71/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Schválený:
71/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, se mění takto:
1. V § 2 se za slovo "nařízení" vkládají slova "v části I.".
2. Příloha zní:
 
"Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.
Obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 
Část I.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:
1. 78-42-M/01 Technické lyceum
2. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
3. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum
4. 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
5. 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
6. 78-42-M/06 Kombinované lyceum
7. 78-42-M/07 Vojenské lyceum
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K:
1. 79-41-K/41 Gymnázium
2. 79-41-K/61 Gymnázium
3. 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
4. 79-41-K/81 Gymnázium
5. 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
6. 79-42-K/61 Gymnázium se sportovní přípravou
7. 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou
8. 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
 
Část II.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:
1. 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
2. 16-02-M/01 Průmyslová ekologie
3. 18-20-M/01 Informační technologie
4. 21-42-M/01 Geotechnika
5. 21-43-M/01 Hutnictví
6. 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie
7. 23-41-M/01 Strojírenství
8. 23-45-M/01 Dopravní prostředky
9. 26-41-M/01 Elektrotechnika
10. 26-45-M/01 Telekomunikace
11. 28-41-M/01 Technologie celulózy a papíru
12. 28-44-M/01 Aplikovaná chemie
13. 28-46-M/01 Technologie silikátů
14. 29-41-M/01 Technologie potravin
15. 29-42-M/01 Analýza potravin
16. 31-41-M/01 Textilnictví
17. 31-43-M/01 Oděvnictví
18. 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže
19. 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
20. 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů
21. 34-41-M/01 Polygrafie
22. 34-42-M/01 Obalová technika
23. 36-43-M/01 Stavební materiály
24. 36-45-M/01 Technická zařízení budov
25. 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
26. 36-47-M/01 Stavebnictví
27. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
28. 37-42-M/01 Logistické a finanční služby
29. 39-08-M/01 Požární ochrana
30. 41-04-M/01 Rostlinolékařství
31. 41-41-M/01 Agropodnikání
32. 41-42-M/01 Vinohradnictví
33. 41-43-M/01 Rybářství
34. 41-43-M/02 Chovatelství
35. 41-44-M/01 Zahradnictví
36. 41-45-M/01 Mechanizace a služby
37. 41-46-M/01 Lesnictví
38. 43-41-M/01 Veterinářství
39. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
40. 63-41-M/02 Obchodní akademie
41. 65-42-M/01 Hotelnictví
42. 65-42-M/02 Cestovní ruch
43. 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti
44. 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
45. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
46. 69-42-M/01 Oční optik
47. 72-41-M/01 Informační služby
48. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
49. 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství
 
Část III.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L0:
1. 21-43-L/01 Hutník operátor
2. 21-44-L/01 Technik modelových zařízení
3. 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
4. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač
5. 23-45-L/02 Letecký mechanik
6. 23-62-L/01 Optik
7. 23-69-L/01 Technik-puškař
8. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
9. 28-42-L/01 Chemik-operátor
10. 31-43-L/01 Oděvní technik
11. 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
12. 34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích
13. 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
14. 34-56-L/01 Fotograf
15. 34-57-L/01 Technik dokončovacího zpracování tiskovin
16. 39-41-L/01 Autotronik
17. 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
18. 41-43-L/01 Chovatel cizokrajných zvířat
19. 65-41-L/01 Gastronomie
20. 66-41-L/01 Obchodník
21. 69-41-L/01 Kosmetické služby
22. 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
 
Část IV.
Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L5:
1. 21-43-L/51 Hutník operátor
2. 21-44-L/51 Technik modelových zařízení
3. 23-43-L/51 Provozní technika
4. 23-44-L/51 Mechanik strojů a zařízení
5. 23-45-L/51 Mechanik seřizovač
6. 23-62-L/51 Optik
7. 23-69-L/51 Technik-puškař
8. 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik
9. 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
10. 26-45-L/51 Telekomunikace
11. 28-42-L/51 Chemik operátor
12. 28-45-L/51 Sklářský a keramický průmysl
13. 29-41-L/51 Technologie potravin
14. 31-41-L/51 Textilnictví
15. 31-43-L/51 Oděvnictví
16. 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
17. 34-41-L/51 Polygrafický průmysl
18. 34-56-L/51 Fotograf
19. 36-44-L/51 Stavební provoz
20. 36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav
21. 37-42-L/51 Logistické a finanční služby
22. 39-41-L/51 Autotronik
23. 41-43-L/51 Rybářství
24. 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní
25. 41-44-L/51 Zahradnictví
26. 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
27. 64-41-L/51 Podnikání
28. 65-41-L/51 Gastronomie
29. 66-41-L/51 Obchodník
30. 66-42-L/51 Propagace
31. 68-42-L/51 Bezpečnostní služby
32. 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční
33. 69-41-L/52 Vlasová kosmetika".
Čl.II
Přechodné ustanovení
V oborech vzdělání uvedených v příloze k nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, v částech II. až IV. je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2021.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017