dodavatele veřejné zakázky podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
(7) Schválený žadatel informuje školy o dostupných doprovodných vzdělávacích opatřeních.
 
§ 8
Stanovení limitů
(1) Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 2 vypočítá jako podíl celkové podpory stanovené pro projekt Ovoce a zelenina do škol a pro projekt Mléko do škol4) po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná vzdělávací opatření8) a celkového počtu žáků zapojených do školního projektu v předcházejícím školním roce, vydělený deseti. Fond nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.
(2) Fond do 31. října příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli limit na produkty na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na produkty Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro jednotlivé projekty4) a počtu žáků škol, s nimiž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle § 7 odst. 1, po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná vzdělávací opatření8).
(3) Fond do 1. září příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli limit na doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na doprovodná vzdělávací opatření Fond vychází z podílu částky ve výši nejvýše 15 % konečného přídělu podpory stanovené pro Českou republiku pro jednotlivé projekty4), ke které se připočte vnitrostátní podpora vyčleněná na doprovodná vzdělávací opatření pro příslušný školní rok, a celkového počtu žáků ve školách v předcházejícím školním roce.
 
§ 9
Žádost o poskytnutí podpory na produkty
(1) Žádost o poskytnutí podpory na produkty podává schválený žadatel za každý kalendářní měsíc školního roku9) (dále jen "dodávkové období"), v jehož průběhu dodává dodávky produktů do škol.
(2) Žádost o poskytnutí podpory na produkty doručí schválený žadatel Fondu na jím vydaném formuláři po skončení dodávkového období, ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie10).
(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkty je kromě náležitostí uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie11) také
a) celkový přehled jednotlivých druhů dodaných produktů za dodávkové období a jejich množství; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a
b) celkový počet žáků, na které je žádáno o poskytnutí podpory na produkty za dodávkové období; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě.
(4) Schválený žadatel podle § 6 odst. 1 připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty
a) přehled měsíčních dodávek produktů za každou školu, do které v daném dodávkovém období dodával produkty; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a
b) oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku.
(5) Schválený žadatel, který dodává dodávky produktů ekologického zemědělství, musí přiložit k žádosti o podporu kopii osvědčení o původu všech dodávaných produktů ekologického zemědělství, vydaného pověřenou osobou13) nebo obdobné dokumenty vydané členským státem Evropské unie, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové období, ve kterém schválený žadatel začal dodávat tyto produkty. Schválený žadatel, který přímo dodává produkty ekologického zemědělství, k žádosti o podporu na další dodávkové období doklad podle věty první nepřikládá, pokud v něm nedošlo ke změně. Doklad podle věty první lze nahradit elektronickým ověřením příslušných údajů Fondem.
(6) Schválenému žadateli podle § 6 odst. 1 se na produkty uvedené v § 2 odst. 1 poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.
 
§ 10
Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření
(1) Schválený žadatel podává Fondu na jím vydaném formuláři ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie10) žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření za uplynulé období kalendářního roku
a) od 1. září do 31. prosince,
b) od 1. ledna do 31. března nebo
c) od 1. dubna do 30. června.
(2) Schválený žadatel připojí k žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření
a) potvrzení školy o provedených doprovodných vzdělávacích opatřeních s uvedením počtu žáků této školy, kteří se doprovodných vzdělávacích opatření účastnili,
b) faktury vztahující se k doprovodným vzdělávacím opatřením provedeným v příslušném období podle odstavce 1 a uhrazené schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory v souladu s limitem stanoveným v § 8 odst. 3 nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů za doprovodná vzdělávací opatření,
c) kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se ke mzdovým nákladům schváleného žadatele souvisejících s provedeným doprovodným vzdělávacím opatřením,
d) kopii výpisu z bankovního účtu prokazující uhrazení faktur za doprovodná vzdělávací opatření podle písmene b) a
e) doklady prokazující postup výběru dodavatele, pokud se nejedná o žadatele podle § 7 odst. 6.
 
§ 11
Propagace
(1) Fond zajistí tisk plakátu14) a předá ho schválenému žadateli.
(2) Schválený žadatel zajistí, aby každá škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, používala plakát Evropské unie "Školní projekt" v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie14).
 
§ 12
Odejmutí schválení
Kromě pozastavení a odejmutí schválení podle čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 Fond odejme schválení žadateli, který
a) hodlá ukončit dodávání produktů a oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu, nebo
b) neuzavře s žádnou školou smlouvu o dodávání produktů na příslušný školní rok a nepředloží do 30. září příslušného kalendářního roku probíhajícího nebo následujícího po roku schválení informaci podle § 7 odst. 1.
 
§ 13
Přechodná ustanovení
(1) Žádost o schválení žadatele o podporu podle § 6 pro školní rok 2017/2018 doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 30. dubna 2017.
(2) Pro školní rok 2017/2018 pro účely cenové regulace podle § 2 odst. 5 sděluje Fond změny podle § 7 odst. 4 a 5 Ministerstvu financí do 30. června 2017.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
 
§ 14
V nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. a nařízení vlády č. 166/2016 Sb., se za § 5 vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 5a
Zvláštní ustanovení
Žádosti podle § 3 odst. 2, § 4 a § 4a odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
 
§ 15
V nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb., nařízení vlády č. 371/2005 Sb., nařízení vlády č. 339/2006 Sb., nařízení vlády č. 211/2007 Sb., nařízení vlády č. 319/2008 Sb. a nařízení vlády č. 238/2009 Sb., se za § 4 vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 4a
Zvláštní ustanovení
Žádosti podle § 3 odst. 1 a 5 a § 4 odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
 
§ 16
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.
2. Nařízení vlády č. 157/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.
3. Nařízení vlády č. 166/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.
4. Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.
5. Nařízení vlády č. 128/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.
6. Nařízení vlády č. 371/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.
7. Nařízení vlády č. 339/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nařízení vlády č. 211/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
9. Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
10. Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 17
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2017, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
 
Příl.1
Výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny
(§ 5 odst. 1)
I--------------I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I  Skupina  I Druh ovoce I Velikost I  Výše  I  Výše  I Výše podpory I Výše podpory I
I       I a zeleniny I  porce  I podpory na I podpory na I na porci v I na porci v I
I       I      I      I porci v  I porci v  I  Kč *) pro I  Kč *) pro I
I       I      I      I Kč *) pro I Kč *) pro I  produkty  I  produkty  I
I       I      I      I školy s  I školy s  I ekologického I ekologického I
I       I      I      I kapacitou I kapacitou I zemědělství I zemědělství I
I       I      I      I  do 150  I nad 150  I  **) pro  I  **) pro  I
I       I      I      I  žáků  I  žáků  I  školy s  I  školy s  I
I       I      I      I  včetně  I      I kapacitou do I kapacitou  I
I       I      I      I      I      I  150 žáků  I nad 150 žáků I
I       I      I      I      I      I  včetně  I       I
I--------------I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 1. skupina - I  jablko  I  1 ks  I  7,49  I  6,03  I   8,50   I   7,04   I
I ovoce    I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I a zelenina  I  hruška  I  1 ks  I  7,85  I  6,38  I   9,04   I   7,57   I
I uvedených  I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I druhů    I broskev  I  1 ks  I  8,76  I  7,30  I  10,41   I   8,94   I
I       I  nebo  I      I      I      I       I       I
I       I nektarinka I      I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I hroznové I minimálně I  8,12  I  6,66  I   9,42   I   7,95   I
I       I  víno  I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I meruňka  I minimálně I  9,73  I  8,26  I  11,83   I  10,36   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  jahoda  I minimálně I  13,64  I  12,18  I  16,78   I  15,31   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I švestka  I minimálně I  6,81  I  5,34  I   7,45   I   5,98   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  rajče  I minimálně I  9,51  I  8,05  I  11,51   I  10,05   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  mrkev  I minimálně I  6,53  I  5,07  I   7,04   I   5,57   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I ředkvička I minimálně I  10,44  I  8,97  I  12,89   I  11,43   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I paprika  I  1 ks  I  8,40  I  6,94  I   9,87   I   8,41   I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I kedlubna I  1 ks  I  9,94  I  8,47  I  12,17   I  10,71   I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I pomeranč I  1 ks  I  8,37  I  6,90  I   x    I   x    I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I mandarinka I minimálně I  8,32  I  6,86  I   x    I   x    I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  banán  I  1 ks  I  7,64  I  6,18  I   x    I   x    I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  okurka  I minimálně I  8,27  I  6,81  I   9,67   I   8,21   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I       I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I  třešně  I minimálně I  19,61  I  18,15  I  25,74   I  24,27   I
I       I      I  100 g  I      I      I       I       I
I--------------I------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 2. skupina - ostatní   I minimálně I  11,63  I  10,17  I   x    I   x    I
I ovoce a zelenina s    I  100 g  I      I      I       I       I
I výjimkou ananasu a kiwi  I      I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 3. skupina - v jedné   I minimálně I  14,54  I  13,07  I   x    I   x    I
I porci se nachází 2 a více I  100 g  I      I      I       I       I
I druhů nekrájeného     I      I      I      I       I       I
I čerstvého ovoce nebo   I      I      I      I       I       I
I zeleniny         I      I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 4. skupina - ovocné a   I minimálně I  14,87  I  13,41  I  19,63   I  18,17   I
I zeleninové šťávy     I 200 ml  I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
I 5. skupina - ovocné    I minimálně I  15,82  I  14,36  I  21,06   I  19,59   I
I protlaky         I  100 g  I      I      I       I       I
I---------------------------I-----------I------------I------------I--------------I--------------I
 
 *) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty
  i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který dodává produkty ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení
  Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES)
  č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona
  č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších
  předpisů.
 
Příl.2
Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků
(§ 5 odst. 1)
I---------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I      Skupina     I      I Minimální I  Výše  I  Výše  I Výše podpory I Výše podpory I
I              I      I velikost I podpory na I podpory na I na porci v I na porci v I
I              I      I porce, na I porci v  I porci v  I Kč *) pro  I  Kč *) pro I
I              I      I kterou je I Kč *) pro I Kč *) pro I  produkty  I  produkty  I
I              I      I vyplácena I školy s  I školy s  I ekologického I ekologického I
I              I      I podpora  I kapacitou I kapacitou I zemědělství I zemědělství I
I              I      I      I  do 150  I nad 150  I  **) pro  I  **) pro  I
I              I          I      I  žáků  I  žáků  I  školy s  I  školy s  I
I              I      I      I  včetně  I      I kapacitou do I kapacitou  I
I              I      I      I      I      I  150 žáků  I nad 150 žáků I
I              I      I      I      I      I  včetně  I       I
I--------------I------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I 1.      I Trvanlivé I s obsahem I  200 ml  I  9,99  I  8,52  I  11,01   I   9,55   I
I skupina -  I      I tuku od  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I konzumní   I      I 1,5 % do I  250 ml  I  10,50  I  9,04  I  11,78   I  10,32   I
I mléko a jeho I      I  1,8 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I varianty se I      I      I  330 ml  I  15,23  I  13,76  I  16,94   I  15,48   I
I sníženým   I      I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I obsahem   I      I s obsahem I  200 ml  I  10,72  I  9,26  I  12,10   I  10,64   I
I laktózy   I      I  tuku  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I nejméně  I  250 ml  I  11,41  I  9,95  I  13,14   I  11,67   I
I       I      I  3,5 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I      I  330 ml  I  16,47  I  15,01  I  18,77   I  17,31   I
I       I------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I Čerstvé  I s obsahem I  200 ml  I  11,10  I  9,63  I  11,56   I  10,10   I
I       I      I tuku od  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I 1,5 % do I  250 ml  I  11,72  I  10,25  I  12,49   I  11,03   I
I       I      I  1,8 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I      I  330 ml  I  12,74  I  11,28  I  14,03   I  12,57   I
I       I      I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I s obsahem I  200 ml  I  11,74  I  10,28  I  12,55   I  11,09   I
I       I      I  tuku  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I nejméně  I  250 ml  I  12,52  I  11,05  I  13,72   I  12,25   I
I       I      I  3,5 %  I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I       I      I      I  330 ml  I  13,82  I  12,35  I  15,67   I  14,21   I
I--------------I------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I 2. skupina - sýr, tvaroh, I jogurty  I  150 g  I  11,67  I  10,21  I  14,83   I  13,37   I
I jogurt a další      I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I fermentované (kysané)   I zakysané I  140 g  I  17,35  I  15,89  I  25,21   I  23,75   I
I výrobky nebo acidofilní  I  mléčné  I      I      I      I       I       I
I mléčné výrobky bez    I výrobky s I      I      I      I       I       I
I přidaných aromat, ovoce a I obsahem  I      I      I      I       I       I
I ořechů nebo kakaa     I bílkovin I      I      I      I       I       I
I              I vyšším než I      I      I      I       I       I
I              I  5,6 %  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I výrobky na I  200 ml  I  12,67  I  11,20  I  18,80   I  17,34   I
I              I  bázi  I      I      I      I       I       I
I              I kysaného I      I      I      I       I       I
I              I  mléka  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I tvarohy  I  80 g  I  11,01  I  9,55  I  13,00   I  11,54   I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I čerstvé  I  80 g  I  19,48  I  18,01  I  25,68   I  24,21   I
I              I  sýry  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I ostatní  I  100 g  I  26,66  I  25,20  I  38,33   I  36,86   I
I              I  sýry  I      I      I      I       I       I
I              I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
I              I ostatní  I  80 g  I  22,40  I  20,94  I  31,94   I  30,47   I
I              I  sýry  I      I      I      I       I       I
I---------------------------I------------I------------I------------I------------I--------------I--------------I
 
 *) Výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré
  vedlejší náklady související s dodávkou porce.
**) Žadatel, který dodává produkty ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007,
  nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb.,
  o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
  předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Příl.3
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2017/2018 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2017/2018 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
3. Žádost o schválení žadatele o podporu pro školní rok 2018/2019 podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podá žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 1. srpna 2018.
4. Žádost o změnu sortimentu dodávaných produktů nebo žádost o úpravu složení dodávaného produktu pro školní rok 2018/2019 podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podá žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 1. srpna 2018.
Čl.II nařízení vlády č. 190/2019 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.II zákona č. 228/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2020/2021 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
3. Žadatel schválený Státním zemědělským intervenčním fondem podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se považuje za žadatele schváleného podle § 6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
4. Schválený žadatel doručí pro školní rok 2021/2022 plán doprovodných vzdělávacích opatření podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. října 2021.
5. Pro školní rok 2021/2022 oznámí Státní zemědělský intervenční fond podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, schválenému žadateli do 31. prosince 2021, zda jsou doprovodná vzdělávací opatření způsobilá.
Čl.II zákona č. 210/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2021/2022 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2021/2022 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, v platném znění..
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, v platném znění.
2) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 23 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
6) Čl. 23 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
7) Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.
8) Čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění.
9) Čl. 4 odst. 1 a 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
10) Čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
11) Čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.
12) Čl. 4 odst. 6 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39.
13) § 6 odst. 1, § 22 odst. 1 a § 29 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 29 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
Příloha XII nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.
14) Čl. 12 a příloha nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění.
15) § 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.
17) Vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány.
18) Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí.