67/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Schválený:
67/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu, se mění takto:
1. V příloze se bod 16 zrušuje.
Dosavadní body 17 až 42 se označují jako body 16 až 41.
2. V příloze se za bod 33 vkládá nový bod 34, který zní:
"34. Spojené království Velké Británie a Severního Irska,".
Dosavadní body 34 až 41 se označují jako body 35 až 42.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.
Ministr:
Hamáček v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019