62/1994 Sb. o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Schválený:
62/1994 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 1994
o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Změna: 183/1999 Sb.
Změna: 465/2001 Sb.
Změna: 214/2003 Sb.
Změna: 536/2005 Sb.
Vláda nařizuje podle § 24 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.:
 
§ 1
Rozsah působnosti
Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací, jejichž platové poměry upravuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., kteří mají místo výkonu práce v zahraničí určeno jako pravidelné pracoviště1) (dále jen "výkon práce v zahraničí").
 
§ 2
Druhy náhrad
(1) Zaměstnanci uvedenému v § 1 (dále jen "zaměstnanec") přísluší náhrada zvýšených životních nákladů.
(2) Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci i náhradu
a) zvýšených vybavovacích výdajů,
b) jízdních výdajů a výdajů za ubytování,
c) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.
 
§ 3
Náhrada zvýšených životních nákladů
(1) Zaměstnanci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne přidělení k výkonu práce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené v příloze k tomuto nařízení (dále jen "stanovená měna"). Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu práce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje zaměstnavatel do změny stanovené měny způsobem stanoveným v příloze k tomuto nařízení.
(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví zaměstnavatel v rozmezí 25 % až 52 % z platu stanoveného zaměstnanci. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu práce. Způsob určení přepočítací relace je stanoven v příloze k tomuto nařízení.
(3) Zaměstnanci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu práce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 5 % až 20 %; toto zvýšení zaměstnanci nenáleží
a) za dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi, která je určena jako místo výkonu práce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí,
b) má-li manželka nebo manžel po dobu výkonu práce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.
(4) Rozhodne-li zaměstnavatel z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků zaměstnanců, přísluší každému zaměstnanci, který nadále plní pracovní povinnost v místě výkonu práce v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší zaměstnanci ode dne stanoveného v rozhodnutí zaměstnavatele o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne zaměstnavatel.
(5) Pokud zaměstnanci vznikají mimořádné výdaje, protože děti nemají možnost v místě výkonu práce v zahraničí získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání2) při zastupitelském úřadě České republiky (dále jen "zastupitelský úřad") nebo jiným způsobem získávat bezplatné vhodné základní nebo střední vzdělání v místě výkonu práce v zahraničí, zvýší se náhrada podle předchozích odstavců o částku účelně vynaložených výdajů podle odstavce 6.
(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle odstavce 5 určí zaměstnavatel zaměstnanci na základě jeho písemné žádosti, doložené vyjádřením zastupitelského úřadu. Zaměstnavatel uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popř. výdaje jim na roveň postavené. Výdaje na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce, za školní akce apod. zaměstnavatel nehradí.
(7) Pokud zaměstnanci vznikají výdaje z důvodu nemoci nebo úrazu zaměstnance nebo jeho rodinných příslušníků, zvýší se náhrada podle odstavců 2 až 4 o účelně vynaložené výdaje spojené s léčením v zahraničí. Pokud zaměstnankyně nebo manželka zaměstnance neodcestuje za účelem porodu do České republiky, může zaměstnavatel zaměstnanci jednorázově zvýšit náhradu podle § 3 odst. 2 až 4, a to až o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.
(8) Náhrada mimořádných výdajů podle odstavců 5 a 7 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k disposici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.
(9) Náhrada zvýšených životních nákladů podle odstavců 1 až 4 za poslední měsíc přidělení k výkonu práce v zahraničí se poskytuje ve stanovené měně, pokud se neposkytne ve měně, na které se dohodne zaměstnavatel se zaměstnancem. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den výpočtu výše náhrady.
 
§ 4
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů
(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů v Kč.
(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nejvýše čtyřnásobek měsíčního platu určeného zaměstnanci zaměstnavatelem pro výkon práce v zahraničí.
 
§ 5
Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování
(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, rodičů nebo dětí. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.
(2) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle odstavce 1, které vznikly jeho rodinným příslušníkům, a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně po skončení studia na střední škole nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky.
(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně. Ze stejného důvodu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.
(4) Náhrada podle odstavců 1, 2 a 3 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.
 
§ 6
Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí
(1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu práce a zpět. Způsob přepravy určí zaměstnavatel.
(2) Zaměstnavatel může v jím uznané výši uhradit v souvislosti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 zaměstnanci i prokazatelně vynaložené výdaje za
a) pořízení přepravního obalu,
b) správní poplatky spojené s přepravou,
c) pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí.
(3) Náhrada podle odstavců 1 a 2 se poskytuje v měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a zaměstnavatel ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se zaměstnancem dohodne, může poskytnout zaměstnanci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije zaměstnavatel zaměstnancem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly zaměstnanci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.
 
§ 7
Náhrady podle tohoto nařízení se poskytnou poprvé za měsíc březen 1994.
 
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády :
Doc. Ing. Klaus CSc. v.r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v.r.
 
Příl.
Způsob určení přepočítací relace
Čl. I
Přepočítací relace je podíl objektivizovaného přepočítacího koeficientu a vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně. Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna jsou součástí této přílohy. Zaměstnavatel určí přepočítací relaci podle postupu dále stanoveného. Nová přepočítací relace se použije pro určení výše náhrady zvýšených životních nákladů od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jejím určení.
Čl. II
1. Objektivizovaný přepočítací koeficient je součtem hodnot 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen a životních nákladů podle cenové dokumentace (A), 20 % koeficientu změny spotřebitelských cen podle údajů Mezinárodního měnového fondu (B), 30 % koeficientu změny životních nákladů podle údajů Organizace spojených národů (C) a 30 % koeficientu vyrovnání kupní síly (D).
2. Koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů (A) podle cenové dokumentace je dán vztahem
   H
1
x K
a
A = (-------) x k
o
; kde H
2
x K
b
A je koeficient změny spotřebitelských cen a životních nákladů v zemi výkonu práce, H
1
je hodnota vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce ve stanovené měně za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace, H
2
je hodnota stejných druhů zboží a služeb jako v H1 použitá při předchozím určení přepočítací relace, K
a
je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace, K
b
je vyhlášený kurz Kč ke stanovené měně (k prvnímu dni v měsíci) použitý při předchozím určení přepočítací relace, k
o
je objektivizovaný přepočítací koeficient použitý při předchozím určení přepočítací relace.
Pro určení hodnoty H
1
a hodnoty H
2
se používají údaje cenové dokumentace zastupitelských úřadů o spotřebitelských cenách vybraných druhů zboží a služeb v zemi výkonu práce.
3. Koeficient změny spotřebitelských cen (B) podle údajů Mezinárodního měnového fondu je dán vztahem
   100 + S
B = (-------) x k
o
; kde 100 B je koeficient změny spotřebitelských cen v zemi výkonu práce, S je změna (zvýšení +, snížení -) úrovně spotřebitelských cen v procentech mezi posledním měsícem před určením nové přepočítací relace a měsícem, který byl výchozím při předchozím určení přepočítací relace.
Pro určení hodnoty S se používají údaje o vývoji spotřebitelských cen publikované v měsíčním statistickém přehledu International Financial Statistics of Monetary Fund.
4. Koeficient změny životních nákladů (C) podle údajů Organizace spojených národů je dán vztahem
  Ž
C = --- x k
o
USA; kde 100 C je koeficient změny životních nákladů v zemi výkonu práce, k
o
USA je objektivizovaný přepočítací koeficient USA použitý při předchozím určení přepočítací relace, Ž je index životních nákladů v zemi výkonu práce (bez výdajů na bydlení).
Pro určení hodnoty Ž se používají aktuální indexy, uvedené ve čtvrtletní statistické informaci United Nations Monthly Bulletin of Statistics, porovnávající úroveň životních nákladů v různých městech světa k úrovni životních nákladů v New Yorku, který byl vybrán jako základ porovnání.
5. Koeficient vyrovnání kupní síly (D) je dán vztahem
D = PR
o
x K
c
; kde D je koeficient vyrovnání kupní síly, PR
o
je objektivizovaná přepočítací relace v USD vypočtená jako aritmetický průměr všech přepočítacích relací v USD platných při předchozím určení přepočítací relace, K
c
je vyhlášený kurz Kč k USD (k prvnímu dni v měsíci) za poslední měsíc před určením nové přepočítací relace.
Koeficient vyrovnání kupní síly objektivizuje část náhrady zvýšených životních nákladů realizovanou mimo zemi výkonu práce.
Čl. III
Pokud pro výpočet objektivizovaného přepočítacího koeficientu nejsou k dispozici všechny nezbytné údaje, činí jeho hodnota 100 % hodnoty koeficientu změny životních nákladů (C) vypočteného podle čl. II bodu 4.
Čl. IV
1. Pokud změny v hodnotách koeficientů uvedených v čl. II bodu 2 až 4, které byly použity při předchozím výpočtu objektivizovaného přepočítacího koeficientu, znamenají zvýšení jeho hodnoty o 5 a více procent nebo snížení jeho hodnoty o 10 a více procent, zaměstnavatel určí novou výši přepočítací relace.
2. Při změně Českou národní bankou vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně o 5 a více procent zaměstnavatel upraví o stejné procento výši objektivizovaného přepočítacího koeficientu.
Čl. V
V případě stanoveném v § 3 odst. 1 větě třetí se postupuje při určení přepočítací relace podle čl. I až IV s tím, že i v tomto případě se určí výchozí úroveň hodnot uvedených v čl. VI.
Čl. VI
Výchozí úroveň přepočítací relace, objektivizovaného přepočítacího koeficientu, vyhlášeného kurzu Kč ke stanovené měně a stanovená měna (podle stavu k 1. září 2005)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Země výkonu práce      Přepočítací    Objektivizovaný  Kurz Kč      Stanovená
               relace      přepočítací    ke stanovené   měna
                        koeficient    měně
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afghánistán         0,493990     11,834118     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Albánie           0,380930     11,449842     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alžírsko           0,505134     12,101086     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andorra           0,403119     12,116790     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angola            0,494483     11,845929     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anguila           0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antigua a Barbuda      0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argentina          0,499436     11,964584     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arménie           0,472035     11,308160     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aruba            0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Austrálie          0,684949     12,738086     18,597130     australský dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ázerbájdžán         0,504968     12,097109     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahamy            0,510457     12,228605     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahrajn           0,521434     12,491572     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bangladéš          0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barbados           0,537900     12,886035     23,956190         americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belgie            0,435079     13,077431     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belize            0,510457     12,228605     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benin            0,532412     12,754563     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bermudy           0,548878     13,149026     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bělorusko          0,385214     11,578608     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bhútán            0,488501     11,702623     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bolívie           0,439102     10,519211     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bosna a Hercegovina     0,365830     10,995972     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Botswana           0,493990     11,834118     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brazílie           0,472232     11,312880     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brunej            0,428452     10,264078     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulharsko          0,376250     11,309172     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burkina Faso         0,537900     12,886035     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Burundi           0,510457     12,228605     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curacao           0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čad             0,565344     13,543488     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čína             0,494497     11,846264     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dánsko            3,647475     14,728431     4,037980     dánská koruna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominika           0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominikánská republika    0,515945     12,360076     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Džibuti           0,532412     12,754563     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egypt            0,456123     10,926969     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekvádor           0,450080     10,782202     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eritrea           0,483013     11,571151     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estonsko           0,375000     11,271600     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiopie           0,488614     11,705330     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filipíny           0,428448     10,263982     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finsko            0,451558     13,572750     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francie           0,435079     13,077431     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gabon            0,419962     12,623050     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gambie            0,402464     12,097102     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghana            0,516068     12,363023     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gibraltar          0,403119     12,116790     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grenada           0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruzie            0,494312     11,841832     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guadeloupe          0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guatemala          0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guinea            0,363093     10,913704     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guinea-Bissau        0,524943     15,778527     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guyana            0,499479     11,965614     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haiti            0,504968     12,097109     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Honduras           0,483013     11,571151     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čína - Hongkong       0,521131     12,484313     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chile            0,456237     10,929700     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chorvatsko          0,385113     11,575573     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indie            0,450743     10,798085     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indonésie          0,456088     10,926131     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irák             0,477960     11,450101     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Írán             0,466650     11,179156     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irsko            0,441318     13,264960     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Island            0,529767     15,923525         30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itálie            0,428832     12,889661     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izrael            0,554334     13,279731     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jamajka           0,510457     12,228605     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Japonsko           76,177207     16,828840     0,220917     japonský jen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jemen            0,428297     10,260364     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jihoafrická republika    0,477721     11,444375     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jordánsko          0,439608     10,531333     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kajmanské ostrovy      0,510457     12,228605     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kambodža           0,455569     10,913698     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamerun           0,526923     12,623068     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanada            0,600792     12,231266     20,358570     kanadský dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapverdy           0,398089     11,965600     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katar            0,461058     11,045193     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kazachstán          0,450830     10,800169     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keňa             0,477783     11,445860     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolumbie           0,434321     10,404676     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komory            0,548878     13,149026     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konžská republika
(Brazzaville)        0,581811     13,937975     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konžská demokratická
republika (Kinshasa)     0,489159     11,718386     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korea (Korejská lidově
demokratická republika)   0,380656     11,441606     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korea
(Korejská republika)     0,532622     12,759594     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kostarika          0,433928     10,395262     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuba             0,380817     11,446445     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kuvajt            0,439771     10,535238     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kypr             0,398525     11,978705     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyrgyzstán          0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laos             0,493990     11,834118     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lesotho           0,515945     12,360076     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libanon           0,505763     12,116155     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libérie           0,510457     12,228605     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libye            0,537847     12,884765     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichtenštejnsko       0,435079     13,077431     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Litva            0,374143     11,245841     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lotyšsko           0,380938     11,450082     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucembursko         0,435079     13,077431     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čína - Macao         0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madagaskar          0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maďarsko           0,398171     11,968065     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bývalá jugoslávská
republika Makedonie     0,371842     11,176678     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malajsie           0,428452     10,264078     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malawi            0,483013     11,571151     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maledivy           0,477524     11,439656     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mali             0,433086     13,017526     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malta            0,415588     12,491578     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maroko            0,478149     11,454628     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martinique          0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mauretánie          0,515945     12,360076     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mauricius          0,455569     10,913698     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mexiko            0,461556     11,057123     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldavsko          0,398089     11,965600     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Monako            0,435079     13,077431     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mongolsko          0,417678     10,005974     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mozambik           0,515945     12,360076     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myanmar (Barma)       0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namibie           0,499479     11,965614     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Německo           0,437577     13,152514     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nepál            0,493990     11,834118     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niger            0,521434     12,491572     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nigérie           0,521655     12,496866     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikaragua          0,477524     11,439656     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nizozemsko          0,435079     13,077431     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norsko            4,320596     15,923513     3,685490     norská koruna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nový Zéland         0,581811     13,937975     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omán             0,472035     11,308160     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pákistán           0,455982     10,923591     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panama            0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papua Nová Guinea      0,521434     12,491572     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paraguay           0,466546     11,176665     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peru             0,445601     10,674902     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pobřeží slonoviny      0,543389     13,017530     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polsko            0,398284     11,971461     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portoriko          0,515945     12,360076     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portugalsko a Azory     0,418306     12,573274     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakousko           0,442041     13,286692     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rovníková Guinea       0,521434     12,491572     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rumunsko           0,372376     11,192729     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusko            0,411738     12,375856     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rwanda            0,493990     11,834118     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Řecko            0,424623     12,763148     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salvador           0,477524     11,439656     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
San Marino          0,428832     12,889661     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saúdská Arábie        0,479580     11,488910     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senegal           0,394352     11,853275     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seychely           0,554367     13,280521     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sierra Leone         0,515945     12,360076     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singapur           0,456383     10,933198     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovensko          0,359187     10,796299     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovinsko          0,363437     10,924044     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somálsko           0,488614     11,705330     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spojené arabské emiráty   0,461324     11,051565     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spojené státy americké    0,548878     13,149026     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srbsko a Černá Hora     0,365830     10,995972     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srí Lanka          0,477524     11,439656     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Středoafrická republika   0,554367     13,280521     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súdán            0,515945     12,360076     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surinam           0,472035     11,308160     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svatý Kryštof a Nevis    0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svatá Lucie         0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svatý Tomáš a Princův ostrov 0,493990     11,834118     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svatý Vincenc a Grenadiny  0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svazijsko          0,504968     12,097109     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Sýrie            0,467552     11,200765     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Španělsko          0,403119     12,116790     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Švédsko           4,217940     13,572740     3,217860     švédská koruna
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Švýcarsko          0,780056     14,858975     19,048600     švýcarský frank
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tádžikistán         0,493990     11,834118     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahiti(a další ostrovy
Francouzské Polynésie    0,545889     13,077421     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanzánie           0,483013     11,571151     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thajsko           0,444869     10,657366     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tchaj-wan          0,521131     12,484313     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Togo             0,526923     12,623068     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trinidad a Tobago      0,483013     11,571151     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tunisko           0,346053     10,401523     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turecko           0,372541     11,197688     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turkmenistán         0,565344     13,543488     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uganda            0,455569     10,913698     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukrajina           0,372264     11,189362     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uruguay           0,439845     10,537010     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uzbekistán          0,428417     10,263239     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vatikán           0,428832     12,889661     30,057600     euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velká Británie        0,321628     13,947514     43,365360     britská libra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Venezuela          0,450383     10,789461     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vietnam           0,439598     10,531093     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zambie            0,510457     12,228605     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zimbabwe           0,422725     10,126880     23,956190     americký dolar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) § 2 odst. 3 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
2) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb.

Související dokumenty